لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت ایران مصوب ۱۳۵۹

‌لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون

توسعه و حفاظت صنایع ایران  مرجع تصویب : مصوبات شورای انقلاب
‌مصوب 59.3.14
‌ماده واحده

 بانکها می‌توانند بدون جلب رضایت متعهدین و ظهرنویسان با تمدیدبراتها و سفته‌هایی که بابت مطالبات خود از شرکتهای مشمول‌قانون توسعه و حفاظتصنایع ایران در دست دارند و سررسید آنها از اول شهریور ماه 1357 به بعد می‌باشد،موافقت نمایند در این صورت بانکها حق‌دارند تا پنج سال از آخرین سررسید، بدون نیاز به واخواست این گونه مطالبات خود در مراجع قانونی طرح دعوی نمایند.