دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب ۱۳۸۸

دستورالعمل رسیدگی به شکایات( اعضا و سهامداران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی)

ماده 1: رسیدگی به شکایات اعضاء و سهامداران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی واتاق‌های تعاون  علیه شرکت ،اتحادیه ،اتاق یا مدیران مربوط [در امور تعاون] به موجب مقررات این دستورالعمل صورت خواهدگرفت.

تبصره1: شکایات مربوط به انتخابات مدیران و بازرسان طبق دستورالعمل نظارت بر انتخابات رسیدگی می‌گردد.

تبصره2: شکایات مربوط به برگزاری مجامع عمومی با موضوع غیر از انتخابات مدیران و بازرسان از شمول مقررات این دستورالعمل مستثنی است و مطابق مقررات خاص خود رسیدگی می‌گردد.

تبصره3: مقصوداز”امورتعاون”، کلیه موضوع‌های مرتبط باقوانین ومقررات بخش تعاون،اساسنامه،آیین نامه و دستورالعمل‌های داخلی تعاونی، قراردادهای منعقده و امورناشی از عضویت وسهامداری  است.

ماده 2: شکایت باید در فرم مخصوص مطرح و حاوی نکات ذیل باشد:

1- مشخصات کامل شاکی و طرف شکایت و اقامتگاه آنها.

2- مشخصات دقیق و اقامتگاه شرکت‌، اتحادیه یااتاق مربوطه.

3- تعیین موضوع شکایت وخواسته بطور واضح.

4- ادّله‌ای که شاکی برای اثبات ادعای خود دارد. (شاکی باید رونوشت یا تصویر مصدّق اسناد مثبته را پیوست شکایت نماید).

5- امضای شاکی (و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت).

6- در صورتی که شکایت توسط وکیل تقدیم شود،  درج مشخصات وکیل و ارائه وکالتنامه رسمی ودرمورد وکلای دادگستری ،وکالتنامه مقرر ازسوی کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران دادگستری الزامی است.

تبصره1: چنانچه شاکی شخصیت حقوقی باشد ارائه مصوبه هیات مدیره دائر برطرح شکایت ونمایندگی،همچنین ممهورنمودن شکوائیه به مهرمربوطه الزامی است.

تبصره2: در صورتی که شاکی، شکایت خود را به نحو دیگری مطرح نماید، اداره تعاون با ارائه فرم مخصوص، شاکی را جهت طرح صحیح شکایت راهنمایی می‌کند.

ماده 3: شاکی شکایت مربوطه را جهت رسیدگی و اظهار‌نظر به بازرس تسلیم ورسید دریافت می‌نماید.  بازرس مکلف است پس از وصول شکایت و تطبیق آن با مفاد ماده 2 ظرف یک هفته شکایت را رسیدگی و به طریق ذیل اقدام نماید:

1- چنانچه شکایت صرفاً جنبه عمومی و اعلام تخلف داشته باشد، در صورتیکه بازرس نیز قائل به ارتکاب تخلف از سوی مدیران باشد، مراتب را به هیات‌مدیره یا  ‌مدیرعامل (حسب مورد) اعلام و تقاضای رفع نقص می‌کند. چنانچه مدیران مربوطه به تذکرات بازرس ترتیب اثر ندهند، بازرس تعاونی یا اتحادیه مطابق ماده42  وهیات بازرسی اتاق  تعاون طبق بند (ج) ماده 63 قانون بخش تعاون اقدام می‌نماید.

2- در صورتیکه شکایت واجد جنبه خصوصی   اعم از ورود ضرر و زیان یا تضییع حق شاکی باشد و بازرس براساس بررسی انجام شده و مستندات موجود شکایت را وارد تشخیص دهند موضوع را کتباً و به طور مستند و مستدل به منظور پاسخگویی و تامین خواسته شاکی به هیأت مدیره تعاونی اعلام و رونوشت آنرا به شاکی ارسال می‌کنند. در صورتی که هیأت مدیره براساس نظریه بازرس، اقدامات مقتضی در جهت اجابت خواسته شاکی و حل اختلاف مستحدثه انجام دهند شکایت مطروحه خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

تبصره : شاکی باید رونوشت نظریه بازرس را جهت درج در پرونده تعاونی به اداره تعاون ارائه نماید.

ماده 4 : در صورت حدوث هر یک از موجبات ذیل، موضوع اختلاف توسط شاکی جهت داوری حسب مورد به اتحادیه یا  اتاق مربوطه ارائه می‌گردد. اتحادیه/ اتاق مکلف است مطابق آئین نامه داوری که توسط وزارت تعاون تهیه و تصویب گردیده است به شکایت و اختلاف رسیدگی و رأی نهایی خود را حداکثر ظرف 3 ماه اعلام نماید. پس از ابلاغ رأی داوری، ذینفع می‌تواند به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرا رأی کند.

1- فقدان بازرس.

2- عدم دسترسی به بازرس.

3- عدم رسیدگی بازرس به شکایت ظرف مهلت یک ماه از زمان وصول شکایت.

4- عدم تمکین هیأت ‌مدیره به نظریه بازرس در تأمین خواسته شاکی.

5- اعتراض شاکی نسبت به نظریه بازرس.

ماده 5 :  داوری موضوع  ماده فوق حسب مقررات اساسنامه  به ترتیب توسط اشخاص ذیل صورت می‌گیرد:

1- درمورد اختلاف اعضاء وسهامداران شرکتهای تعاونی  با شرکت مربوطه:  اتحادیه مربوط.

2- درمورد اختلاف اعضاء وسهامداران اتحادیه‌های تعاونی بااتحادیه مربوطه: اتاق تعاون مربوط.

تبصره1: چنانچه حسب توافق بعدی یا بموجب قرارداد دیگر، داوری اشخاص دیگری شرط شده باشد، مرجع صالح داوری همان اشخاص خواهندبود.

تبصره2: درخصوص اختلاف اعضاء اتاق‌های تعاون با اتاق مربوطه، ارجاع امر به داوری منوط به وجود شرط داوری دراساسنامه مربوطه یا توافق ها و قراردادهای فیمابین است.

ماده 6: در موارد ذیل شاکی می‌تواند به شورا‌های حل اختلاف، مراجع صالح قضایی یاشبه قضایی (حسب موضوع اختلاف) مراجعه نماید:

1- در صورت استنکاف مرجع داوری مربوطه از پذیرش داوری.

2- در صورت عدم اعلام حکم داوری ظرف مهلت قانونی یامورد توافق.

3- در صورت عدم وجود اتحادیه یا اتاق.

4- در صورت عدم پیش‌بینی شرط داوری در اساسنامه اتاق تعاون (درخصوص اختلافات اعضاء اتاق ‌ها با اتاق مربوطه ).

ماده 7: هیچ یک از مواد مقرر در این دستورالعمل حق مراجعه مستقیم شاکی به داور و در صورت عدم پیش‌بینی داور، به شوراهای حل اختلاف، مراجع صالح قضایی یاشبه قضایی را سلب نخواهدکرد.

ماده 8 : در کلیه مقررات این دستورالعمل مقصود از ” بازرس”، حسب مورد بازرس، بازرسان یا هیات بازرسی است.

 

این دستورالعمل در 8 ماده و8 تبصره درتاریخ هشتم اسفند یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب وزیر تعاون رسیده است