سازماندهی فعالیت های فرهنگی-تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹

تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

شماره 101276/63 13/06/1389

تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

 

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در جلسه مورخ 21/5/1389، به استناد بند (3) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به منظور سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصویب نمود:

1ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تهیه برنامه فرهنگی ـ تبلیغی با هدف ارتقای باورها، ارزش‌ها و هنجارهای دینی و ملی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مولد و پشتیبانی از تولید و توسعه آن و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار اقدام نمایند و فعالیت اجرایی مناسب برای بهبود آن‌ها از طریق فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و تبلیغ برای گروه‌های مختلف مردم از قبیل نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، امامان جمعه و جماعات، مدیران، کارمندان، کارگران، دانش‌آموزان و دانشجویان را با بهره‌گیری از شیوه‌های مؤثر فرهنگی و تبلیغی و خدمات مراکز، نهادها و موسسات فرهنگی و اشخاص خبره حقیقی و حقوقی ذیربط به عمل آورند.

2ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند مفاد بند (1) فوق را در قالب محورهای زیر عملیاتی نمایند:

الف ـ توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی.

 • تبیین موضوع گذر از اقتصاد دولتی و تصدی امور اقتصادی توسط مردم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف نهادها از قبیل سازمان‌های مردم نهاد.
 • آماده کردن جامعه برای پذیرفتن تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی و اطلاع‌رسانی و شفافیت در این زمینه.
 • بسترسازی فرهنگی برای پذیرش اعمال حاکمیت به جای اعمال تصدی توسط دولت.
 • آموزش و گسترش فرهنگ در تمامی سطوح اجتماعی برای پذیرش و ایفای نقش از سوی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی.
 • ترویج کارآفرینی، ارزشمندبودن پس‌انداز، سرمایه‌گذاری مولد و الگوسازی اشخاص، فعالان و تشکل‌های اقتصادی موفق.

ب ـ ارتقاء و گسترش باور و فرهنگ عمومی نسبت به انجام فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاونی

 • گسترش و ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون بین مردم و در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان یک الگوی ارزشی مبتنی بر اسلام.
 • تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده در جهت آگاهی مردم از مزایای تشکیل و توسعه تعاونی‌ها و اولویت‌گذاری انجام فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاونی.
 • معرفی زمینه‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت در قالب تشکل‌های تعاونی.
 • معرفی و الگوسازی شرکت‌ها و تشکل‌های تعاونی موفق.

ج ـ توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار

 • اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهای اقتصادی انحصارگرایانه.
 • ترغیب و تسهیل دسترسی یکسان افراد جامعه به اطلاعات اقتصادی و فراهم نمودن فرصت‌های عادلانه برای همگان.
 • اشاعه فرهنگ گردش شفاف و سالم اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از رانت‌های اطلاعاتی.

د ـ توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی

 • ارتقاء و توسعه وجدان کاری و انضباط اجتماعی و تسریع در انجام امور مردم.
 • ترویج فرهنگ توکل، قناعت، صرفه‌جویی، تحصیل مال حلال، عدم اسراف و تبذیر و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه منابع.

3ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف‌اند با رعایت مفاد مذکور دراین تصویب‌نامه، نسبت به درج محتوی و انعکاس مفاهیم مرتبط با چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها، در آموزش‌های پایه و کتب درسی و دانشگاهی اقدام نمایند.

4ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن رعایت مفاد مذکور در این تصویب‌نامه، در راستای وظایف اساسی خود، زمینه بحث و تبادل نظر علمی و نظری در مورد اصول و فرآیند صحیح انتقال اقتصاد از دولت به بخش‌های غیردولتی را فراهم آورده و با تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در جهت گسترش آگاهی عمومی در زمینه سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها، به مخاطبان داخلی و خارجی اقدام نماید.

5 ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است برنامه‌های آموزشی ویژه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور تهیه نماید تا از طریق آن اصول و مبانی نظری سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها، آموزش داده‌شود. دستگاه‌های‌اجرایی مکلفند با هماهنگی معاونت یادشده، اقدامات‌لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی موردنظر را در سطح واحدهای اجرایی خود فراهم آورند.

6 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اقدامات لازم به منظور توسعه فرهنگ حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را در زمینه‌های مذکور در این تصویب‌نامه به عمل آورد.

7ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را به تفکیک ملی و استانی شناسایی نموده و نسبت به اطلاع‌رسانی، تبلیغ و ترویج آن اقدام نماید.

8 ـ وزارت امور خارجه مکلف است با رعایت مفاد مذکور در این تصویب‌نامه، با اقدامات مؤثر فرهنگی و تبلیغی، از طریق نمایندگی‌های خود، وضعیت کشور را از جهت فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و تولید برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و مؤسسات اقتصادی بین‌المللی منعکس و زمینه‌های مناسب برای همکاری و مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشورهای دیگر را فراهم نماید.

9ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف ‌هستند برنامه‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی خود در اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را در قالب محورهای موردنظر این تصویب‌نامه، هماهنگ و اجرا نمایند.

10ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (86) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مکلف هستند هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فرهنگی ـ تبلیغاتی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی) ارایه نمایند.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس‌الدین حسینی