آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه 21 /11 /1394 به پیشنهاد شماره 260443 /94 مورخ 12 /9 /1394 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394 – را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394

ماده ۱ 

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.

ب بانك عامل: بانك های تجاری و تخصصی كه با مجوز بانك مركزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند.

پ تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از:
1 –
ورود كالا و خرید خدمات تا پایان سال 1391
2 –
اجرای پروژه به نحوی كه بدهی بابت آن تا پایان سال 1391 قطعی شده است.

ت حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانك مركزی.

ث حسابرسی: حسابرسی ارزی سال های 1390 و 1391 بانك های عامل و راستی آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی.

تبصره تسویه تعهدات ارزی بانك مركزی در ارتباط با تبدیل درآمدهای ریالی شركت های هواپیمایی خارجی به ارز با نرخ مرجع و تأمین ارز واردات بدون انتقال ارز شركت های دارویی كه تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به نرخ مرجع قیمت ‌گذاری و توزیع شده ‌اند فاینانس ‌ها و وام ‌های غیرخودگردان، صرفاً با انجام راستی ‌آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی توسط حسابرس صورت می گیرد.

تبصره تسویه تعهدات قطعی كه از طریق بانك های عامل ایجاد نشده است و تعهدات قطعی موضوع جزء (2) بند (پ) ماده (1) و بند (ب) ماده (3) این آیین نامه كه از حسابرسی ارزی سال های 1390 و 1391 بانك های عامل متاثر نمی شوند، با رعایت سایر ضوابط پس از رسیدگی به اسناد و راستی آزمایی اطلاعات مربوط، امكان پذیر است.

ج قیمت مصوب: قیمت كالا كه بر مبنای حداكثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.

ماده ۲ 

بانك مركزی مجاز است با درخواست بانك های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید.

ماده ۳ 

تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است:

الف تعهدات قطعی ناشی از واردات كالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.

ب تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیرخودگردان.

پ تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.

ماده ۴ 

كلیه پرداخت ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود كالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط بانك مركزی صورت می گیرد.

تبصره ۱ حسابرسی باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانك مركزی انجام شود.

تبصره ۲ حصول اطمینان از ورود كالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأیید بانك عامل مبنی بر دریافت پروانه سبز گمركی كالاهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می باشد.

تبصره ۳ حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصولات تولیدی به قیمت مصوب دولتی، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دریافت تأییدیه توسط بانك عامل از وزارتخانه ذی ربط می باشد.

تبصره ۴ حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأیید بانك عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانكار و مورد تأیید كارفرما می باشد.

ماده 5 

در خصوص كالاهای مشمول قیمت­ گذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات كالا، بانك عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه كالا با قیمت مصوب را اخذ نماید.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری