قانون راجع به واخواست و طرح دعوی نسبت به سفته و برات و چکهایی که امکان وصول وجه با اقامه دعوی نسبت به آنها در مناطبق جنگی وجود ندارد مصوب ۱۳۶۰

قانون راجع به واخواست و طرح دعوی نسبت به سفته و برات و چکهایی که امکان وصول وجه یا اقامه دعوی نسبت به آنها در مناطق جنگی وجود ندارد

‌قانون راجع به واخواست و طرح دعوی نسبت به سفته و برات و چکهایی که امکان وصول وجه یا اقامه دعوی نسبت به‌آنها در مناطق جنگی وجود ندارد
‌ماده واحده 
1 – از تاریخ تصویب این قانون در مناطق جنگی دارندگان سفته و برات و ضمانتنامه‌هایبانکی و چکهایی که سر رسید آنها از تاریخ 1359.6.31‌به بعد می‌باشد و امکان وصولوجه یا اقامه دعوی نسبت به آنها وجود ندارد می‌توانند با ایداع هزینه واخواست بهصندوق دادگستری طرح دعوی‌نمایند. ایداع هزینه مزبور به منزله واخواست این اسنادتلقی می‌گردد.
2 – در مورد چکها اگر شعب بانکها در مناطق جنگی واقع شده باشند، سرپرستیهای منطقهو یا واحدهایی که تکالیف این قبیل شعب را انجام‌می‌دهند و یا مراکز بانکهامی‌توانند گواهی عدم پرداخت صادر نمایند.
3 – کلیه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای مناطقجنگی است قابل طرح در دادگاههای مرکز می‌باشد و‌کلیه دادگاههای مرکز در آن گونهموارد مکلف به رسیدگی می‌باشند.
4 – تعیین مناطق جنگ‌زده با وزارت کشور می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه چهارم اسفند ماه یک هزار وسیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید ‌شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی