ضوابط نحوه تعامل هر یك از اركان بازار سرمایه و اشخاص تحت نظارت مصوب 1389

ضوابط نحوه تعامل هر یك از اركان بازار سرمایه و اشخاص تحت نظارت

ضوابط نحوه تعامل هر یک از ارکان بازار سرمایه و اشخاص تحت نظارت در اجرای بند (7) مصوبه مورخ 7/10/88 شورا و مستنداً به ماده 2 و بند 2 و 7 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، ضوابط ذیل در 7 ماده و 1 تبصره در تاریخ 27/10/1389 به تصویب شورا رسید.

 ماده 1

کلیه اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این ضوابط بکار رفته ‌است. سایر اصطلاحات به کار رفته در این ضوابط دارای معانی زیر است: قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است. شورا: شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار استاشخاص تحت نظارت : کلیة اشخاصی که به موجب قانون و مقررات موظف به اخذ مجوز از سازمان یا شورا می‌باشند. دبیرخانه ثبت اعتراض: دبیرخانه ای است که به منظور دریافت اعتراضات و انتقادات هر یک از اشخاص تحت نظارت از تصمیمات و عملکردهای سازمان، در سازمان تشکیل می شود. کمیته سازش: کمیته‌ای است که جهت ایجاد سازش بین اشخاص تحت نظارت، بر اساس مادة (5) این ضوابط تشکیل می گردد.

ماده 2

با توجه به آنکه مطابق مادة 3 قانون بازار اوراق بهادار، شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار می‌باشد، سازمان و کلیه اشخاص تحت نظارت مکلف به اعمال تصمیمات شورا می‌باشند.

ماده 3

در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان و شورا، سازمان کلیة موارد مورد نظر خود را طی نامه‌ای کتبی به شورا اعلام می‌دارد. شورا نامة سازمان را در جلسه‌ای مورد بررسی قرار داده و پس از استماع دلایل نماینده سازمان ، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم می‌نماید. این تصمیم برای سازمان لازم الاتباع می باشد.

ماده4

در صورتی‌که هر یک از اشخاص تحت نظارت اختلاف نظر یا انتقادی از عملکرد یا تصمیمات سازمان داشته باشند، مکلف هستند ابتدائاً موضوع را با اعلام کلیه دلایل و مستندات ابرازی خود طی نامه‌ای کتبی به دبیرخانه‌ ثبت اعتراض، تحویل نمایند. ظرف 20روز از تاریخ ثبت نامه در دبیرخانه مذکور موضوع در جلسه ای که با حضور نماینده شخص تحت نظارت، مدیریت یا مدیریت‌های مرتبط سازمان و نماینده ریاست سازمان تشکیل می‌شود، بررسی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق موضوع مورد اختلاف به همراه صورتجلسه ، جهت اخذ تصمیم مقتضی به هیأت مدیره سازمان، ارجاع خواهد شد. تصمیم هیأت مدیره سازمان ظرف مدت (10) روز پس از ابلاغ، در شورا قابل اعتراض است. تبصره: تا زمانیکه تصمیمات و اقدامات مورد اعتراض، حسب مورد توسط شورا یا سازمان مطابق مقررات فوق نقض نگردیده، اعتبار آنها همچنان به قوت خود باقی است و معترض حق تخطی از آنها را ندارد.

ماده 5

در صورت بروز اختلاف بین اشخاص تحت نظارت، چنانچه موضوع مشمول ماده 36 قانون باشد، مطابق قانون نسبت به حل اختلاف اقدام خواهد شد. در صورت عدم انطباق با ماده مذکور، پس از ثبت موضوع به درخواست هر یک از طرفین در دبیرخانه ثبت اعتراض ، مورد اختلاف به کمیته سازش متشکل از نماینده ریاست سازمان، نماینده معاونت حقوقی و حسب مورد نماینده یا نمایندگان مدیریت/ مدیریت‌های مرتبط ارجاع می‌گردد. کمیته با تعیین وقت اقدام به دعوت از اشخاص تحت نظارت متنازع جهت شرکت در جلسة بررسی اختلاف می‌نماید. در این جلسه ، طرفین سعی در رفع مشکل از طریق مذاکره می‌نمایند. كمیته سازش حداكثر تلاش خود را جهت ایجاد سازش انجام می‌دهد. این موضوع نافی مراجعه اشخاص به مراجع صالحه قانونی نمی‌باشد.

ماده 6

هیچکدام از اشخاص تحت نظارت، قبل، همزمان یا پس از طرح شكایت یا اختلاف، حق مطرح نمودن آن را تحت عنوان « شخص تحت نظارت » در رسانه های گروهی ندارند .

ماده7

نقض هر یک از مقررات این ضوابط توسط اشخاص تحت نظارت ، تخلف محسوب و مطابق با مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.