آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هیئت وزیران در جلسه 6 /3 /1394 به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران (اتاق ایران) و به استناد ماده (53) قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور- مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی ماده مذكور را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (53) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

ماده 1

 

تعداد هیئت نمایندگان اتاق تهران شصت نفر می باشد كه به ترتیب زیر برای مدت چهار سال انتخاب می شوند:
الف- پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترتیب شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش معدن.
ب- پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزیر جهاد كشاورزی.
ج- چهل نفر از بین اعضای اتاق تهران با تركیب شانزده نفر از بخش بازرگانی، چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش كشاورزی.

ماده 2

تعداد هیئت نمایندگان اتاق سایر شهرستان ها پانزده نفر به ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش كشاورزی اتاق مربوط كه برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

تبصره – در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و دیگر شهرستان ها، از داوطلبان موجود در سایر بخش ها انتخاب می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور