آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هیئت وزیران در جلسه 27 /3 /1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (25) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394- ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

ماده 1

اصطلاحات و واژه های به كار رفته در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1388- به همان معانی در این آیین نامه به كار می روند. منظور از شركت های رتبه بندی اعتباری در این آیین نامه همان مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده 2

سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه، دستورالعمل تأسیس و فعالیت شركت‌ های رتبه ‌بندی اعتباری را به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌ رساند.

ماده 3

سقف نرخ سود علی‌ الحساب اوراق مشاركت موضوع این آیین‌ نامه با رعایت زمان بندی انتشار اوراق و با لحاظ شرایط بازار پول توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می‌ گردد.

ماده 4

فروش اوراق مشاركت به كمتر یا بالاتر از مبلغ اسمی اوراق در پذیره ‌نویسی یا عرضه اولیه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است.

تبصره – فروش به كسر نباید موجب ایجاد بازدهی بیش از نرخ سقف تعیین شده گردد.

ماده 5

انتشار اوراق مشاركت با رتبه اعتباری پایین (پر‌ریسك) مستلزم ضامن می ‌باشد. وجود ضامن برای اوراق مشاركت با رتبه اعتباری مناسب (كم‌ ریسك) اختیاری است.

تبصره – تعیین مصادیق رتبه‌ های اعتباری پایین و یا مناسب بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار می ‌باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور