مصوبه مربوط به حداقل سرمايه شركتهاي سرمايه گذاري و مادر (هلدينگ) مصوب 1391

مصوبه مربوط به حداقل سرمايه شركتهاي سرمايه گذاري و مادر (هلدينگ)

مطابق مصوبه مورخ 91/06/25 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری و مادر (هلدینگ) مبلغ یکصد میلیارد ریال تعیین گردیده است.