آیین نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 1393/06/30 به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی –مصوب 1392- ، آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب كرد:

ماده 1 

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به كار می روند:

الف- سازمان: سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران

ب- واحد استانی تابع: شركت شهرك‌های صنعتی تابع سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران

ج- وظایف حاكمیتی: آن دسته از فعالیت‌ های شركت شهرك ‌های صنعتی كه منطبق بر ماده (8) قانون مدیریت خدمات كشوری و وظایف توسعه‌ای محوله در قانون اصلاح تبصره (5)بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن –مصوب 1392- می‌باشند.

د- صنایع كوچك: واحدهای تولیدی دارای ظرفیت اشتغال كمتر از پنجاه نفر

ه- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی كه خواهان اخذ مجوز ایجاد شهرك و یا ناحیه صنعتی است و توسط سازمان تأیید صلاحیت می‌شود.

و- پروانه تأسیس: مجوزی كه واحد استانی تابع برای ایجاد شهرك یا ناحیه صنعتی غیر دولتی صادر می‌نماید.

ز- شهرك و ناحیه صنعتی: مكانی است دارای محدوده و مساحت معین كه بر اساس قانون راجع به تأسیس شركت شهرك‌های صنعتی ایران- مصوب 1362- و اصلاحات بعدی آن ایجاد شده یا می‌شود و نواحی صنعتی مشمول قانون یاد شده شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است كه در ان امكانات زیر بنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به واحدهای مذكور واگذار می‌شود.

ح- شركت خدماتی: شركتی كه بر اساس مفاد ماده (5) قانون نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور شهرك‌های صنعتی– مصوب 1387- تشكیل می‌گردد.

ط- قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امكانات زیر بنایی و خدمات ضروری شهرك صنعتی كه بین دارنده پروانه تأسیس و بهره ‌برداری و طرف قرارداد مطابق دفترچه قرارداد نمونه مصوب هیأت مدیره سازمان منعقد می‌گردد.

ی- طرف قرارداد: شخص حقیقی یا حقوقی كه برای ایجاد و بهره‌ برداری از واحد صنعتی، نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده پروانه تأسیس و بهره‌ برداری اقدام می‌نماید.

ك- پروانه بهره ‌برداری: مجوزی كه واحد استانی تابع پس از اینكه زیر ساخت‌های شهرك صنعتی غیر دولتی در فاز عملیاتی جهت واگذاری اراضی به اشخاص آماده گردید برای دارنده پروانه تأسیس صادر می‌نماید.

ماده 2

وظایف حاكمیتی واحدهای استانی تابع به عنوان سازمان‌های توسعه‌ای به شرح زیر است:

 1. توسعه و گسترش فناوری صنایع كوچك
 2. ایجاد و توسعه‌ خوشه‌های صنعتی، شبكه گستری و بهم‌رسانی كسب و كارها و صدور مجوزهای مربوط
 3. توسعه مدیریت و عملیات در صنایع كوچك
 4. تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع كوچك
 5. صدور و تمدید پروانه تأسیس و بهره‌ برداری شهرك‌های صنعتی غیر دولتی و نظارت بر عملكرد آن‌ها
 6. تملك اراضی و ایجاد یا توسعه شهرك‌ها و نواحی صنعتی
 7. سرمایه‌گذاری مشترك با بنگاه‌های بخش غیر دولتی در جهت ایجاد زیر ساخت‌ها و سایر حوزه‌های فعالیت
 8. گسترش و جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه صنایع كوچك و مشاركت در ایجاد زیر ساخت‌های صنعتی
 9. تشكیل شركت‌های خدماتی و واگذاری اداره امور شهرك‌ها
 10. احداث و اداره مناطق ویژه اقتصادی كه به موجب قوانین و مقررات مربوط به عهده واحدهای استانی تابع قرار می‌گیرد.
 11. سایر اموری كه در قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط بر عهده واحدهای استانی تابع نهاده خواهد شد.

ماده 3

واحدهای استانی تابع، همچنان در قالب شركت دولتی و به عنوان شركت‌های عملیاتی توسعه‌ای زیر مجموعه سازمان به فعالیت‌های حاكمیتی خود ادامه می‌دهند.

ماده 4

صدور و تمدید پروانه تأسیس و نیز صدور پروانه بهره ‌برداری شهرك صنعتی غیر دولتی و ابطال آنها توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام می‌پذیرد.

تبصره- دفترچه قرارداد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در این گونه شهرك‌ها توسط سازمان تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده 5

 شهرك‌های صنعتی موضوع این آیین‌نامه، از مزایای قانونی شهرك‌های صنعتی موضوع قانون راجع به تأسیس شركت شهرك‌های صنعتی ایران -مصوب 1362- و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار خواهند شد.

ماده 6

بانك‌ها موظفند قراردادهای مربوط به واگذاری حق بهره ‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرك‌ ها و نواحی صنعتی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مذكور اعمال نمایند.

ماده 7

 شهرك های صنعتی خصوصی، مشمول قانون نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور شهرك‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.

ماده 8

 تصویب‌نامه شماره 24110/ت40583ك مورخ 1388/02/07 لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور