مقررات اجرايي نحوة تغيير در شاخص‌هاي بورس و يا تعريف شاخص‌هاي جديد مصوب 1387

مقررات اجرايي نحوة تغيير در شاخص‌هاي بورس و يا تعريف شاخص‌هاي جديد مصوب 1387,02,30

در اجراي بند ۳ مصوبة شوراي ‌عالي بورس و اوراق بهادار مورخ ۸ /۵ /۸۶، اين مقررات به پيشنهاد هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ۳۰ /۲ /۱۳۸۷در ۱۰ ماده و ۳ تبصره به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.

فصل اول تعاريف

ماده ۱

 اصطلاحات و واژه‌هايي كه در مادة ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي تعريف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين مقررات به‌كار رفته‌اند. واژه‌هاي ديگر داراي معاني زير مي‌باشند:

۱. شاخص: نماگري است كه روند عمومي تغييرات قيمت و يا بازده بازار يا مجموعه‌اي از اوراق بهادار را در طول زمان نشان مي‌دهد.

۲. كميتة ‌شاخص: كميته‌اي است كه توسط هيئت مديره سازمان جهت تصميم‌گيري در مورد نحوة تغيير در شاخص‌هاي بورس و يا تعريف شاخص‌هاي جديد تشكيل مي‌شود.

فصل دوم كليات

ماده ۲

 سازمان رأساً مي‌تواند اعمال هرگونه تغيير در شاخص، تعريف شاخص‌هاي جديد يا حذف هريك از شاخص‌هاي درحال انتشار را به شورا پيشنهاد دهد.

ماده ۳

 مديرعامل بورس موظف است در صورت نياز به اعمال هرگونه تغيير در شاخص، تعريف شاخص‌هاي جديد يا حذف هر يك از شاخص‌هاي در حال انتشار، درخواست خود را كه به تصويب هيئت مديرة بورس رسيده است به همراه گزارش توجيهي به سازمان ارائه نمايد.

تبصره– درخواست بورس در كميتة شاخص بررسي مي‌شود و نتايج آن جهت اتخاذ تصميم به شورا ارائه مي‌گردد.

ماده ۴

 گزارش توجيهي كه توسط بورس به همراه درخواست تغييرات شاخص و يا تعريف شاخص‌هاي جديد، به سازمان ارائه مي‌گردد حداقل شامل موارد ذيل مي باشد:

۱. معايب شاخص‌هاي فعلي و مزاياي شاخص جديد يا تغيير شاخص؛

۲. بيان تجربيات ساير كشورها در صورت وجود شاخص‌هاي مشابه؛

۳. ارائة مشروح نحوة تغيير يا محاسبه شاخص جديد به همراه روابط رياضي آن؛

۴. محاسبة آزمايشي شاخص پيشنهادي براي يك دورة زماني حداقل سه ماهه؛

۵. تعيين مدت تداوم محاسبة شاخص قبلي به منظور حفظ قابليت مقايسة شاخص‌ها پس از تغيير روش محاسباتي؛

۶. مهلت پيشنهادي براي اطلاع‌رساني به عموم در خصوص شاخص جديد، آغاز محاسبه و انتشار آن.

تبصره– در صورتيكه گزارش توجيهي همراه درخواست حذف شاخص موجود باشد، علل و زمان توقف محاسبة شاخص موجود بايد ذكر گردد.

ماده ۵

 در صورت تصويب تغييرات پيشنهادي و يا تعريف شاخص‌هاي جديد توسط شورا، بورس موظف است پس از اطلاع‌رساني مناسب در خصوص علل تغييرات شاخص و نحوة محاسبه شاخص جديد، در مهلت مقرر نسبت به انتشار آن اقدام نمايد.

تبصرهاطلاع‌رساني بايد از طريق سايت اينترنتي بورس و لااقل يك روزنامة كثيرالانتشار، حداقل 15 روز قبل از اعمال تغييرات صورت پذيرد.

ماده ۶

 موافقت با تغيير شاخص و يا محاسبة شاخص‌هاي جديد به منزلة توقف محاسبة شاخص‌هاي قبلي نمي‌باشد. زمان توقف انتشار شاخص‌هاي قبلي طبق مصوبة هيئت مديرة سازمان مشخص خواهد شد.

فصل سوم ساير موارد

ماده ۷

بورس مي‌تواند، عمل محاسبه و انتشار شاخص را به ساير شركت‌ها برون‌سپاري كنددر اين صورت مسئوليت صحت داده‌هاي منتشره بر عهدة بورس بوده و بورس مسئول پاسخ‌گويي در خصوص هرگونه نقص احتمالي و جبران كلية خسارات و هزينه‌هاي ناشي از به كارگيري آن خواهد بود.

ماده ۸

 بورس مكلف است به پيشنهاد سازمان نسبت به بررسي تغيير شاخص و يا تعريف شاخص‌هاي جديد اقدام و نتايج بررسي‌ها را به سازمان ارائه نمايد. سازمان متعاقباً براساس نتايج بررسي‌هاي صورت گرفته تصميم‌گيري نموده و نتايج را به بورس اعلام مي‌كند.

ماده ۹

 بورس مكلف است امكانات لازم را به منظور كنترل‌هاي دوره‌اي يا مستمر سازمان در خصوص صحت محاسبه و انتشار شاخص در اختيار سازمان قرار دهد. سازمان در صورت مشاهدة هرگونه اشكال در شاخص منتشره شده، دستور اصلاح و حسب مورد توقف انتشار شاخص مذكور را صادر مي‌كندبورس مكلف است حداكثر ظرف ۷۲ ساعت نسبت به اصلاح اشكالات و انتشار شاخص پس از تأييد سازمان اقدام نمايد.

ماده ۱۰

 كلية نهادها و تشكل‌هاي تحت نظارت سازمان مكلف‌اند، در حدود وظايف و مسئوليت‌هاي خود، همكاري‌هاي لازم را جهت اجرايي شدن مصوبات سازمان و شورا در خصوص تغيير شاخص و يا تعريف شاخص‌هاي جديد انجام دهند.