تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370

تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370.7.24

‌موضوع استفسار:
‌آیا قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370.7.24 به سازمان‌شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی تسری دارد یا خیر؟
‌نظر مجلس – ماده واحده:
‌قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370.7.24 به سازمان‌شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی تسری دارد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1371.6.15 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری