آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هیئت وزیران در جلسه 31 /3 /1394 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد ماده (11) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394- ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394-

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یك قوانین بودجه سنواتی.
ب- كالاهای مورد نیاز طرح: كالاهای مورد نیاز طرح اعم از مصالح و تجهیزاتی كه در اجرای طرح پیش بینی شده و باعث تسریع در انجام عملیات اجرایی طرح توسط پیمانكار گردد.
ج- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.

ماده 2

به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا كالاهای مورد نیاز طرح های تملك دارایی های سرمایه ای خود را به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و با موافقت سازمان تا سقف سی درصد (30%) اعتبار مصوب سالانه مندرج در پیوست یك قوانین بودجه سنواتی هر یك از طرح های تملك دارایی های سرمایه ای به صورت غیرنقدی و یا اقساطی به شرح سایر مواد این آیین نامه خریداری نموده و به پیمانكاران طرح های مذكور تحویل دهند. اقساط اقلام خریداری شده از محل اعتبارات مصوب سال بعد یا سال های بعد طرح قابل پرداخت می باشد.

تبصره – دستورالعمل اجرایی فرآیند انجام كار و كاربرگ های مربوط حداكثر یك ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط سازمان به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

ماده 3

كالاهایی می توانند مطابق این آیین نامه خریداری شوند كه مرتبط با موضوع عملیات پیمان باشند.

ماده 4

شرایط خرید كالاهای موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

الف – پرداخت سود متعلقه به خرید كالاها با رعایت قوانین و مقررات مربوط برعهده دستگاه اجرایی (كارفرما) است.

ب – مراحل انعقاد قرارداد خرید كالاها به ترتیب زیر است:
1- انتخاب طرح های واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی
2- اعلام طرح های انتخاب شده به سازمان با گزارش ها و مستندات ذی ربط شامل اطلاعات مالی و فنی طرح
3- تأیید طرح های مورد نظر توسط سازمان
4- انتخاب فروشنده كالا از بین داوطلبین توسط دستگاه اجرایی، انعقاد قرارداد خرید كالا و ارسال یك نسخه از قرارداد نهایی به سازمان

تبصره – فرآیند خرید براساس قوانین مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات و انتخاب مناسب ترین پیشنهاد انجام خواهد شد.

ج – زمان اتمام اقساط نباید بیشتر از زمان پیش بینی شده برای اتمام طرح باشد.

ماده 5

هزینه های تهیه كالاهای مورد نیاز این آیین نامه در پیمان پیمانكاری به شرح زیر در اولین صورت وضعیت كه پس از ورود به كارگاه تنظیم می شود، به حساب پیمانكار منظور می شود:
هزینه تهیه مصالح (به استثنای سیمان و آهن آلات) بر مبنای هزینه تمام شده به حساب پیمانكار منظور می شود. بهای سیمان و آهن آلات بر طبق دستورالعمل های سازمان (مربوط به روش محاسبه مابه التفاوت نرخ آهن آلات و سیمان) به حساب پیمانكار منظور می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور