آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هيئت وزيران در جلسه 31 /3 /1394 به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (11) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394- ، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (11) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394-

ماده 1

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره يك قوانين بودجه سنواتي.
ب- كالاهاي مورد نياز طرح: كالاهاي مورد نياز طرح اعم از مصالح و تجهيزاتي كه در اجراي طرح پيش بيني شده و باعث تسريع در انجام عمليات اجرايي طرح توسط پيمانكار گردد.
ج- سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

ماده 2

به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود تا كالاهاي مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را به درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف وي و با موافقت سازمان تا سقف سي درصد (30%) اعتبار مصوب سالانه مندرج در پيوست يك قوانين بودجه سنواتي هر يك از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به صورت غيرنقدي و يا اقساطي به شرح ساير مواد اين آيين نامه خريداري نموده و به پيمانكاران طرح هاي مذكور تحويل دهند. اقساط اقلام خريداري شده از محل اعتبارات مصوب سال بعد يا سال هاي بعد طرح قابل پرداخت مي باشد.

تبصره – دستورالعمل اجرايي فرآيند انجام كار و كاربرگ هاي مربوط حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط سازمان به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود.

ماده 3

كالاهايي مي توانند مطابق اين آيين نامه خريداري شوند كه مرتبط با موضوع عمليات پيمان باشند.

ماده 4

شرايط خريد كالاهاي موضوع اين آيين نامه به شرح زير است:

الف – پرداخت سود متعلقه به خريد كالاها با رعايت قوانين و مقررات مربوط برعهده دستگاه اجرايي (كارفرما) است.

ب – مراحل انعقاد قرارداد خريد كالاها به ترتيب زير است:
1- انتخاب طرح هاي واجد شرايط توسط دستگاه اجرايي
2- اعلام طرح هاي انتخاب شده به سازمان با گزارش ها و مستندات ذي ربط شامل اطلاعات مالي و فني طرح
3- تأييد طرح هاي مورد نظر توسط سازمان
4- انتخاب فروشنده كالا از بين داوطلبين توسط دستگاه اجرايي، انعقاد قرارداد خريد كالا و ارسال يك نسخه از قرارداد نهايي به سازمان

تبصره – فرآيند خريد براساس قوانين مربوط از جمله قانون برگزاري مناقصات و انتخاب مناسب ترين پيشنهاد انجام خواهد شد.

ج – زمان اتمام اقساط نبايد بيشتر از زمان پيش بيني شده براي اتمام طرح باشد.

ماده 5

هزينه هاي تهيه كالاهاي مورد نياز اين آيين نامه در پيمان پيمانكاري به شرح زير در اولين صورت وضعيت كه پس از ورود به كارگاه تنظيم مي شود، به حساب پيمانكار منظور مي شود:
هزينه تهيه مصالح (به استثناي سيمان و آهن آلات) بر مبناي هزينه تمام شده به حساب پيمانكار منظور مي شود. بهاي سيمان و آهن آلات بر طبق دستورالعمل هاي سازمان (مربوط به روش محاسبه مابه التفاوت نرخ آهن آلات و سيمان) به حساب پيمانكار منظور مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور