لایحه قانونی مربوط به سررسید سفته و برات و چک ها مصوب ۱۳۵۸

لایحه قانونی مربوط به سر رسید سفته ها و تضمین نامه ها و بروات و چک ها

‌مصوب 58.1.28   مرجع تصویب: مصوبات شورای انقلاب

‌ماده 1

سفته‌ها و تضمین‌نامه‌ها و برواتی که سررسید آنها از اول شهریور ماه1357 تا پایان اسفند ماه 1357 بوده و به عللی از قبیل اعتصابات‌وزارت دادگستری وادارات دولتی و بانکها و غیره دارندگان این گونه اسناد نتوانسته‌اند در موعد مقررقانونی نسبت به وصول وجه سفته یا برات اقدام‌قانونی (‌واخواست) نمایند می‌تواننددر صورتی که مطالبات خود را تاکنون وصول ننموده باشند از تاریخ تصویب این مصوبهقانونی ظرف مدت سه ماه‌نسبت به واخواست قانونی این قبیل سفته‌ها و بروات وتضمین‌نامه‌ها مطابق مقررات قانون تجارت از طریق مراجع صلاحیتدار قضایی اقدام
نمایند.‌بدهکاران این گونه اسناد از پرداخت شش ماه بهره و خسارت تأخیر دیر کرد در طی اینمدت سه ماه معاف می‌باشند.

‌ماده 2 

کلیه چکهای بانکی صادره که تاریخ سر رسید و پرداخت آنها از ابتدایشهریور تا پایان سال 1357 بوده است و به علت اعتصابات به‌بانکهای محال‌الیه جهتوصول ارائه نگردیده و یا علیه ظهرنویس در مهلت مقرر واخواست نشده است یا به مراجعجزایی شکایت نکرده باشد،‌چنانچه از تاریخ تصویب این لایحه ظرف سه ماه به بانکمربوطه ارائه و تقاضای وصول بشود، در صورت عدم امکان وصول به هر علتی و یابرگشت‌آن، دارنده چک بر طبق مقررات موضوعه حق تعقیب در مراجع جزایی علیه صادرکنندهو یا واخواست آن را علیه ظهرنویسان در مهلت مقرر قانونی‌دارد.