مصوبه مربوط به تعریف كارگزار غیرذینفع در بورس كالای ایران مصوب 1386

مصوبه مربوط به تعریف كارگزار غیرذینفع در بورس كالای ایران مصوب 1386/06/26 شورای‌عالی بورس

در اجرای بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار و در راستای بند ۵ مصوبه شماره ۵۰۷۹۵ /ت /۳۷۴۰۶هـ جلسه مورخ 2 /3 /86 هیئت محترم وزیران درخصوص انتخاب كارگزاران غیرذینفع در امر تجارت فولاد، شرایط فعالیت كارگزاران در بورس كالای ایران به شرح زیر تعیین می گردد:

۱ – كارگزاران بورس كالای ایران نبایستی در امر تجارت فولاد و سایر محصولات پذیرفته شده در بورس ذینفع باشند.

۲ – كارگزار در موارد زیر ذینفع محسوب می شود كه:

1-۲) كالاهای پذیرفته شده را در بورس یا خارج از آن به نام یا برای خود معامله نماید.

۲-۲) بیش از ده درصد از سهام شركت كارگزاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق شركت ها، مؤسسات، انجمن ها، اتحادیه ها یا تعاونی های مرتبط) در اختیار اشخاص زیر انفراداً یا اجتماعاً قرار گیرد:
الف) تولیدكنندگان، مصرف كنندگان، واسطه ها و توزیع كنندگان كالاهای پذیرفته شده در بورس
ب) اشخاص حقوقی كه بعضی از مدیران آنها توسط اشخاص مذكور در بند الف تعیین می شوند
ج) مدیران اشخاص مذكور در بند الف و افراد تحت تكفل آنها