آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هيأت وزيران در جلسه 21 /11 /1394 به پيشنهاد شماره 260443 /94 مورخ 12 /9 /1394 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394

ماده ۱ 

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ب بانك عامل: بانك هاي تجاري و تخصصي كه با مجوز بانك مركزي در زمان ايجاد تعهد قطعي به انجام معاملات و عمليات ارزي اشتغال دارند.

پ تعهدات قطعي: تعهدات ارزي ايجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي، ناشي از:
1 –
ورود كالا و خريد خدمات تا پايان سال 1391
2 –
اجراي پروژه به نحوي كه بدهي بابت آن تا پايان سال 1391 قطعي شده است.

ت حساب: حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي.

ث حسابرسي: حسابرسي ارزي سال هاي 1390 و 1391 بانك هاي عامل و راستي آزمايي اطلاعات تعهدات قطعي.

تبصره تسويه تعهدات ارزي بانك مركزي در ارتباط با تبديل درآمدهاي ريالي شركت هاي هواپيمايي خارجي به ارز با نرخ مرجع و تأمين ارز واردات بدون انتقال ارز شركت هاي دارويي كه تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نرخ مرجع قيمت ‌گذاري و توزيع شده ‌اند فاينانس ‌ها و وام ‌هاي غيرخودگردان، صرفاً با انجام راستي ‌آزمايي اطلاعات تعهدات قطعي توسط حسابرس صورت مي گيرد.

تبصره تسويه تعهدات قطعي كه از طريق بانك هاي عامل ايجاد نشده است و تعهدات قطعي موضوع جزء (2) بند (پ) ماده (1) و بند (ب) ماده (3) اين آيين نامه كه از حسابرسي ارزي سال هاي 1390 و 1391 بانك هاي عامل متاثر نمي شوند، با رعايت ساير ضوابط پس از رسيدگي به اسناد و راستي آزمايي اطلاعات مربوط، امكان پذير است.

ج قيمت مصوب: قيمت كالا كه بر مبناي حداكثر نرخ مرجع ارز تعيين شده باشد.

ماده ۲ 

بانك مركزي مجاز است با درخواست بانك هاي عامل و با رعايت ضوابط اين تصويب نامه تفاوت ريالي نرخ رسمي تا نرخ روز تسويه تعهدات قطعي را از محل حساب تأمين نمايد.

ماده ۳ 

تفاوت ريالي تعهدات قطعي در موارد زير از محل حساب قابل تأمين است:

الف تعهدات قطعي ناشي از واردات كالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي.

ب تعهدات قطعي فاينانس و وام هاي غيرخودگردان.

پ تعهدات قطعي ناشي از خريد خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي.

ماده ۴ 

كليه پرداخت ها پس از انجام حسابرسي و اطمينان از ورود كالا، خريد خدمت و اجراي پروژه مطابق مقررات ارزي با ثبت اطلاعات در سامانه هاي مرتبط بانك مركزي صورت مي گيرد.

تبصره ۱ حسابرسي بايد توسط سازمان حسابرسي و يا ساير حسابرسان مستقل و معتمد بانك مركزي انجام شود.

تبصره ۲ حصول اطمينان از ورود كالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأييد بانك عامل مبني بر دريافت پروانه سبز گمركي كالاهاي وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزي مي باشد.

تبصره ۳ حصول اطمينان از اجراي پروژه و فروش محصولات توليدي به قيمت مصوب دولتي، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دريافت تأييديه توسط بانك عامل از وزارتخانه ذي ربط مي باشد.

تبصره ۴ حصول اطمينان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأييد بانك عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعي انجام خدمت، صادره از سوي پيمانكار و مورد تأييد كارفرما مي باشد.

ماده 5 

در خصوص كالاهاي مشمول قيمت­ گذاري علاوه بر رعايت ساير ضوابط، قبل از تأمين تفاوت ريالي بابت تسويه تعهدات قطعي ناشي از واردات كالا، بانك عامل بايد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه كالا با قيمت مصوب را اخذ نمايد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري