تصویب نامه درخصوص تعیین جرایم نقدی موضوع بند ۱۲ ماده ۶۱ و مواد ۷۲، ۷۳، ۷۵، ۷۶ و ۷۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

تصویب نامه درخصوص تعیین جرایم نقدی موضوع بند ۱۲

 

تاریخ تصویب : 1398/08/18 مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

تاریخ ابلاغیه : 1398/08/23

الف ـ احتکار و استنکاف از معامله

 

۱)  استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

 

۲) وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

 

یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال

 

۳)  ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارایه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا باواسطه انجام گیرد.

 

دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال

 

ب ـ قیمت گذاری تبعیض آمیز

 

عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.

 

یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال تا دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال

 

ج ـ تبعیض در شرایط معامله

 

قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان

 

سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال

 

د ـ قیمت گذاری تهاجمی

 

۱) عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

 

دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال

 

۲)  ارایه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

 

سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال

 

هـ ـ اظهارات گمراه کننده:

 

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

 

۱) کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی باکیفیت، مقدار، درجه، وصف، الگو (مدل) یا استاندارد خاصی نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

 

۲) کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

 

۳) وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

 

۴) اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.

 

هفتصد و نود و پنج میلیون ریال تا دو میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون ریال

 

و ـ فروش یا خرید اجباری

 

۱) منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر و بالعکس.

 

۲) وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

 

۳) معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

 

سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال

 

ز ـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد

 

عرضه کالا یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح ازجمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی.

 

دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال

 

ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

 

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکت ها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

 

یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال

 

ط ـ سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:

 

۱) تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف،

 

یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال

 

۲) تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه

 

۳) تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،

 

دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال

 

۴) ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص

 

سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال

 

۵) مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که ازنظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،

 

هفتصد و نود و پنج میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال

 

۶) تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

 

یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال

 

ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد

 

مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

 

۱) اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

 

۲) مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

 

هفتصد و نود و پنج میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال

 

ک ـ کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

 

۱) کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

 

یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال تا دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال

 

۲) کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

 

دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال

 

۳) سوءاستفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

 

سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال