قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370

قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

‌قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

‌ماده واحده

به موجب این قانون سازمان مرکزی تعاون روستایی وابسته به وزارت کشاورزی (‌با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در‌مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370.6.13 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی‌می‌باشد.

‌تبصره – عبارت “‌تعاون روستایی” از تبصره “1” ماده (65) قانون مزبور حذف می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.7.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی