لایحه قانونی مربوط به سفته ها و بروات و چکهای متعلق به بانک ها و واخواست مربوط به آنها مصوب ۱۳۵۹

‌لایحه قانونی مربوط به سفته‌ها و بروات و چکهای متعلق به بانک ها و واخواست مربوط به آن ها

 

‌مصوب 59.3.3 مرجع تصویب: شورای عالی انقلاب

‌ماده 1

 کلیه سفته‌ها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفته‌ها و برواتیکه بانکها به موجب قرارداد خاص مستحق مطالبه وجه آنها‌ می‌باشند و سررسید آنها ازاول شهریور ماه 1357 تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده ویا واخواست شده ولی به علت‌مشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراقواخواست امکان‌پذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر این که هزینه آن به صندوقدولت‌تودیع شده یا بشود به منزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسنادملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم تأدیه مندرج در مواد249 و 280 قانون تجارتمی‌باشد و دادگاه مکلف به قبول گواهی بانک خواهند بود. مهلت صدور گواهی موضوع این
ماده تا پایان اسفند 1359‌می‌باشد.
‌ماده 2

بانکهای دارنده اسناد تجاری از قبیل سفته‌ها و بروات به شرح مندرج درماده 1 که سررسید آنها از اول شهریور ماه 1357 تا تاریخ تصویب‌این قانون بوده اعماز این که اسناد مذکور واخواست شده یا به موجب گواهی صادره در ماده 1 این قانونواخواست شده تلقی شود می‌توانند تا پایان‌اسفند ماه 1359 دعاوی خود را دردادگاه‌ها مطرح نموده و اگر قبلاً نیز در خارج از مهلت‌های مقرر قانونی طرح دعویکرده باشند مشمول حکم مفاد‌این لایحه قانونی بوده و از مهلت‌های مقرر در این قانوناستفاده خواهند کرد.
‌ماده 3

 در مورد چکهایی که تاریخ صدور آنها از اول شهریور ماه 1357 به بعد باشدو بانک برای مطالبه وجه آن مراجعه نکرده و یا مراجعه کرده و‌گواهی عدم پرداخت نیزدریافت داشته ولی طرح دعوی حقوقی ننموده است حکم مواد 1 و 2 این قانون در موردصدور گواهی از طرف بانکها و‌مهلتهای مقرر لازم‌الرعایه می‌باشد.