شرايط خصوصي پیمان مصوب 1378

شرايط خصوصي پیمان

اين شرايط خصوصي درتوضيح وتكميل موادي ازشرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي ازموارددر آنهابه شرايط خصوصي پيمان موكول شده است وهيچ گاه نمي تواندموادشرايط عمومي پيمان رانقض كندازاين روهرگونه نتيجه گيري وتفسير موادمختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان بي اعتباراست شماره وحروف به كاررفته درمواد اين شرايط خصوصي همان شماره وحروف مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان است.

اگردرشرايط عمومي مصوب سازمان برنامه  وبودجه همراه اسنادومدارك پيمان نباشد شرايط عمومي ابلاغ شده ازسوي سازمان برنامه وبودجه به شماره……………………. مورخ…………….. براين پيمان حاكم است.

ماده ۱۷

الف)پيمانكارمتعهداست كه براي اجراي موضوع پيمان تعداد…….. نفر/ماه كارشناس خارجي باتخصصهاي تعيين شده درزيربه كارگمارد.

ماده۱۸

ب)آخرين مهلت پيمانكاربراي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار……….. روزازتاريخ مبادله پيمان است.

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي وبه هنگام كردن آن به شرح زير است.

ماده۱۸

ه)گزارش پيشرفت كارپيمانكاربايدداراي جزئيات زيرباشد.

ماده۲۰

الف)كارفرماامكانات وتسهيلات تجهيزكارگاه ازقبيل ساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راكه درزيرتعيين شده است،دراختيارپيمانكارقرارمي دهد.

ماده۲۰

بو۲۰ –ز)كارفرما،به شرح زير،مصالح،تجهيزات وماشين آلات راتاًمين مي كند.

ماده۲۰

ه)پيمانكاربايدمشخصات تعيين شده درزيررادرتامين ماشين آلات رعايت كند.

ماده۲۰

ح)پيمانكارمتعهداست كه براي كاركنان كارفرمامهندس مشاوروآزمايشگاه به شمارافرادزير،دفتر كارگاهي،مسكن كارگاهي وغذا،به تفكيك وبه شرح ومشخصات زير،تامين كند.

ماده۲۱

ج)قسمتهايي ازموضوع پيمان كه پيمانكاربايدبيمه كندياهمچنين مواردياحوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد،به شرح زيراست.

ماده۲۱

و)چگونگي پرداخت هزينه احداث ونگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار،به شرح زيراست.

ماده۲۲ 

الف)شمارنسخه هاي نقشه هاومشخصات فني كه بدون دريافت هزينه دراختيارپيمانكارقرارمي گيرد،به شرح زيراست.

ماده۲۲

ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي،تعمير،نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيمانكارتهيه مي كند،به شرح زيراست.

ماده۲۴

ب)پيمانكارموظف است كه درانتخاب پيمانكاران جزء،مواردزيررارعايت كند.

ماده۲۸

الف)پيمانكارزمين موردنيازبراي تجهيزكارگاه رابه شرح زير،تامين مي كند.

ماده۲۹

ه)تعديل نرخ پيمان،به شرح زيراست.

ماده۳۲

ج)هزينه انجام آزمايشهاي زير،به عهده پيمانكاراست.

ماده۳۵

دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارپيمان طبق مصوبه شماره ………………………… مورخ ………………… هيات وزيران است.

ماده۳۶

ميزان روش پرداخت ونحوه واريز پيش پرداخت پيمان،طبق مصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هيات وزيران است.

ماده۳۸

الف)ميزان وترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار،براي متخصصان خارجي،به شرح زيراست.

ماده۳۸

ب)كارفرماارزموردنيازبراي تامين مصالح وتجهيزات زيرراازخارج ازكشورتامين مي كند.

ماده۳۸

ه)كارفرماارزموردنيازبراي خريدماشين آلات وابزارخاصي كه درزيرنام برده شده است راطبق شرايط زير،تامين مي كند.

ماده۳۹

ب)پيمانكارموظف است كه پيش ازتكميل كل كارقسمتهاي زيررادرزمانهايي كه براي هريك ازآنها به شرح زيرتعيين شده است،تكميل كندوبه كارفرماتحويل دهد.

ماده۴۷

د)ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه درصورت فسخ پيمان براي اتمام كاربه صورت اجاره دراختياركارفرماقرارگيردبه شرح زيراست.

ماده۴۹

ب)هزينه بالاسري پيمانكاردردوره تعليق به ميزان وترتيب تعيين شده درزيرپرداخت مي شود.

ماده۵۰

الف)درصورت اتمام پيش ازموعدكارفرماهزينه تسريع كاررابه نحو تعيين شده درزيربه پيمانكار پرداخت مي كند.

ماده۵۰

ب- ۶)خسارت تاخيرغيرمجازپيمان(ناشي ازكارپيمانكار)به ميزان وترتيب زير ازپيمانكاروصول مي شود.

نماينده كارفرما                                                                           نماينده پيمانكار

نام ونام خانوادگي                                                                       نام ونام خانوادگي

امضا                                                                                        امضا