چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین كد اصلی و كد مجازی مالك اوراق بهادار مصوب 1387

چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین كد اصلی و كد مجازی مالك اوراق بهادار مصوب 2 /7 /87 هیئت‌مدیره سازمان بورس مصوب 1387,07,02

۱ مقرر گردید نقل و انتقال اوراق بهادار بین كد اصلی و كد مجازی مالك اوراق بهادار درخصوص موارد زیر با رعایت چهارچوب شرایط مقرر در بند (۲) این مصوبه انجام شود.

الف) انتقال اوراق بهادار از كد بازارگردانی یا بازارسازی به مالك یا مالكان آن طبق قراردادها و سایر مدارك و مستندات مربوطه

ب) انتقال اوراق بهادار از كد سبدهای مشاع و صندوق‌های سرمایه‌گذاری كه به صورت شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشند، به ترتیب به سرمایه‌گذاران همان سبد مشاع یا صندوق سرمایه‌گذاری، در هنگام تصفیه با شرایط مورد نظر سبا.

۲ متقاضی یا متقاضیان مذكور در بند (۱)، باید ابتدا تقاضای خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) ارائه نمایند. این درخواست باید حاوی اطلاعات زیر باشد و به امضای كلیه مالكان اوراق بهاداری كه تقاضای انتقال اوراق بهادار آنها ارائه شده است، برسد:
تاریخ ارائه تقاضا
هویت متقاضی یا متقاضیان و نشانی آن‌ها
مشخصات و تعداد اوراق بهاداری كه درخواست انتقال آن‌ها ارائه شده است، كد یا كدهای معاملاتی مربوطه و هویت مالكان آن اوراق بهادار به تفكیك
كد یا كدهای معاملاتی كه اوراق بهادار مورد نظر به آن‌ها منتقل می‌شوند
دلایل ارائه تقاضای انتقال
سایر مدارك و مستندات لازم
در صورتی كه تقاضا به شرح فوق بدون نقص بوده و انتقال اوراق بهادار تقاضا شده، انتقال مالكیت محسوب نشده و صرفاً انتقال از :
كد معاملاتی یك مالك به كد معاملاتی همان مالك، یا
كد معاملاتی چند مالك به كد معاملاتی همان مالكان به نسبت مالكیت آنها، محسوب شود.
آن ‌گاه سبا انتقال را تأیید و برای اجرا به شركت سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مربوطه ارسال می‌نماید.