تصویب نامه در خصوص هزینه ورشکستگی مصوب ۱۳۱۹

تصویبنامه هیئت وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی وزارت دادگستری
مصوب 1319/02/14با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت ‌وزیران در جلسه 14 اردیبهشت ماه 1319 بنا به پیشنهاد شماره 822/2179 بتاریخ 26/1/1319 وزارت دادگستری تصویب نمودند:

ماده 1

پس از آنکه حاصل دارائی ورشکسته اعم از آنچه که در موقع برداشتن صورت اموال موجود بوده یا آنچه که بعدا مشخص شده معلوم گردیده و قبل از تقسیم وجوه حاصله بین صاحبان سهام اداره تصفیه مبلغی بعنوان هزینه امور ورشکستگی بشرح زیر احتساب و برداشت خواهد نمود:
تا صدهزار ریال 8% نسبت بمازاد از صدهزار ریال تا پانصد هزار ریال 7% نسبت بمازاد از پانصد هزار ریال ببالا 6%

-تبصره ماده یک ـ در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی و بطور کلی در هر مورد که ورشکستگی بجهتی قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارائی خاتمه پیدا میکند هزینه ورشکستگی از طرف رئیس تصفیه با در نظر گرفتن مقدار کاری که اداره انجام داده تشخیص و با تصویب وزارت دادگستری تعیین خواهد شد این هزینه در هر حال از نصف میزانی که بموجب ماده 1 تصویبنامه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه 1319 معین شده تجاوز نخواهد کرد.

ماده 2 ‌

هزینه امور ورشکستگی بحامل ویژه دارائی ورشکسته تعلق گرفته و هزینه‌های مربوط باقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیاتها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات و غیره مشمول هزینه امور ورشکستگی نبوده و قبل از تقسیم وجوه حاصله از دارائی ناویژه کسر خواهد شد.

ماده 3

اداره تصفیه حق ندارد بغیر از هزینه نامبرده در ماده یک وجه دیگری بعنوان هزینه امور ورشکستگی برداشت نماید.

نخست وزیر دکتر متین دفتری