لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۹

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

‌لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
‌مصوب 59.2.20 مرجع تصویب: مقررات شورای انقلاب
‌ماده واحده

به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروجاشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزیایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عملننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.