آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام مصوب ۱۳۸۸

وزیران عضوکارگروه تصویب آیین‌نامه‌های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۱۷ مرداد ۱۳۸۸

شماره بخشنامه: ۴۳۰۷۹/۹۹۵۹۶

آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام

 

ماده1- شرکت‌های تعاونی سهامی عام شرکت‌هایی هستند که با رعایت جزء (9) ماده(1) و در چارچوب محدودیت‌های مندرج در ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود با اخذ مجوز از وزارت تعاون ایجاد می‌شوند.

تبصره- هرشرکت سهامی یاتعاونی می‌تواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین نامه و با مجوز وزارت تعاون به شرکت تعاونی سهامی عام تبدیل شود.

ماده2- وزارت تعاون مکلف است از طرق زیر بر فعالیت شرکت‌های تعاونی سهامی عام نظارت نماید:

1- انطباق مفاد اساسنامه با شرایط ماده (12) قانون.

2- حضور نماینده وزارت تعاون در جلسات مجامع عمومی.

3- انجام تشریفات بلوک‌بندی از جمله انجام انتخابات بلوک‌ها.

4- اخذ گزارش‌های موردی و سالانه مجامع عمومی.

5- دسترسی به دفتر نقل و انتقال یا معاملات سهام.

6- ارایه مجوز ثبت هر‌گونه اوراق سهام یاتصمیمات شرکت‌های مذکور و هرگونه تغییر در سرمایه و اساسنامه، ادغام و انحلال آن‌ها.

تبصره- نظارت وزارت تعاون بر فعالیت شرکت‌های تعاونی سهامی عام مطابق نظارت بر سایر شرکت‌های تعاونی است که از طریق وزارت مذکور اعلام می‌شود.

ماده 3- تغییر نوع شرکت‌های تعاونی سهامی عام منوط به تعیین تکلیف مزایای برخوردار شده از آن است که پس از تایید وزارت تعاون و نیز سایر مراجع پیش بینی شده در اساسنامه صورت می‌گیرد.