مصوبه در خصوص عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مصوب 1387

مصوبه در خصوص عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مصوب 23 /7 /87 هیئت ‌مدیره سازمان بورس

نامه شماره ۵۱۱۱۸ /۱۲۱ مورخ 22 /7 /87 معاون حقوقی سازمان درخصوص “عرضه عمومی اوراق بهادار” در بازار اولیه و ثانویه مطرح و اعضا ضمن موافقت با مفاد نامه مطروحه مقرر نمودند

الف) عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه مشمول مقررات مندرج در فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا به ویژه ماده ۲۲ آن قانون و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه می‌باشد.

ب) عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار ثانویه به موجب بند (۴) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا باید با اخذ مجوز از هیئت مدیره سازمان صورت گیرد. مقرر گردید معاونت نظارت بر بورسها و ناشران مقررات مربوط به عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار ثانویه را تهیه و جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه نماید.