ضوابط ايجاد كد مجازي تجميعي جهت انجام معاملات عمده مصوب 1387

ضوابط ايجاد كد مجازي تجميعي جهت انجام معاملات عمده مصوب 19 /8 /87 

ماده ۱

كد مجازي تجميعيمعاملات عمده سهام پذيرفته شده در بورس به درخواست كارگزار فروشنده جهت فروش تجميعي سهام در معاملات عمده در سامانه معاملاتي بورس ايجاد مي گردد تا سهام فروشندگان متعدد در يك كد معاملاتي واحد تجميع شده و به صورت يكجا جهت فروش عرضه شود.

ماده ۲

تعداد سهام هر مشاركت كننده در كد تجميعي بايد در زمان ارائه درخواست حداقل ۵ درصد از كل سرمايه شركت بوده و مجموع سهام مشاركت كنندگان در كد تجميعي معاملات عمده بايد حداقل ۲۰ درصد از كل سرمايه شركت باشد. همچنين ميزان مالكيت هر مشاركت كننده طي دوره يكساله قبل از تاريخ درخواست نبايد كمتر از ۵ درصد كل سرمايه شركت باشد.

تبصرهدر صورتي كه سهام شناور شركتي بيش از حداقل هاي مندرج در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بوده و كليه مشاركت كنندگان در كد تجميعي، همگروه (داراي كنترل كننده مشترك) باشند، علي رغم نداشتن برخي از شرايط ماده 2 اين ضوابط، انجام معامله در كد تجميعي معاملات عمده با موافقت هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار امكان پذير است.

ماده ۳

كارگزار پس از اخذ سفارش و وكالتنامه فروش از فروشندگان، اقدام به ارائه درخواست ايجاد كد مجازي تجميع سهام در آن كد به وكالت از فروشندگان مي نمايد. پس از ايجاد كد تجميعي، انجام معامله در اين كد از هر حيث تابع مقررات مربوط به معاملات عمده به ويژه دستورالعمل اجرائي معاملات عمده نوع اول و دوم در بورس مربوطه مي باشد.

تبصرهفرم وكالت نامه فروش، به پيشنهاد بورس مربوطه و تأييد معاونت حقوقي سبا تنظيم مي شود.

ماده ۴

 كليه هزينه هاي معامله به نسبت ميزان سهام هر يك از فروشندگان بين آنها تسهيم و توسط كارگزار اخذ مي گردد.

ماده ۵

كارگزار موظف است درخواست انجام معامله عمده و فهرست كدهاي فروشندگان به انضمام رونوشت درخواست فروش و وكالتنامه فروش را به بورس مربوطه ارائه نمايد. بورس پس از بررسي درخواست و موافقت با انجام معامله مذكور فهرست فروشندگان را جهت تخصيص دارايي به كد مجازي تجميعي به شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ارسال مي نمايد. شركت مذكور براساس نامه بورس اقدام به مسدود كردن سهام فروشندگان و تخصيص دارايي به كد مجازي تجميعي مي نمايد.

تبصره تغيير در فهرست كدهاي فروشندگان پس از ارائه درخواست كارگزار به بورس امكان پذير نخواهد بود.

اين ضوابط در ۵ ماده و ۳ تبصره در تاريخ 19 /8 /87 در يكصد و بيست و يكمين جلسه هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب رسيد.