مصوبه درخصوص فعالیت های بین المللی بازار سرمایه مصوب 1386

مصوبه درخصوص فعالیت های بین المللی بازار سرمایه مصوب 7 /8 /86 شورای‌عالی بورس

درخصوص فعالیت های بین المللی بازار سرمایه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

الف) مقرر گردید درخصوص امكان تأسیس نهاد مالی خارجی از طریق افتتاح شعبه یا نمایندگی، خرید درصدی سهام از نهادهای مالی ایرانی و تأسیس نهاد مالی جدید با سهامدار خارجی در ایران بررسی های حقوقی لازم از سوی سازمان به عمل آید تا در جلسه بعدی شورا نسبت به موضوع تصمیم گیری شود.

ب) فعالیت كارگزاران ایرانی در خارج از ایران از طریق ایجاد شعبه یا نمایندگی در كشور خارجی، مجاز و بلامانع تشخیص و مقرر گردید كارگزاران متقاضی تأسیس شعبه یا نمایندگی درخارج از كشور پس از كسب موافقت بورس براساس مقررات درخصوص افتتاح شعبه یا نمایندگی اقدام نمایند.

ج) مقرر گردید شركت های ایرانی متقاضی پذیرش در بورس های خارجی چه به قصد عرضه درصدی از سهام خود در بورس های خارجی و چه به قصد معامله همزمان سهم در دو بورس، و چه به منظور انتشار گواهی سپرده فراملی، به محض كسب موافقت كشور میزبان (مقصد) برای ارائه مدارك موردنظر، قبل از هر اقدامی بایستی درخواست اعطای مجوز عرضه اوراق بهادار خود را تسلیم شورا نموده و مجوز مربوطه را اخذ نمایند.