آیین نامه نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی مصوب ۱۳۸۷

مصوب شماره 63/2/206192/207946 مورخ 1387/12/18
شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی

 بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی – هیأت واگذاری

 

شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/11/27 بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد تبصره «4» ماده«27»  قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسی، آییننامه اجرایی نحوه هزینه كرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش كاركنان سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آییننامه اجرایی نحوه هزینه كرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش كاركنان سازمان خصوصی سازی

ماده 1

 به كاركنان سازمان خصوصی سازی بابت آموزشهای ویژه و تخصصی كوتاه مدت، تا سقف 80 ساعت در هر سال، مبلغی معادل حداكثر دو ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر ماهانه به تشخیص مدیر عامل سازمان از محل اعتبارات موضوع این آییننامه پرداخت خواهد شد.

ماده2

در صورت اعزام كاركنان سازمان خصوصی سازی به خارج از مركز (در داخل كشور) برای اجرای دورههای آموزشی و یا تدریس، علاوه بر سقفهای تعیین شده در مقررات مربوط، هزینههای اقامت، غذا و ایاب و ذهاب آنان قابل پرداخت است.

ماده 3

به منظور تحقق اهداف سیاستهای كلی اصل «44» قانون اساسی و اجرای مطلوب برنامههای خصوصی سازی در كشور و تسریع در دستیابی به شاخصهایی از جمله:

  • اطلاعرسانی مناسب به منظور شفافسازی و جلوگیری از رانتخواری،
  • انجام مطالعات پایهای و تطبیقی،
  • اصلاح و كارآمدسازی مقررات اجرایی،
  • آماده ‌سازی بنگاه­ها، اصلاح ساختار و بهسازی شركتها،
  • بازاریابی مناسب و جذب سرمایهگذاران بالقوه داخلی و خارجی،
  • عرضه بنگاههای دولتی و متعلق به دولت،
  • كمك به توسعه مشاركت عمومی از طریق واگذاری تدریجی سهام به عموم مردم و بسط و تعمیق بازار بورس،
  • تحقق اهداف بودجهای و وصول درآمدهای پیشبینی شده حاصل از واگذاریها،
  • تحقق برنامهها و افزایش حجم كمی و كیفی واگذاریها

سازمان خصوصی سازی میتواند به كاركنانی كه در تحقق اهداف خصوصی سازی عملكرد ویژه و موثری داشتهاند، حداكثر سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان پاداش كارایی پرداخت نماید.

ماده 4

 دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت حقالتدریس و پاداشهای موضوع این آییننامه، به تصویب هیأت عامل سازمان خصوصی سازی خواهد رسید.

ماده 5

اعتبارات مورد نیاز این آییننامه همه ساله پس از تصویب مجمع عمومی سازمان، عینا در ردیف لایحه بودجه سالانه كل كشور منظور خواهد شد.

 

سید شمس الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا