آیین نامه اداری – استخدامی مرکز ملی فضای مجازی مصوب ۱۳۹۱

آیین نامه اداری – استخدامی مركز ملی فضای مجازی

فصل اول : تعاریف و اختصارات

ماده 1 

 تعاریف و اختصارات بكار رفته در این آیین نامه و پیوستهای آن عبارتند از:

–1- مركز: منظور از مركز در این آیین نامه و پیوستهای آن، مركز ملی فضای مجازی و كلیه واحدها و نهادهای تابعه آن می باشد.

–2 – شورای عالی: منظور از شورای عالی، همان شورای عالی فضای مجازی است كه با صدور حكم مورخ 17 /12 /1390 مقام معظم رهبری تأسیس گردیده و به عنوان بالاترین ركن مركز، مرجع سیاست گذاری، تصمیم گیری و تصویب مقررات و ضوابط داخلی مركز می باشد.

–3 – مقام مجاز: منظور از مقام مجاز در این آیین نامه معاون اداری مالی ( با عناوین مشابه) می باشد كه درصورت صلاحدید، رییس مركز بخشی از اختیارات خود را به وی تفویض می نماید. تفویض اختیار، قائم به شخص بوده و مقام مجاز نمی تواند اختیارات تفویض شده از سوی رییس مركز را به غیرتفویض نماید.

1-4 – هیأت رئیسه: هیأت رئیسه دومین ركن اجرایی مركز پس از رئیس مركز می باشد كه شامل رییس مركز و 4 نفر منتخب وی از میان معاونان و مشاوران اجرایی

تبصره حداقل 2 نفر از اعضای هیأت رییسه باید از میان معاونان مركز انتخاب شوند.

–5 – هیأت اجرایی منابع انسانی: مرجعی است كه در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی شورای عالی براساس دستورالعمل پیوست شماره یك متكفل اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهكارهای اجرایی بخش اداری- تشكیلاتی و امور نیروی انسانی و سایر امور محول مركز می باشد كه در این آیین نامه به اختصار هیأت اجرایی نامیده می شود.

1-6 – دستگاه اجرایی: عبارت است از كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شركتهای دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی و نیز كلیه دستگاههایی كه از سوی شورای عالی تعیین شده باشد.

–7 – جذب: عبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در مركز، به هریك از انحاء از قبیل قراردادی، مأموریت و… در چارچوب ضوابط ومقررات این آیین نامه.

–8 – استخدام: عبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در مركز در یكی از پستهای سازمانی بلاتصدی مصوب، به یكی از وضعیتهای پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

– 9 – عضو: منظور از عضو در این آیین نامه و پیوستهای آن، كاركنان شاغل در مركز در سه وضعیت رسمی، پیمانی و قراردادی می باشد.

– 10 – عضو رسمی: فردی است كه به موجب حكم رسمی برای تصدی یكی از پستهای سازمانی مركز در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد.

–11 – عضو پیمانی: فردی است كه به موجب قرارداد پیمانی برای تصدی یكی از پستهای سازمانی مركز برای مدت معین، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد.

–12 – عضو قراردادی: فردی است كه به موجب قرارداد منعقده با مركز به منظور انجام وظایف مشخص برای مدت معین، در چارچوب ضوابط ومقررات این آیین نامه بكارگرفته شده باشد.

–13 – حكم: عبارت است از ابلاغ كتبی دستور مقام صلاحیت دار مركز به هریك از اعضاء‌ در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

–14 – قرارداد: عبارت است از توافق نامه كتبی كه به امضای مقام صلاحیت دار مركز و نیز شخص واجد شرایط طرف قرارداد می رسد و وی به موجب آن در ازای دریافت حقوق ومزایا برای مدت مندرج در قرارداد وظایف محول را انجام می دهد.

–15 – پست سازمانی:‌ جایگاهی در تشكیلات سازمانی مركز است كه به طور مستمر جهت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف یك شغل برای تصدی یك عضو رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می شود.

–16 – مشاغل تخصصی و اصلی: مشاغل تخصصی به آن گروه از مشاغل اطلاق می گردد كه وجود آنها برای تحقق اهداف و انجام مأموریتهای اساسی مركز الزامی می باشد و مشاغل اصلی به آن گروه از مشاغل اطلاق می گردد كه برای پشتیبانی و حمایت از مشاغل تخصصی ایجاد می شود و عناوین و مشخصات آن توسط هیأت اجرایی تعیین می گردد.

–17 – شغل: عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مشخصی كه از سوی مركز به عنوان كار واحد شناخته می شود.

–18 – رشته شغلی: عبارت است از یك یا چند پست سازمانی كه از لحاظ نوع كار، یكسان و مشابه محسوب می شوند، اما از نظر ارزش و اهمیت و صعوبت انجام كار، دارای سطوح و مراتب مختلف می باشند.

–19 – رسته شغلی: مجموعه ای از رشته های شغلی است كه از لحاظ فعالیت و نوع كار و حرفه وابستگی نزدیك دارند مانند رسته آموزشی، فرهنگی و پژوهشی.

–20 – خدمت: عبارت است از اشتغال به كار یا مجموعه اقداماتی كه عضو به موجب حكم یا قرارداد مكلف به انجام آن می گردد.

–21 – شرح شغل: عبارت است از شرح مكتوب و مدونی كه حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل از جمله تعریف نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز شغل در چارچوب تشكیلات تفصیلی مركز می باشد.

–22- پایه: عبارت است از نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو براساس امتیاز كسب شده در قالب فرم ارزیابی سالانه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

–23 – ترفیع پایه: عبارت است از افزایش عددی پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

–24 – ارتقای رتبه: عبارت است از كسب رتبه بالاتر عضو واجد شرایط ، در چارچوب ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه عضو.

–25 – انتصاب: عبارت است از گماردن عضو مركز به یكی از پست های سازمانی براساس شرایط احراز شغل.

–26 – حقوق یا دستمزد: عبارت است از مبلغی كه در ازای انجام كار در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به عضو ذی ‌حق تعلق می گیرد.

–27 – مزایا و فوق العاده ها: عبارت است از وجوهی كه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به طور مستمر و غیرمستمر علاوه برحقوق رتبه و پایه به عضو ذی حق پرداخت می گردد.

–28 – انتقال: عبارت است از تغییرمحل خدمت عضو رسمی یا پیمانی به طور دائم از مركز به سایر دستگاههای اجرایی و بالعكس در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

1-29 – مأموریت: عبارت است از:
الف – محول نمودن شغل یا وظیفه ای موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وی برای مدت معین كه ممكن است خارج از محل خدمت عضو باشد.
ب – اعزام عضو به صورت تمام وقت یا پاره وقت برای مدت معین به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاههای اجرایی.
ج – اعزام عضو برای گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتی یا كارآموزی در داخل یا خارج از كشور.

–30 – استعفا: عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو با مركز كه بنا به درخواست وی، پس از موافقت رئیس مركز یا مقام مجاز در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه صورت می پذیرد.

–31 – بازنشستگی: عبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با مركز كه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه و باتوجه به مقررات صندوق های بازنشستگی ذیربط به موجب حكم رسمی صورت می پذیرد.

–32 – بازخریدی خدمت: عبارت است از پرداخت مبالغی متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازای قطع رابطه استخدامی عضو با مركز در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

–33 – ازكارافتادگی: عبارت است از وضعیت عضوی كه به موجب قوانین و مقررات مربوط، توانمندی جسمانی و یا روانی لازم را برای انجام خدمت دارا نموده و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی از حقوق وظیفه استفاده می نماید.

–34 – آماده به خدمت : وضعیتی است كه عضو رسمی مركز بنا به یكی از دلایل ذیل، با حكم رئیس مركز یا مقام مجاز در انتظار تعیین تكلیف برای انجام خدمت قرار می گیرد:
الف –انحلال مركز
ب –حذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصلاح ساختار تشكیلاتی مركز بر اساس تشریفات قانونی و تصویب در شورای عالی
ج –موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق، متناسب با شرایط احراز عضو
د – درمواردی كه براساس تصمیم مراجع مذكور در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، عضو از خدمت معلق شده باشد.

–35 – انفصال: عبارت است از بركناری عضو به طور موقت یا دائم از خدمت به موجب آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع قانونی

–36 – اخراج: عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو به موجب آرای قطعی مراجع قانونی ذیربط

فصل دوم: ورود به خدمت

ماده 2 

 سهمیه استخدامی مطابق با پست های سازمانی مركز، به پیشنهاد رییس مركز و تأیید رییس شورای عالی تعیین می گردد.

ماده 3 

 بكارگیری و جذب اعضا به صورت قراردادی و همچنین استخدام اعضا به صورت پیمانی و رسمی (‌با رعایت سقف سهمیه استخدامی موضوع ماده 2 این آیین نامه) در مركز در قالب تشكیلات سازمانی مصوب براساس نیاز سازمانی و موافقت رییس مركز منحصراً پس از احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح، از طریق آزمون یا مصاحبه و یا هردو و باتوجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می پذیرد.

تبصره مركز می تواند با رعایت مفاد این ماده تا سقف 20 درصد از پستهای سازمانی مصوب مندرج در تشكیلات تفصیلی را برای استخدام و بكارگیری افراد دارای مدرك تحصیلی حداقل كارشناسی ارشد كه با تأیید رییس مركز و براساس دستورالعملی كه به تأیید رییس شورای عالی می رسد به عنوان نخبه شناخته می شوند درصورت احراز سایر شرایط مندرج در ماده 4 این آیین نامه اختصاص دهد. درموارد استثنا، بكارگیری دارندگان مدرك كارشناسی، به پیشنهاد رییس مركز و تأیید رییس شورای عالی به عنوان نخبه امكانپذیر می‌باشد.

ماده 4 

 متقاضیان
جذب و استخدام درمركز می بایست از شرایط عمومی ذیل برخوردار باشند:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا كسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت.
ب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه.
ج – اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
د – عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران.
هـ – عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
و – نداشتن سوء پیشینه كیفری موثر.
ز – عدم محكومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی براساس رأی قطعی صادره ازسوی مراجع ذیصلاح.
ح – عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الكلی و نظایر آن.
ط – دارا بودن مدرك پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی (برای آقایان).
ی – برخورداری از سلامت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر.
ك – برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر.
ل – دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی كاردانی یا سطح یك حوزوی.
م – دارا بودن حداقل سن 20 سال تمام و حداكثر 35 سال تمام برای دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی، كارشناسی و سطوح یك و دو حوزوی، حداكثر 40 سال تمام برای دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد، دكتری حرفه ای و سطح سه حوزوی و حداكثر 45 سال تمام برای متخصصین با مدرك تحصیلی دكتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی.

تبصره 1 دارندگان مدرك تحصیلی همتراز با مقاطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه همترازی آنان براساس ضوابط و مقررات مربوط دارای ارزش استخدامی مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، در شمول این ماده قرار می گیرند.

تبصره 2 جذب عضو قراردادی با مدرك حداقل كارشناسی به تشخیص رییس مركز یا مقام مجاز، از شمول بند «م» مستثنی می‌باشد.

تبصره 3 استخدام و جذب عضو برای تصدی مشاغل انتظامات و راننده مقامات به تشخیص رییس مركز یا مقام مجاز، از شمول بند «ل» و «م» مستثنی می باشد.

تبصره 4 استخدام و جذب افراد مأمور یا درخواست كننده انتقال به مركز به تشخیص رییس مركز یا مقام مجاز، از شمول بند «م» مستثنی می باشد.

تبصره 5 مركز بدون الزام به رعایت مفاد بندهای «ل» و «م» این ماده، مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشاوره ای، پژوهشی، علمی و ….، شاغلین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه های اجرایی و خبرگان غیرشاغل دولتی، در قالب قرارداد می باشد، این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده و مشمول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كشور نخواهد بود. میزان حق‌الزاحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تأیید هیأت اجرایی، متناسب با ساعات كار هفتگی، تا سقف یك و نیم (5 /1) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه، تعیین و پرداخت می گردد. درموارد استثنا با تأیید رییس مركز، افزایش این سقف تا سه برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه امكانپذیر می باشد.

ماده 5 

 جذب و استخدام اشخاص ذیل با احراز شرایط اختصاصی و شرایط عمومی ورود به خدمت، به استثنای بندهای «ك» و «م» و حسب مورد ویژگی هایی كه توسط هیأت اجرایی تعیین می گردد تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود.
5 – 1 –
جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان
5 – 2 –
نخبگان
5 – 3 –
معلولین
5 – 4 –
اتباع خارجی

ماده 6 

 مرجع استعلام و تشخیص شرایط عمومی موضوع ماده «4» این آیین نامه حسب مورد مبادی قانونی ذیصلاح ازجمله هسته گزینش كاركنان و هیأت اجرایی مركز می باشد.

ماده 7 

 متقاضیان جذب و استخدام در مركز می بایست از شرایط اختصاصی لازم، ازجمله شرایط احراز شغل به تشخیص هیأت اجرایی مركز برخوردار باشند.

فصل سوم: جذب، استخدام و تبدیل وضعیت:

ماده 8 

 جذب و استخدام در مركز پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام می پذیرد:
الف – بكارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و مأموریتهای محول براساس قرارداد منعقده برای مدت معین.
ب – استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی به موجب قرارداد سالانه كه تمدید آن منوط به كسب حداقل «70» درصد امتیاز ارزیابی عملكرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس مركز و یا مقام مجاز می باشد.
ج – استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پست های سازمانی به موجب حكم.
د- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پست های سازمانی به موجب حكم.

تبصره كلیه افرادی كه براساس این آیین نامه به صورت قراردادی بكار گرفته می شوند به استناد ماده «188» قانون كار، از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسیدگی نمی باشد.

ماده 9 

 مركز می تواند با رعایت سهمیه استخدامی موضوع ماده 2 این آیین نامه، وضعیت بكارگیری اعضای قراردادی مشمول این آیین نامه را پس از احراز شرایط ذیل توسط هیأت اجرایی، تأیید هسته گزینش، موافقت رئیس مركز با رعایت ضوابط و مقررات این آیین ‌نامه و حد نصاب سنی لازم جهت بهره مندی از مزایای صندوق های بازنشستگی، مشروط به وجود پست سازمانی بلاتصدی به استخدام پیمانی تبدیل نماید.
الف – دارا بودن مدرك تحصیلی كاردانی یا سطح یك حوزه و حداقل 7 سال سابقه قراردادی با مدرك مزبور در مركز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.
ب – دارا بودن مدرك تحصیلی كارشناسی یا سطح دو حوزه و حداقل 5 سال سابقه قراردادی با مدرك مزبور در مركز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.
ج – دارا بودن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر یا سطح های سه و چهار حوزه و حداقل 3 سال سابقه قراردادی با مدرك مزبور در مركز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.

تبصره 1 چنانچه اعضا با رعایت تبصره «2» ماده «51» این آیین نامه در حین خدمت مدرك تحصیلی بالاتر ارائه نمایند یك دوم سابقه خدمت آنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرك تحصیلی كارشناسی و پایین تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر برای تبدیل وضعیت به پیمانی قابل محاسبه است.

تبصره 2 مدارك تحصیلی بالاتر و غیرمرتبط ارائه شده توسط اعضا قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره 3 سنواتی كه بابت آن به عضو حق سنوات پرداخت شده یا نشده باشد، به عنوان سابقه لحاظ خواهد شد.

ماده 10 

 مركز می تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی مشمول این آیین نامه را پس از احراز شرایط ذیل، با تصویب هیأت اجرایی تأیید هسته گزینش و موافقت رئیس مركز به رسمی آزمایشی تبدیل نماید.
الف – دارا بودن مدرك تحصیلی كاردانی یا سطح یك حوزه و حداقل 7 سال سابقه پیمانی با مدرك مزبور در مركز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.
ب – دارا بودن مدرك تحصیلی كارشناسی یا سطح دو حوزه و حداقل 5 سال سابقه پیمانی با مدرك مزبور در مركز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.
ج – دارا بودن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر یا سطح سه و سطح چهار حوزه و حداقل 3 سال سابقه پیمانی با مدرك مزبور در مركز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی.

تبصره 1 عضوی كه قبل از تصویب این آیین نامه با مدرك تحصیلی پایین تر از كاردانی در یكی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری یا دستگاه های اجرایی به استخدام پیمانی درآمده است، درصورت انتقال به مركز، با داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت پیمانی و احراز سایر شرایط لازم به تشخیص هیأت اجرایی و تأیید رییس مركز یا مقام مجاز، به رسمی آزمایشی تبدیل وضع می‌شود.

تبصره 2 چنانچه اعضا با رعایت تبصره «2» ماده «51» این آیین نامه در حین خدمت، مدرك تحصیلی بالاتر ارائه نمایند. یك دوم سابقه خدمت آنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرك تحصیلی كارشناسی و پایین تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی قابل محاسبه است.

تبصره 3 مدارك تحصیلی بالاتر غیرمرتبط ارائه شده توسط اعضا قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره 4 درموارد ضروری جهت انتصاب عضو پیمانی برای پست های مدیریتی حساس، به تشخیص رییس مركز، حداقل زمان لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی، 6 ماه خواهد بود.

ماده 11 

 اعضایی كه از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت می یابند الزاماً یك دوره آزمایشی حداقل 6 ماهه را همراه با گذراندن دوره آموزش شغلی و توجیهی علاوه بر دوره پیمانی طی خواهند كرد. مركز در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملكرد عضو را از نظر لیافت علمی، اخلاقی، خلاقیت و مسئولیت پذیری كاردانی، روحیه خدمت و نظم و انضباط اداری مورد ارزیابی قرار داده و درصورت احراز شرایط لازم به رسمی قطعی تبدیل وضع می نماید.

ماده 12 

 درصورتی كه عضو حداكثر پس از 2 سال دوره آزمایشی به تشخیص هیأت اجرایی شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را كسب ننماید، به یكی از روشهای ذیل با وی رفتار خواهد شد:
الف – اعطای مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط
ب – تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی
ج – بازخریدی خدمت یا بازنشستگی حسب مورد و درصورت احراز شرایط لازم

ماده 13 

 اعاده به خدمت عضو مستعفی رسمی درصورت نیاز مركز مشروط به آنكه سن وی در زمان ارائه درخواست اعاده به كار بیش از «50» سال نباشد با اخذ مجوز كبر سن از هیأت اجرایی برای موضوع بند «م» ماده «4» این آیین نامه و موافقت رئیس مركز فقط برای یكبار با احتساب سابقه خدمت در مركز و رعایت سایر شرایط مقرر در ماده مذكور بلامانع است.

تبصره سوابق خدمت عضو مستعفی كه كسور بازنشستگی سنوات خدمت و پاداش پایان خدمت خود را قبلاً دریافت نموده باشد در هنگام اعاده به خدمت مشروط به بازگرداندن وجوه دریافتی یاد شده و موافقت صندوق بازنشستگی مربوط قابل احتساب می باشد.

ماده 14 

 مركز می تواند درصورت نیاز به خدمات اعضای رسمی یا پیمانی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و سایر دستگاههای اجرایی با موافقت عضو و دستگاه مربوط از خدمات آنان برای مدت معین با رعایت مقررات به عنوان مأمور استفاده نماید و یا بالعكس حسب درخواست دستگاه های مزبور و موافقت عضو، اعضای رسمی یا پیمانی خود را به این قبیل دستگاه ها مأمور نماید. حقوق و مزایای كاركنان و اعضای مأمور حسب توافق دستگاه های ذیربط از محل اعتبارات دستگاه مبدأ یا مقصد پرداخت می‌گردد.

تبصره مدت مأموریت مشمولان این ماده حداقل شش ماه و حداكثر یك سال خواهد بود و درصورت ضرورت با تشخیص هیأت اجرایی این مدت حداكثر تا مدت 4 سال و به صورت سالیانه قابل تمدید است.

ماده 15 

 كاركنان رسمی یا پیمانی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و سایر دستگاههای اجرایی حسب نیاز مركز و موافقت دستگاه مربوط می توانند با حفظ پیشینه خدمتی به مركز منتقل شوند حقوق و مزایای این قبیل افراد براساس پست سازمانی تخصیص داده شده و سوابق خدمتی، طبق مقررات این آیین نامه تعیین می گردد. انتقال اعضای رسمی یا پیمانی مركز نیز به دستگاه های مزبور حسب درخواست آنان با موافقت مركز بلامانع است. در این صورت از تاریخ اجرای احكام انتقال رابطه استخدامی عضو منتقل شده با مركز قطع می گردد.

فصل چهارم: طبقه بندی مشاغل

ماده 16 

مشاغل مركز براساس طرح طبقه بندی مشاغل در بخش های عمومی دولت تعریف می شود تعریف رسته و یا رشته خاص، به پیشنهاد رییس مركز و تأیید رییس شورای عالی امكان پذیر می باشد.

ماده 17 

 شرایط احراز مشاغل مربوط به هریك از رسته های شغلی موضوع ماده «16» و نیز شرایط تصدی مشاغل به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، براساس اهمیت وظایف و مسئولیت ها از لحاظ تحصیلات، تخصص، تجربه، مهارت، سهولت و صعوبت كار و همچنین دوره های آموزشی مورد نیاز، حداكثر تا یك سال پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیأت اجرایی مركز خواهد رسید.

فصل پنجم: نظام پرداخت حقوق و مزایا

ماده 18 

 نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضا براساس ارزیابی عوامل شغل و شاغل و دیگر ویژگی های مندرج در این آیین نامه خواهد بود. اعضا براساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذكور برای هر كدام از مشاغل و متناسب با ویژگی ها حداكثر در پنج رتبه مقدماتی، مهارتی، رتبه 3، رتبه 2 و رتبه 1 طبقه بندی می گردند.

تبصره 1 اعضا در بدو ورود به خدمت در رتبه مقدماتی پایه یك متناسب با مدارك تحصیلی مربوط قرار می گیرند.

تبصره 2 اعضای موضوع تبصره ماده «3» این آیین نامه در بدو ورود به خدمت در رتبه 3 متناسب با مدرك تحصیلی مربوطه قرار می گیرند. درضمن به این افراد، سه پایه علاوه بر پایه های احتساب شده استحقاقی تعلق خواهد گرفت. در هرحال حداقل پایه برای این افراد كمتر از «4» نخواهد بود.

ماده 19 حقوق رتبه و پایه عضو براساس فرمول زیر تعیین می گردد.

[(ضریب مدرك تحصیلی × پایه)+ عدد مبنا] × ضریب حقوقی = حقوق رتبه و پایه

تبصره 1 ضریب مدرك تحصیلی برای مقاطع تحصیلی (كاردانی یا سطح یك حوزوی)، (كارشناسی یا سطح دو حوزوی)، (كارشناس ارشد یا سطح سه حوزوی) و (دكتری یا سطح چهار حوزوی) به ترتیب 50، 60، 75، 80 تعیین می گردد.

تبصره 2 پایه، نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو می باشد كه براساس بند “22” ماده “1” این آیین نامه تعریف می گردد.

تبصره 3 عدد مبنا برای رتبه ها متناسب با مدرك تحصیلی و براساس جدول ذیل تعیین می گردد.
جدول عدد مبنا براساس مدرك تحصیلی و رتبه

مدرك تحصیلی

رتبه

كاردانی یا سطح یك حوزه كارشناسی یا سطح دو حوزه كارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه دكتری یا سطح چهار حوزه
مقدماتی 3700 4200 4700 5100
مهارتی 3800 4300 4800 5200
رتبه 1 3900 4400 4900 5300
رتبه 2 4500 5000 5400
رتبه 1 5100 5500

تبصره 4 عدد مبنا برای مشمولین تبصره ماده “23” این آیین نامه “4600” تعیین می گردد.

تبصره 5 ضریب حقوقی سالیانه مشروط به آنكه كمتر از میزان ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران نباشد، به پیشنهاد رییس مركز و تأیید رییس شورای عالی تعیین می گردد.

تبصره 6 حقوق رتبه و پایه دارندگان مدارك تحصیلی دیپلم و پایین تر كه در تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی در مركز مشغول به كار می باشند یا بعد از این در وضعیت پیمانی و رسمی به این مركز مأمور یا منتقل شوند به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین می گردد. اعضای مذكور حداكثر می توانند تا رتبه مهارتی ارتقا یابند.
جدول نحوه محاسبه حقوق رتبه و پایه دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم

ردیف مدرك
تحصیلی
سابقه خدمت حقوق رتبه و پایه
1 دیپلم تا 12 سال 90 درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی (دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی)
2 دیپلم 13 سال سابقه وبیشتر 90 درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی(دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی)
3 زیردیپلم تا 12 سال 80 درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی (دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی)
4 زیر دیپلم 13 سال سابقه
و بیشتر
80 درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی (دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی)

ماده 20 

 به عضو علاوه بر حقوق رتبه و پایه، فوق العاده هایی تحت عنوان فوق العاده شغل، فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه پرداخت می گردد. فوق العاده های مذكور براساس فرمول و ضرایب آن براساس جدول مندرج در زیر تعیین می گردد:

حقوق رتبه و پایه × ضریب فوق العاده = فوق العاده های شغل، جذب و ویژه


جدول ضریب فوق العاده های شغل، جذب و ویژه اعضا

فوق العاده ها
رتبه
فوق العاده شغل فوق العاده جذب فوق العاده ویژه جمع
مقدماتی 325/ 0 550 /0 825 /0 7 /1
مهارتی 350 /0 600 /0 850 /0 8 /1
رتبه 3 375 /0 650/ 0 875 /0 9/ 1
رتبه 2 425 /0 725 /0 100 /1 25 /2
رتبه1 450/ 0 750/ 0 150 /1 35 /2

تبصره 1 فوق العاده های مندرج در این ماده برای دارندگان مدارك تحصیلی دیپلم و پایین تر كه در تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی، پیمانی وقراردادی در مركز مشغول به كار می باشند یا بعد از این در وضعیت پیمانی و رسمی به این مركز مأمور یا منتقل شوند به شرح مندرج درجدول ذیل تعیین می گردد.
جدول نحوه محاسبه فوق العاده های شغل، جذب و ویژه دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و زیردیپلم

ردیف مدرك تحصیلی سابقه خدمت فوق العاده ها
1 دیپلم تا 12 سال 90 درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی (دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی)
2 دیپلم 13 سال سابقه وبیشتر 90 درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی(دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی)
3 زیردیپلم تا 12 سال 80 درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی (دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی)
4 زیر دیپلم 13 سال سابقه
و بیشتر
80 درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی (دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی)

تبصره 2 مركز می تواند متناسب با شرایط اقتصادی خود، میزان ضریب فوق العاده ویژه را هر دو سال یكبار، به پیشنهاد رییس مركز با تأیید رییس شورای عالی مورد بازنگری قرار دهد.

تبصره 3 ضرایب فوق العاده های شغل، جذب و ویژه موضوع این ماده برای نخبگان مندرج در تبصره ماده “3” این آیین نامه با تأیید رییس مركز به میزان 2 و در موارد خاص به میزان 3 برابر افزایش می یابد.

تبصره 4 ضرایب فوق العاده های شغل و جذب متصدیان مشاغل مدیریتی، علاوه بر ضرایب تعیین شده در این ماده به میزان ارقام مندرج در جدول ذیل افزایش می یابد.
جدول میزان افزایش فوق العاده های شغل و جذب متصدیان مشاغل مدیریتی

ردیف نوع سرپرستی میزان افزایش ضریب
فوق العاده شغل
میزان افزایش ضریب
فوق العاده جذب
1 رییس مركز 1 9 /0
2 معاون مركز یا عناوین مشابه 8 /0 7/ 0
3 مدیركل یا عناوین مشابه 5 /0 4 /0
4 معاون مدیركل یا عناوین مشابه 3 /0 2/ 0
5 رئیس اداره /رئیس گروه یا عناوین مشابه 2 /0 1/ 0
6 معاون اداره/كارشناس مسئول یا عناوین مشابه 1 /0 1 /0

ماده 21 

 به عضو درصورت احراز شرایط زیر یك پایه ترفیع استحقاقی اعطا می گردد:
21 – 1-
انجام حداقل یك سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پایه خدمتی
21 – 2-
كسب حداقل هفتاد درصد سقف امتیاز ارزیابی سالانه

تبصره 1 بابت خدمت سربازی عضو منوط به اینكه طول دوره كمتر از یك سال نباشد، یك پایه ترفیع تعلق می گیرد.

تبصره 2 به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می افتد.

تبصره 3 عضوی كه از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می شود، علاوه بر پایه های استحقاقی مندرج در این ماده از پایه های ایثارگری براساس جدول ذیل برخوردار می گردد.
جدول پایه های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر

ردیف نوع ایثارگری پایه ایثارگری
قابل اعطا
“برای هر ستون”
مدت اسارت (آزادگی)
“ستون1”
درصد جانبازی
“ستون 2”
مدت خدمت درجبهه
“ستون3”
1 تا 3 سال تا 34 درصد 6 ماه تا سه سال 1 پایه
2 3 تا 6 سال 35 تا 69 درصد 3 تا 6 سال 2 پایه
3 6 سال و بالاتر 70 درصد و بیشتر 6 سال و بالاتر 3 پایه

تبصره 4 جانبازان و آزادگان مشمول جدول تبصره “3” این ماده و فرزندان شهدا از حقوق و مزایای یك مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند. اینگونه افراد چنانچه دارای مدرك تحصیلی دكتری با سطح “4” حوزه باشند از حقوق ومزایای یك رتبه بالاتر برخوردار می گردند.

تبصره 5 درصورتی كه خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد عضو می تواند از مجموع ترفیعات مربوط برخوردار گردد.

تبصره 6 عضو می تواند از مجموع ترفیعات حداكثر دو ستون از ستونهای جدول تبصره “3” این ماده برخوردار گردد.

تبصره 7 اعضایی كه به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می شوند، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای یك مقطع تحصیلی بالاتر، از تاریخ شهادت در حالت اشتغال به سر می برند و تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان استخدام برخوردار خواهند بود اعضایی كه با مدرك تحصیلی دكتری یا سطح “4” حوزه به شهادت رسیده اند از حقوق و مزایای یك رتبه بالاتر بهره مند می گردند.

تبصره 8 تطبیق وضعیت اعضایی كه پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی در مركز مشغول به كار می باشند یا بعد از این در وضعیت پیمانی و رسمی به این مركز مأمور یا منتقل شوند. براساس سنوات خدمت قابل قبول مندرج در آخرین حكم كارگزینی انجام می پذیرد و علاوه بر پایه استحقاقی در بدو ورود به خدمت برای هر سال خدمت قابل قبول، یك پایه منظور خواهد گردید.

ماده 22 

 به عضو درصورتی كه یكی از شرایط زیر را احراز نموده یا می نماید، پایه تشویقی اعطا می گردد.
22 – 1 –
كسب بالاترین امتیاز ارزیابی سالانه در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب با تصویب هیأت اجرایی (حداكثر سه پایه)
22 – 2-
عضویت فعال گردانهای عاشورا و الزهرا (س) در چارچوب ضوابط مربوط (حداكثر یك پایه)
22 – 3 –
دارندگان نشانهای دولتی (دو پایه)
22 – 4 –
احراز عنوان كارمند نمونه كشوری (‌دو پایه)
22 – 5 –
احراز عنوان كارمند نمونه در مركز (‌یك پایه)
22 – 6 –
دارندگان عناوین اول تا سوم مسابقات ورزشی جهانی و بین المللی ( یك پایه)
22 – 7 –
برگزیدگان جشنواره های معتبر ملی مرتبط با حوزه كاری عضو ( یك پایه)
22 – 8 –
متصدیان مشاغل مدیریتی یا حداقل دو سال سابقه مدیریتی و در سطح حداقل معاون مدیر و یا عناوین همتراز مشروط به كسب “90” درصد امتیاز ارزیابی سالانه، به پیشنهاد مقام مافوق و تأیید مدیریت منابع انسانی و توسعه و یا عناوین مشابه و تصویب هیأت اجرایی (حداكثر دو پایه)

تبصره 1 پایه تشویقی موضوع بند یك این ماده صرفاً به 20 درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی مركز به طور سالانه اعطا می گردد. این نصاب برای واحدهای سازمانی كمتر از پنج عضو، هر دوسال یك بار اعمال می گردد.

تبصره 2 فاصله زمانی اعطای پایه تشویقی موضوع بند یك این ماده به هر عضو حداقل 5 سال می باشد.

تبصره 3 سقف پایه های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت حداكثر “7” پایه می باشد.

تبصره 4 اعضایی كه قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مطابق ضوابط و مقررات مربوط گروه تشویقی دریافت نموده اند در ازای هر گروه تشویقی دریافتی از یك پایه تشویقی بهره مند می گردند.

ماده 23 

 عضو درصورت احراز شرایط مندرج در جدول ذیل و دستورالعمل پیوست شماره دو، به رتبه بالاتر ارتقا می یابد.
جدول حداقل مدت توقف لازم برای ارتقا به رتبه بالاتر

ردیف رتبه مدرك تحصیلی حداقل مدت توقف
در رتبه قبل (سال)
1 مقدماتی كاردانی یا سطح یك حوزه 0
كارشناسی یا سطح دو حوزه 0
كارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه 0
دكتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 0
2 مهارتی كاردانی یا سطح یك حوزه 8
كارشناسی یا سطح دو حوزه 6
كارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه 5
دكتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 4
3 رتبه 3 كاردانی یا سطح یك حوزه 10
كارشناسی یا سطح دو حوزه 6
كارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه 5
دكتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 4
4 رتبه 2 كارشناسی یا سطح دو حوزه 6
كارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه 6
دكتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 6
5 رتبه1 كارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه 6
دكتری تخصصی یا سطح چهار حوزه 6

تبصره در موارد خاص دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی كه در رتبه “2” قرار دارند با حداقل “8” سال توقف در رتبه “2” و كسب حداقل ” دوسوم” از حداكثر امتیازات تعیین شده در بندهای “2” و “4” ماده “3” دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه، می توانند با تصویب هیأت اجرایی به رتبه یك ارتقا یابند.

ماده 24 

 به اعضایی كه به یكی از سمت های مدیریتی مندرج در تشكیلات تفصیلی مركز منصوب می گردند، با تأیید هیأت رئیسه ” فوق العاده مدیریت” متناسب با درصدی از فوق العاده مدیریت رئیس مركز مطابق جدول ذیل پرداخت می گردد.
جدول حداقل و حداكثر ضرایب فوق العاده مدیریت پست های مدیریتی

ردیف پست مدیریتی مصوب حداقل و حداكثر ضریب فوق العاده مدیریت
1 معاونان مركز و رییس پژوهشگاه یا عناوین مشابه 71 تا 90 درصد
2 مدیركل و مدیریتهای بلافصل رییس مركز یا عناوین مشابه 56 تا 70 درصد
3 معاون مدیركل یا عناوین مشابه 41 تا 55 درصد
4 رؤسای ادارات مركز یا عناوین مشابه 31 تا 40 درصد
5 معاون اداره/ كارشناس مسئول یا عناوین مشابه 10 تا 30 درصد

تبصره 1 چنانچه درموارد استثنا عضو، واجد شرایط انتصاب به سمتهای مدیریتی مندرج در تشكیلات تفصیلی مركز نباشد به تشخیص رئیس مركز تا زمان احراز شرایط به سمت سرپرست منصوب می گردد.

تبصره 2 میزان فوق العاده مدیریت سرپرستان موضوع “تبصره 1” این ماده حداكثر به میزان 80 درصد فوق العاده مدیریت موضوع جدول این ماده ، به تشخیص رییس مركز می باشد.

تبصره 3 میزان فوق العاده مدیریت رییس مركز به میزان 135 درصد فوق العاده مدیریت رییس دانشگاه تهران می باشد.

ماده 25 

 چنانچه عضو از سازمان دیگری به مركز منتقل شود و حقوق و مزایای قبلی وی بیشتر باشد. حقوق و مزایای وی مطابق ضوابط مقرر در این آیین نامه پرداخت و مابه التفاوت مربوط تحت عنوان ” تفاوت تطبیق” به وی پرداخت می شود. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلك می گردد و در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاك عمل خواهد بود.

ماده 26 

 حقوق و مزایای اعضا در دوره قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی همانند دوره رسمی قطعی، مطابق با ضوابط مقرر در این آیین نامه تعیین و پرداخت می شود و این مدت از هر لحاظ با رعایت سایر شرایط جزء‌ سابقه خدمت عضو محسوب می گردد.

ماده 27 

 مقامات تعیین شده از سوی قانون كه حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی و یا همتراز آن انجام وظیفه نموده یا بنمایند درصورتی كه پس از پایان دوران تصدی به سمت پایین تری منصوب شوند و حقوق و فوق العاده های مستمر آنان در مسئولیت جدید از “80” درصد مابه التفاوت تا مادامی كه به پست مدیریت سیاسی جدید و یا همتراز آن منصوب نشوند، مبلغی تحت عنوان ” تفاوت تطبیق” دریافت خواهند نمود این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلك می گردد و در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاك عمل خواهد بود.

تبصره درصورت محكومیت عضو توسط مراجع ذیصلاح قانونی، به انفصال دائم از تصدی پستهای مدیریت سیاسی به واسطه انجام تخلف در زمان تصدی سمتهای مذكور، مزایای مندرج در این ماده به وی تعلق نمی گیرد.

ماده 28 

 اعضایی كه حداقل دوسال در پستهای مدیریتی مركز منصوب شده یا می شوند پس از اتمام دوره تصدی مادامی كه به عنوان سمت مدیریتی جدید منصوب نشوند، از “80” درصد فوق العاده های شغل و جذب مدیریتی در پست قبل، تحت عنوان ” تفاوت تطبیق” برخوردار خواهند شد. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلك شده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وی نیز منظور می گردد.

فصل ششم: حقوق و تكالیف

ماده 29 

 ساعت كار اعضا “40” ساعت و حداقل “5” روز در هفته می باشد.

تبصره 1 ساعت شروع و خاتمه كار اعضا و واحدهای مركز با رعایت سقف ساعات كار حسب مورد از سوی هیأت رئیسه در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی تعیین می گردد.

تبصره 2 مركز می تواند در موارد خاص با موافقت هیأت رئیسه و باتوجه به شرایط فصلی و ماه مبارك رمضان سقف ساعات كار خود را كاهش دهد.

تبصره 3 دوركاری اعضا باتوجه به مأموریت مركز ممنوع می باشد. درموارد خاص استفاده از دوركاری برای مشاغل خاص، صرفاً با تأیید هیأت اجرایی و موافقت رییس مركز امكان پذیر می باشد و گزارش این امر به صورت سالیانه به رییس شورای عالی ارائه می گردد.

ماده 30 

 به عضوی كه براساس جزء‌ “الف” بند “29” ماده “1” این آیین نامه برای مدت معین جهت انجام وظایف محول به خارج از مركز اعزام می گردد، از تاریخ حركت به محل مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بیش از 60 كیلومتر باشد، فوق العاده مأموریت روزانه پرداخت می گردد.

تبصره 1 فوق العاده مأموریت روزانه به مأخذ یك پانزدهم (15 /1) مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده های شغل و جذب عضو، قابل پرداخت است. هزینه اسكان و تغذیه براساس مقررات عمومی و هزینه ایاب و ذهاب بین شهری و درون شهری براساس مصوبات هیأت رئیسه مركز پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 مدت این گونه مأموریتها درمورد هرعضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یك سال تقویمی بیشتر نخواهد بود.

تبصره 3 درصورتی كه عضو یك روز تمام به خارج از محل خدمت خود كه فاصله آن تا مبدأ حداقل 60 كیلومتر بوده، اعزام شود و درمحل مأموریت توقف شبانه نداشته باشد به مأخذ 50 درصد فوق العاده مأموریت روزانه مندرج در این ماده به وی پرداخت می شود.

ماده 31 

 به عضوی كه به موجب حكم صادره از سوی مراجع قانونی، محل ثابت جغرافیایی خدمت وی تغییر می كند به ازای هر كیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد مبلغ بیست هزار ریال هزینه سفر و نقل مكان پرداخت می گردد. تغییرات بعدی این نصاب براساس نرخ تورم سالیانه با تصویب هیأت رئیسه تعیین خواهد گردید.

ماده 32 

 عضوی كه با تأیید مقام ذیصلاح مركز به صورت مأموریت به خارج از كشور اعزام می شود ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ریالی فوق العاده مأموریت روزانه خارج از كشور براساس مقررات عمومی نیز دریافت خواهد كرد.

ماده 33 

 اعضا مكلفند در ساعات كار تعیین شده درمحل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهند و درصورتی كه در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمت آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز مركز مكلف به حضور در محل كار و انجام وظایف محول در قبال حق الزحمه یا اضافه كاری برابر مقررات این آیین نامه خواهند بود.

ماده 34 

 به عضوی كه برحسب ضرورت و براساس موافقت مركز، به منظور كار اضافی خارج از وقت اداری انجام وظیفه می‌نماید، براساس فرمول ذیل، ” فوق العاده اضافه كار” حداكثر تا سقف 175 ساعت پرداخت می گردد.

(حقوق رتبه و پایه+ فوق العاده شغل+ فوق العاده جذب + فوق العاده ویژه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مبلغ هر ساعت اضافه كار
176

ماده 35 

 مركز مكلف است به اعضای شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر در پایان هر سال براساس مبلغ اعلام شده از سوی هیأت وزیران “عیدی” پرداخت نماید.

ماده 36 

 كمك هزینه عائله مندی عضو مرد شاغل و بازنشسته متأهل مشمول این آیین نامه به میزان 810 برابر ضریب حقوق (موضوع تبصره “5” ماده “19” این آیین نامه) كه از میزان ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران كمتر نمی باشد پرداخت می گردد.

تبصره بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار كه همسرشان متوفی معلول و یا از كارافتاده كلی بوده و به موجب حكم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده دارند از كمك هزینه عائله مندی برخوردار می شوند.

ماده 37 

 كمك هزینه اولاد عضو مرد شاغل و بازنشسته مشمول این آیین نامه به ازای هر فرزند به میزان 210 برابر ضریب حقوقی (موضوع تبصره “5” ماده “19” این آیین نامه) كه از میزان ابلاغ شده از سوی هیأت وزیران كمتر نمی باشد پرداخت می گردد.

تبصره 1 حداكثر سن برای اولاد ذكور كه از مزایای این ماده استفاده می كنند 20 سال و درصورت ادامه تحصیل و غیرشاغل بودن وی تا 25 سال تمام و برای اولاد اوناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود.

تبصره 2 فرزندان معلول و ازكارافتاده كلی به تشخیص مراجع پزشكی ذیصلاح (سازمان بهزیستی كل كشور) مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.

تبصره 3 بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار كه همسرشان متوفی، معلول و یا از كارافتاده كلی بوده و یه موجب حكم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده دارند درصورت تكفل مخارج فرزندان از كمك هزینه اولاد برخوردار می شوند.

ماده 38 

 مركز مكلف است به عضو واجد شرایط شاغل در مركز علاوه بر حقوق و مزایای موضوع مواد “19” و “20” این آیین‌نامه فوق العاده های ذیل را مطابق با دستورالعمل هایی كه به پیشنهاد رییس مركز و تأیید رییس شورای عالی رسیده است، پرداخت نماید.
38 – 1 –
فوق العاده سختی شرایط محیط كار
38 – 2-
فوق العاده مدیریت (براساس مفاد ماده “24” این آیین نامه)
38 – 3 –
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
38 – 4 –
فوق العاده كشیك، فنی و نوبت كاری
38 – 5 –
فوق العاده معاضدت قضایی
38 – 6 –
فوق العاده اشعه
38 – 7 –
فوق العاده محرومیت از مطب
38 – 8 –
فوق العاده بدی آب و هوا
38 – 9 –
فوق العاده بهره وری

تبصره 1 دستورالعمل موضوع بند “1”‌ این ماده به شرح پیوست شماره “3” می باشد.

تبصره 2 برقراری فوق العاده محرومیت از مطب و فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.

ماده 39 

اعضای ذیل با هماهنگی مركز از تقلیل ساعات كار روزانه بهره مند می شوند:
الف – اعضای مركز كه دارای معلولیت جسمی براساس تأیید مراجع ذیصلاح می باشند، حداكثر تا سقف 2 ساعت
ب – آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو كه دارای فرزند و یا همسر معلول ذهنی و جسمی می باشند، براساس میزان معلولیت مورد تأیید مراجع ذیصلاح (سازمان بهزیستی كل كشور) حداكثر تا سقف 4 ساعت.
ج – بانوان همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر حداكثر تا سقف 4 ساعت
د – بانوان عضو كه وظیفه شیردهی برعهده دارند با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط، یك ساعت به ازای هر فرزند تا سقف 2 سال
هـ – اعضای جانباز براساس قوانین ومقررات مربوط
و- اعضای دارای سابقه خدمت مازاد بر 30 سال سنوات خدمت حداكثر تا سقف 5 /1 ساعت
ز – اعضایی كه به موجب تأیید مراجع قانونی ذیصلاح وظیفه نگهداری و مراقبت از جانبازان 50 درصد و بالاتر را برعهده دارند، حداكثر تا سقف 4 ساعت

تبصره مجموع تقلیل كار ساعات روزانه در هر صورت حداكثر 4 ساعت می باشد.

ماده 40 

 بانوان عضو رسمی می توانند درصورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس مركز و یا مقام مجاز، حداكثر به مدت 5 سال از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند و دراین صورت صرفاً از 50 درصد حقوق ومزایای مستمر عضو تمام وقت برخوردار می‌گردند.

تبصره 1 درصورتی كه بانوان عضو نیمه وقت، كسور بازنشستگی خود را برمبنای حقوق و مزایای تمام وقت پرداخت كنند مدت خدمت نیمه وقت آنان از نظر بازنشستگی تمام وقت كامل محاسبه می گردد.

تبصره 2 به عضو نیمه وقت در ازای هر دوسال خدمت نیمه وقت قابل قبول با رعایت بند “2” ماده “21” این آیین نامه یك پایه استحقاقی تعلق می گیرد و همچنین مدت توقف لازم برای ارتقای رتبه وی دو برابر عضو تمام وقت می باشد.

تبصره 3 میزان مرخصی استحقاقی عضو نیمه وقت به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود كه برای كسر سال به تناسب محاسبه می گردد.

ماده 41 

عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تكالیف محول، تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذرموجه، همچنین ترك خدمت در خلال ساعات موظف حضور در مركز بدون ارائه مجوز خروج (مأموریت یا مرخصی ساعتی) ضمن كسر از حقوق و مزایای مستمر به میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول، احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار كتبی با درج در پرونده برای بار سوم توبیخ كتبی با درج در پرونده و درصورت تكرار، پرونده وی برای رسیدگی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد.

تبصره درصورتی كه عضو مدعی شود كه غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده وهیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری با بررسی مستندات مورد ارائه، عذر وی را موجه تشخیص و حكم برائت دهد. حقوق و مزایای ایام غیبت وی درصورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارائه درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بود. درغیراینصورت برای مدت مذكور مرخصی بدون حقوق صادر خواهد شد.

ماده 42 

عضو مركز موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد. درصورت تخطی از این اصل برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 43 

عضو شاغل، موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسناد و مداركی است كه از سوی مركز در اختیار وی قرار داده شده است. تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطلاعات، مدارك و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امكان پذیر می باشد و درصورت ورود ضرر و زیان و یا افشای اسناد، موضوع براساس ” قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری” مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده 44 

درصورت ارتكاب هریك از تخلفات مندرج در ” قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری” توسط عضو، موضوع به هیأتهای قانون مذكور ارجاع می گردد.

ماده 45 

 عضو مركز در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاكیان مورد حمایت قضایی می باشد و مركز مكلف است براساس “دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضا- پیوست شماره 4” به تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف وی با استفاده از كارشناسان حقوقی خود با گرفتن وكیل از عضو حمایت قضایی نماید.

ماده 46 

 پرداخت مطالبات عضوی كه با مركز قطع ارتباط نماید، منوط به تعیین تكلیف وی و تسویه حساب با مركز می باشد.

ماده 47 

 به اعضای مركز كه براساس ضوابط و مقررات مربوط در وضعیت “آماده به خدمت” بسر می برند، صرفاً حقوق رتبه و پایه و كمك هزینه عائله مندی و اولاد پرداخت می گردد.

تبصره 1 مدت وضعیت آماده به خدمت حداكثر یك سال می باشد.

تبصره 2 چنانچه تا پایان دوره آماده به خدمت وضعیت عضو براساس حكم مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده بكار وی فراهم نگردد، درصورت دارا بودن شرایط بازنشستگی (با احتساب مدت زمان آماده به خدمت)، وی بازنشسته و در غیر این صورت به یكی از روشهای ذیل حسب درخواست ذی نفع رفتار خواهد شد.
الف- انتقال به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا سایر دستگاههای اجرایی با ارائه اعلام نیاز.
ب – مأموریت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا سایر دستگاههای اجرایی با ارائه اعلام نیاز.

تبصره 3 عضوی كه براساس حكم مراجع قضایی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نماید. حقوق و مزایای مستمر مندرج درحكم كارگزینی قبل از آماده به خدمت را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهد نمود.

ماده 48 

 عضوی كه در طول دو سال متوالی از مجموع نمره ارزیابی، حداقل امتیازات لازم برای دریافت یك پایه ترفیع استحقاقی موضوع ماده “21” این آیین نامه كسب ننماید، با پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید هیأت رئیسه مركز از فوق العاده ویژه وی برای سالهای بعد (دوم و سوم) به ازای هرسال عدم ترفیع به ترتیب “30” و “50” درصد همان سال كسر خواهد شد و درصورت استمرار این وضعیت، ضمن كسر 100 درصد فوق العاده ویژه عضو، پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم به هیأت اجرایی جهت تنزل یا تغییر پست سازمانی وی ارسال می گردد. در هرصورت فوق العاده ویژه كسر شده، مسترد نخواهد شد.

فصل هفتم: توانمند سازی

ماده 49 

 مركز موظف است برمبنای نتایج حاصل از ارزیابی عملكرد سالانه عضو و به منظور ارتقای سطح كارآیی و اثر بخشی فعالیتها و توانمند سازی وی در ایفای هرچه بهتر امور محول، برنامه های آموزشی لازم را جهت متناسب ساختن نگرش دانش و مهارت عضو یا شغل مورد نظر، طراحی و به مورد اجرا گذارد.

ماده 50 

 مركز مكلف است رأساً و یا با كمك سایر دستگاه ها در چارچوب ضوابط و مقرراتی كه به تأیید هیأت اجرایی مركز می‌رسد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی كوتاه مدت حداقل به میزان 40 ساعت در سال اقدام نماید. چنانچه برگزاری این دوره ها منجر به اخذ گواهی موفقیت در دوره های مزبور گردد. عضو ذینفع مشمول مفاد تبصره یك ماده “51” خواهد بود.

ماده 51 

 عضو موظف است همواره نسبت به توانمند سازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی اقدام نماید.

تبصره 1 عضوی كه به روش خودآموزی و توسعه فردی مبادرت به افزایش توانمندی خود می نماید. با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی و تأیید هیأت اجرایی از تاریخ ارائه مدرك، از امتیازات دوره های آموزشی مصوب برخوردار خواهد شد.

تبصره 2 پذیرش مدارك تحصیلی بالاتر كه بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه مركز توسط عضو اخذ شده باشد درصورتی كه مرتبط با رشته شغلی وی باشد پس از تأیید و تصویب هیأت اجرایی از تاریخ اخذ مدرك تحصیلی،‌ با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط امكان پذیر می باشد.

ماده 52 

 اعزام اعضا به دوره های آموزشی منجر به اخذ مدرك دانشگاهی و یا حوزوی در داخل و خارج از كشور، با هزینه مركز و با استفاده از مأموریت آموزشی به استثنای مشمولان تبصره ذیل و ماده “53” ممنوع می باشد.

تبصره ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.

ماده 53 

 در شرایط خاص، ادامه تحصیل تكمیلی دانشگاهی در رشته شغلی تخصصی مورد تصدی حسب نیاز مركز، به تشخیص هیأت اجرایی، موافقت هیأت رئیسه و تأیید رییس شورای عالی و احراز شرایط ذیل با استفاده از مأموریت آموزشی حسب نوع مقطع تحصیلی حداكثر تا سقف 4 سال، مشروط به سپردن تعهد رسمی خدمت به میزان دو برابر مدت استفاده از مأموریت آموزشی به مركز از شمول “ماده 51″‌ مستثنی می باشد.
53 – 1 –
وضعیت استخدامی عضو رسمی باشد.
53 – 2-
عضو دارای حداقل 10 و حداكثر 20 سال سابقه خدمت باشد.
53 – 3 –
محل تحصیل عضو مورد تأیید مركز باشد.
53 – 4-
حداكثر سن عضو در زمان شروع به تحصیل نمی بایست از 45 سال بیشتر باشد.

تبصره 1 چنانچه اعضای مأمور به تحصیل در پایان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرك تحصیلی مورد نظر نگردند، ضمن بازپرداخت “2” برابر كلیه هزینه ها و وجوه دریافتی به علاوه خسارات وارده به مركز در طول تحصیل به تشخیص واحد حقوقی مركز با عناوین مشابه، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام مطلوب وظایف محول می باشند.

تبصره 2 در موارد خاص، مدت مأموریت آموزشی اعضایی كه در پایان 4 سال موفق به اتمام دوره تحصیلی مورد نظر نمی گردند با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیأت رییسه، برای حداكثر دو نوبت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایای مستمر قابل تمدید می باشد.

تبصره 3 در موارد خاص ادامه تحصیل اعضایی كه تا پایان مهلت مقرر و حداكثر در 5 سال مأموریت آموزشی، موفق به اتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرك مورد نظر نمی گردند صرفاً با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق پس از موافقت رییس مركز و تأیید رییس شورای عالی حداكثر برای دو نوبت یك ساله امكان پذیر می باشد.

تبصره 4 پذیرش مدرك تحصیلی عضوی كه سن وی بیشتر از 50 سال نباشد و با هزینه شخصی اخذ شده باشد، با رعایت شرایط مندرج در بندهای 1 و 4 این ماده و سایر شرایط و مقررات مربوط پس از تأیید هیأت اجرایی امكان پذیر می باشد.

ماده 54 

 مركز موظف است عملكرد عضو را باتوجه به فرمهای مربوط توسط منابع مختلف به طور سالیانه و به صورت همه جانبه ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را نهایتاً در بهمن واسفند هرسال به تصویب كمیته منتخب هیأت اجرایی مركز برساند.

ماده 55 

 برخورداری عضو از مزایای شغلی نظیر ارتقا رتبه و ترفیع سالیانه ، مستلزم كسب حد نصاب لازم از امتیازات حاصل از ارزیابی عملكرد وی مندرج در پیوست شماره “2” و ماده “21” این آیین نامه حسب مورد می باشد.

ماده 56 

 عوامل و شاخص های مورداستفاده در ارزیابی عضو براساس دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضا، پیوست شماره دو می‌باشد.

فصل هشتم: مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی

ماده 57 

 عضو به ازای یك سال خدمت از 30 روز كاری مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزایای مندرج در حكم یا قرارداد حسب مورد برخوردار می گردد كه وی می بایست مطابق با برنامه زمانی اعلام شده از سوی مركز استفاده نماید.

تبصره 1 مركز می تواند به ازای یك سال خدمت به عضو 10 روز كاری مرخصی فوق العاده با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزایای مندرج در حكم یا قرارداد حسب مورد اعطا نماید كه در این صورت وی می بایست الزاماً آن را در ایام تابستان و نیمه اول فروردین ماه مطابق با برنامه زمانی اعلام شده از سوی مركز استفاده نماید.

تبصره 2 درصورتی كه مدت خدمت عضو كمتر از یك سال باشد، به تناسب ماه های خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد كرد.

تبصره 3 مرخصی استحقاقی عضو نیمه وقت به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود.

تبصره 4 عضو برای یك بار در طول خدمت، علاوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در این ماده می تواند تا مجموع یك ماه از مرخصی استحقاقی در طی سال به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد.

تبصره 5 استفاده از مرخصی به استثنای مرخصی فوق العاده موضوع تبصره 1 این ماده در هرصورت با درخواست كتبی عضو و موافقت مقام مسئول ذیربط امكان پذیر است.

ماده 58 

 درصورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه و عدم موافقت رئیس مركز یا مقام مجاز برای اعضای رسمی و پیمانی صرفاً تا 15 روز ذخیره یا بازخرید و برای اعضای قراردادی صرفاً تا 15 روز قابل بازخرید خواهد بود.

تبصره 1 درمواردی كه مركز با درخواست مرخصی عضو شاغل در سمتهای اجرایی مندرج در تشكیلات تفصیلی مصوب مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه به دلیل نیاز به حضور وی موافقت ننماید مرخصی استحقاقی سالیانه عضو كه به علت عدم موافقت رئیس مركز و یا مقام مجاز استفاده نشده است، به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حكم بازخرید می‌گردد در هرصورت مرخصی فوق العاده قابل ذخیره یا بازخرید نمی باشد.

تبصره 2 موافقت مركز با درخواست عضو برای استفاده از آن مدت از مرخصی استحقاقی سالیانه كه ذخیره یا بازخرید آن امكانپذیر نمی باشد، الزامی است.

تبصره 3 حداكثر مدت استفاده از مرخصی استحقاقی عضو درصورت داشتن ذخیره مرخصی به استثنای مشمولان ماده 67 این آیین‌نامه و همچنین متقاضیان استفاده از مرخصی استحقاقی كه مشمول مقررات بازنشستگی می باشند 120 روز كاری در سال خواهد بود.

تبصره 4 مرخصی قابل ذخیره اعضای عهده دار سمت های اجرایی مندرج در تشكیلات تفصیلی مصوب فاقد سقف می باشد.

تبصره 5 مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابلاغ این آیین نامه در هرصورت محفوظ خواهد ماند.

ماده 59 

 درصورتی كه رابطه استخدامی عضو با مركز به هر دلیل به استثنای حالت انتقال قطع گردد حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حكم به وی و درصورت فوت به وراث قانونی عضو پرداخت خواهد شد.

ماده 60 

هر عضو می تواند درصورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی درخلال ساعات اداری استفاده نماید.

تبصره حداكثر مرخصی ساعتی، سه ساعت در روز و سقف آن 16 ساعت در ماه می باشد و در آخر هرماه به ازاء هر 8 ساعت معادل یك روز از مرخصی استحقاقی عضو كسر می گردد و مازاد 16 ساعت در ماه غیبت محسوب می شود.

ماده 61 

 عضو درموارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا، علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را دارا می باشد:
الف- ازدواج دائم به مدت سه روز كاری
ب – فوت بستگان شامل (پدر، مادر، همسر وفرزندان به مدت پنج روز كاری و برادر و خواهر به مدت سه روز كاری)
ج – غیبت موجه (به تعداد روزهای مورد تأیید مراجع ذیصلاح)

تبصره غیبت موجه حالتی است كه عضو به عللی از حدود قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر وی با تأیید مراجع قضایی احراز می گردد.

ماده 62 

 عضو مركز درصورت ابتلا به بیماری هایی كه مانع از انجام خدمت وی می باشد می تواند با ارائه گواهی پزشكی، 12 روز متناوب در سال ( هر نوبت حداكثر 3 روز) و مازاد بر مدت مذكور تا 30 روز با ارائه گواهی پزشكی و تأیید پزشك معتمد مركز از مرخصی استعلاجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردد. برای مدت بیشتر از 30 روز با نظر كمیسیون پزشكی مورد تأیید مركز و مطابق با مقررات و ضوابط مقرر در ماده “64” این آیین نامه با وی رفتار می گردد.

تبصره درصورتی كه عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، براساس گواهی پزشكی و پس از تأیید پزشك معتمد باقیمانده مرخصی استحقاقی وی به مرخصی استعلاجی تبدیل می شود.

ماده 63 

 بانوان عضو می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداكثر 6 ماه با استفاده از حقوق ومزایای مربوط برخوردار گردند.

تبصره 1 برای بانوانی كه دریك زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می شوند این مدت به 8 ماه افزایش می یابد.

تبصره 2 برای بانوانی كه قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهای تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می یابد مدت قرارداد تا سقف مرخصی های تعیین شده تمدید می گردد.

ماده 64 

 به عضوی كه از مرخصی استعلاجی استفاده می نماید، درصورتی كه بیماری وی به تأیید كمیسیون پزشكی مركز برسد، حداكثر تا یكسال حقوق و مزایای مربوط پرداخت می گردد.

تبصره 1 عضو دارای بیماری صعب العلاج، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط برای مدت زائد بر یك سال نیز از حقوق و مزایای یاد شده برخوردار می شود.

تبصره 2 در صورت صعب العلاج نبودن بیماری عضو، به وی در مدت مازاد بر یك سال مرخصی استعلاجی، تنها حقوق رتبه و پایه پرداخت می گردد.

تبصره 3 مركز موظف است به عضوی كه در حین خدمت و یا مأموریت و بنا به نظر كمیسیون پزشكی مركز بر اثر عوامل محیط كار و یا مأموریت دچار حادثه یا بیماری می شود بدون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی استعلاجی اعطا نموده و تمامی هزینه‌های درمان وی را پرداخت نماید.

تبصره 4 عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعلاجی مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد.

ماده 65 

 عضو رسمی مركز به استثنای مشمولان تبصره “3” ماده “53” این آیین نامه درصورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تأیید و موافقت رئیس مركز یا مقام مجاز می تواند با رعایت سایر ضوابط و مقررات ماده “66” از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

تبصره عضو پیمانی و قراردادی درمواردی ضروری و استثنایی، مشروط به آنكه به برنامه های مركز لطمه نزند صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق و حداكثر به ترتیب به مدت 6 ماه و 4 ماه خواهد بود.

ماده 66 

 عضو رسمی مركز می تواند درطول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذیربط و تأیید بالاترین مقام مسئول مركز حداكثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. درصورتی كه درخواست مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد و یا دكتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی باشد این مدت با تصویب هیأت رئیسه تا دو سال قابل افزایش خواهد بود. درهرحال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت حداكثر پنج سال می باشد.

تبصره 1 شمول مفاد این ماده درخصوص اعضای رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مرخصی بدون حقوق ( تا سقف 3 سال) منوط به موافقت رییس مركز خواهد بود.

تبصره 2 بانوان عضو رسمی كه همسر آنان به واسطه حكم رسمی دستگاههای اجرایی در مأموریت خارج از كشور بسر می برند می‌توانند تا پایان مأموریت همسر خود و در طول خدمت و حداكثر به مدت 5 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

تبصره 3 مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی گردد. مگر آن كه با موافقت مركز و صندوق بازنشستگی ذیربط كسورات بازنشستگی به طور كامل از سوی عضو پرداخت گردد.

تبصره 4 مدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های موردنیاز مركز مشروط به اینكه منجر به اخذ مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و یا دكتری تخصصی شود، با تأیید هیأت اجرایی، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت كسور مربوط از سوی عضو، جزء‌سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می شود.

تبصره 5 عضو در ایام مرخصی بدون حقوق می تواند با پرداخت كامل حق سرانه بیمه درمانی به صورت آزاد و بیمه تكمیلی از خدمات بیمه‌ها استفاده نماید.

ماده 67 

 در مدت مأموریت آموزشی، آمادگی به خدمت انفصال موقت مرخصی بدون حقوق و همچنین مرخصی استعلاجی مازاد بر یك سال كه به صورت متوالی در طی سال استفاده شده باشد ، مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.

ماده 68 

 انتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با عضو مركز است و وی در طول خدمت خود صرفاً یك بار مجاز به تغییر صندوق بازنشستگی می باشد.

ماده 69 

 مركز مكلف است مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز به منظور كمك به تأمین هزینه های بهداشت و درمان عضو علاوه بر اعطای مزایای مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون تأمین اجتماعی به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمه تكمیلی و تأمین اعتبار برای پرداخت بخشی از هزینه های مرتبط براساس “دستورالعمل پرداخت كمكهای رفاهی- پیوست شماره 5” اقدامات لازم معمول دارد.

ماده 70 

مركز می تواند مشروط به تأمین اعتبار موردنیاز به منظور مساعدت تأمین رفاه، آسایش و آسودگی خاطر عضو و كمك به تهیه مسكن، تقویت صندوق قرض الحسنه وام و امور بیمه و تأمین و رفع سایر نیازهای ضروری وی با تصویب هیأت رئیسه تسهیلات مالی لازم را براساس دستورالعمل موضوع ماده “69” این آیین نامه برقرار نماید.

ماده 71 

 مركز موظف است به منظور توانمند سازی، افزایش كارآیی، تقویت روحی و سلامت عضو، فرهنگ اشاعه ورزش را در مركز ایجاد و به منظور تشویق وی برای انجام امور ورزشی راهكار مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذارد.

فصل نهم: پایان خدمت

ماده 72 

 مركز مكلف است عضو واجد یكی از شرایط ذیل را رأساً بدون درخواست ذینفع بازنشسته نماید:
71 – 1-
اعضای شاغل در مشاغل غیرتخصصی (با مدرك تحصیلی كارشناسی و پایین تر)
الف – داشتن 30 سال سابقه خدمت و 60 سال سن
ب – داشتن 25 سال سابقه خدمت با حداكثر 65 سال سن و 25 روز حقوق و مزایا
71 – 2-
اعضای شاغل در مشاغل تخصصی با مدرك تحصیلی حداقل كارشناسی ارشد یا سطح 3 حوزه:
الف – داشتن 35 سال سابقه خدمت و 65 سال سن
ب – داشتن 25 سال سابقه خدمت با حداكثر 70 سال سن و 25 روز حقوق و مزایا

تبصره چنانچه عضو موضوع بند 2 این ماده با داشتن 70 سال سن، سابقه خدمت كمتر از 25 سال داشته باشد، درصورتی كه بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشد می تواند تا رسیدن به 25 سال سابقه ادامه خدمت دهد، در غیراینصورت با همان تعداد سال سابقه بازنشسته می شود.

ماده 73 

مركز می تواند عضو خود را با داشتن یكی از شرایط ذیل بازنشسته نماید:
73 – 1 –
اعضای شاغل در مشاغل غیرتخصصی ( با مدرك تحصیلی كارشناسی و پایین تر):
الف – داشتن 30 سال سابقه خدمت و سن كمتراز 60 سال
ب – داشتن 60 سال سن و 25 سال سابقه خدمت و بیشتر (با 25 روز حقوق و مزایا و یا بیشتر حسب مورد)
73 – 2 –
اعضای شاغل در مشاغل تخصصی با مدرك تحصیلی حداقل كارشناسی ارشد یا سطح 3 حوزه:
الف – داشتن 35 سال سابقه خدمت و سن كمتر از 65 سال
ب – داشتن 65 سال سن با 25 سال سابقه خدمت و یا بیشتر (با 25 روز حقوق و مزایا و یا بیشتر حسب مورد)

تبصره 1 سابقه مندرج در جزء الف بندهای 1 و2 و شرط سنی مندرج در جز‌ء ب بندهای 1 و2 این ماده، برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر می باشد.

تبصره 2 مركز می تواند بانوان عضو را با داشتن سابقه خدمت مندرج در این ماده و بدون رعایت شرط سنی آن بازنشسته نماید.

تبصره 3 درموارد خاص برای مشاغل تخصصی با داشتن 30 سال سابقه خدمت و سن كمتر از 65 سال با درخواست عضو وموافقت رئیس مركز، عضو می تواند بازنشسته شود.

ماده 74 

 مركز می تواند درموارد خاص اعضای دارای حداقل 25 سال سابقه خدمت (بانوان 20 سال سابقه خدمت) را صرفاً با درخواست عضو و تأیید هیأت رئیسه، پیش از موعد بازنشسته نماید در این صورت عضو با سابقه كار مربوط بازنشسته خواهد شد.

ماده 75 

در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به عضوی كه بیش از سی سال تا سقف چهل سال سابقه خدمت دارد به ازای هرسال خدمت مازاد بر سی سال دو و نیم درصد (5 / 2٪) رقم تعیین شده حقوق و بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد.

ماده 76 

 منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی آن مدت از سوابق خدمت عضو می باشد كه در حین اشتغال تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید.

تبصره 1 مرخصی استحقاقی، استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظام وظیفه مشروط به پرداخت كامل كسور بازنشستگی به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب می گردد.

تبصره 2 سوابق خدمت تمام وقت عضو كه در قالب پیمانكار در سازمانهای دولتی انجام شده و كسور بازنشستگی آن به صندوقهای بیمه ای واریز شده باشد، صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی محسوب خواهد شد.

ماده 77 

 مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو مركز، میانگین كلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول كسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، فوق العاده های شغل، فوق العاده های جذب، فوق العاده های ویژه، فوق العاده سختی كار، فوق العاده مدیریت و تفاوت تطبیق) در دوسال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد.

تبصره مشمولان صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی و حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود می باشد.

ماده 78 

 به عضو بازنشسته و از كارافتاده مشمول این آیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازا هرسال خدمت قابل قبول تا حداكثر 30 سال، معادل یك ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول كسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده به عنوان “پاداش پایان” خدمت پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 آن قسمت از سابقه خدمت عضو كه در ازا آن وجوه بازخریدی دریافت شده است از سنوات خدمتی مشمول دریافت این وجوه كسر می شود.

تبصره 2 به كارگیری عضو بازنشسته متخصص (‌با مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای كمیته‌ها، كمیسیون ها، شوراها و خدمات مشاوره ای، فنی، پژوهشی، علمی و….، با تصویب هیأت اجرایی و به طور سالیانه بلامانع می باشد، حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات كار هفتگی معادل اعضای شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.

فصل دهم: سایر مقررات

ماده 79 

 به عضو شاغل بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی درموارد ذیل كمك هزینه ای به میزان 3 برابر حقوق ومزایای رتبه و پایه یك مقدماتی پرداخت می گردد:
الف – ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هریك از فرزندان وی در هر مورد فقط یك بار
ب- فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هریك از افراد تحت تكفل وی

ماده 80 

 عضو مركز می تواند درصورت نداشتن تعهد خدمت به مركز، استعفای خود را دو ماه قبل از قطع رابطه و به صورت كتبی اعلام نماید چنانچه بدون كسب موافقت مركز در مدت مقرر درمحل كار حاضر نشود عمل عضو، ترك خدمت محسوب و با وی برابر مقررات انضباطی رفتار خواهد شد.

ماده 81 

در هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وی نمی باشد و عضو پس از استعفا موظف است تا زمان پذیرش استعفا از سوی مركز درمحل كار حضور یافته و انجام وظیفه نماید. درصورتی كه عضو پس از تسلیم استعفا، انصراف خود را حداكثر ظرف 15 روز كتباً به مركز اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی می شود.

ماده 82 

عضوی كه دارای تعهد خدمت در مركز می باشد درصورت اعلام استعفا و قبول استعفای وی از سوی مركز باید زیان ناشی از عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی واحد حقوقی مركز یا عناوین مشابه جبران نماید، مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده برعهده رئیس مركز یا مقام مجاز می باشد.

ماده 83 

 مركز می تواند درصورت عدم رضایت از عملكرد عضو قراردادی در طی مدت قرارداد، با تصویب هیأت اجرایی و اطلاع رسانی قبلی (حداقل یك ماه قبل) به ذی نفع، نسبت به فسخ قرارداد وی اقدام نماید.

ماده 84 

تغییر پست یا رسته سازمانی عضو به استثنای تبصره ذیل صرفاً با رضایت وی و در چارچوب دستورالعمل مربوط امكان‌ پذیر می باشد.

تبصره درموارد ذیل مركز بدون اخذ رضایت عضو مجاز به تغییر پست سازمانی وی خواهد بود:
الف – استفاده از مرخصی بدون حقوق و مأموریت مازاد بر 6 ماه
ب- براساس تصمیم مراجع مذكور در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی
ج – تغییر ساختار یا انحلال واحد سازمانی در مركز براساس مصوبه شورای عالی
د – اشتغال عضو در پستهای مدیریتی مصوب شماره دار

ماده 85 

 حق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات كمیسیونها، شوراها، هیأت ها و عناوین مشابه به ازای هر ساعت برمبنای یك پنجاهم مجموع حقوق رتبه و پایه عضو و تا سقف 25 ساعت در ماه قابل پرداخت می باشد.

ماده 86 

 تصدی بیش از یك پست سازمانی برای اعضا ممنوع می باشد.

تبصره 1 بكارگیری اعضا رسمی درموارد ضروری با تشخیص رئیس مركز برای تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی فقط برای حداكثر شش ماه مجاز می باشد.

تبصره 2 عدم رعایت مفاد ماده فوق الذكر تخلف محسوب شده و موضوع در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 87 

 مركز می تواند با تقاضای عضو دارای سابقه كمتر از 20 سال سابقه خدمت قابل قبول، ارائه دلایل قابل پذیرش از سوی وی، تأیید هیأت اجرایی و موافقت رئیس مركز، به ازای هر سال خدمت قابل قبول در مركز تا دو ماه حقوق و مزایای مستمر مشمول كسور بازنشستگی به علاوه وجوه مرخصی های ذخیره شده به متقاضی پرداخت و او را بازخرید خدمت نماید.

تبصره درموارد خاص برای عضو دارای بیش از 25 سال سابقه خدمت كه امكان بازنشستگی برای وی وجود نداشته باشد بازخریدی صرفاً پس از تأیید هیأت اجرایی امكان پذیر می باشد.

ماده 88 

 درمواردی كه در این آیین نامه حكمی پیش بینی نشده باشد، تا طرح و تصویب آن در شورای عالی، با تأیید رییس مركز براساس مصوبات هیأت امنای منطقه دو پژوهشی یا فناوری یا مقررات عمومی كشور عمل خواهد شد.

ماده 89 

 سایر دستورالعمل های اجرایی مواد این آیین نامه توسط مركز تهیه و به تصویب رییس شورای عالی می رسد.

ماده 90

 تفسیر مفاد این آیین نامه برعهده هیأت اجرایی است كه پس از تأیید رییس مركز لازم الاجرا می باشد درموارد ابهام، تفسیر با رییس شورای عالی می باشد.

ماده 91 

 مركز بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات عمومی حاكم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مدیریت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات شورای عالی و آیین نامه حاضر عمل می نماید.

ماده 92 

 هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه با پیشنهاد مركز و تصویب شورای عالی امكان پذیر می باشد.

ماده 93 

 اعضای هیأت علمی شاغل در مركز و واحدها و نهادهای تابعه از نظر مقررات استخدامی، تابع مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران می باشند.

ماده 94 

 آیین نامه مشتمل بر 94 ماده و 111 تبصره و 5 پیوست به استناد ماده 8 اساسنامه مركز ملی فضای مجازی مصوب جلسه ششم شورای عالی فضای مجازی مورخ 31 /4 /1391، در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

پیوست شماره یك
دستورالعمل نحوه تشكیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی
موضوع بند “5” ماده “1” آیین نامه اداری- استخدامی
در اجرای بند “5” ماده “1” آیین نامه اداری- استخدامی، هیأت اجرایی منابع انسانی مركز با تركیب و اختیارات مقرر در این دستورالعمل، به منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهكارهای اجرایی بخش اداری، تشكیلات و امور نیروی انسانی تشكیل می‌شود.

ماده 1 

 تركیب اعضا:
1 – 1 –
معاون توسعه منابع انسانی مركز یا عناوین مشابه (رئیس هیات)
1 – 2 –
یك نفر مطلع نسبت به مسایل بودجه و تشكیلات به انتخاب دبیر شورای عالی
1 – 3 –
مدیر منابع انسانی مركز یا عناوین مشابه (دبیر)
1 – 4 –
مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشكیلات مركز یا عناوین مشابه
1 – 5 –
سه تن از كارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور منابع انسانی

تبصره 1 اعضای هیأت مذكور برای یك دوره چهارساله با انتخاب و حكم رئیس مركز منصوب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

تبصره 2 جلسات هیأت با حضور رئیس و دبیرهیأت و حداقل سه تن از سایر اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اكثریت آرای كل اعضا پس از تأیید رئیس مركز قابل اجرا می باشد.

ماده 2 

 اهم وظایف و اختیارات هیأت:

– 1- نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه اداری- استخدامی.

– 2- نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه تشكیلات.

– 3 – تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز كلیه مشاغل جهت پیشنهاد به رییس مركز

– 4 – تعیین اولویت های استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای ماده 2 آیین نامه اداری – استخدامی

– 5 – تعیین تعداد و احراز شرایط به كارگیری نیروی انسانی موردنیاز برای اجرای وظایف پستهای سازمانی بدون متصدی، به صورت قراردادی جهت پیشنهاد به رییس مركز

– 6 – بررسی ساختار سازمانی و تشكیلات تفصیلی، جهت پیشنهاد به رییس مركز

– 7 – تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پستهای سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه،‌ بودجه و تشكیلات یا عناوین مشابه در قالب پستهای سازمانی مصوب.

– 8 – بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهكارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های بهسازی و توانمند سازی اعضا.

– 9 – بررسی و تأیید دوره های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی نامه های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه بودجه و تشكیلات یا عناوین مشابه و رئیس مركز.

– 10 – بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین نامه اداری – استخدامی اعضا به رییس مركز

– 11- بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد درخواست های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا.

– 12 – بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط كار مشاغل موجود در مركز و اتخاذ تصمیم درخصوص برقراری فوق العاده مذكور و تعیین تاریخ اجرای آن.

– 13 – بررسی و تصویب طرحهای تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول.

– 14 – بررسی سوابق اعضا درخصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط.

– 15 – بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهادهای نو كه از سوی اعضا ارائه می شود در چارچوب نظام پیشنهادات.

– 16 – تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای آیین نامه اداری- استخدامی اعضا و تشكیلات حسب مورد.

– 17 – سایر مواردی كه در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی رییس مركز ارجاع می گردد.

تبصره هیأت اجرایی می تواند درموارد ضروری كارگروه هایی را برای انجام برخی از وظایف مذكور تعیین و اختیار تصمیم گیری را به آنها تفویض نماید.

ماده 3 

 مصوبات هیأت توسط رئیس هیأت اجرایی پس از تأیید رئیس مركز برای اجرا ابلاغ می شود.

ماده 4 

 این دستورالعمل مشتمل بر 4 ماده و 3 تبصره در تاریخ 22 /7 / 1391 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

پیوست شماره دو
دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه
موضوع ماده “23” آیین نامه اداری – استخدامی

ماده 1 

 اعضای واجد شرایط با داشتن شرایط تحصیلی و تجربی موضوع ماده “23” آیین نامه اداری – استخدامی اعضا درصورت كسب حد نصاب لازم از عوامل ذیل، مشروط به اینكه میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی سه سال منتهی به تقاضای رتبه آنان از 70 درصد كمتر نباشد با تصویب هیأت اجرایی مركز به رتبه بالاتر ارتقا می یابند.

تبصره مركز می تواند علاوه بر وظایف پست مورد تصدی عضو زمینه فعالیتهای وی در امور مشروحه ذیل را فراهم نماید:
الف – مطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محول و همكاری در پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی
ب – تلاش برای ارتقای سطح علمی به منظور ارائه پیشنهادهای جدید در جهت افزایش سطح كیفی خدمات علمی
ج – تلاش برای دستیابی به آخرین اطلاعات علمی و تجربیات ملی و بین المللی جهت ارتقای كیفی حوزه فعالیت خود
د- نوآوری در وظایف محول به گونه ای كه موجب افزایش اثر بخشی و كارآیی حوزه فعالیت عضو شود.
هـ – استفاده از فن آوری های نوین در ارتباط با حوزه فعالیت های مربوط.

ماده 2 

 اعضای دارای مدرك تحصیلی كاردانی با سطح یك حوزه حداكثر تا رتبه 3 می توانند ارتقا یابند.

ماده 3 

 عوامل ارتقای رتبه و دامنه امتیازات آن عبارتند از:
الف – سوابق تحصیلی (بین 10 تا 25 درصد مجموع امتیازات)
ب – سوابق اجرایی و تجربی (بین 10 تا 25 درصد مجموع امتیازات)
ج – سوابق آموزشی (بین 5 تا 20 درصد مجموع امتیازات)
د – فعالیتهای علمی – پژوهشی و فرهنگی (بین 0 تا 20 درصد مجموع امتیازات)

ردیف مدرك تحصیلی

عوامل ارتقا

مدرك تحصیلی كاردانی یا همتراز
با آن
مدرك تحصیلی كارشناسی یا همتراز با آن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا همتراز با آن مدرك تحصیلی دكتری یا همتراز با آن
1 سوابق تحصیلی (بین 10 تا 25 درصد مجموع امتیازات) 10 درصد مجموع امتیازات (تا 60 امتیاز) 15 درصد مجموع امتیازات( تا 127 امتیاز) 20 درصد مجموع امتیازات (تا 220 امتیاز) 25 درصد مجموع امتیازات (تا 350 امتیاز)
ردیف رتبه
عوامل ارتقا
رتبه مهارتی رتبه 3 رتبه 2 رتبه 1
2 سوابق اجرایی و تجربی (بین 10 تا 35 درصد مجموع امتیازات ) 60 تا 210 امتیاز 85 تا 290 امتیاز 110 تا 385 امتیاز 140 تا 490امتیاز
3 سوابق آموزشی (بین 5 تا 20 درصد مجموع امتیازات) 30 تا 120 امتیاز 40 تا 170 امتیاز 55 تا 220 امتیاز 70 تا 280امتیاز
4 فعالیتهای علمی – پژوهشی و فرهنگی (بین 0 تا 20 درصد مجموع امتیازات) تا 120 امتیاز تا 170 امتیاز تا 220 امتیاز تا 280 امتیاز

تبصره ۱ در موارد خاص دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی كه در رتبه ۲ قرار دارند با حداقل ۸ سال توقف و در رتبه ۲ و كسب حداقل “دوسوم” از حداكثر امتیازات تعیین شده در بندهای ۲ و ۴ این ماده می توانند با تصویب هیأت اجرایی به رتبه یك ارتقا یابند.

تبصره 2 عوامل مذكور و دامنه امتیازات آنها،‌ براساس اهداف و وظایف مركز، به پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید رییس مركز قابل بازنگری می باشد.

ماده 4 

شاخصهای عوامل ارتقای رتبه در ماده 3 این آیین نامه به شرح ذیل می باشد:

الف- سوابق تحصیلی
1- مدرك تحصیلی
2 – میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی
3 – محل اخذ مدرك تحصیلی
4 – معدل مدرك تحصیلی ارائه شده
ب – سوابق اجرایی و تجربی
1 – سنوات خدمت
2 – سنوات مدیریتی
3 – عضویت در كمیته ها، كارگروه های تخصصی،‌ كمیسیونها، هیأتها و شوراهای مصوب
ج – سوابق آموزشی
1 – فراگیری و یا ارائه دوره های آموزشی
2 – آموزش به همكاران از طریق انتقال تجارب شغلی
3 – میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها
4 – میزان تسلط به زبانهای خارجی
5 – توسعه فردی
د – فعالیت علمی- پژوهشی و فرهنگی
1 – ارائه پیشنهادهای نو و ابتكاری
2 – اكتشافات و اختراعات
3 – انتشار مقالات در مجلات معتبر
4 – ارائه مقالات در سمینارهای علمی
5 – تألیف و ترجمه كتاب
6 – ارائه طرحهای تحقیقاتی
7 – ثبت اختراع و كارهای بدیع هنری
8 – ارائه گزارشهای موردی
9 – دریافت لوح تشویق و تقدیر
10 – كسب عنوان عضو نمونه
11 – تكریم ارباب رجوع
12 – تعظیم شعائر اسلامی و مذهبی
13 – مشاركت در فعالیتهای فرهنگی

تبصره شاخص های مذكور در این ماده براساس اهداف و وظایف مركز به پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید رییس مركز قابل بازنگری می‌باشد.

ماده 5 

 حداقل امتیاز موردنیاز و حداكثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل 4 گانه برای ارتقا به رتبه های مهارتی، رتبه 3، رتبه 2 و رتبه 1 به شرح ذیل می باشد:

ردیف موضوع حداقل امتیاز موردنیاز حداكثر امتیاز
قابل محاسبه
1 ارتقا به رتبه مهارتی 470 600
2 ارتقا به رتبه 3 680 850
3 ارتقا به رتبه 2 950 1100
4 ارتقا به رتبه 1 1200 1400 و بیشتر

تبصره میزان امتیاز موردنیاز برای ارتقا اعضای مركز به رتبه بالاتر براساس امتیاز تعیین شده در این ماده و متناسب با محل استقرار، میزان توسعه یافتگی و…. مركز به پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید رئیس مركز تعیین می گردد.

ماده 6 

 نحوه تخصیص امتیازات مربوط به اجرای شاخصهای مذكور در ماده 4 این آیین نامه به موجب دستورالعملی خواهد بود كه توسط هیأت اجرایی تدوین و به تصویب رئیس مركز می رسد.

ماده 7 

 این دستورالعمل مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

پیوست شماره سه
دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط كار
موضوع بند “1” ماده “38” آیین نامه اداری – استخدامی

ماده 1 

 فوق العاده سختی شرایط محیط كار به مشاغلی تعلق می گیرد كه با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو مركز در معرض ابتلا به بیماری یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این كه ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته باشد.

ماده 2 

 مركز موظف است ضمن برقراری بیمه های تكمیلی، شرایط بهداشتی و ایمنی لازم را جهت ایجاد محیط مناسب كار برای متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش های لازم درمورد انجام وظایف محول و استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب اقدام و در هر دو سال یك بار با هزینه مركز امكان معاینات پزشكی آنان را فراهم نماید.

ماده 3 

 هیأت اجرایی مركز موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل، نسبت به تعیین عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط كار تمامی مشاغل موجود در مركز، حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری – استخدامی اقدام نماید.

تبصره 1 حضور حداقل یك نفر از اعضای هیأت اجرایی و یك نفر كارشناس متخصص مرتبط با رشته شغلی (ترجیحاً شاغل در مركز) در جلسات كار گروه هیأت اجرایی الزامی است.

تبصره 2 هیأت اجرایی مركز موظف است هر 5 سال یك بار به منظور روز آمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط كار مشاغل موجود در مركز، فرآیند موضوع این ماده را تكرار نماید.

ماده 4 

 میزان فوق العاده سختی شرایط محیط كار برمبنای درصد تعیین شده، به ازای هریك درصد سختی كار، نیم درصد حقوق رتبه و پایه به شرح جدول ذیل تعیین می گردد:

درجه سختی كار درجه یك درجه دو درجه 3 درجه 4 درجه 5
درصد سختی كار 1 تا 20 درصد 20 تا 40
درصد
40 تا 60
درصد
60 تا 80
درصد
80 تا 100
درصد
میزان فوق العاده
سختی شرایط
محیط كار
5 /0 تا 10
درصد حقوق
رتبه و پایه
10 تا 20
درصد حقوق
رتبه و پایه
20 تا 30
درصد حقوق
رتبه و پایه
30 تا 40
درصد حقوق
رتبه و پایه
40 تا 50
درصد حقوق
رتبه و پایه

 

تبصره 1 هیأت اجرایی می تواند درخصوص برخی از مشاغلی كه قطع نظر از شرایط محیط كار، به لحاظ ماهیت و جنس كار، دارای صعوبت معتنابه می باشند، رأساً نسبت به تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط كار اقدام نماید.

تبصره 2 درصد سختی كار آن دسته از مشاغلی كه به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتش زا، منفجره، كار در اعماق و یا اعصاب و روان و امثالهم از اهمیت خاصی برخوردارند و مستثنی بودن آن به تأیید هیأت اجرایی می رسد با تصویب شورای عالی مجموعاً تا یك و نیم برابر قابل افزایش می باشد.

تبصره 3 درصورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید مد نظر قرار خواهد گرفت و مدیریت منابع انسانی یا عناوین مشابه مركز، مسئول تطبیق شرایط جدید محیط كار و ابلاغ به واحد ذیربط می باشد.

تبصره 4 برقراری فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.

ماده 5 

 این دستورالعمل مشتمل بر 5 ماده و 6 تبصره در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

پیوست شماره چهار
دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضا
موضوع ماده 45 آیین نامه اداری – استخدامی

ماده 1 

 منظور از “مراجع رسیدگی كننده” در این دستورالعمل، كلیه مراجع قضائی و انتظامی می باشد.

تبصره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری درمواردی كه شاكی عضو مركز نباشد نیز در شمول این دستورالعمل قرار می گیرند.

ماده 2 

 كلیه اعضای مركز اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در رابطه با دعاوی و شكایات مطروحه در مراجع رسیدگی كننده كه از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل می باشند.

تبصره اعضای بازنشسته ،از كارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوی و شكایات یادشده در زمان اشتغال، مشمول حمایت قضایی و حقوقی می گردند و درمورد اعضای متوفی تقاضای همسر یا یكی از وراث درجه اول مندرج در ماده (1032) قانون مدنی برای حمایت قضایی و حقوقی كافی است.

ماده 3 

 متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست كتبی خود را با ذكر دلایل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی به رئیس مركز یا مقام مجاز تسلیم می دارد.

ماده 4 

 مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو برای انجام حمایت قضایی و حقوقی، رئیس مركز یا مقام مجاز می باشد.

ماده5 

 رئیس مركز یا مقام مجاز موظف است درصورت انجام تشریفات مقرر در مواد “3” و “4” این دستورالعمل، كارشناس یا كارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور كتبی با ذكر موضوع به همراه مدارك و اسناد موردنیاز، به مراجع رسیدگی كننده ذیصلاح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارایه نماید.

ماده 6 

 خدمات كارشناسان حقوقی موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل است:
الف- انجام مشاوره و ارشاد قضایی
ب – شركت در جلسات دادرسی
ج – تنظیم شكایت، دادخواست لوایح و دفاعیه های لازم
د- مراجعه به دستگاه های دولتی و غیردولتی ذی ربط جهت حسن اجرای وظایف محول
هـ – سایر خدماتی كه در مراحل دادرسی،‌ وكلای دادگستری در مقام وكالت مجاز به انجام آن می باشند

ماده7 

 كارشناس یا كارشناسان حقوقی (موضوع ماده 5) این دستورالعمل، موظفند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال شركت نمایند و درصورتی كه برای عدم امكان اقامه دعوا و شكایت و شركت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذرموجه داشته باشند، مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممكن قبلاً به صورت كتبی به مقام معرفی كننده اطلاع دهند تا امكان معرفی كارشناس یا كارشناسان حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی كننده ذیربط فراهم گردد.

تبصره تشخیص عذرموجه برعهده رئیس مركز یا مقام مجاز می باشد.

ماده 8 

 كارشناس حقوقی نمی تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل از عضو متقاضی، وجه یا مال یا سندی به عنوان حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید درغیراینصورت با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ماده 9 

 مركز می تواند برای جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقی كه در اجرای این دستورالعمل خدمات حقوقی ارائه می‌دهند، علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی، حداكثر تا 20 درصد فوق العاده جذب ایشان با تشخیص رئیس مركز و رعایت مقررات مربوط پرداخت نماید.

ماده 10 

 درموارد زیر ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل از سوی كارشناس حقوقی خاتمه می یابد:
الف – انصراف كتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به مركز
ب – قطع رابطه استخدامی كارشناس حقوقی مربوط با مركز از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، ازكارافتادگی، انتقال و یا فوت

ماده 11 

 مفاد این دستورالعمل به كلیه پرونده های قضایی جاری (كیفری- حقوقی و اداری) مركز تسری می یابد.

ماده 12 

 این دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و ازتاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

پیوست شماره پنج
دستورالعمل پرداخت كمكهای رفاهی
موضوع ماده “69” آیین نامه اداری – استخدامی

ماده 1 

 كلیه اعضای شاغل در مركز، ماهیانه از كمك هزینه های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی مصوب هیأت رییسه ،كه از میزان تعیین شده براساس مصوبات هیأت وزیران كمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره مند می گردند:
1- 1-
كمك هزینه یك وعده غذای گرم در روز كاری
1 – 2-
كمك هزینه مهد كودك به ازای هر فرزند زیر شش سال (صرفاً به یكی از زوجین شاغل در مركز یا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری یا سایر دستگاه های اجرایی تعلق می گیرد)
1 – 3-
كمك هزینه ایاب و ذهاب
1 – 4-
كمك هزینه مسكن

تبصره به اعضای شاغل در مشاغلی كه از سوی هیأت اجرایی واجد شرایط دریافت شیر یا لباس حسب مورد می باشند، به میزان تعیین شده توسط هیأت اجرایی هزینه تهیه شیر و لباس پرداخت می شود.

ماده 2 

 مركز مكلف است علاوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان، پنجاه درصد حق بیمه تكمیلی اعضا و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را پرداخت نماید.

ماده 3 

 پرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده مركز می باشد.

ماده 4 

 مركز می تواند در طول سال وجوهی را تحت عنوان كمك هزینه غیرنقدی به مناسبتهای ویژه مذهبی و ملی به اعضای شاغل پرداخت نماید.

ماده 5 

 مركز می تواند به منظور تشویق پس انداز و حمایت از اعضای مركز، از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست عضو شاغل رسمی و پیمانی حساب پس انداز سهم عضو نزد یكی از بانكها به نام عضو افتتاح و تا 35 درصد حقوق رتبه و پایه وی را در هر ماه به عنوان ” سهم پس اندازعضو” از دریافتی وی كسر و به حساب مزبور واریز نماید. در این صورت در هرماه 100 درصد ” سهم پس‌انداز عضو” به عنوان ” سهم پس انداز مركز” ازمحل اعتبارات پرسنلی مركز، ضمن درج در بودجه تفصیلی سالانه مصوب شورای عالی به حساب سپرده جداگانه ای كه به نام عضو افتتاح خواهد شد واریز می شود.

تبصره موجودی حسابهای موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو غیرقابل برداشت می باشد.

ماده 6 

 مركز می تواند به اعضای شاغل خود در طی سال با تصویب هیأت رئیسه تا دو برابر حقوق و مزایای عضو را تحت عنوان پاداش مشروط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه تفصیلی سالیانه مصوب شورای عالی پرداخت نماید.

ماده 7

 مركز می تواند هر ساله مبلغی را به منظور كمك یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضای مركز، ‌تعاونیهای مسكن، مصرف و یا اعتباری یا پرداخت وام مستقیم به اعضا در بودجه تفصیلی با تصویب شورای عالی، منظور نماید.

تبصره میزان كمك و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب می باشد و نحوه پرداخت و گردش مالی آن مطابق دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب هیأت رئیسه می رسد.

ماده 8

این دستورالعمل مشتمل بر 8 ماده و 3 تبصره در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می باشد.