اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1395

 

۲۱/۲/۱۳۹۵

هـ۵۲۴۰۴ت/۲۰۱۱۵شماره

 

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

 

وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق نوآوری و شکوفایی

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۲/۵ به پیشنهاد وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم٬ تحقیقات و فناوری و به استناد

ماده ۱۳ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات موضوع تصویبنامه شماره

۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:

۱ـ ماده ۳ به شرح زیر اصلاح میشود:

الف ـ عبارت «و نظارت بر اجرای این ماده» حذف میشود.

ب ـ در بند (الف) عبارت «نماینده رئیس شورا (رئیس)» به عبارت «معاون علمی و فناوری رئیسجمهور (رئیس)» اصلاح میشود.

پ ـ بند (ج) حذف و عناوین سایر بندها به ترتیب اصلاح و متون زیر به عنوان بندهای (ط) و (ی) و تبصرههای 1، ٬۲ و ۳ به این ماده اضافه میشوند:

ی ـ سه نفر صاحب نظر در حوزه شرکتهای دانشبنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رئیس کارگروه.

ک ـ یک نفر صاحب نظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع٬ معادن و کشاورزی ایران و حکم رئیس کارگروه.

تبصره۱ـ نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا میباشد.

تبصره۲ـ کارگروه میتواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخشها و سازمانها را به عضویت کارگروه درآورد.

تبصره۳ـ فرایند بررسی صلاحیت شرکت های دانش بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد.

۲ـ در ماده ۲۸ عبارت «و مناطق ویژه علم و فناوری» پس از عبارت «پارک های علم و فناوری» اضافه میشود.

۳ـ در ماده ۳۲ واژه «کمتان» به واژه «کتمان» اصلاح میشود.

                                                                  معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری