دستورالعمل محاسبه و استفاده از ذخیره قانونی در شرکتهای تعاونی مصوب 1388

دستورالعمل محاسبه و استفاده از ذخیره قانونی در شرکتهای تعاونی 

19/07/1388 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

با توجه به مشابهت برخی از سئوالات واصله از ادارات کل تعاون استانها درخصوص چگونگی اجرای مفاد بند یک ماده 25 قانون تعاون مصوب سال 1370 و تبصره‌های ذیل آن جهت آگاهی و وحدت رویه در عملکرد اعلام می‌گردد:
1- وضع ذخیره قانونی موضوع بند یک ماده 25 قانون تعاون (مصوب سال 1370) تا زمانی که مبلغ کل ذخیره به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.
2- ذخیره قانونی وضع شده قبل از تطبیق اساسنامه اتحادیه‌ و شرکتهای تعاونی با قانون جدید (مصوب سال 1370) مشمول مفاد تبصره دو بند یک ماده 25 نمی‌باشد و مقررات مذکور در اساسنامه مورد عمل قبل از تطبیق بر آن حاکم است.
3- استفاده از یک دوم ذخیر ه قانونی وضع شده در سنوات پس از تطبیق اساسنامه تعاونیها با قانون تعاون مصوب سال 1370 جهت افزایش سرمایه و صدور سهام جدید با تصویب مجمع عمومی و رعایت قانون و مقررات موضوعه پس از کسر مالیات متعلقه بلامانع است.
شایان ذکر است کسر مجدد از ذخائری که قبلاً یک دوم آن جهت افزایش سرمایه استفاده گردیده مجاز نخواهد بود.