آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی مصوب ۱۳۸۹

وزيران عضو كارگروه ‏تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1387 ‏- به استناد بند (12‏) ماد‏ه (61) قانون ياد شده و با رعايت تصويب نامه شماره 186084 /ت41633هـ مورخ 14 /10 /1387، آيين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضد رقابتي را به شرح زير موافقت نمودند:

آيين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضد رقابتي

ماده ا

در صورت نقض ممنوعيت هاي موضوع ماده ‏(۴۵) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مرتكب يا مرتكبان به موجب بند (۱۲‏) ماده (۶۱) قانون يادشده با حكم شوراي رقابت و با توجه به عمل ارتكابي و ميزان تأثير آن به جريمه نقدي از ده ‏ميليون ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال تا يك ميليارد ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال محكوم خواهند شد.

تبصره – احراز جنبه ضد رقابتي عمل ارتكابي با شوراي رقابت است.

ماده 2

ميزان جرايم نقدي برمبناي عواملي نظير اهميت كمي و كيفي عمل منجر به اخلال در رقابت، ميزان تأثير منفي آن بر بازار در كوتاه ‏مدت و بلند مدت، تعدد و تكرار، زمان و مكان ارتكاب، طول مدت ارتكاب عمل ضد رقابتي و مبادرت به آن به صورت فردي يا جمعي تعيين خواهد شد.

ماده ۳

در صورت تعدد آثار عمل ارتكابي، شوراي رقابت براي هر يك از اثرات عمل، مطابق ماده (۲) مجازات جداگانه وضع مي نمايد.

اين تصميم نامه در تاريخ 7 /2 /1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.