مصوبه مربوط به تعريف كارگزار غيرذينفع در بورس كالاي ايران مصوب 1386

مصوبه مربوط به تعريف كارگزار غيرذينفع در بورس كالاي ايران مصوب 1386/06/26 شوراي‌عالي بورس

در اجراي بندهاي ۱ و ۲ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار و در راستاي بند ۵ مصوبه شماره ۵۰۷۹۵ /ت /۳۷۴۰۶هـ جلسه مورخ 2 /3 /86 هيئت محترم وزيران درخصوص انتخاب كارگزاران غيرذينفع در امر تجارت فولاد، شرايط فعاليت كارگزاران در بورس كالاي ايران به شرح زير تعيين مي گردد:

۱ – كارگزاران بورس كالاي ايران نبايستي در امر تجارت فولاد و ساير محصولات پذيرفته شده در بورس ذينفع باشند.

۲ – كارگزار در موارد زير ذينفع محسوب مي شود كه:

1-۲) كالاهاي پذيرفته شده را در بورس يا خارج از آن به نام يا براي خود معامله نمايد.

۲-۲) بيش از ده درصد از سهام شركت كارگزاري به طور مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق شركت ها، مؤسسات، انجمن ها، اتحاديه ها يا تعاوني هاي مرتبط) در اختيار اشخاص زير انفراداً يا اجتماعاً قرار گيرد:
الف) توليدكنندگان، مصرف كنندگان، واسطه ها و توزيع كنندگان كالاهاي پذيرفته شده در بورس
ب) اشخاص حقوقي كه بعضي از مديران آنها توسط اشخاص مذكور در بند الف تعيين مي شوند
ج) مديران اشخاص مذكور در بند الف و افراد تحت تكفل آنها