آیین نامه اجرایی بند الف ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه 7 /4 /1394 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394- ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

ماده 1
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف – دستگاه اجرایی: دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی.
ب – متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشتمل بر سرمایه‌ گذاران، تولیدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و پیمانكاران ایرانی خریدار كالا یا خدمات و یا درخواست ‌كننده مجوز یا پروانه از دستگاه‌ های اجرایی.
ج – پرداخت مدت دار: پرداخت بهای كالا، خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدت ‌دار یكجا یا اقساطی به گونه ‌ای كه تمام یا بخشی از آن در تاریخی پس از تحویل كل كالا یا انجام كل خدمت یا اعطای مجوز یا پروانه وصول شود.
ماده 2
دستگاه های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت دار موضوع این آیین ‌نامه را ظرف یك ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به اطلاع عموم برسانند.
ماده 3
متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را بر اساس شرایط موضوع این آیین‌ نامه مبنی بر پرداخت مدت دار یكجا یا اقساطی ارزش كالا یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه كه ارزش آن بیش از یك میلیارد (000/ 000/ 000/ 1) ریال باشد، كتباً و همزمان با تسلیم اسناد شركت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و پروانه به دستگاه اجرایی ارایه نماید.
ماده 4
دستگاه‌ های اجرایی مكلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، ضمن اعمال حساب‌ های دریافتنی در دفاتر خود بر اساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یك میلیارد (000/ 000/ 000/ 1) ریال را به صورت اقساطی و یا مدت دار یكجا با اخذ تضامین معتبر لازم و یا به صورت نقد وصول نمایند.
تبصره 1- موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد كه طبق قوانین مربوط وصول می شود از جمله فروش خوراك پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، آب، برق و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی مایع، مشمول این آیین نامه نمی گردد.
تبصره 2(اصلاحی 24ˏ06ˏ1398)- مهلت وصول اقساط یا وصول مدت دار یكجا، حداقل سه ماه و حداكثر تا یكسال قراردادی از تاریخ فروش می باشد.
تبصره 3- اجرای این آیین ‌نامه توسط شركت های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یك دوازدهم در هر ماه شود.
ماده 5 

دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یكجا، به مأخذ نرخ سود تسهیلات بانكی یكساله مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یكجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.
ماده 6
برای اطمینان از وصول به موقع اقساط تعیین شده و وجه موضوع وصول مدت دار یكجا باید تضمین كافی با ذكر تاریخ وصول از متقاضی اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتی كه پس از انقضای مدت تعیین شده وجوه مزبور پرداخت و یا قسمتی از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت نامه یا وجه الضمان ضبط خواهد شد. این اقدام مانع از پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی نخواهد بود.
ماده 7
انواع ضمانت نامه های معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدت ‌دار یكجا در این آیین نامه به شرح زیر می ‌باشد:
الف- ضمانت نامه های بانكی.
ب- ضمانت نامه های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانكی دارای مجوز لازم از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- انواع اوراق مشاركت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت – مصوب 1376-).
د- سهام شركت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
و- مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری