آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هیئت وزیران در جلسه 21 /4 /1394 به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

ماده 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف – سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.
ب – دستگاه متقاضی : وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی.
پ – طرح های قابل واگذاری : طرح، پروژه و فعالیت هایی كه در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار می شود.

ماده 2

دستگاه متقاضی در مرحله ارایه پیشنهاد واگذاری طرح قابل واگذاری، نیاز خود را نسبت به خرید كالا و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارایه گزارش توجیهی برای اخذ تأیید به سازمان ارسال می نماید.

ماده 3

طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به كالا و خدمات طرح مذكور با تأیید سازمان واگذار شود.

تبصره قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده 4

با پیش‌ بینی امكان خرید كالا و خدمت در مرحله واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، سازمان مجاز است كالا و خدمات ناشی از اجرای طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومی خریداری نماید.

ماده 5

در صورت عدم نیاز به خرید كالا و خدمات ناشی از اجرای طرح های مورد واگذاری از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، با اعلام كتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و خارج كشور به بخش غیر دولتی داده می ‌شود.

ماده 6

حداكثر قیمت خرید كالا و خدمت مورد نظر باید تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده مربوط باشد.

تبصره قیمت تمام شده در سال ‌های بعد متناسب با شاخص‌ های اعلامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به روز می‌ شود.

ماده 7

در مواردی كه طرح های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت كمك داشته باشد، این كمك در اسناد مزایده یا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتی و یا به صورت یكجا در قالب كاهش قیمت پایه در واگذاری طرح به منظور دستیابی به توجیه اقتصادی و مالی اعمال می‌ شود.

ماده 8

كالا و خدمت طرح‌ های قابل واگذاری از محل اعتبارات دستگاه متقاضی، خریداری و براساس ترتیبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضی، تحویل دستگاه متقاضی ذی ربط می گردد.

ماده 9

وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود:
الف- بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌ های متقاضی در مورد خرید كالا و خدمات طرح‌ های قابل واگذاری.
ب- بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌ های متقاضی در مورد قیمت تمام شده كالا و خدمات.
پ- نظارت بر انتقال كالا و خدمات دریافتی از طرح واگذار شده به دستگاه‌ های متقاضی.
ت- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به درخواست‌ ها و مواعد زمانی هر مرحله از كار و انتقال كالا و خدمات به دستگاه‌ های متقاضی.

ماده 10

 دستگاه متقاضی موظف به واریز منابع حاصل از واگذاری طرح ‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوط به خزانه ‌داری كل كشور می‌ باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور