مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران مصوب 1386

مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 1386/08/27

ماده1

 کلیه اصطلاحات و واژه های تعریف شده در اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و قانون بازار اوراق بهادار، با همان مفاهیم در این مقررات کاربرد دارند.

ماده2

متقاضیان عضویت در کانون باید تقاضای عضویت خود را به هیات مدیره کانون ارائه دهند. در صورتیکه متقاضی به تشخیص هیات مدیره کانون از اشخاص موضوع ماده 6 اساسنامه کانون محسوب شده و شرایط مندرج در ماده 42 اساسنامه کانون را دارا باشد، به عضویت کانون پذیرفته میشود.

تبصره1فرم تقاضای عضویت و مدارک لازم و نحوه ارسال آنها را هیات مدیره کانون تعیین مینماید.

تبصره2 در مورد پذیرش عضویت اعضای اولیه کانون، وظایف هیات مدیره کانون توسط هیات مؤسس کانون صورت میپذیرد.

ماده3

 حق پذیرش (مبلغ ورودیه) متقاضیان عضویت و حق عضویت اعضای کانون و زمان بندی پرداخت آنها با رعایت سقف های مصوب سبا، برای اعضای اولیه به تصویب هیات مؤسس و پس از آن به تصویب هیات مدیره کانون میرسد.

ماده4

 مدارک و اقدامات لازم برای انصراف از عضویت در کانون با رعایت مفاد اساسنامه توسط هیات مدیره کانون تعیین میشود.

ماده5

 این مقررات در 5 ماده و 2 تبصره در هفتادودومین جلسه هیات مدیره در تاریخ 86/08/27به تصویب سبا رسید و تغییر آن به تصویب سبا امکانپذیر است.