آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هيئت وزيران در جلسه 27 /3 /1394 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (25) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394- ، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (25) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

ماده 1

اصطلاحات و واژه هاي به كار رفته در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1388- به همان معاني در اين آيين نامه به كار مي روند. منظور از شركت هاي رتبه بندي اعتباري در اين آيين نامه همان مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادر جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ماده 2

سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه، دستورالعمل تأسيس و فعاليت شركت‌ هاي رتبه ‌بندي اعتباري را به تصويب هيئت مديره سازمان مي‌ رساند.

ماده 3

سقف نرخ سود علي‌ الحساب اوراق مشاركت موضوع اين آيين‌ نامه با رعايت زمان بندي انتشار اوراق و با لحاظ شرايط بازار پول توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تعيين مي‌ گردد.

ماده 4

فروش اوراق مشاركت به كمتر يا بالاتر از مبلغ اسمي اوراق در پذيره ‌نويسي يا عرضه اوليه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.

تبصره – فروش به كسر نبايد موجب ايجاد بازدهي بيش از نرخ سقف تعيين شده گردد.

ماده 5

انتشار اوراق مشاركت با رتبه اعتباري پايين (پر‌ريسك) مستلزم ضامن مي ‌باشد. وجود ضامن براي اوراق مشاركت با رتبه اعتباري مناسب (كم‌ ريسك) اختياري است.

تبصره – تعيين مصاديق رتبه‌ هاي اعتباري پايين و يا مناسب بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار مي ‌باشد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور