قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶

قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو

ماده 1

 اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كاربرده مي شود:

1خودرو: هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.

2عرضه كننده: هرشخص حقيقي يا حقوقي كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودرو‌هاي نو توليدي يا وارداتي خود مي كند.

3واسطه فروش: هرشخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه كننده نسبت به فروش خودروي نو اقدام مي كند.

4نمايندگي مجاز: هرشخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه كننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

5مصرف كننده: ‌هرشخص حقيقي يا حقوقي كه خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.

6بهاي خودرو: مبلغي است كه در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضه كننده قيد گرديده است.

ماده 2

 عرضه كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت،‌ سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده مي باشد.

تبصره 1(اصلاحي 25ˏ04ˏ1396)دوره تضمين نمي تواند كمتر از دو سال از زمان تحويل خودرو به مصرف كننده يا كاركردي برابر با چهل هزار كيلومتر (هركدام زودتر به پايان برسد) باشد

تبصره 2دوره تعهد، يا دوره تأمين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر ده سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرف كننده مي باشد.

ماده 3

عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد، يا حمل)‌ است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامي به مصرف كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه هاي درمان ناشي از نقص يا عيب‌ (كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينه هاي حمل خودرو به تعميرگاه، تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از چهل‌ و هشت ساعت باشد.) برعهده عرضه كننده مي باشد.

تبصره 1تعهدات عرضه كننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفاء مي شود. عرضه كننده مكلف به ايجاد شبكه خدمات پس از فروش يا نمايندگيهاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدكي و تأمين آموزشهاي لازم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح كشور بوده و نمي تواند مصرف كننده را به مراجعه به نمايندگي معيني اجبار نمايد.

تبصره 2 در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيأت حل اختلاف مربوطه، متشكل از نماينده عرضه كننده خودرو،‌ كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي لازم با اكثريت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود. دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء رأي نمايد.

ماده 4

 چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يك بار تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سي روز به دليل تعميرات غيرقابل استفاده بماند،‌ عرضه كننده مكلف است حسب درخواست مصرف كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرف كننده مسترد دارد.

تبصره 1در صورت بروز اختلاف بين طرفين، حل و فصل آن از طريق هيأت حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) اين قانون مي باشد.

تبصره 2عرضه كننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب ندارد. واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و با اعلام صريح عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز مي باشد.

ماده 5

 عرضه كننده، واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هربار كه خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمير يا خدمات مختلف دوره اي قرار مي گيرد،‌ پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كليه عيب ها و نقص هاي اعلامي از سوي مصرف كننده، اقدامهاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت وضعيت ذكر نموده و آن را تسليم مصرف كننده نمايد.

تبصرهاستفاده از قطعات غيراستاندارد يا تأييد نشده توسط عرضه كننده ‌‌و نمايندگي هاي مجاز تعمير ممنوع مي باشد.

ماده 6

 چنانچه انجام تعهدات عرضه كننده به دليل حوادث غيرمترقبه (غيرقابل پيش بيني و غيرقابل رفع) ناممكن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق در‌مي آيد. مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده مي شود.

ماده 7

هرنوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضه كننده، واسطه فروش با مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر مي باشد.

تبصره انعقاد هر نوع قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده (10) قانون مدني و مورد مشابه غيرقانوني و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 8

هرگونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبكه رسمي و مجاز عرضه كننده، توسط مصرف كننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچ گونه حقي براي مصرف كننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه كننده ايجاد نمي كند.

ماده 9

 عرضه كننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام نمايد.

ماده 10(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)

 آئين نامه اجرائي اين قانون (به ويژه در مورد ملاكهاي ايجاد نمايندگي مجاز تعمير در سطح كشور به ازاء تعداد خودروهاي عرضه شده) ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 11(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به نظارت بر اجراء اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف كنندگان و اعلام گزارش ادواري شش ماهه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30 /3 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حدادعادل