مصوبه در خصوص عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه و ثانويه مصوب 1387

مصوبه در خصوص عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه و ثانويه مصوب 23 /7 /87 هيئت ‌مديره سازمان بورس

نامه شماره ۵۱۱۱۸ /۱۲۱ مورخ 22 /7 /87 معاون حقوقي سازمان درخصوص “عرضه عمومي اوراق بهادار” در بازار اوليه و ثانويه مطرح و اعضا ضمن موافقت با مفاد نامه مطروحه مقرر نمودند

الف) عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه مشمول مقررات مندرج در فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا به ويژه ماده ۲۲ آن قانون و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه مي‌باشد.

ب) عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار ثانويه به موجب بند (۴) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا بايد با اخذ مجوز از هيئت مديره سازمان صورت گيرد. مقرر گرديد معاونت نظارت بر بورسها و ناشران مقررات مربوط به عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار ثانويه را تهيه و جهت تصويب به هيئت مديره ارائه نمايد.