مقررات اجرایی نحوة تغییر در شاخص‌های بورس و یا تعریف شاخص‌های جدید مصوب 1387

مقررات اجرایی نحوة تغییر در شاخص‌های بورس و یا تعریف شاخص‌های جدید مصوب 1387,02,30

در اجرای بند ۳ مصوبة شورای ‌عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۸ /۵ /۸۶، این مقررات به پیشنهاد هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ۳۰ /۲ /۱۳۸۷در ۱۰ ماده و ۳ تبصره به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول تعاریف

ماده ۱

 اصطلاحات و واژه‌هایی كه در مادة ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این مقررات به‌كار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

۱. شاخص: نماگری است كه روند عمومی تغییرات قیمت و یا بازده بازار یا مجموعه‌ای از اوراق بهادار را در طول زمان نشان می‌دهد.

۲. كمیتة ‌شاخص: كمیته‌ای است كه توسط هیئت مدیره سازمان جهت تصمیم‌گیری در مورد نحوة تغییر در شاخص‌های بورس و یا تعریف شاخص‌های جدید تشكیل می‌شود.

فصل دوم كلیات

ماده ۲

 سازمان رأساً می‌تواند اعمال هرگونه تغییر در شاخص، تعریف شاخص‌های جدید یا حذف هریك از شاخص‌های درحال انتشار را به شورا پیشنهاد دهد.

ماده ۳

 مدیرعامل بورس موظف است در صورت نیاز به اعمال هرگونه تغییر در شاخص، تعریف شاخص‌های جدید یا حذف هر یك از شاخص‌های در حال انتشار، درخواست خود را كه به تصویب هیئت مدیرة بورس رسیده است به همراه گزارش توجیهی به سازمان ارائه نماید.

تبصره– درخواست بورس در كمیتة شاخص بررسی می‌شود و نتایج آن جهت اتخاذ تصمیم به شورا ارائه می‌گردد.

ماده ۴

 گزارش توجیهی كه توسط بورس به همراه درخواست تغییرات شاخص و یا تعریف شاخص‌های جدید، به سازمان ارائه می‌گردد حداقل شامل موارد ذیل می باشد:

۱. معایب شاخص‌های فعلی و مزایای شاخص جدید یا تغییر شاخص؛

۲. بیان تجربیات سایر كشورها در صورت وجود شاخص‌های مشابه؛

۳. ارائة مشروح نحوة تغییر یا محاسبه شاخص جدید به همراه روابط ریاضی آن؛

۴. محاسبة آزمایشی شاخص پیشنهادی برای یك دورة زمانی حداقل سه ماهه؛

۵. تعیین مدت تداوم محاسبة شاخص قبلی به منظور حفظ قابلیت مقایسة شاخص‌ها پس از تغییر روش محاسباتی؛

۶. مهلت پیشنهادی برای اطلاع‌رسانی به عموم در خصوص شاخص جدید، آغاز محاسبه و انتشار آن.

تبصره– در صورتیكه گزارش توجیهی همراه درخواست حذف شاخص موجود باشد، علل و زمان توقف محاسبة شاخص موجود باید ذكر گردد.

ماده ۵

 در صورت تصویب تغییرات پیشنهادی و یا تعریف شاخص‌های جدید توسط شورا، بورس موظف است پس از اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص علل تغییرات شاخص و نحوة محاسبه شاخص جدید، در مهلت مقرر نسبت به انتشار آن اقدام نماید.

تبصرهاطلاع‌رسانی باید از طریق سایت اینترنتی بورس و لااقل یك روزنامة كثیرالانتشار، حداقل 15 روز قبل از اعمال تغییرات صورت پذیرد.

ماده ۶

 موافقت با تغییر شاخص و یا محاسبة شاخص‌های جدید به منزلة توقف محاسبة شاخص‌های قبلی نمی‌باشد. زمان توقف انتشار شاخص‌های قبلی طبق مصوبة هیئت مدیرة سازمان مشخص خواهد شد.

فصل سوم سایر موارد

ماده ۷

بورس می‌تواند، عمل محاسبه و انتشار شاخص را به سایر شركت‌ها برون‌سپاری كنددر این صورت مسئولیت صحت داده‌های منتشره بر عهدة بورس بوده و بورس مسئول پاسخ‌گویی در خصوص هرگونه نقص احتمالی و جبران كلیة خسارات و هزینه‌های ناشی از به كارگیری آن خواهد بود.

ماده ۸

 بورس مكلف است به پیشنهاد سازمان نسبت به بررسی تغییر شاخص و یا تعریف شاخص‌های جدید اقدام و نتایج بررسی‌ها را به سازمان ارائه نماید. سازمان متعاقباً براساس نتایج بررسی‌های صورت گرفته تصمیم‌گیری نموده و نتایج را به بورس اعلام می‌كند.

ماده ۹

 بورس مكلف است امكانات لازم را به منظور كنترل‌های دوره‌ای یا مستمر سازمان در خصوص صحت محاسبه و انتشار شاخص در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان در صورت مشاهدة هرگونه اشكال در شاخص منتشره شده، دستور اصلاح و حسب مورد توقف انتشار شاخص مذكور را صادر می‌كندبورس مكلف است حداكثر ظرف ۷۲ ساعت نسبت به اصلاح اشكالات و انتشار شاخص پس از تأیید سازمان اقدام نماید.

ماده ۱۰

 كلیة نهادها و تشكل‌های تحت نظارت سازمان مكلف‌اند، در حدود وظایف و مسئولیت‌های خود، همكاری‌های لازم را جهت اجرایی شدن مصوبات سازمان و شورا در خصوص تغییر شاخص و یا تعریف شاخص‌های جدید انجام دهند.