آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی مصوب ۱۳۸۹

وزیران عضو كارگروه ‏تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387 ‏- به استناد بند (12‏) ماد‏ه (61) قانون یاد شده و با رعایت تصویب نامه شماره 186084 /ت41633هـ مورخ 14 /10 /1387، آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی در رویه های ضد رقابتی را به شرح زیر موافقت نمودند:

آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی در رویه های ضد رقابتی

ماده ا

در صورت نقض ممنوعیت های موضوع ماده ‏(۴۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مرتكب یا مرتكبان به موجب بند (۱۲‏) ماده (۶۱) قانون یادشده با حكم شورای رقابت و با توجه به عمل ارتكابی و میزان تأثیر آن به جریمه نقدی از ده ‏میلیون ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تا یك میلیارد ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال محكوم خواهند شد.

تبصره – احراز جنبه ضد رقابتی عمل ارتكابی با شورای رقابت است.

ماده 2

میزان جرایم نقدی برمبنای عواملی نظیر اهمیت كمی و كیفی عمل منجر به اخلال در رقابت، میزان تأثیر منفی آن بر بازار در كوتاه ‏مدت و بلند مدت، تعدد و تكرار، زمان و مكان ارتكاب، طول مدت ارتكاب عمل ضد رقابتی و مبادرت به آن به صورت فردی یا جمعی تعیین خواهد شد.

ماده ۳

در صورت تعدد آثار عمل ارتكابی، شورای رقابت برای هر یك از اثرات عمل، مطابق ماده (۲) مجازات جداگانه وضع می نماید.

این تصمیم نامه در تاریخ 7 /2 /1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.