مصوبه درخصوص فعاليت هاي بين المللي بازار سرمايه مصوب 1386

مصوبه درخصوص فعاليت هاي بين المللي بازار سرمايه مصوب 7 /8 /86 شوراي‌عالي بورس

درخصوص فعاليت هاي بين المللي بازار سرمايه تصميمات زير اتخاذ گرديد:

الف) مقرر گرديد درخصوص امكان تأسيس نهاد مالي خارجي از طريق افتتاح شعبه يا نمايندگي، خريد درصدي سهام از نهادهاي مالي ايراني و تأسيس نهاد مالي جديد با سهامدار خارجي در ايران بررسي هاي حقوقي لازم از سوي سازمان به عمل آيد تا در جلسه بعدي شورا نسبت به موضوع تصميم گيري شود.

ب) فعاليت كارگزاران ايراني در خارج از ايران از طريق ايجاد شعبه يا نمايندگي در كشور خارجي، مجاز و بلامانع تشخيص و مقرر گرديد كارگزاران متقاضي تأسيس شعبه يا نمايندگي درخارج از كشور پس از كسب موافقت بورس براساس مقررات درخصوص افتتاح شعبه يا نمايندگي اقدام نمايند.

ج) مقرر گرديد شركت هاي ايراني متقاضي پذيرش در بورس هاي خارجي چه به قصد عرضه درصدي از سهام خود در بورس هاي خارجي و چه به قصد معامله همزمان سهم در دو بورس، و چه به منظور انتشار گواهي سپرده فراملي، به محض كسب موافقت كشور ميزبان (مقصد) براي ارائه مدارك موردنظر، قبل از هر اقدامي بايستي درخواست اعطاي مجوز عرضه اوراق بهادار خود را تسليم شورا نموده و مجوز مربوطه را اخذ نمايند.