تصویب نامه راجع به تمرکز درآمدهای صندوق الف و ب در اداره تصفیه کل مرکز مصوب ۱۳۱۹

تصویب نامه هیئت وزیران راجع به تمرکز درآمدهای صندوق الف و ب در اداره تصفیه کل

تصویبنامه هیئت وزیران راجع به تمرکز درآمدهای صندوق الف و ب در اداره تصفیه کل مرکز
مصوب 1319/04/17

هیئت‌وزیران در جلسـة 17 تیر ماه 1319 طبق پیشنهـاد شمـارة 1061/10275 بتاریخ 16/4/1319 وزارت دادگستری مقررات ذیل را تصویب نمودند:
نظر باینکه ضمن قانون تصفیه مقرراتی برای تمرکز درآمدهای دو صندوق الف و ب پیش‌بینی نشده است مقرر میشود که درآمدهای نامبرده مربوط بکلیة شهرستانها در اداره کل تصفیه متمرکز گردیده و بودجه هزینه‌های مربوطه با پیشنهاد ادارة نامبرده و تصویب دادگستری از مجموع درآمد بدون رعایت موازنه هزینه و درآمد شهرستان بخصوص پرداخت شود.