ضوابط ایجاد كد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده مصوب 1387

ضوابط ایجاد كد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده مصوب 19 /8 /87 

ماده ۱

كد مجازی تجمیعیمعاملات عمده سهام پذیرفته شده در بورس به درخواست كارگزار فروشنده جهت فروش تجمیعی سهام در معاملات عمده در سامانه معاملاتی بورس ایجاد می گردد تا سهام فروشندگان متعدد در یك كد معاملاتی واحد تجمیع شده و به صورت یكجا جهت فروش عرضه شود.

ماده ۲

تعداد سهام هر مشاركت كننده در كد تجمیعی باید در زمان ارائه درخواست حداقل ۵ درصد از كل سرمایه شركت بوده و مجموع سهام مشاركت كنندگان در كد تجمیعی معاملات عمده باید حداقل ۲۰ درصد از كل سرمایه شركت باشد. همچنین میزان مالكیت هر مشاركت كننده طی دوره یكساله قبل از تاریخ درخواست نباید كمتر از ۵ درصد كل سرمایه شركت باشد.

تبصرهدر صورتی كه سهام شناور شركتی بیش از حداقل های مندرج در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بوده و كلیه مشاركت كنندگان در كد تجمیعی، همگروه (دارای كنترل كننده مشترك) باشند، علی رغم نداشتن برخی از شرایط ماده 2 این ضوابط، انجام معامله در كد تجمیعی معاملات عمده با موافقت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار امكان پذیر است.

ماده ۳

كارگزار پس از اخذ سفارش و وكالتنامه فروش از فروشندگان، اقدام به ارائه درخواست ایجاد كد مجازی تجمیع سهام در آن كد به وكالت از فروشندگان می نماید. پس از ایجاد كد تجمیعی، انجام معامله در این كد از هر حیث تابع مقررات مربوط به معاملات عمده به ویژه دستورالعمل اجرائی معاملات عمده نوع اول و دوم در بورس مربوطه می باشد.

تبصرهفرم وكالت نامه فروش، به پیشنهاد بورس مربوطه و تأیید معاونت حقوقی سبا تنظیم می شود.

ماده ۴

 كلیه هزینه های معامله به نسبت میزان سهام هر یك از فروشندگان بین آنها تسهیم و توسط كارگزار اخذ می گردد.

ماده ۵

كارگزار موظف است درخواست انجام معامله عمده و فهرست كدهای فروشندگان به انضمام رونوشت درخواست فروش و وكالتنامه فروش را به بورس مربوطه ارائه نماید. بورس پس از بررسی درخواست و موافقت با انجام معامله مذكور فهرست فروشندگان را جهت تخصیص دارایی به كد مجازی تجمیعی به شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می نماید. شركت مذكور براساس نامه بورس اقدام به مسدود كردن سهام فروشندگان و تخصیص دارایی به كد مجازی تجمیعی می نماید.

تبصره تغییر در فهرست كدهای فروشندگان پس از ارائه درخواست كارگزار به بورس امكان پذیر نخواهد بود.

این ضوابط در ۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ 19 /8 /87 در یكصد و بیست و یكمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.