ضوابط فعالیت شركتهای تأمین سرمایه مصوب 1386

ضوابط فعالیت شركتهای تأمین سرمایه مصوب 1386,05,15


در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، ضوابط فعالیت شركتهای تأمین سرمایه موضوع بند ۱۸ ماده ۱ قانون مذكور،به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ 

اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، در این ضوابط به همان مفاهیم به كار می روند. واژههای دیگر نیز به شرح زیر تعریف میشوند:
۱قانون : منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ۱۳۸۴ است.
۲مقررات: عبارت است از كلیه مصوبات هیأت وزیران، شورا و سازمان در مورد بازار اوراق بهادار و فعالان آن.
۳سهامدار عمده: شخصی است كه از طریق تملك مستقیم یا غیر مستقیم سهام شركت تأمین سرمایه بیش از ۱۰ درصد حق رأی برای انتخاب مدیران این شركت را در اختیار دارد.
۴مجوز تأسیس: اعطای مجوز شورای عالی بورس درخصوص تأسیس شركت تأمین سرمایه و موافقت با ثبت شركت مزبور در مرجع ثبت شركت ها.
۵مجوز فعالیت: اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای شروع فعالیت شركت تأمین سرمایه جدیدالتأسیس

ماده ۲

برای تأسیس شركت تأمین سرمایه، مؤسسین ابتدا باید درخواست خود برای تأسیس شركت را به همراه مدارك و اطلاعات زیر به سازمان ارایه دهند.
۱نام پیشنهادی كه دربرگیرنده عنوان »شركت تأمین سرمایه« باشد
۲نوع شخصیت حقوقی مورد نظر مؤسسین برای تأسیس شركت كه می تواند به صورت سهامی (خاص یا عام) یا تعاونی سهامی عام باشد و نوع سهام نیز با نام باشد
۳طرح اساسنامه شركت
۴مبلغ سرمایه شركت و چگونگی تأمین آن شامل زمان بندی تأمین سرمایه، پیش بینی تركیب سهامداران، درصدی از سرمایه شركت كه مؤسسین تعهد و پرداخت می كنند، درصد نقد و غیر نقد آورده موسسین و مشخصات آورده غیر نقد
۵هویت كامل، اقامتگاه، سوابق مؤسسین و نماینده آنها
۶طرح تجاری شركت شامل اهداف، استراتژیها، برنامه های شركت برای ۳ سال پس از تأسیس، ترازنامه پیش بینیشده برای یك سال كامل شمسی و صورت سود و زیان پیشبینیشده برای ۲ سال كامل شمسی پس از تأسیس شركت

ماده ۳ 

درصورت تكمیل بودن پرونده، سازمان موظف است ظرف مدت ۳۰ روز كاری مدارك و اطلاعات موجود در این پرونده را بررسی و در صورت احراز شرایط زیر، پیشنهاد صدور مجوز را برای تصویب به شورا ارایه نماید.
الف) طرح اساسنامهی پیشنهادی برای شركت مورد تأیید سازمان باشد
بسرمایه در نظر گرفته شده برای شركت برابر یا بیش از حداقل سرمایه تعیین شده توسط سازمان برای شركتهای تأمین سرمایه باشد
ج) در صورتی كه قسمتی از سرمایه شركت به صورت غیرنقد تأمین شود، سرمایه غیرنقد در راستای اهداف شركت، قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شركت پیش بینی شده باشد و از ۱۰% سرمایه تجاوز ننماید.

ماده ۴ 

سهامدار عمده شركت پس از تأسیس باید به تأیید سازمان برسد.

ماده ۵ 

پس از ابلاغ مصوبه شورا درخصوص تأسیس شركت، مؤسسین موظفند در مهلت های زیر شركت تأمین سرمایه را نزد مرجع ثبت شركت ها ثبت نمایند، در غیر این صورت مجوز تأسیس باطل خواهد شد.
الف) در صورتی كه تأسیس شركت منوط به عرضه عمومی سهام شركت باشد، ۹ ماه پس از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین.
ب ) در مواردی غیر از حالت(الف)، ۶ ماه پس از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین.

ماده 6 

پس از تشكیل مجمع عمومی مؤسس شركت تأمین سرمایه، مؤسسین باید مدارك لازم را به سازمان ارایه نمایند تا در صورت احراز شرایط زیر، مجوز فعالیت شركت صادر گردد.
الف) شرایط تعیین شده توسط شورا رعایت شده باشند
ب) اساسنامه شركت مطابق آنچه مورد تأیید سازمان است به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد
ج) تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت بخش نخست ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار
دسرمایه تأدیه شده یا تعهد شدهی شركت، در خصوص حداقل سرمایهی شركت های تأمین سرمایه رعایت شده باشد
هـ) اجاره نامه یا سند مالكیت محل شركت به سازمان ارائه شده باشد.

ماده ۷ 

موضوع فعالیت شركت به شرح ذیل می باشد:

الف ) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امكانات مالی خود یا از طریق تشكیل سندیكا با سایر نهادهای مشابه

ب ) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:

1ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:
۱-۱ روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز
۱-۲ روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار
۱-۳ قیمت اوراق بهاداری كه توسط ناشر عرضه می شود
۱-۴ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
۱-۵ فرآیند واگذاری اوراق بهادار
۱-۶ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریك از بورس ها و انجام كلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه
۱-۷ ادغام، تملك، تجدید ساختار سازمانی و مالی شركت ها
۱-۸ امور مدیریت ریسك
۱-۹ آماده سازی شركت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام كلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها
۱-۱۰ امور سرمایه گذاری
۱-۱۱ خدمات مورد نیاز شركت ها در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تكمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار.

۲بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۳انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن

۴ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شركت ها

۵ارایه خدمات مدیریت دارایی ها

۶ارایه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها

۷كارگزاری

۸كارگزار/ معامله گری

۹سبدگردانی

۱۰بازارگردانی

۱۱– سرمایه گذاری منابع مازاد شركت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانك ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانك ها

۱۲جلب حمایت بانك ها، بیمه ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شركت در پذیره نویسی اوراق بهادار

۱۳كمك به شركت ها در تأمین منابع مالی و اعتباری

۱۴كمك به شركت ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت نامه.

تبصره 1 انجام فعالیت های سبدگردانی، خدمات صندوق های سرمایه گذاری، كارگزاری، كارگزار/معامله گری و بازارگردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امكان پذیر است.

تبصره 2 انجام فعالیت های كارگزاری و كارگزار/ معامله گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امكان پذیر است.

ماده ۸

شركت تأمین سرمایه براساس دستورالعمل های سازمان موظف است گزارش های لازم را تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نماید. همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون، نحوه گزارشدهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی خود را به تأیید سازمان برساند.

ماده ۹ 

شركت ضمن رعایت ضوابط مندرج در مفاد اساسنامه خود موظف به رعایت قوانین و مقررات ذیربط می باشد.

ماده ۱۰

سازمان در چارچوب دستورالعمل های خود مسئول نظارت بر عملكرد شركت های تأمین سرمایه است. در اجرای این وظیفه، مدیران شركت های مزبور در صورت مراجعه بازرسان سازمان موظفند اسناد، مدارك و دفاتر خود را جهت انجام هرگونه بازرسی و رسیدگی ارائه نموده و امكان رسیدگی جامع و كافی را برای بازرسان اعزامی سازمان فراهم نمایند.

ماده ۱۱ 

 در صورتی كه گزارش بازرسان سازمان چه در مراجعه حضوری و چه با بررسی سوابق و مطالعه فعالیت های شركت حاكی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد، سازمان اقدامات نظارتی زیر را به تناسب تخلف ارتكابی به مورد اجرا می گذارد:
ابلاغ موارد تخلف، انجام بازرسی موردی، مذاكره با مسئولان شركت، اخذ توضیحات لازم و اجرای فوری اقدامات اصلاحی برای رفع موارد تخلف
الزام مدیران شركت به رفع تخلفات انجام شده و بازگشت به شرایط عادی
اعمال برخی محدودیت ها در زمینه های مختلف فعالیت شركت
تذكر كتبی به مدیران شركت حاوی ذكر تخلفات احرازی و دستور رفع موارد تخلف ظرف مدت معین
درخواست از سهامداران برای بركناری و تعویض مدیران
تعلیق یا لغو مجوز برخی از فعالیت های شركت
پیشنهاد تعلیق یا لغو مجوز شركت به شورا.

تبصره 1در صورت لغو مجوز شركت توسط شورا، شركت باید با رعایت ماده ۳۸ قانون، تمامی فعالیت های خود را ظرف مهلتی كه شورا تعیین می كند در زمینه شركت تأمین سرمایه متوقف نماید.

تبصره ۲ رفع تعلیق درصورت رفع موارد تخلفاتی با تأیید سازمان و پس از تصویب شورا امكان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۲ 

 این ضوابط در یك مقدمه، ۱۲ ماده و ۴ تبصره در تاریخ 15 /5/86 به تصویب شورا رسید و تأسیس و فعالیت شركت های تأمین سرمایه از این تاریخ براساس این ضوابط صورت می پذیرد.