شرایط خصوصی پیمان مصوب 1378

شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی درتوضیح وتكمیل موادی ازشرایط عمومی پیمان است كه تعیین تكلیف برخی ازموارددر آنهابه شرایط خصوصی پیمان موكول شده است وهیچ گاه نمی تواندموادشرایط عمومی پیمان رانقض كندازاین روهرگونه نتیجه گیری وتفسیر موادمختلف این شرایط خصوصی به تنهایی وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان بی اعتباراست شماره وحروف به كاررفته درمواد این شرایط خصوصی همان شماره وحروف مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان است.

اگردرشرایط عمومی مصوب سازمان برنامه  وبودجه همراه اسنادومدارك پیمان نباشد شرایط عمومی ابلاغ شده ازسوی سازمان برنامه وبودجه به شماره……………………. مورخ…………….. براین پیمان حاكم است.

ماده ۱۷

الف)پیمانكارمتعهداست كه برای اجرای موضوع پیمان تعداد…….. نفر/ماه كارشناس خارجی باتخصصهای تعیین شده درزیربه كارگمارد.

ماده۱۸

ب)آخرین مهلت پیمانكاربرای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای كار……….. روزازتاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی وبه هنگام كردن آن به شرح زیر است.

ماده۱۸

ه)گزارش پیشرفت كارپیمانكاربایددارای جزئیات زیرباشد.

ماده۲۰

الف)كارفرماامكانات وتسهیلات تجهیزكارگاه ازقبیل ساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راكه درزیرتعیین شده است،دراختیارپیمانكارقرارمی دهد.

ماده۲۰

بو۲۰ –ز)كارفرما،به شرح زیر،مصالح،تجهیزات وماشین آلات راتاًمین می كند.

ماده۲۰

ه)پیمانكاربایدمشخصات تعیین شده درزیررادرتامین ماشین آلات رعایت كند.

ماده۲۰

ح)پیمانكارمتعهداست كه برای كاركنان كارفرمامهندس مشاوروآزمایشگاه به شمارافرادزیر،دفتر كارگاهی،مسكن كارگاهی وغذا،به تفكیك وبه شرح ومشخصات زیر،تامین كند.

ماده۲۱

ج)قسمتهایی ازموضوع پیمان كه پیمانكاربایدبیمه كندیاهمچنین مواردیاحوادثی كه باید مشمول بیمه گردد،به شرح زیراست.

ماده۲۱

و)چگونگی پرداخت هزینه احداث ونگهداری راههای انحرافی به پیمانكار،به شرح زیراست.

ماده۲۲ 

الف)شمارنسخه های نقشه هاومشخصات فنی كه بدون دریافت هزینه دراختیارپیمانكارقرارمی گیرد،به شرح زیراست.

ماده۲۲

ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهای راه اندازی،تعمیر،نگهداری وراهبری ونقشه های چون ساخت كه پیمانكارتهیه می كند،به شرح زیراست.

ماده۲۴

ب)پیمانكارموظف است كه درانتخاب پیمانكاران جزء،مواردزیررارعایت كند.

ماده۲۸

الف)پیمانكارزمین موردنیازبرای تجهیزكارگاه رابه شرح زیر،تامین می كند.

ماده۲۹

ه)تعدیل نرخ پیمان،به شرح زیراست.

ماده۳۲

ج)هزینه انجام آزمایشهای زیر،به عهده پیمانكاراست.

ماده۳۵

دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام كارپیمان طبق مصوبه شماره ………………………… مورخ ………………… هیات وزیران است.

ماده۳۶

میزان روش پرداخت ونحوه واریز پیش پرداخت پیمان،طبق مصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هیات وزیران است.

ماده۳۸

الف)میزان وترتیب پرداختهای ارزی به پیمانكار،برای متخصصان خارجی،به شرح زیراست.

ماده۳۸

ب)كارفرماارزموردنیازبرای تامین مصالح وتجهیزات زیرراازخارج ازكشورتامین می كند.

ماده۳۸

ه)كارفرماارزموردنیازبرای خریدماشین آلات وابزارخاصی كه درزیرنام برده شده است راطبق شرایط زیر،تامین می كند.

ماده۳۹

ب)پیمانكارموظف است كه پیش ازتكمیل كل كارقسمتهای زیررادرزمانهایی كه برای هریك ازآنها به شرح زیرتعیین شده است،تكمیل كندوبه كارفرماتحویل دهد.

ماده۴۷

د)ماشین آلات اختصاصی این پیمان كه درصورت فسخ پیمان برای اتمام كاربه صورت اجاره دراختیاركارفرماقرارگیردبه شرح زیراست.

ماده۴۹

ب)هزینه بالاسری پیمانكاردردوره تعلیق به میزان وترتیب تعیین شده درزیرپرداخت می شود.

ماده۵۰

الف)درصورت اتمام پیش ازموعدكارفرماهزینه تسریع كاررابه نحو تعیین شده درزیربه پیمانكار پرداخت می كند.

ماده۵۰

ب- ۶)خسارت تاخیرغیرمجازپیمان(ناشی ازكارپیمانكار)به میزان وترتیب زیر ازپیمانكاروصول می شود.

نماینده كارفرما                                                                           نماینده پیمانكار

نام ونام خانوادگی                                                                       نام ونام خانوادگی

امضا                                                                                        امضا