دستورالعمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیرمالی، موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون مصوب سال ۱۳۸۸

مصوب شماره 63/2/206295 مورخ 1388/01/18

شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی – هیأت واگذاری

 شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/11/27بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد تبصره «1» ماده «16» قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌ های مالی و یا غیرمالی موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌ های مالی و یا غیر مالی

ماده 1

 هیأت واگذاری مكلف است به خریداران سهام كنترلی شرکت هایی كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را طی دوره تقسیط، به میزانی بیش از آنچه در سند واگذاری ثبت شده است، به ترتیب مقرر در این دستورالعمل افزایش دهند، مشوق های مالی و یا غیرمالی اعطا نماید.

ماده 2

 هیأت واگذاری مكلف است به خریداران سهام شرکت هایی كه اقدام به آموزش و به كارگیری نیرو‌های مازاد سایر شرکت های واگذار شده در واحد خود نمایند، به ترتیب مقرر در این دستورالعمل، مشوق های مالی و یا غیر مالی اعطاء نماید.

ماده 3

 اعطای مشوق های مالی و یا غیر مالی موضوع این دستور العمل، منوط به ارائه برنامه كتبی خریدار برای حفظ و افزایش سطح اشتغال موجود و بازآموزی كاركنان شركت، پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت­واگذاری است.

ماده 4

 سازمان خصوصی سازی مكلف است در زمان واگذاری سهام، موضوع ارایه مشوق های مالی و یا غیرمالی و تعهدات موضوع این دستورالعمل را در آگهی‌های فروش و یا مكاتبات مربوط، به اطلاع عموم و متقاضیان برساند.

ماده 5

 سازمان خصوصی سازی موظف است هنگام واگذاری شركت، به منظور دستیابی به شاخصی مناسب برای محاسبه مشوق های مالی موضوع این دستورالعمل، اندازه شركت های قابل واگذاری را بر اساس ارزش كل پایه سهام قابل واگذاری شركت و یا تعداد كاركنان آن به ترتیب زیر طبقه بندی نماید.در ارزیابی اندازه شركت بر اساس معیار (الف) و (ب) ذیل، هر حالت كه شركت را در طبقه بالاتر قرار دهد، معیار اندازه شركت است.

الف- اندازه شركت بر اساس ارزش كل پایه سهام قابل واگذاری شركت معادل قیمت پایه هر سهم ضرب در تعداد كل سهام.

اندازه شركت

میزان ارزش كل پایه سهام قابل واگذاری شركت

كوچك

یكصد میلیارد ریال  ارزش كل پایه سهام قابل واگذاری

متوسط

پانصد میلیارد ریال  ارزش كل پایه سهام قابل واگذاری شركت  > یكصد میلیارد ریال

بزرگ

هزار میلیارد ریال  ارزش كل پایه سهام قابل واگذاری شركت  > پانصد میلیارد ریال

خیلی بزرگ

هزار میلیارد ریال > ارزش كل پایه سهام قابل واگذاری

 

 ب- اندازه شركت بر اساس تعداد كاركنان.

اندازه شركت

تعداد كاركنان

كوچك

50 نفر یا كمتر

متوسط

بین 51 تا 500 نفر

بزرگ

بین 501 تا 2500 نفر

خیلی بزرگ

بیشتر از 2500 نفر

 

ماده 6

 مشوق های مالی موضوع این دستورالعمل به خریداران واجد شرایط به تفكیك سه نوع مشوق شامل تخفیف حداكثر معادل پنج درصد اصل ثمن معامله، یا كاهش حداكثر معادل سی درصد سود فروش اقساطی و یا تخفیف زمانی به مفهوم بازنگری در مدت قرارداد ناشی از تطویل دوره بازپرداخت اقساط، حداكثر به مدت دو سال بدون احتساب سود فروش اقساطی به شرح ذیل است:

میزان مشوق اعطایی به خریداران در قبال افزایش تعداد كاركنان نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاری

ردیف

نوع مشوق اعطایی به خریداران

شركت خیلی بزرگ

شركت بزرگ

شركت متوسط

شركت كوچك

1

درصد تخفیف در اصل ثمن معامله به ازای هر 10% افزایش در سطح تعداد كاركنان

0/5

0/4

0/3

0/2

2

درصد كاهش سود فروش اقساطی به ازای هر 10% افزایش در سطح تعداد كاركنان

3

2/5

2

1/5

3

مدت تمدید دوره فروش اقساطی به ازای هر 10% افزایش در سطح تعداد كاركنان

2/5 ماه

2 ماه

1/5 ماه

1 ماه

 

 

تبصره1-  شرط استفاده از مشوق های موضوع این ماده افزایش میانگین سالانه تعداد كاركنان شركت پس از واگذاری نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاری با توجه به  افراد جایگزین شده در ازای افراد بازنشسته و بازخرید شده طی سنوات پس از واگذاری است، مشروط بر آنكه هیچگاه كاهش تعداد كاركنان طی دوره مورد بررسی از ده درصد (10%) بیشتر نباشد.

تبصره2– مبنای سنجش تغییرات اشتغال در شركت واگذار شده پرداخت مستمر حق بیمه حداقل به مدت یك سال در مورد كاركنان جدیدالاستخدام پس از واگذاری تا موعد درخواست و ارایه مستندات معتبر حق بیمه پرداخت شده از سوی خریداران در شرایط افزایش اشتغال است.

ماده 7

 مشوق های مالی موضوع این دستورالعمل طی مدت پنج سال بعد از زمان واگذاری (در خصوص واگذاری ‌های نقدی) و طی دوره تقسیط (در خصوص واگذاری ‌های نقد و اقساط)، حداكثر در دو نوبت و پس از گذشت حداقل دو دوره مالی عملكرد شركت بعد از زمان واگذاری، بنا به درخواست خریداران قابل محاسبه و اعطا خواهد بود.

تبصره – چنانچه زمان پرداخت ثمن نقدی معامله از سوی خریداران سهام موضوع این دستورالعمل در شش ماهه اول سال مالی شركت باشد، سال مزبور به عنوان سال مالی عملكرد خریدار منظور خواهد شد و در غیر این صورت سال یادشده به عنوان عملكرد قبل از واگذاری شركت محسوب می‌ شود.

ماده 8

 انتخاب نوع و تعیین میزان مشوق های مالی موضوع این دستورالعمل در هر مورد بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

ماده 9

 سازمان خصوصی سازی موظف است همه ساله نسبت به معرفی و تقدیر از خریداران برتری كه مشمول مشوق های این دستورالعمل شده ­اند اقدام نماید.

ماده 10

 كلیه منابع لازم برای اعطای مشوق های این دستورالعمل از محل باقی مانده اقساط خریدار تأمین و پرداخت خواهد شد.در صورت عدم كفایت حصه باقی مانده اقساط خریدار برای تأمین منابع لازم برای تأمین مالی مشوق های این دستورالعمل در فروش‌های اقساطی و یا در موارد فروش نقدی، منابع مذكور حسب مورد، با هماهنگی خزانه ‌داری كل كشور از محل حساب رد وجوه درآمدهای حاصل از فروش سهام شركت‌ها تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده 11

با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی در خصوص شرکت هایی كه از شرایط خاص برخوردار باشند، هیأت واگذاری می‌تواند نوع و میزان مشوق های مالی موضوع این دستورالعمل را تعیین و تصویب نماید.

سید شمس الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا