آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هيئت وزيران در جلسه 6 /3 /1394 به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و به استناد ماده (53) قانون موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394-، آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (53) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

ماده 1

 

تعداد هيئت نمايندگان اتاق تهران شصت نفر مي باشد كه به ترتيب زير براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند:
الف- پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزير صنعت، معدن و تجارت به ترتيب شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگاني و سه نفر از بخش معدن.
ب- پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزير جهاد كشاورزي.
ج- چهل نفر از بين اعضاي اتاق تهران با تركيب شانزده نفر از بخش بازرگاني، چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش كشاورزي.

ماده 2

تعداد هيئت نمايندگان اتاق ساير شهرستان ها پانزده نفر به ترتيب پنج نفر از بخش بازرگاني، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش كشاورزي اتاق مربوط كه براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند.

تبصره – در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و ديگر شهرستان ها، از داوطلبان موجود در ساير بخش ها انتخاب مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور