مصوبه در خصوص میزان وثایق شرکت های بورس اوراق بهادار, کالای ایران و سپرده گذاری مرکزی و همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها نزد سازمان بورس مصوب 1387

مصوبه در خصوص میزان وثایق شرکت های بورس اوراق بهادار, کالای ایران و سپرده گذاری مرکزی و همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها نزد سازمان بورس 87/11/09

الف) شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظفند به منظور رعایت تکالیف اساسنامه‌ای، به میزان مانده اندوخته احتیاطی خود حداکثر تا 15 روز پس از تصویب صورت‌های مالی سالیانه، وجه نقد، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه بانکی و یا گواهی سپرده بانکی به عنوان وثیقه نزد سازمان تودیع نمایند.

ب) اعضای هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظفند حسب مورد سهام خود در این شرکتها را به میزانی که در زمان تشکیل مجمع عمومی که به موجب آن انتخاب گردیده‌اند، نزد سازمان وثیقه بگذارند.

ج) مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظفند به میزانی که هیئت مدیره این شرکت‌ها حداکثر تا سقف 600 (ششصد) میلیون ریال معین می‌نماید، وجه نقد، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه بانکی و یا گواهی سپرده بانکی ظرف 15 روز پس از انتصاب نزد سازمان وثیقه بگذارند.