نظامنامه راجع به مواد ۱۹6 و ۱۹۷ و ۱۹9 قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

نظامنامه راجع به مواد ۱۹6 و ۱۹۷ و ۱۹9 قانون تجارت

نظر به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 مقرر می دارد:

نوع :آیین نامه

شماره انتشار :1029

تاریخ تصویب :1311/03/15

تاریخ ابلاغ :1311/03/16

ماده 1

در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسنادرسمی موجود است شرکتهای تجارتی که در آن محل تشکیل میشود باید بموجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردد.

ماده 2

شرکتهای تحارتی باید در تهران در دایره ثبت شرکتها و در خارج طهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند

تبصره – در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشدثبت در دفتر اسناد رسمی واگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود لیکن شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره با دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.

ماده 3

ثبت شرکت بموجب تقاضانامه ای که در دو نسخه تنظیم میشود بعمل خواهد آمد.

ماده 4

به تقاضانامه باید اسناد ذیل ضمیمه شود:

الف – در شرکتهای سهامی :

1یک نسخه اصل از شرکتنامه

2یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت

3نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن

4اسامی شرکاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی وعده سهام هر یک از آنها.

5سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مذکور در مواد10 و41 و44 قانون تجارت

ب – در شرکتهای با مسئولیت محدود:

1یک نسخه مصدق از شرکتنامه

2یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

3اسامی شریک یا شرکائی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.

4نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی

ج – در شرکتهای تضامنی :

1یک نسخه مصدق شرکتنامه

2یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت (اگرباشد)

3نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمتهای غیرنقدی

4اسامی شریک با شرکائی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند

د- در شرکتهای مختلط غیرسهامی :

1یک نسخه از شرکتنامه

2یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگرباشد)

3اسامی شریک یا شرکاء ضامن که سمت مدیریت دارند

ه -در شرکتهای مختلط سهامی :

1یک نسخه مصدق از شرکتنامه

2یک نسخه مصدق از اساسنامه

3اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه .

5مواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکوردرموارد 40و41و44

6نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکاء ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی باتعیین قیمت حصه های غیر نقدی

و- در شرکتهای نسبی :

1یک نسخه مصدق از شرکتنامه

2یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگرباشد)

3اسامی مدیر و یا مدیران شرکت

4نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی

ز- در شرکتهای تعاونی :

1یک نسخه مصدق از شرکتنامه

2یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

ماده 5

بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را باقی تاریخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ممهور کرده بتقاضا ننده بدهد این سند، سند ثبت شرکت خواهد بود.

ماده 6

در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه ومنضمات آن باید بتوسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشرشود.

تبصره – در نقاطی که اداره ثبت نباشد اجراء این ماده بعهده مقامی است که شرکتنامه در آنجا به ثبت رسیده .

ماده 7

خلاصه مذکور در مقاده قبل باید متضمن نکات ذیل باشد:

الف – نسبت به شرکتهای از هر قبیل :

1نمره و تاریخ شرکت

2مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخته شده و مقداری که شرکاء پرداخت آنرا تعهد کرده اند)

3اسامی مدیر یا مدیران

4تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتیکه برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

ب – در شرکتهای تضامنی و شرکت مختلط اعم ازسهامی وغیرسهامی علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکاء نیز منتشر شود.

ماده 8

هر گاه شرکت در چندین حوزه محکمه ابتدائی شعبه داشته باشد انتشارات مذکور فوق باید بنحوی که در ماده 6 مقرر است در محل وقوع شعبه نیز علیحده بعمل آید و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا بثبت رسیده است باید صواد مصدق از تقاضانامه ومنضمات آنرا به ثبت اسناد محل وقوع شبعه یا شعب ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.

ماده 9

در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییردرتعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر دراساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغئی ر مئی ابد و یا تصمیمی نسبت بمورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

داور- مهر وزارت عدلیه اعظم