آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1389

‏هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/ 12/ 1389 بنا به پیشنهاد مشترك معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (13‏) قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1388 -، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1389,12,18

ماده 1

اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به كار می روند:

‏الف اساسنامه: قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصاتمصوب 1388-.

ب قانون: قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 ‏– .

پ معاونت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

تهیئت: هیئت رسیدگی به شكایات قانون شامل هیئت مركزی و هیئتهای استانی.
1-
‏هیئت مركزی: هیئتی متشكل از اعضای مندرج در بند «الف» ماده (2‏) اساسنامه كه به شكایات مربوط به مناقصاتی را كه توسط دستگاه ملی برگزار می شود، رسیدگی می كند.
2-
‏هیئت استانی: هیئتی متشكل از اعضای مندرج در بند «ب» ماده (2) ‏اساسنامه كه شكایات مربوط به مناقصاتی را كه توسط دستگاه های استانی و دستگاه های ملی مستقر در استان برگزار می شود، رسیدگی می كند.

ثدستگاه های ملی: دستگاه های موضوع بند «ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات ملی استفاده می كنند و در مركز كشور قرار دارند و موافقت نامه های خود را از طریق معاونت مبادله می كنند.

جدستگاه های استانی: دستگاه های موضوع بند «ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات استانی استفاده می كنند و اعتباراتشان از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان و خزانه معین استان تأمین می شود و موافقت نامه های خود را از طریق استان مبادله می نمایند.

‏چدستگاه های ملی مستقر در استان: دستگاه های موضوع بند «ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات ملی استفاده می كنند و در استان (به غیر از استان تهران) واقع شده اند، ولی موافقت نامه هایشان را از طریق معاونت مبادله می نمایند.

ح تجدید مناقصه: تكرار تمام یا آن قسمت هایی از فزآیند مناقصه كه به تشخیص هیئت مغایر با قوانین و ‏مقررات مربوط بوده است.

‏خ لغو مناقصه: ابطال كامل فرآیند برگزاری مناقصه توسط هیئت.

‏د فسخ قرارداد: اعلام یكطرفه خاتمه قرارداد كه با قصور یا بدون قصور طرف مقابل كارفرما صورت گیرد.

‏ذرد شكایت: چنانچه هیئت پس از بررسی فرآیند مناقصه شكایت شاكی را وارد نداند یا علیرغم ورود شكایت، ایرادهای مطروحه به گونه ای نباشد كه بر اساس قانون و یا سایر قوانین و مقررات مربوط به اساس اقدامات انجام شده و فرایند رقابت لطمه وارد آورد، هیئت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت نسبت به صدور رأی رد شكایت اقدام می كند.

‏ر تعلیق قرارداد: توقف موقت اجرای قرارداد در رای صادره هیئت.

‏ز توقف جریان ارجاع كاربه منظور بررسی بیشتر موضوعات و كسب اسناد مثبته هیئت می تواند به مدت پنج تا ده روز كاری فرآیند ارجاع كار را متوقف كند.

‏ژاعتبار پیشنهادها: مدت زمانی كه مناقصه گر متعهد می گردد در صورت ابلاغ كارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و برابر با مدت اعلام شده در اسناد می باشد در غیر این صورت برابر با پایان اعتبار تضمین شركت در مناقصه می باشد.

‏سشكایت: درخواست كتبی شاكی در مهلت قانونی مقرر كه رأساً و به طور مستقیم به دبیرخانه هیئت ارایه و تسلیم شود و توسط دبیرخانه بررسی و دریافت گردد.

‏شتسلیم شكایت: شاكی شكایت و اسناد آن را بر اساس قوانین، مقررات مربوط و دستورالعمل های معاونت در مهلت های قانونی به دبیرخانه ارایه می كند و دبیرخانه آن را ثبت می كند.

‏ص دریافت شكایت: چنانچه شاكی شكایت و اسناد آن را در دبیرخانه ثبت كرده باشد، دبیرخانه در صورت كفایت اسناد، نسبت به ارایه رسید دریافت شكایت اقدام می كند.

ضقبول شكایت: شكایت در یكی از دو حالت زیر پذیرفته محسوب می شود:
1-
‏سه روز كاری پس از دریافت شكایت و اعلام صلاحیت هیئت.
2-
‏حداكثر پنج روز كاری از دریافت شكایت و خودداری هیئت از اعلام عدم صلاحیت.

ط انصراف از شكایت: در یكی از دو حالت زیر ممكن است، رخ دهد:
1-
‏خودداری شاكی از ارایه مستندات به هیئت از طریق دبیرخانه
2-
‏انصراف كتبی شاكی از شكایت پس از تسلیم به دبیرخانه.

‏ظ پایگاه: بانك اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كه به موجب ماده (23‏) قانون ایجاد شده است.

عدبیرخانه: دبیرخانه هیئت مركزی و دبیرخانه هیئت های استانی.

‏ماده 2

دبیر هیئت مركزی با حكم معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دبیر هیئت استانی با حكم استاندار از بین كاركنان با سابقه مرتبط منصوب می شوند.

ماده 3

شاكی باید شكایت خود را در قالب كاربرگهای موضوع دستورالعمل های ابلاغی معاونت، حداقل به همراه یكی از اسناد زیر ارایه نماید تا از طرف دبیرخانه قابل دریافت باشد:
1-
‏كلیه اوراق و اسنادی كه در مقام دفاع و دعوی قابلیت استناد دارد از قبیل فراخوان، اسناد مناقصه، اسناد ارزیابی، مكاتبات مناقصه گزار، صورتجلسات و نظایر آن.
2-
‏اطلاعات و اسناد ثبت شده در پایگاه و اسناد الكترونیكی نظیر دورنگار، رایانامه، تلگرام و نظایر آن كه قابلیت تصدیق داشته باشد.

‏تبصره مدارك تكمیلی از جمله مدارك زیر پس از دریافت شكایت توسط هیئت قابل بررسی است:
1-
‏اقرار مناقصه گزار و یا نمایندگان آنها.
2-
‏شهادت شهود كه از نظر هیئت قابل قبول باشد.
3-
‏انصراف مكتوب شاكی از شكایت.

ماده 4

نخستین جلسه هیئت باید حداكثر ظرف پانزده روز كاری از زمان دریافت شكایت تشكیل شود و هیئت پس از شنیدن نظرات طرفین و بررسی اسناد و مدارك و مستندات مربوط در موارد زیر رای خود را صادر كند:
‏الف- لغو مناقصه با رعایت تبصره (2‏) ماده (10‏) اساسنامه.
ب- تجدید مناقصه با رعایت تبصره (2‏) ماده (10‏) اساسنامه.
پ- رد شكایت.
‏ت- تعلیق قرارداد.
‏ث- فسخ قرارداد.
‏ج- جواز ادامه قرارداد.
‏چ- تأیید انصراف از شكایت.

‏تبصره 1 ‏در صورت رأی هیئت به فسخ قرارداد، تسویه حساب كارفرما با طرف قرارداد بر اساس قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی آن و یا سایر مقررات موضوعه می باشد.

تبصره 2‏در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع كار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیئت می تواند با رأی اكثریت اعضاء به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاری فرایند ارجاع كار را متوقف كرده و صدور رأی نهایی را برای مدت یاد شده به تأخیر بیاندازد.

‏تبصره 3در صورت احراز تبانی توسط هیئت، موضوع از طریق دبیرخانه به دستگاه مناقصه گزار اعلام تا ضبط ضمانت نامه تبانی كنندگان توسط دستگاه مناقصه گزار صورت پذیرد.

‏ماده 5

به منظور رسیدگی به شكایات، معاونت ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه موظف است به شرح زیر اقدام نماید:
1-
تشكیل دبیرخانه هیئت مركزی و تعیین دبیر آن و انجام ساز و كار لازم برای اجرائی شدن آیین نامه.
2-
تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها، راهنماها و كاربرگ های لازم از جمله چارچوب، مشخصات و اسناد لازم.
3-
‏ارایه راهكارهای اجرایی و تبیین قانون، اساسنامه و آیین نامه های آنها و پاسخ گویی به ابهامات و سئوالات دستگاه های مناقصه گزار.
4-
‏اعلام نظر در خصوص شمول یا عدم شمول قانون و اساسنامه بر اشخاص و ماهیت مناقصات از نظر ملی، استانی و یا ملی مستقر در استان.
5-
تعیین اشخاص دارای صلاحیت و صاحب نظر و حق الزحمه های لازم به منظور اخذ نظر مشورتی و رسیدگی به شكایات.
6-
فراهم نمودن ساز و كار لازم در دستگاه های مناقصه گزار برای اطلاع رسانی و آموزش اساسنامه، قانون و آیین نامه های اجرایی مرتبط به منظور یكسان سازی رویه ها.

‏ماده 6

هر یك از استانداران به منظور رسیدگی به شكایات موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تشكیل دبیرخانه هیئت استانی، تعیین دبیر آن و انجام ساز و كار لازم برای اجرائی شدن آیین نامه اقدام نمایند.

ماده 7

وظایف دبیرخانه هیئت مركزی و استانی به شرح زیر است:
1-
‏ثبت شكایت پس از ارایه آن (تسلیم شكایت).
2-
‏دریافت شكایت.
3-
‏اعلام عدم صلاحیت هیئت برای رسیدگی به شكایت در چارچوب ابلاغی هیئت.
4-
‏ارجاع شكایت به كارشناس یا هیئت كارشناسی برای بررسی اولیه شكایت.
‏5- جمع آوری و تكمیل اسناد و مستندات برای ارایه به هیئت.
6-
دعوت از اعضای هیئت و تشكیل جلسات آن در زمان و مكان مقرر.
7-
‏اعلام و ابلاغ رأی هیئت.
8-
‏مستندسازی شكایات و آرای صادره توسط هیئت.
9-
‏انجام مكاتبات ضروری و امور دبیرخانه ای.
10-
دریافت و ارایه انصراف شكایت شاكی به هیئت.

‏ماده 8

كلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند(ب) ماده (1) قانون موظفند اطلاعات قراردادهای خود را در فرم های ابلاغی معاونت برای درج در بانك اطلاعاتی قراردادها ارسال دارند تا در صورت لزوم در اختیار هیئت قرار گیرد.

معاون اول رییس ­ جمهور – محمدرضا رحیمی