چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بين كد اصلي و كد مجازي مالك اوراق بهادار مصوب 1387

چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بين كد اصلي و كد مجازي مالك اوراق بهادار مصوب 2 /7 /87 هيئت‌مديره سازمان بورس مصوب 1387,07,02

۱ مقرر گرديد نقل و انتقال اوراق بهادار بين كد اصلي و كد مجازي مالك اوراق بهادار درخصوص موارد زير با رعايت چهارچوب شرايط مقرر در بند (۲) اين مصوبه انجام شود.

الف) انتقال اوراق بهادار از كد بازارگرداني يا بازارسازي به مالك يا مالكان آن طبق قراردادها و ساير مدارك و مستندات مربوطه

ب) انتقال اوراق بهادار از كد سبدهاي مشاع و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه به صورت شخصيت حقوقي مستقل نمي‌باشند، به ترتيب به سرمايه‌گذاران همان سبد مشاع يا صندوق سرمايه‌گذاري، در هنگام تصفيه با شرايط مورد نظر سبا.

۲ متقاضي يا متقاضيان مذكور در بند (۱)، بايد ابتدا تقاضاي خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) ارائه نمايند. اين درخواست بايد حاوي اطلاعات زير باشد و به امضاي كليه مالكان اوراق بهاداري كه تقاضاي انتقال اوراق بهادار آنها ارائه شده است، برسد:
تاريخ ارائه تقاضا
هويت متقاضي يا متقاضيان و نشاني آن‌ها
مشخصات و تعداد اوراق بهاداري كه درخواست انتقال آن‌ها ارائه شده است، كد يا كدهاي معاملاتي مربوطه و هويت مالكان آن اوراق بهادار به تفكيك
كد يا كدهاي معاملاتي كه اوراق بهادار مورد نظر به آن‌ها منتقل مي‌شوند
دلايل ارائه تقاضاي انتقال
ساير مدارك و مستندات لازم
در صورتي كه تقاضا به شرح فوق بدون نقص بوده و انتقال اوراق بهادار تقاضا شده، انتقال مالكيت محسوب نشده و صرفاً انتقال از :
كد معاملاتي يك مالك به كد معاملاتي همان مالك، يا
كد معاملاتي چند مالك به كد معاملاتي همان مالكان به نسبت مالكيت آنها، محسوب شود.
آن ‌گاه سبا انتقال را تأييد و براي اجرا به شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مربوطه ارسال مي‌نمايد.