آیین نامه اداری – استخدامی مرکز ملی فضای مجازی مصوب ۱۳۹۱

آيين نامه اداري – استخدامي مركز ملي فضاي مجازي

فصل اول : تعاريف و اختصارات

ماده 1 

 تعاريف و اختصارات بكار رفته در اين آيين نامه و پيوستهاي آن عبارتند از:

–1- مركز: منظور از مركز در اين آيين نامه و پيوستهاي آن، مركز ملي فضاي مجازي و كليه واحدها و نهادهاي تابعه آن مي باشد.

–2 – شوراي عالي: منظور از شوراي عالي، همان شوراي عالي فضاي مجازي است كه با صدور حكم مورخ 17 /12 /1390 مقام معظم رهبري تأسيس گرديده و به عنوان بالاترين ركن مركز، مرجع سياست گذاري، تصميم گيري و تصويب مقررات و ضوابط داخلي مركز مي باشد.

–3 – مقام مجاز: منظور از مقام مجاز در اين آيين نامه معاون اداري مالي ( با عناوين مشابه) مي باشد كه درصورت صلاحديد، رييس مركز بخشي از اختيارات خود را به وي تفويض مي نمايد. تفويض اختيار، قائم به شخص بوده و مقام مجاز نمي تواند اختيارات تفويض شده از سوي رييس مركز را به غيرتفويض نمايد.

1-4 – هيأت رئيسه: هيأت رئيسه دومين ركن اجرايي مركز پس از رئيس مركز مي باشد كه شامل رييس مركز و 4 نفر منتخب وي از ميان معاونان و مشاوران اجرايي

تبصره حداقل 2 نفر از اعضاي هيأت رييسه بايد از ميان معاونان مركز انتخاب شوند.

–5 – هيأت اجرايي منابع انساني: مرجعي است كه در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده از سوي شوراي عالي براساس دستورالعمل پيوست شماره يك متكفل اعمال وظايف، اختيارات و تنظيم راهكارهاي اجرايي بخش اداري- تشكيلاتي و امور نيروي انساني و ساير امور محول مركز مي باشد كه در اين آيين نامه به اختصار هيأت اجرايي ناميده مي شود.

1-6 – دستگاه اجرايي: عبارت است از كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و يا شركتهاي دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز كليه دستگاههايي كه از سوي شوراي عالي تعيين شده باشد.

–7 – جذب: عبارت است از فرآيند شناسايي، انتخاب و پذيرفتن اشخاص حقيقي براي خدمت در مركز، به هريك از انحاء از قبيل قراردادي، مأموريت و… در چارچوب ضوابط ومقررات اين آيين نامه.

–8 – استخدام: عبارت است از فرآيند پذيرفتن اشخاص حقيقي براي خدمت در مركز در يكي از پستهاي سازماني بلاتصدي مصوب، به يكي از وضعيتهاي پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.

– 9 – عضو: منظور از عضو در اين آيين نامه و پيوستهاي آن، كاركنان شاغل در مركز در سه وضعيت رسمي، پيماني و قراردادي مي باشد.

– 10 – عضو رسمي: فردي است كه به موجب حكم رسمي براي تصدي يكي از پستهاي سازماني مركز در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه استخدام شده باشد.

–11 – عضو پيماني: فردي است كه به موجب قرارداد پيماني براي تصدي يكي از پستهاي سازماني مركز براي مدت معين، در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه استخدام شده باشد.

–12 – عضو قراردادي: فردي است كه به موجب قرارداد منعقده با مركز به منظور انجام وظايف مشخص براي مدت معين، در چارچوب ضوابط ومقررات اين آيين نامه بكارگرفته شده باشد.

–13 – حكم: عبارت است از ابلاغ كتبي دستور مقام صلاحيت دار مركز به هريك از اعضاء‌ در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.

–14 – قرارداد: عبارت است از توافق نامه كتبي كه به امضاي مقام صلاحيت دار مركز و نيز شخص واجد شرايط طرف قرارداد مي رسد و وي به موجب آن در ازاي دريافت حقوق ومزايا براي مدت مندرج در قرارداد وظايف محول را انجام مي دهد.

–15 – پست سازماني:‌ جايگاهي در تشكيلات سازماني مركز است كه به طور مستمر جهت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف يك شغل براي تصدي يك عضو رسمي يا پيماني در نظر گرفته مي شود.

–16 – مشاغل تخصصي و اصلي: مشاغل تخصصي به آن گروه از مشاغل اطلاق مي گردد كه وجود آنها براي تحقق اهداف و انجام مأموريتهاي اساسي مركز الزامي مي باشد و مشاغل اصلي به آن گروه از مشاغل اطلاق مي گردد كه براي پشتيباني و حمايت از مشاغل تخصصي ايجاد مي شود و عناوين و مشخصات آن توسط هيأت اجرايي تعيين مي گردد.

–17 – شغل: عبارت است از مجموعه وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مشخصي كه از سوي مركز به عنوان كار واحد شناخته مي شود.

–18 – رشته شغلي: عبارت است از يك يا چند پست سازماني كه از لحاظ نوع كار، يكسان و مشابه محسوب مي شوند، اما از نظر ارزش و اهميت و صعوبت انجام كار، داراي سطوح و مراتب مختلف مي باشند.

–19 – رسته شغلي: مجموعه اي از رشته هاي شغلي است كه از لحاظ فعاليت و نوع كار و حرفه وابستگي نزديك دارند مانند رسته آموزشي، فرهنگي و پژوهشي.

–20 – خدمت: عبارت است از اشتغال به كار يا مجموعه اقداماتي كه عضو به موجب حكم يا قرارداد مكلف به انجام آن مي گردد.

–21 – شرح شغل: عبارت است از شرح مكتوب و مدوني كه حاوي مشخصات اصلي و اساسي شغل از جمله تعريف نمونه وظايف و مسئوليت ها و شرايط احراز شغل در چارچوب تشكيلات تفصيلي مركز مي باشد.

–22- پايه: عبارت است از نمايش عددي خدمات قابل قبول عضو براساس امتياز كسب شده در قالب فرم ارزيابي سالانه در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.

–23 – ترفيع پايه: عبارت است از افزايش عددي پايه عضو واجد شرايط در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.

–24 – ارتقاي رتبه: عبارت است از كسب رتبه بالاتر عضو واجد شرايط ، در چارچوب ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرايي ارتقا رتبه عضو.

–25 – انتصاب: عبارت است از گماردن عضو مركز به يكي از پست هاي سازماني براساس شرايط احراز شغل.

–26 – حقوق يا دستمزد: عبارت است از مبلغي كه در ازاي انجام كار در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه به عضو ذي ‌حق تعلق مي گيرد.

–27 – مزايا و فوق العاده ها: عبارت است از وجوهي كه در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه به طور مستمر و غيرمستمر علاوه برحقوق رتبه و پايه به عضو ذي حق پرداخت مي گردد.

–28 – انتقال: عبارت است از تغييرمحل خدمت عضو رسمي يا پيماني به طور دائم از مركز به ساير دستگاههاي اجرايي و بالعكس در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.

1-29 – مأموريت: عبارت است از:
الف – محول نمودن شغل يا وظيفه اي موقت به عضو با حفظ پست سازماني وي براي مدت معين كه ممكن است خارج از محل خدمت عضو باشد.
ب – اعزام عضو به صورت تمام وقت يا پاره وقت براي مدت معين به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاههاي اجرايي.
ج – اعزام عضو براي گذراندن دوره آموزشي يا مطالعاتي يا كارآموزي در داخل يا خارج از كشور.

–30 – استعفا: عبارت است از قطع رابطه استخدامي عضو با مركز كه بنا به درخواست وي، پس از موافقت رئيس مركز يا مقام مجاز در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه صورت مي پذيرد.

–31 – بازنشستگي: عبارت است از قطع رابطه خدمتي عضو با مركز كه در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه و باتوجه به مقررات صندوق هاي بازنشستگي ذيربط به موجب حكم رسمي صورت مي پذيرد.

–32 – بازخريدي خدمت: عبارت است از پرداخت مبالغي متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازاي قطع رابطه استخدامي عضو با مركز در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.

–33 – ازكارافتادگي: عبارت است از وضعيت عضوي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط، توانمندي جسماني و يا رواني لازم را براي انجام خدمت دارا نموده و ضمن قطع رابطه خدمتي تا رسيدن به زمان بازنشستگي از حقوق وظيفه استفاده مي نمايد.

–34 – آماده به خدمت : وضعيتي است كه عضو رسمي مركز بنا به يكي از دلايل ذيل، با حكم رئيس مركز يا مقام مجاز در انتظار تعيين تكليف براي انجام خدمت قرار مي گيرد:
الف –انحلال مركز
ب –حذف پست سازماني عضو در چارچوب اصلاح ساختار تشكيلاتي مركز بر اساس تشريفات قانوني و تصويب در شوراي عالي
ج –موجود نبودن پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق، متناسب با شرايط احراز عضو
د – درمواردي كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضايي، عضو از خدمت معلق شده باشد.

–35 – انفصال: عبارت است از بركناري عضو به طور موقت يا دائم از خدمت به موجب آراي قطعي صادر شده از سوي مراجع قانوني

–36 – اخراج: عبارت است از قطع رابطه استخدامي عضو به موجب آراي قطعي مراجع قانوني ذيربط

فصل دوم: ورود به خدمت

ماده 2 

 سهميه استخدامي مطابق با پست هاي سازماني مركز، به پيشنهاد رييس مركز و تأييد رييس شوراي عالي تعيين مي گردد.

ماده 3 

 بكارگيري و جذب اعضا به صورت قراردادي و همچنين استخدام اعضا به صورت پيماني و رسمي (‌با رعايت سقف سهميه استخدامي موضوع ماده 2 اين آيين نامه) در مركز در قالب تشكيلات سازماني مصوب براساس نياز سازماني و موافقت رييس مركز منحصراً پس از احراز صلاحيتهاي لازم توسط مراجع ذيصلاح، از طريق آزمون يا مصاحبه و يا هردو و باتوجه به اصل شايستگي و انتخاب اصلح انجام مي پذيرد.

تبصره مركز مي تواند با رعايت مفاد اين ماده تا سقف 20 درصد از پستهاي سازماني مصوب مندرج در تشكيلات تفصيلي را براي استخدام و بكارگيري افراد داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد كه با تأييد رييس مركز و براساس دستورالعملي كه به تأييد رييس شوراي عالي مي رسد به عنوان نخبه شناخته مي شوند درصورت احراز ساير شرايط مندرج در ماده 4 اين آيين نامه اختصاص دهد. درموارد استثنا، بكارگيري دارندگان مدرك كارشناسي، به پيشنهاد رييس مركز و تأييد رييس شوراي عالي به عنوان نخبه امكانپذير مي‌باشد.

ماده 4 

 متقاضيان
جذب و استخدام درمركز مي بايست از شرايط عمومي ذيل برخوردار باشند:
الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا كسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.
ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.
ج – اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
د – عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.
هـ – عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.
و – نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر.
ز – عدم محكوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي براساس رأي قطعي صادره ازسوي مراجع ذيصلاح.
ح – عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الكلي و نظاير آن.
ط – دارا بودن مدرك پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني (براي آقايان).
ي – برخورداري از سلامت و توانايي رواني متناسب با خدمت مورد نظر.
ك – برخورداري از سلامت و توانايي جسماني متناسب با خدمت مورد نظر.
ل – دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارداني يا سطح يك حوزوي.
م – دارا بودن حداقل سن 20 سال تمام و حداكثر 35 سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني، كارشناسي و سطوح يك و دو حوزوي، حداكثر 40 سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، دكتري حرفه اي و سطح سه حوزوي و حداكثر 45 سال تمام براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري تخصصي يا سطح چهار حوزوي.

تبصره 1 دارندگان مدرك تحصيلي همتراز با مقاطع تحصيلي دانشگاهي، چنانچه همترازي آنان براساس ضوابط و مقررات مربوط داراي ارزش استخدامي مورد تأييد مراجع ذيصلاح باشد، در شمول اين ماده قرار مي گيرند.

تبصره 2 جذب عضو قراردادي با مدرك حداقل كارشناسي به تشخيص رييس مركز يا مقام مجاز، از شمول بند «م» مستثني مي‌باشد.

تبصره 3 استخدام و جذب عضو براي تصدي مشاغل انتظامات و راننده مقامات به تشخيص رييس مركز يا مقام مجاز، از شمول بند «ل» و «م» مستثني مي باشد.

تبصره 4 استخدام و جذب افراد مأمور يا درخواست كننده انتقال به مركز به تشخيص رييس مركز يا مقام مجاز، از شمول بند «م» مستثني مي باشد.

تبصره 5 مركز بدون الزام به رعايت مفاد بندهاي «ل» و «م» اين ماده، مجاز به استفاده از خدمات فني، مشاوره اي، پژوهشي، علمي و ….، شاغلين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و دستگاه هاي اجرايي و خبرگان غيرشاغل دولتي، در قالب قرارداد مي باشد، اين نوع فعاليتها به عنوان شغل محسوب نگرديده و مشمول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كشور نخواهد بود. ميزان حق‌الزاحمه اين افراد به پيشنهاد واحد متقاضي و تأييد هيأت اجرايي، متناسب با ساعات كار هفتگي، تا سقف يك و نيم (5 /1) برابر حقوق و مزاياي اعضاي شاغل مشابه، تعيين و پرداخت مي گردد. درموارد استثنا با تأييد رييس مركز، افزايش اين سقف تا سه برابر حقوق و مزاياي اعضاي شاغل مشابه امكانپذير مي باشد.

ماده 5 

 جذب و استخدام اشخاص ذيل با احراز شرايط اختصاصي و شرايط عمومي ورود به خدمت، به استثناي بندهاي «ك» و «م» و حسب مورد ويژگي هايي كه توسط هيأت اجرايي تعيين مي گردد تابع قوانين و مقررات مربوط به خود خواهد بود.
5 – 1 –
جانبازان، ايثارگران و خانواده آنان
5 – 2 –
نخبگان
5 – 3 –
معلولين
5 – 4 –
اتباع خارجي

ماده 6 

 مرجع استعلام و تشخيص شرايط عمومي موضوع ماده «4» اين آيين نامه حسب مورد مبادي قانوني ذيصلاح ازجمله هسته گزينش كاركنان و هيأت اجرايي مركز مي باشد.

ماده 7 

 متقاضيان جذب و استخدام در مركز مي بايست از شرايط اختصاصي لازم، ازجمله شرايط احراز شغل به تشخيص هيأت اجرايي مركز برخوردار باشند.

فصل سوم: جذب، استخدام و تبديل وضعيت:

ماده 8 

 جذب و استخدام در مركز پس از احراز شرايط عمومي و اختصاصي به سه صورت انجام مي پذيرد:
الف – بكارگيري عضو قراردادي براي انجام وظايف و مأموريتهاي محول براساس قرارداد منعقده براي مدت معين.
ب – استخدام پيماني براي تصدي پست هاي سازماني به موجب قرارداد سالانه كه تمديد آن منوط به كسب حداقل «70» درصد امتياز ارزيابي عملكرد ساليانه و همچنين موافقت رئيس مركز و يا مقام مجاز مي باشد.
ج – استخدام رسمي آزمايشي براي تصدي پست هاي سازماني به موجب حكم.
د- استخدام رسمي قطعي براي تصدي پست هاي سازماني به موجب حكم.

تبصره كليه افرادي كه براساس اين آيين نامه به صورت قراردادي بكار گرفته مي شوند به استناد ماده «188» قانون كار، از شمول قانون مذكور خارج بوده و دعاوي آنان در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار قابل رسيدگي نمي باشد.

ماده 9 

 مركز مي تواند با رعايت سهميه استخدامي موضوع ماده 2 اين آيين نامه، وضعيت بكارگيري اعضاي قراردادي مشمول اين آيين نامه را پس از احراز شرايط ذيل توسط هيأت اجرايي، تأييد هسته گزينش، موافقت رئيس مركز با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين ‌نامه و حد نصاب سني لازم جهت بهره مندي از مزاياي صندوق هاي بازنشستگي، مشروط به وجود پست سازماني بلاتصدي به استخدام پيماني تبديل نمايد.
الف – دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا سطح يك حوزه و حداقل 7 سال سابقه قراردادي با مدرك مزبور در مركز يا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه هاي اجرايي.
ب – دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه و حداقل 5 سال سابقه قراردادي با مدرك مزبور در مركز يا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه هاي اجرايي.
ج – دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر يا سطح هاي سه و چهار حوزه و حداقل 3 سال سابقه قراردادي با مدرك مزبور در مركز يا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه هاي اجرايي.

تبصره 1 چنانچه اعضا با رعايت تبصره «2» ماده «51» اين آيين نامه در حين خدمت مدرك تحصيلي بالاتر ارائه نمايند يك دوم سابقه خدمت آنان با مدرك تحصيلي قبلي در ازاي ارائه مدرك تحصيلي كارشناسي و پايين تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرك تحصيلي قبلي در ازاي ارائه مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر براي تبديل وضعيت به پيماني قابل محاسبه است.

تبصره 2 مدارك تحصيلي بالاتر و غيرمرتبط ارائه شده توسط اعضا قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره 3 سنواتي كه بابت آن به عضو حق سنوات پرداخت شده يا نشده باشد، به عنوان سابقه لحاظ خواهد شد.

ماده 10 

 مركز مي تواند وضعيت استخدام اعضاي پيماني مشمول اين آيين نامه را پس از احراز شرايط ذيل، با تصويب هيأت اجرايي تأييد هسته گزينش و موافقت رئيس مركز به رسمي آزمايشي تبديل نمايد.
الف – دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا سطح يك حوزه و حداقل 7 سال سابقه پيماني با مدرك مزبور در مركز يا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه هاي اجرايي.
ب – دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه و حداقل 5 سال سابقه پيماني با مدرك مزبور در مركز يا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه هاي اجرايي.
ج – دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر يا سطح سه و سطح چهار حوزه و حداقل 3 سال سابقه پيماني با مدرك مزبور در مركز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه هاي اجرايي.

تبصره 1 عضوي كه قبل از تصويب اين آيين نامه با مدرك تحصيلي پايين تر از كارداني در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه هاي اجرايي به استخدام پيماني درآمده است، درصورت انتقال به مركز، با داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت پيماني و احراز ساير شرايط لازم به تشخيص هيأت اجرايي و تأييد رييس مركز يا مقام مجاز، به رسمي آزمايشي تبديل وضع مي‌شود.

تبصره 2 چنانچه اعضا با رعايت تبصره «2» ماده «51» اين آيين نامه در حين خدمت، مدرك تحصيلي بالاتر ارائه نمايند. يك دوم سابقه خدمت آنان با مدرك تحصيلي قبلي در ازاي ارائه مدرك تحصيلي كارشناسي و پايين تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرك تحصيلي قبلي در ازاي ارائه مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي قابل محاسبه است.

تبصره 3 مدارك تحصيلي بالاتر غيرمرتبط ارائه شده توسط اعضا قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره 4 درموارد ضروري جهت انتصاب عضو پيماني براي پست هاي مديريتي حساس، به تشخيص رييس مركز، حداقل زمان لازم جهت تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي، 6 ماه خواهد بود.

ماده 11 

 اعضايي كه از پيماني به رسمي تبديل وضعيت مي يابند الزاماً يك دوره آزمايشي حداقل 6 ماهه را همراه با گذراندن دوره آموزش شغلي و توجيهي علاوه بر دوره پيماني طي خواهند كرد. مركز در طول دوره رسمي آزمايشي رفتار و عملكرد عضو را از نظر ليافت علمي، اخلاقي، خلاقيت و مسئوليت پذيري كارداني، روحيه خدمت و نظم و انضباط اداري مورد ارزيابي قرار داده و درصورت احراز شرايط لازم به رسمي قطعي تبديل وضع مي نمايد.

ماده 12 

 درصورتي كه عضو حداكثر پس از 2 سال دوره آزمايشي به تشخيص هيأت اجرايي شرايط ادامه خدمت و يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي قطعي را كسب ننمايد، به يكي از روشهاي ذيل با وي رفتار خواهد شد:
الف – اعطاي مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط
ب – تبديل وضعيت به استخدام پيماني
ج – بازخريدي خدمت يا بازنشستگي حسب مورد و درصورت احراز شرايط لازم

ماده 13 

 اعاده به خدمت عضو مستعفي رسمي درصورت نياز مركز مشروط به آنكه سن وي در زمان ارائه درخواست اعاده به كار بيش از «50» سال نباشد با اخذ مجوز كبر سن از هيأت اجرايي براي موضوع بند «م» ماده «4» اين آيين نامه و موافقت رئيس مركز فقط براي يكبار با احتساب سابقه خدمت در مركز و رعايت ساير شرايط مقرر در ماده مذكور بلامانع است.

تبصره سوابق خدمت عضو مستعفي كه كسور بازنشستگي سنوات خدمت و پاداش پايان خدمت خود را قبلاً دريافت نموده باشد در هنگام اعاده به خدمت مشروط به بازگرداندن وجوه دريافتي ياد شده و موافقت صندوق بازنشستگي مربوط قابل احتساب مي باشد.

ماده 14 

 مركز مي تواند درصورت نياز به خدمات اعضاي رسمي يا پيماني، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي با موافقت عضو و دستگاه مربوط از خدمات آنان براي مدت معين با رعايت مقررات به عنوان مأمور استفاده نمايد و يا بالعكس حسب درخواست دستگاه هاي مزبور و موافقت عضو، اعضاي رسمي يا پيماني خود را به اين قبيل دستگاه ها مأمور نمايد. حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي مأمور حسب توافق دستگاه هاي ذيربط از محل اعتبارات دستگاه مبدأ يا مقصد پرداخت مي‌گردد.

تبصره مدت مأموريت مشمولان اين ماده حداقل شش ماه و حداكثر يك سال خواهد بود و درصورت ضرورت با تشخيص هيأت اجرايي اين مدت حداكثر تا مدت 4 سال و به صورت ساليانه قابل تمديد است.

ماده 15 

 كاركنان رسمي يا پيماني، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي حسب نياز مركز و موافقت دستگاه مربوط مي توانند با حفظ پيشينه خدمتي به مركز منتقل شوند حقوق و مزاياي اين قبيل افراد براساس پست سازماني تخصيص داده شده و سوابق خدمتي، طبق مقررات اين آيين نامه تعيين مي گردد. انتقال اعضاي رسمي يا پيماني مركز نيز به دستگاه هاي مزبور حسب درخواست آنان با موافقت مركز بلامانع است. در اين صورت از تاريخ اجراي احكام انتقال رابطه استخدامي عضو منتقل شده با مركز قطع مي گردد.

فصل چهارم: طبقه بندي مشاغل

ماده 16 

مشاغل مركز براساس طرح طبقه بندي مشاغل در بخش هاي عمومي دولت تعريف مي شود تعريف رسته و يا رشته خاص، به پيشنهاد رييس مركز و تأييد رييس شوراي عالي امكان پذير مي باشد.

ماده 17 

 شرايط احراز مشاغل مربوط به هريك از رسته هاي شغلي موضوع ماده «16» و نيز شرايط تصدي مشاغل به تناسب وظايف پست هاي قابل تخصيص به هر شغل، براساس اهميت وظايف و مسئوليت ها از لحاظ تحصيلات، تخصص، تجربه، مهارت، سهولت و صعوبت كار و همچنين دوره هاي آموزشي مورد نياز، حداكثر تا يك سال پس از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به تصويب هيأت اجرايي مركز خواهد رسيد.

فصل پنجم: نظام پرداخت حقوق و مزايا

ماده 18 

 نظام پرداخت حقوق و مزاياي اعضا براساس ارزيابي عوامل شغل و شاغل و ديگر ويژگي هاي مندرج در اين آيين نامه خواهد بود. اعضا براساس امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور براي هر كدام از مشاغل و متناسب با ويژگي ها حداكثر در پنج رتبه مقدماتي، مهارتي، رتبه 3، رتبه 2 و رتبه 1 طبقه بندي مي گردند.

تبصره 1 اعضا در بدو ورود به خدمت در رتبه مقدماتي پايه يك متناسب با مدارك تحصيلي مربوط قرار مي گيرند.

تبصره 2 اعضاي موضوع تبصره ماده «3» اين آيين نامه در بدو ورود به خدمت در رتبه 3 متناسب با مدرك تحصيلي مربوطه قرار مي گيرند. درضمن به اين افراد، سه پايه علاوه بر پايه هاي احتساب شده استحقاقي تعلق خواهد گرفت. در هرحال حداقل پايه براي اين افراد كمتر از «4» نخواهد بود.

ماده 19 حقوق رتبه و پايه عضو براساس فرمول زير تعيين مي گردد.

[(ضريب مدرك تحصيلي × پايه)+ عدد مبنا] × ضريب حقوقي = حقوق رتبه و پايه

تبصره 1 ضريب مدرك تحصيلي براي مقاطع تحصيلي (كارداني يا سطح يك حوزوي)، (كارشناسي يا سطح دو حوزوي)، (كارشناس ارشد يا سطح سه حوزوي) و (دكتري يا سطح چهار حوزوي) به ترتيب 50، 60، 75، 80 تعيين مي گردد.

تبصره 2 پايه، نمايش عددي خدمات قابل قبول عضو مي باشد كه براساس بند “22” ماده “1” اين آيين نامه تعريف مي گردد.

تبصره 3 عدد مبنا براي رتبه ها متناسب با مدرك تحصيلي و براساس جدول ذيل تعيين مي گردد.
جدول عدد مبنا براساس مدرك تحصيلي و رتبه

مدرك تحصيلي

رتبه

كارداني يا سطح يك حوزه كارشناسي يا سطح دو حوزه كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه دكتري يا سطح چهار حوزه
مقدماتي 3700 4200 4700 5100
مهارتي 3800 4300 4800 5200
رتبه 1 3900 4400 4900 5300
رتبه 2 4500 5000 5400
رتبه 1 5100 5500

تبصره 4 عدد مبنا براي مشمولين تبصره ماده “23” اين آيين نامه “4600” تعيين مي گردد.

تبصره 5 ضريب حقوقي ساليانه مشروط به آنكه كمتر از ميزان ابلاغ شده از سوي هيأت وزيران نباشد، به پيشنهاد رييس مركز و تأييد رييس شوراي عالي تعيين مي گردد.

تبصره 6 حقوق رتبه و پايه دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم و پايين تر كه در تاريخ تصويب اين آيين نامه به صورت رسمي، پيماني يا قراردادي در مركز مشغول به كار مي باشند يا بعد از اين در وضعيت پيماني و رسمي به اين مركز مأمور يا منتقل شوند به شرح مندرج در جدول ذيل تعيين مي گردد. اعضاي مذكور حداكثر مي توانند تا رتبه مهارتي ارتقا يابند.
جدول نحوه محاسبه حقوق رتبه و پايه دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و زير ديپلم

رديف مدرك
تحصيلي
سابقه خدمت حقوق رتبه و پايه
1 ديپلم تا 12 سال 90 درصد حقوق رتبه و پايه مقدماتي (دارندگان مدرك تحصيلي كارداني)
2 ديپلم 13 سال سابقه وبيشتر 90 درصد حقوق رتبه و پايه مهارتي(دارندگان مدرك تحصيلي كارداني)
3 زيرديپلم تا 12 سال 80 درصد حقوق رتبه و پايه مقدماتي (دارندگان مدرك تحصيلي كارداني)
4 زير ديپلم 13 سال سابقه
و بيشتر
80 درصد حقوق رتبه و پايه مهارتي (دارندگان مدرك تحصيلي كارداني)

ماده 20 

 به عضو علاوه بر حقوق رتبه و پايه، فوق العاده هايي تحت عنوان فوق العاده شغل، فوق العاده جذب و فوق العاده ويژه پرداخت مي گردد. فوق العاده هاي مذكور براساس فرمول و ضرايب آن براساس جدول مندرج در زير تعيين مي گردد:

حقوق رتبه و پايه × ضريب فوق العاده = فوق العاده هاي شغل، جذب و ويژه


جدول ضريب فوق العاده هاي شغل، جذب و ويژه اعضا

فوق العاده ها
رتبه
فوق العاده شغل فوق العاده جذب فوق العاده ويژه جمع
مقدماتي 325/ 0 550 /0 825 /0 7 /1
مهارتي 350 /0 600 /0 850 /0 8 /1
رتبه 3 375 /0 650/ 0 875 /0 9/ 1
رتبه 2 425 /0 725 /0 100 /1 25 /2
رتبه1 450/ 0 750/ 0 150 /1 35 /2

تبصره 1 فوق العاده هاي مندرج در اين ماده براي دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم و پايين تر كه در تاريخ تصويب اين آيين نامه به صورت رسمي، پيماني وقراردادي در مركز مشغول به كار مي باشند يا بعد از اين در وضعيت پيماني و رسمي به اين مركز مأمور يا منتقل شوند به شرح مندرج درجدول ذيل تعيين مي گردد.
جدول نحوه محاسبه فوق العاده هاي شغل، جذب و ويژه دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و زيرديپلم

رديف مدرك تحصيلي سابقه خدمت فوق العاده ها
1 ديپلم تا 12 سال 90 درصد حقوق رتبه و پايه مقدماتي (دارندگان مدرك تحصيلي كارداني)
2 ديپلم 13 سال سابقه وبيشتر 90 درصد حقوق رتبه و پايه مهارتي(دارندگان مدرك تحصيلي كارداني)
3 زيرديپلم تا 12 سال 80 درصد حقوق رتبه و پايه مقدماتي (دارندگان مدرك تحصيلي كارداني)
4 زير ديپلم 13 سال سابقه
و بيشتر
80 درصد حقوق رتبه و پايه مهارتي (دارندگان مدرك تحصيلي كارداني)

تبصره 2 مركز مي تواند متناسب با شرايط اقتصادي خود، ميزان ضريب فوق العاده ويژه را هر دو سال يكبار، به پيشنهاد رييس مركز با تأييد رييس شوراي عالي مورد بازنگري قرار دهد.

تبصره 3 ضرايب فوق العاده هاي شغل، جذب و ويژه موضوع اين ماده براي نخبگان مندرج در تبصره ماده “3” اين آيين نامه با تأييد رييس مركز به ميزان 2 و در موارد خاص به ميزان 3 برابر افزايش مي يابد.

تبصره 4 ضرايب فوق العاده هاي شغل و جذب متصديان مشاغل مديريتي، علاوه بر ضرايب تعيين شده در اين ماده به ميزان ارقام مندرج در جدول ذيل افزايش مي يابد.
جدول ميزان افزايش فوق العاده هاي شغل و جذب متصديان مشاغل مديريتي

رديف نوع سرپرستي ميزان افزايش ضريب
فوق العاده شغل
ميزان افزايش ضريب
فوق العاده جذب
1 رييس مركز 1 9 /0
2 معاون مركز يا عناوين مشابه 8 /0 7/ 0
3 مديركل يا عناوين مشابه 5 /0 4 /0
4 معاون مديركل يا عناوين مشابه 3 /0 2/ 0
5 رئيس اداره /رئيس گروه يا عناوين مشابه 2 /0 1/ 0
6 معاون اداره/كارشناس مسئول يا عناوين مشابه 1 /0 1 /0

ماده 21 

 به عضو درصورت احراز شرايط زير يك پايه ترفيع استحقاقي اعطا مي گردد:
21 – 1-
انجام حداقل يك سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پايه خدمتي
21 – 2-
كسب حداقل هفتاد درصد سقف امتياز ارزيابي سالانه

تبصره 1 بابت خدمت سربازي عضو منوط به اينكه طول دوره كمتر از يك سال نباشد، يك پايه ترفيع تعلق مي گيرد.

تبصره 2 به ايام تعليق، مرخصي بدون حقوق و انفصال موقت پايه استحقاقي تعلق نمي گيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق دريافت پايه به تعويق مي افتد.

تبصره 3 عضوي كه از سوي مراجع ذيصلاح واجد دريافت مزاياي ايثارگري شناخته مي شود، علاوه بر پايه هاي استحقاقي مندرج در اين ماده از پايه هاي ايثارگري براساس جدول ذيل برخوردار مي گردد.
جدول پايه هاي ايثارگري قابل اعطا به اعضاي ايثارگر

رديف نوع ايثارگري پايه ايثارگري
قابل اعطا
“براي هر ستون”
مدت اسارت (آزادگي)
“ستون1”
درصد جانبازي
“ستون 2”
مدت خدمت درجبهه
“ستون3”
1 تا 3 سال تا 34 درصد 6 ماه تا سه سال 1 پايه
2 3 تا 6 سال 35 تا 69 درصد 3 تا 6 سال 2 پايه
3 6 سال و بالاتر 70 درصد و بيشتر 6 سال و بالاتر 3 پايه

تبصره 4 جانبازان و آزادگان مشمول جدول تبصره “3” اين ماده و فرزندان شهدا از حقوق و مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي گردند. اينگونه افراد چنانچه داراي مدرك تحصيلي دكتري با سطح “4” حوزه باشند از حقوق ومزاياي يك رتبه بالاتر برخوردار مي گردند.

تبصره 5 درصورتي كه خدمت سربازي و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد عضو مي تواند از مجموع ترفيعات مربوط برخوردار گردد.

تبصره 6 عضو مي تواند از مجموع ترفيعات حداكثر دو ستون از ستونهاي جدول تبصره “3” اين ماده برخوردار گردد.

تبصره 7 اعضايي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند، ضمن برخورداري از حقوق و مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر، از تاريخ شهادت در حالت اشتغال به سر مي برند و تا زمان رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي، ترفيع استحقاقي ساليانه را دريافت داشته و از مزاياي زمان استخدام برخوردار خواهند بود اعضايي كه با مدرك تحصيلي دكتري يا سطح “4” حوزه به شهادت رسيده اند از حقوق و مزاياي يك رتبه بالاتر بهره مند مي گردند.

تبصره 8 تطبيق وضعيت اعضايي كه پيش از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه در تاريخ تصويب اين آيين نامه به صورت رسمي، پيماني يا قراردادي در مركز مشغول به كار مي باشند يا بعد از اين در وضعيت پيماني و رسمي به اين مركز مأمور يا منتقل شوند. براساس سنوات خدمت قابل قبول مندرج در آخرين حكم كارگزيني انجام مي پذيرد و علاوه بر پايه استحقاقي در بدو ورود به خدمت براي هر سال خدمت قابل قبول، يك پايه منظور خواهد گرديد.

ماده 22 

 به عضو درصورتي كه يكي از شرايط زير را احراز نموده يا مي نمايد، پايه تشويقي اعطا مي گردد.
22 – 1 –
كسب بالاترين امتياز ارزيابي سالانه در سه سال متوالي يا پنج سال متناوب با تصويب هيأت اجرايي (حداكثر سه پايه)
22 – 2-
عضويت فعال گردانهاي عاشورا و الزهرا (س) در چارچوب ضوابط مربوط (حداكثر يك پايه)
22 – 3 –
دارندگان نشانهاي دولتي (دو پايه)
22 – 4 –
احراز عنوان كارمند نمونه كشوري (‌دو پايه)
22 – 5 –
احراز عنوان كارمند نمونه در مركز (‌يك پايه)
22 – 6 –
دارندگان عناوين اول تا سوم مسابقات ورزشي جهاني و بين المللي ( يك پايه)
22 – 7 –
برگزيدگان جشنواره هاي معتبر ملي مرتبط با حوزه كاري عضو ( يك پايه)
22 – 8 –
متصديان مشاغل مديريتي يا حداقل دو سال سابقه مديريتي و در سطح حداقل معاون مدير و يا عناوين همتراز مشروط به كسب “90” درصد امتياز ارزيابي سالانه، به پيشنهاد مقام مافوق و تأييد مديريت منابع انساني و توسعه و يا عناوين مشابه و تصويب هيأت اجرايي (حداكثر دو پايه)

تبصره 1 پايه تشويقي موضوع بند يك اين ماده صرفاً به 20 درصد اعضاي واجد شرايط هر واحد سازماني مركز به طور سالانه اعطا مي گردد. اين نصاب براي واحدهاي سازماني كمتر از پنج عضو، هر دوسال يك بار اعمال مي گردد.

تبصره 2 فاصله زماني اعطاي پايه تشويقي موضوع بند يك اين ماده به هر عضو حداقل 5 سال مي باشد.

تبصره 3 سقف پايه هاي تشويقي قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت حداكثر “7” پايه مي باشد.

تبصره 4 اعضايي كه قبل از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، مطابق ضوابط و مقررات مربوط گروه تشويقي دريافت نموده اند در ازاي هر گروه تشويقي دريافتي از يك پايه تشويقي بهره مند مي گردند.

ماده 23 

 عضو درصورت احراز شرايط مندرج در جدول ذيل و دستورالعمل پيوست شماره دو، به رتبه بالاتر ارتقا مي يابد.
جدول حداقل مدت توقف لازم براي ارتقا به رتبه بالاتر

رديف رتبه مدرك تحصيلي حداقل مدت توقف
در رتبه قبل (سال)
1 مقدماتي كارداني يا سطح يك حوزه 0
كارشناسي يا سطح دو حوزه 0
كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه 0
دكتري تخصصي يا سطح چهار حوزه 0
2 مهارتي كارداني يا سطح يك حوزه 8
كارشناسي يا سطح دو حوزه 6
كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه 5
دكتري تخصصي يا سطح چهار حوزه 4
3 رتبه 3 كارداني يا سطح يك حوزه 10
كارشناسي يا سطح دو حوزه 6
كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه 5
دكتري تخصصي يا سطح چهار حوزه 4
4 رتبه 2 كارشناسي يا سطح دو حوزه 6
كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه 6
دكتري تخصصي يا سطح چهار حوزه 6
5 رتبه1 كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه 6
دكتري تخصصي يا سطح چهار حوزه 6

تبصره در موارد خاص دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي كه در رتبه “2” قرار دارند با حداقل “8” سال توقف در رتبه “2” و كسب حداقل ” دوسوم” از حداكثر امتيازات تعيين شده در بندهاي “2” و “4” ماده “3” دستورالعمل اجرايي ارتقاي رتبه، مي توانند با تصويب هيأت اجرايي به رتبه يك ارتقا يابند.

ماده 24 

 به اعضايي كه به يكي از سمت هاي مديريتي مندرج در تشكيلات تفصيلي مركز منصوب مي گردند، با تأييد هيأت رئيسه ” فوق العاده مديريت” متناسب با درصدي از فوق العاده مديريت رئيس مركز مطابق جدول ذيل پرداخت مي گردد.
جدول حداقل و حداكثر ضرايب فوق العاده مديريت پست هاي مديريتي

رديف پست مديريتي مصوب حداقل و حداكثر ضريب فوق العاده مديريت
1 معاونان مركز و رييس پژوهشگاه يا عناوين مشابه 71 تا 90 درصد
2 مديركل و مديريتهاي بلافصل رييس مركز يا عناوين مشابه 56 تا 70 درصد
3 معاون مديركل يا عناوين مشابه 41 تا 55 درصد
4 رؤساي ادارات مركز يا عناوين مشابه 31 تا 40 درصد
5 معاون اداره/ كارشناس مسئول يا عناوين مشابه 10 تا 30 درصد

تبصره 1 چنانچه درموارد استثنا عضو، واجد شرايط انتصاب به سمتهاي مديريتي مندرج در تشكيلات تفصيلي مركز نباشد به تشخيص رئيس مركز تا زمان احراز شرايط به سمت سرپرست منصوب مي گردد.

تبصره 2 ميزان فوق العاده مديريت سرپرستان موضوع “تبصره 1” اين ماده حداكثر به ميزان 80 درصد فوق العاده مديريت موضوع جدول اين ماده ، به تشخيص رييس مركز مي باشد.

تبصره 3 ميزان فوق العاده مديريت رييس مركز به ميزان 135 درصد فوق العاده مديريت رييس دانشگاه تهران مي باشد.

ماده 25 

 چنانچه عضو از سازمان ديگري به مركز منتقل شود و حقوق و مزاياي قبلي وي بيشتر باشد. حقوق و مزاياي وي مطابق ضوابط مقرر در اين آيين نامه پرداخت و مابه التفاوت مربوط تحت عنوان ” تفاوت تطبيق” به وي پرداخت مي شود. اين تفاوت تطبيق با افزايش حقوق و مزاياي عضو مستهلك مي گردد و در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.

ماده 26 

 حقوق و مزاياي اعضا در دوره قراردادي، پيماني و رسمي آزمايشي همانند دوره رسمي قطعي، مطابق با ضوابط مقرر در اين آيين نامه تعيين و پرداخت مي شود و اين مدت از هر لحاظ با رعايت ساير شرايط جزء‌ سابقه خدمت عضو محسوب مي گردد.

ماده 27 

 مقامات تعيين شده از سوي قانون كه حداقل دو سال در پست مديريتهاي سياسي و يا همتراز آن انجام وظيفه نموده يا بنمايند درصورتي كه پس از پايان دوران تصدي به سمت پايين تري منصوب شوند و حقوق و فوق العاده هاي مستمر آنان در مسئوليت جديد از “80” درصد مابه التفاوت تا مادامي كه به پست مديريت سياسي جديد و يا همتراز آن منصوب نشوند، مبلغي تحت عنوان ” تفاوت تطبيق” دريافت خواهند نمود اين تفاوت تطبيق با افزايش حقوق و مزاياي عضو مستهلك مي گردد و در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.

تبصره درصورت محكوميت عضو توسط مراجع ذيصلاح قانوني، به انفصال دائم از تصدي پستهاي مديريت سياسي به واسطه انجام تخلف در زمان تصدي سمتهاي مذكور، مزاياي مندرج در اين ماده به وي تعلق نمي گيرد.

ماده 28 

 اعضايي كه حداقل دوسال در پستهاي مديريتي مركز منصوب شده يا مي شوند پس از اتمام دوره تصدي مادامي كه به عنوان سمت مديريتي جديد منصوب نشوند، از “80” درصد فوق العاده هاي شغل و جذب مديريتي در پست قبل، تحت عنوان ” تفاوت تطبيق” برخوردار خواهند شد. اين تفاوت تطبيق با افزايش حقوق و مزاياي عضو مستهلك شده و در محاسبه حقوق بازنشستگي و يا وظيفه وي نيز منظور مي گردد.

فصل ششم: حقوق و تكاليف

ماده 29 

 ساعت كار اعضا “40” ساعت و حداقل “5” روز در هفته مي باشد.

تبصره 1 ساعت شروع و خاتمه كار اعضا و واحدهاي مركز با رعايت سقف ساعات كار حسب مورد از سوي هيأت رئيسه در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي تعيين مي گردد.

تبصره 2 مركز مي تواند در موارد خاص با موافقت هيأت رئيسه و باتوجه به شرايط فصلي و ماه مبارك رمضان سقف ساعات كار خود را كاهش دهد.

تبصره 3 دوركاري اعضا باتوجه به مأموريت مركز ممنوع مي باشد. درموارد خاص استفاده از دوركاري براي مشاغل خاص، صرفاً با تأييد هيأت اجرايي و موافقت رييس مركز امكان پذير مي باشد و گزارش اين امر به صورت ساليانه به رييس شوراي عالي ارائه مي گردد.

ماده 30 

 به عضوي كه براساس جزء‌ “الف” بند “29” ماده “1” اين آيين نامه براي مدت معين جهت انجام وظايف محول به خارج از مركز اعزام مي گردد، از تاريخ حركت به محل مأموريت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بيش از 60 كيلومتر باشد، فوق العاده مأموريت روزانه پرداخت مي گردد.

تبصره 1 فوق العاده مأموريت روزانه به مأخذ يك پانزدهم (15 /1) مجموع حقوق رتبه و پايه و فوق العاده هاي شغل و جذب عضو، قابل پرداخت است. هزينه اسكان و تغذيه براساس مقررات عمومي و هزينه اياب و ذهاب بين شهري و درون شهري براساس مصوبات هيأت رئيسه مركز پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 مدت اين گونه مأموريتها درمورد هرعضو از چهار ماه متوالي و يا متناوب در يك سال تقويمي بيشتر نخواهد بود.

تبصره 3 درصورتي كه عضو يك روز تمام به خارج از محل خدمت خود كه فاصله آن تا مبدأ حداقل 60 كيلومتر بوده، اعزام شود و درمحل مأموريت توقف شبانه نداشته باشد به مأخذ 50 درصد فوق العاده مأموريت روزانه مندرج در اين ماده به وي پرداخت مي شود.

ماده 31 

 به عضوي كه به موجب حكم صادره از سوي مراجع قانوني، محل ثابت جغرافيايي خدمت وي تغيير مي كند به ازاي هر كيلومتر فاصله بين دو شهر مبدأ و مقصد مبلغ بيست هزار ريال هزينه سفر و نقل مكان پرداخت مي گردد. تغييرات بعدي اين نصاب براساس نرخ تورم ساليانه با تصويب هيأت رئيسه تعيين خواهد گرديد.

ماده 32 

 عضوي كه با تأييد مقام ذيصلاح مركز به صورت مأموريت به خارج از كشور اعزام مي شود ضمن برخورداري از حقوق و مزاياي ريالي فوق العاده مأموريت روزانه خارج از كشور براساس مقررات عمومي نيز دريافت خواهد كرد.

ماده 33 

 اعضا مكلفند در ساعات كار تعيين شده درمحل خدمت خود حضور يابند و وظايف محول را انجام دهند و درصورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمت آنان نياز باشد براساس اعلام نياز مركز مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محول در قبال حق الزحمه يا اضافه كاري برابر مقررات اين آيين نامه خواهند بود.

ماده 34 

 به عضوي كه برحسب ضرورت و براساس موافقت مركز، به منظور كار اضافي خارج از وقت اداري انجام وظيفه مي‌نمايد، براساس فرمول ذيل، ” فوق العاده اضافه كار” حداكثر تا سقف 175 ساعت پرداخت مي گردد.

(حقوق رتبه و پايه+ فوق العاده شغل+ فوق العاده جذب + فوق العاده ويژه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مبلغ هر ساعت اضافه كار
176

ماده 35 

 مركز مكلف است به اعضاي شاغل، بازنشسته و وظيفه بگير در پايان هر سال براساس مبلغ اعلام شده از سوي هيأت وزيران “عيدي” پرداخت نمايد.

ماده 36 

 كمك هزينه عائله مندي عضو مرد شاغل و بازنشسته متأهل مشمول اين آيين نامه به ميزان 810 برابر ضريب حقوق (موضوع تبصره “5” ماده “19” اين آيين نامه) كه از ميزان ابلاغ شده از سوي هيأت وزيران كمتر نمي باشد پرداخت مي گردد.

تبصره بانوان وظيفه بگير و همچنين اعضاي زن شاغل و يا بازنشسته سرپرست خانوار كه همسرشان متوفي معلول و يا از كارافتاده كلي بوده و به موجب حكم مراجع قانوني سرپرستي خانوار را به عهده دارند از كمك هزينه عائله مندي برخوردار مي شوند.

ماده 37 

 كمك هزينه اولاد عضو مرد شاغل و بازنشسته مشمول اين آيين نامه به ازاي هر فرزند به ميزان 210 برابر ضريب حقوقي (موضوع تبصره “5” ماده “19” اين آيين نامه) كه از ميزان ابلاغ شده از سوي هيأت وزيران كمتر نمي باشد پرداخت مي گردد.

تبصره 1 حداكثر سن براي اولاد ذكور كه از مزاياي اين ماده استفاده مي كنند 20 سال و درصورت ادامه تحصيل و غيرشاغل بودن وي تا 25 سال تمام و براي اولاد اوناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود.

تبصره 2 فرزندان معلول و ازكارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذيصلاح (سازمان بهزيستي كل كشور) مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشند.

تبصره 3 بانوان وظيفه بگير و همچنين اعضاي زن شاغل و يا بازنشسته سرپرست خانوار كه همسرشان متوفي، معلول و يا از كارافتاده كلي بوده و يه موجب حكم مراجع قانوني سرپرستي خانوار را به عهده دارند درصورت تكفل مخارج فرزندان از كمك هزينه اولاد برخوردار مي شوند.

ماده 38 

 مركز مكلف است به عضو واجد شرايط شاغل در مركز علاوه بر حقوق و مزاياي موضوع مواد “19” و “20” اين آيين‌نامه فوق العاده هاي ذيل را مطابق با دستورالعمل هايي كه به پيشنهاد رييس مركز و تأييد رييس شوراي عالي رسيده است، پرداخت نمايد.
38 – 1 –
فوق العاده سختي شرايط محيط كار
38 – 2-
فوق العاده مديريت (براساس مفاد ماده “24” اين آيين نامه)
38 – 3 –
فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي
38 – 4 –
فوق العاده كشيك، فني و نوبت كاري
38 – 5 –
فوق العاده معاضدت قضايي
38 – 6 –
فوق العاده اشعه
38 – 7 –
فوق العاده محروميت از مطب
38 – 8 –
فوق العاده بدي آب و هوا
38 – 9 –
فوق العاده بهره وري

تبصره 1 دستورالعمل موضوع بند “1”‌ اين ماده به شرح پيوست شماره “3” مي باشد.

تبصره 2 برقراري فوق العاده محروميت از مطب و فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي باشد.

ماده 39 

اعضاي ذيل با هماهنگي مركز از تقليل ساعات كار روزانه بهره مند مي شوند:
الف – اعضاي مركز كه داراي معلوليت جسمي براساس تأييد مراجع ذيصلاح مي باشند، حداكثر تا سقف 2 ساعت
ب – آقايان عضو فاقد همسر و بانوان عضو كه داراي فرزند و يا همسر معلول ذهني و جسمي مي باشند، براساس ميزان معلوليت مورد تأييد مراجع ذيصلاح (سازمان بهزيستي كل كشور) حداكثر تا سقف 4 ساعت.
ج – بانوان همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر حداكثر تا سقف 4 ساعت
د – بانوان عضو كه وظيفه شيردهي برعهده دارند با هماهنگي واحد سازماني ذيربط، يك ساعت به ازاي هر فرزند تا سقف 2 سال
هـ – اعضاي جانباز براساس قوانين ومقررات مربوط
و- اعضاي داراي سابقه خدمت مازاد بر 30 سال سنوات خدمت حداكثر تا سقف 5 /1 ساعت
ز – اعضايي كه به موجب تأييد مراجع قانوني ذيصلاح وظيفه نگهداري و مراقبت از جانبازان 50 درصد و بالاتر را برعهده دارند، حداكثر تا سقف 4 ساعت

تبصره مجموع تقليل كار ساعات روزانه در هر صورت حداكثر 4 ساعت مي باشد.

ماده 40 

 بانوان عضو رسمي مي توانند درصورت موافقت واحد سازماني مربوط و رئيس مركز و يا مقام مجاز، حداكثر به مدت 5 سال از خدمت نيمه وقت استفاده نمايند و دراين صورت صرفاً از 50 درصد حقوق ومزاياي مستمر عضو تمام وقت برخوردار مي‌گردند.

تبصره 1 درصورتي كه بانوان عضو نيمه وقت، كسور بازنشستگي خود را برمبناي حقوق و مزاياي تمام وقت پرداخت كنند مدت خدمت نيمه وقت آنان از نظر بازنشستگي تمام وقت كامل محاسبه مي گردد.

تبصره 2 به عضو نيمه وقت در ازاي هر دوسال خدمت نيمه وقت قابل قبول با رعايت بند “2” ماده “21” اين آيين نامه يك پايه استحقاقي تعلق مي گيرد و همچنين مدت توقف لازم براي ارتقاي رتبه وي دو برابر عضو تمام وقت مي باشد.

تبصره 3 ميزان مرخصي استحقاقي عضو نيمه وقت به ميزان نصف مرخصي عضو تمام وقت خواهد بود كه براي كسر سال به تناسب محاسبه مي گردد.

ماده 41 

عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگي قبلي، عدم انجام وظايف و تكاليف محول، تأخير در ورود و يا تعجيل در خروج بدون عذرموجه، همچنين ترك خدمت در خلال ساعات موظف حضور در مركز بدون ارائه مجوز خروج (مأموريت يا مرخصي ساعتي) ضمن كسر از حقوق و مزاياي مستمر به ميزان ساعات و روزهاي عدم حضور، براي بار اول، احضار و اخطار شفاهي، براي بار دوم اخطار كتبي با درج در پرونده براي بار سوم توبيخ كتبي با درج در پرونده و درصورت تكرار، پرونده وي براي رسيدگي به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي گردد.

تبصره درصورتي كه عضو مدعي شود كه غيبت او خارج از حدود قدرت و اختيار بوده وهيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري با بررسي مستندات مورد ارائه، عذر وي را موجه تشخيص و حكم برائت دهد. حقوق و مزاياي ايام غيبت وي درصورت داشتن مرخصي استحقاقي با ارائه درخواست مرخصي استحقاقي قابل پرداخت خواهد بود. درغيراينصورت براي مدت مذكور مرخصي بدون حقوق صادر خواهد شد.

ماده 42 

عضو مركز موظف است ضمن رعايت انصاف و گشاده رويي وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي واحد سازماني مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد. درصورت تخطي از اين اصل برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 43 

عضو شاغل، موظف به حفظ و نگهداري اموال، اسناد و مداركي است كه از سوي مركز در اختيار وي قرار داده شده است. تحويل و يا عدم تحويل اموال، اطلاعات، مدارك و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانين و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد و درصورت ورود ضرر و زيان و يا افشاي اسناد، موضوع براساس ” قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري” مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

ماده 44 

درصورت ارتكاب هريك از تخلفات مندرج در ” قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري” توسط عضو، موضوع به هيأتهاي قانون مذكور ارجاع مي گردد.

ماده 45 

 عضو مركز در انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي باشد و مركز مكلف است براساس “دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضا- پيوست شماره 4” به تقاضاي عضو براي دفاع از انجام وظايف وي با استفاده از كارشناسان حقوقي خود با گرفتن وكيل از عضو حمايت قضايي نمايد.

ماده 46 

 پرداخت مطالبات عضوي كه با مركز قطع ارتباط نمايد، منوط به تعيين تكليف وي و تسويه حساب با مركز مي باشد.

ماده 47 

 به اعضاي مركز كه براساس ضوابط و مقررات مربوط در وضعيت “آماده به خدمت” بسر مي برند، صرفاً حقوق رتبه و پايه و كمك هزينه عائله مندي و اولاد پرداخت مي گردد.

تبصره 1 مدت وضعيت آماده به خدمت حداكثر يك سال مي باشد.

تبصره 2 چنانچه تا پايان دوره آماده به خدمت وضعيت عضو براساس حكم مراجع قضايي يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تعيين نشده باشد و يا موجبات اعاده بكار وي فراهم نگردد، درصورت دارا بودن شرايط بازنشستگي (با احتساب مدت زمان آماده به خدمت)، وي بازنشسته و در غير اين صورت به يكي از روشهاي ذيل حسب درخواست ذي نفع رفتار خواهد شد.
الف- انتقال به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و يا ساير دستگاههاي اجرايي با ارائه اعلام نياز.
ب – مأموريت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و يا ساير دستگاههاي اجرايي با ارائه اعلام نياز.

تبصره 3 عضوي كه براساس حكم مراجع قضايي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايد. حقوق و مزاياي مستمر مندرج درحكم كارگزيني قبل از آماده به خدمت را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهد نمود.

ماده 48 

 عضوي كه در طول دو سال متوالي از مجموع نمره ارزيابي، حداقل امتيازات لازم براي دريافت يك پايه ترفيع استحقاقي موضوع ماده “21” اين آيين نامه كسب ننمايد، با پيشنهاد هيأت اجرايي و تأييد هيأت رئيسه مركز از فوق العاده ويژه وي براي سالهاي بعد (دوم و سوم) به ازاي هرسال عدم ترفيع به ترتيب “30” و “50” درصد همان سال كسر خواهد شد و درصورت استمرار اين وضعيت، ضمن كسر 100 درصد فوق العاده ويژه عضو، پرونده وي جهت بررسي و اخذ تصميم به هيأت اجرايي جهت تنزل يا تغيير پست سازماني وي ارسال مي گردد. در هرصورت فوق العاده ويژه كسر شده، مسترد نخواهد شد.

فصل هفتم: توانمند سازي

ماده 49 

 مركز موظف است برمبناي نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد سالانه عضو و به منظور ارتقاي سطح كارآيي و اثر بخشي فعاليتها و توانمند سازي وي در ايفاي هرچه بهتر امور محول، برنامه هاي آموزشي لازم را جهت متناسب ساختن نگرش دانش و مهارت عضو يا شغل مورد نظر، طراحي و به مورد اجرا گذارد.

ماده 50 

 مركز مكلف است رأساً و يا با كمك ساير دستگاه ها در چارچوب ضوابط و مقرراتي كه به تأييد هيأت اجرايي مركز مي‌رسد نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت حداقل به ميزان 40 ساعت در سال اقدام نمايد. چنانچه برگزاري اين دوره ها منجر به اخذ گواهي موفقيت در دوره هاي مزبور گردد. عضو ذينفع مشمول مفاد تبصره يك ماده “51” خواهد بود.

ماده 51 

 عضو موظف است همواره نسبت به توانمند سازي و افزايش مهارتها و توانايي هاي شغلي اقدام نمايد.

تبصره 1 عضوي كه به روش خودآموزي و توسعه فردي مبادرت به افزايش توانمندي خود مي نمايد. با پيشنهاد مسئول واحد سازماني و تأييد هيأت اجرايي از تاريخ ارائه مدرك، از امتيازات دوره هاي آموزشي مصوب برخوردار خواهد شد.

تبصره 2 پذيرش مدارك تحصيلي بالاتر كه بدون استفاده از مأموريت آموزشي و هزينه مركز توسط عضو اخذ شده باشد درصورتي كه مرتبط با رشته شغلي وي باشد پس از تأييد و تصويب هيأت اجرايي از تاريخ اخذ مدرك تحصيلي،‌ با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد.

ماده 52 

 اعزام اعضا به دوره هاي آموزشي منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا حوزوي در داخل و خارج از كشور، با هزينه مركز و با استفاده از مأموريت آموزشي به استثناي مشمولان تبصره ذيل و ماده “53” ممنوع مي باشد.

تبصره ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند.

ماده 53 

 در شرايط خاص، ادامه تحصيل تكميلي دانشگاهي در رشته شغلي تخصصي مورد تصدي حسب نياز مركز، به تشخيص هيأت اجرايي، موافقت هيأت رئيسه و تأييد رييس شوراي عالي و احراز شرايط ذيل با استفاده از مأموريت آموزشي حسب نوع مقطع تحصيلي حداكثر تا سقف 4 سال، مشروط به سپردن تعهد رسمي خدمت به ميزان دو برابر مدت استفاده از مأموريت آموزشي به مركز از شمول “ماده 51″‌ مستثني مي باشد.
53 – 1 –
وضعيت استخدامي عضو رسمي باشد.
53 – 2-
عضو داراي حداقل 10 و حداكثر 20 سال سابقه خدمت باشد.
53 – 3 –
محل تحصيل عضو مورد تأييد مركز باشد.
53 – 4-
حداكثر سن عضو در زمان شروع به تحصيل نمي بايست از 45 سال بيشتر باشد.

تبصره 1 چنانچه اعضاي مأمور به تحصيل در پايان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرك تحصيلي مورد نظر نگردند، ضمن بازپرداخت “2” برابر كليه هزينه ها و وجوه دريافتي به علاوه خسارات وارده به مركز در طول تحصيل به تشخيص واحد حقوقي مركز با عناوين مشابه، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام مطلوب وظايف محول مي باشند.

تبصره 2 در موارد خاص، مدت مأموريت آموزشي اعضايي كه در پايان 4 سال موفق به اتمام دوره تحصيلي مورد نظر نمي گردند با ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي و موافقت هيأت رييسه، براي حداكثر دو نوبت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزاياي مستمر قابل تمديد مي باشد.

تبصره 3 در موارد خاص ادامه تحصيل اعضايي كه تا پايان مهلت مقرر و حداكثر در 5 سال مأموريت آموزشي، موفق به اتمام دوره تحصيلي و اخذ مدرك مورد نظر نمي گردند صرفاً با ارائه درخواست مرخصي بدون حقوق پس از موافقت رييس مركز و تأييد رييس شوراي عالي حداكثر براي دو نوبت يك ساله امكان پذير مي باشد.

تبصره 4 پذيرش مدرك تحصيلي عضوي كه سن وي بيشتر از 50 سال نباشد و با هزينه شخصي اخذ شده باشد، با رعايت شرايط مندرج در بندهاي 1 و 4 اين ماده و ساير شرايط و مقررات مربوط پس از تأييد هيأت اجرايي امكان پذير مي باشد.

ماده 54 

 مركز موظف است عملكرد عضو را باتوجه به فرمهاي مربوط توسط منابع مختلف به طور ساليانه و به صورت همه جانبه ارزيابي نموده و نتايج اين ارزيابي را نهايتاً در بهمن واسفند هرسال به تصويب كميته منتخب هيأت اجرايي مركز برساند.

ماده 55 

 برخورداري عضو از مزاياي شغلي نظير ارتقا رتبه و ترفيع ساليانه ، مستلزم كسب حد نصاب لازم از امتيازات حاصل از ارزيابي عملكرد وي مندرج در پيوست شماره “2” و ماده “21” اين آيين نامه حسب مورد مي باشد.

ماده 56 

 عوامل و شاخص هاي مورداستفاده در ارزيابي عضو براساس دستورالعمل اجرايي ارتقاي رتبه اعضا، پيوست شماره دو مي‌باشد.

فصل هشتم: مرخصي ها، بيمه و امور رفاهي

ماده 57 

 عضو به ازاي يك سال خدمت از 30 روز كاري مرخصي استحقاقي با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزاياي مندرج در حكم يا قرارداد حسب مورد برخوردار مي گردد كه وي مي بايست مطابق با برنامه زماني اعلام شده از سوي مركز استفاده نمايد.

تبصره 1 مركز مي تواند به ازاي يك سال خدمت به عضو 10 روز كاري مرخصي فوق العاده با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزاياي مندرج در حكم يا قرارداد حسب مورد اعطا نمايد كه در اين صورت وي مي بايست الزاماً آن را در ايام تابستان و نيمه اول فروردين ماه مطابق با برنامه زماني اعلام شده از سوي مركز استفاده نمايد.

تبصره 2 درصورتي كه مدت خدمت عضو كمتر از يك سال باشد، به تناسب ماه هاي خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده خواهد كرد.

تبصره 3 مرخصي استحقاقي عضو نيمه وقت به ميزان نصف مرخصي عضو تمام وقت خواهد بود.

تبصره 4 عضو براي يك بار در طول خدمت، علاوه بر مرخصي استحقاقي پيش بيني شده در اين ماده مي تواند تا مجموع يك ماه از مرخصي استحقاقي در طي سال به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد.

تبصره 5 استفاده از مرخصي به استثناي مرخصي فوق العاده موضوع تبصره 1 اين ماده در هرصورت با درخواست كتبي عضو و موافقت مقام مسئول ذيربط امكان پذير است.

ماده 58 

 درصورت درخواست عضو براي استفاده از مرخصي استحقاقي ساليانه و عدم موافقت رئيس مركز يا مقام مجاز براي اعضاي رسمي و پيماني صرفاً تا 15 روز ذخيره يا بازخريد و براي اعضاي قراردادي صرفاً تا 15 روز قابل بازخريد خواهد بود.

تبصره 1 درمواردي كه مركز با درخواست مرخصي عضو شاغل در سمتهاي اجرايي مندرج در تشكيلات تفصيلي مصوب مبني بر استفاده از تمام يا قسمتي از مرخصي استحقاقي ساليانه به دليل نياز به حضور وي موافقت ننمايد مرخصي استحقاقي ساليانه عضو كه به علت عدم موافقت رئيس مركز و يا مقام مجاز استفاده نشده است، به مأخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي مندرج در حكم بازخريد مي‌گردد در هرصورت مرخصي فوق العاده قابل ذخيره يا بازخريد نمي باشد.

تبصره 2 موافقت مركز با درخواست عضو براي استفاده از آن مدت از مرخصي استحقاقي ساليانه كه ذخيره يا بازخريد آن امكانپذير نمي باشد، الزامي است.

تبصره 3 حداكثر مدت استفاده از مرخصي استحقاقي عضو درصورت داشتن ذخيره مرخصي به استثناي مشمولان ماده 67 اين آيين‌نامه و همچنين متقاضيان استفاده از مرخصي استحقاقي كه مشمول مقررات بازنشستگي مي باشند 120 روز كاري در سال خواهد بود.

تبصره 4 مرخصي قابل ذخيره اعضاي عهده دار سمت هاي اجرايي مندرج در تشكيلات تفصيلي مصوب فاقد سقف مي باشد.

تبصره 5 مرخصي ذخيره شده اعضا تا پيش از ابلاغ اين آيين نامه در هرصورت محفوظ خواهد ماند.

ماده 59 

 درصورتي كه رابطه استخدامي عضو با مركز به هر دليل به استثناي حالت انتقال قطع گردد حقوق و مزاياي مدت مرخصي استحقاقي ذخيره شده به مأخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي مندرج در حكم به وي و درصورت فوت به وراث قانوني عضو پرداخت خواهد شد.

ماده 60 

هر عضو مي تواند درصورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصي با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصي ساعتي درخلال ساعات اداري استفاده نمايد.

تبصره حداكثر مرخصي ساعتي، سه ساعت در روز و سقف آن 16 ساعت در ماه مي باشد و در آخر هرماه به ازاء هر 8 ساعت معادل يك روز از مرخصي استحقاقي عضو كسر مي گردد و مازاد 16 ساعت در ماه غيبت محسوب مي شود.

ماده 61 

 عضو درموارد ذيل حق برخورداري از مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا، علاوه بر مرخصي استحقاقي سالانه را دارا مي باشد:
الف- ازدواج دائم به مدت سه روز كاري
ب – فوت بستگان شامل (پدر، مادر، همسر وفرزندان به مدت پنج روز كاري و برادر و خواهر به مدت سه روز كاري)
ج – غيبت موجه (به تعداد روزهاي مورد تأييد مراجع ذيصلاح)

تبصره غيبت موجه حالتي است كه عضو به عللي از حدود قدرت و اختيار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر وي با تأييد مراجع قضايي احراز مي گردد.

ماده 62 

 عضو مركز درصورت ابتلا به بيماري هايي كه مانع از انجام خدمت وي مي باشد مي تواند با ارائه گواهي پزشكي، 12 روز متناوب در سال ( هر نوبت حداكثر 3 روز) و مازاد بر مدت مذكور تا 30 روز با ارائه گواهي پزشكي و تأييد پزشك معتمد مركز از مرخصي استعلاجي با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط برخوردار گردد. براي مدت بيشتر از 30 روز با نظر كميسيون پزشكي مورد تأييد مركز و مطابق با مقررات و ضوابط مقرر در ماده “64” اين آيين نامه با وي رفتار مي گردد.

تبصره درصورتي كه عضو در ايام مرخصي استحقاقي بيمار شود، براساس گواهي پزشكي و پس از تأييد پزشك معتمد باقيمانده مرخصي استحقاقي وي به مرخصي استعلاجي تبديل مي شود.

ماده 63 

 بانوان عضو مي توانند از مرخصي زايمان هر نوبت حداكثر 6 ماه با استفاده از حقوق ومزاياي مربوط برخوردار گردند.

تبصره 1 براي بانواني كه دريك زايمان صاحب فرزند دوقلو و يا بيشتر مي شوند اين مدت به 8 ماه افزايش مي يابد.

تبصره 2 براي بانواني كه قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهاي تعيين شده براي مرخصي زايمان مندرج در اين ماده پايان مي يابد مدت قرارداد تا سقف مرخصي هاي تعيين شده تمديد مي گردد.

ماده 64 

 به عضوي كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي نمايد، درصورتي كه بيماري وي به تأييد كميسيون پزشكي مركز برسد، حداكثر تا يكسال حقوق و مزاياي مربوط پرداخت مي گردد.

تبصره 1 عضو داراي بيماري صعب العلاج، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط براي مدت زائد بر يك سال نيز از حقوق و مزاياي ياد شده برخوردار مي شود.

تبصره 2 در صورت صعب العلاج نبودن بيماري عضو، به وي در مدت مازاد بر يك سال مرخصي استعلاجي، تنها حقوق رتبه و پايه پرداخت مي گردد.

تبصره 3 مركز موظف است به عضوي كه در حين خدمت و يا مأموريت و بنا به نظر كميسيون پزشكي مركز بر اثر عوامل محيط كار و يا مأموريت دچار حادثه يا بيماري مي شود بدون محدوديت مقرر در اين ماده، مرخصي استعلاجي اعطا نموده و تمامي هزينه‌هاي درمان وي را پرداخت نمايد.

تبصره 4 عضو مشمول صندوق تأمين اجتماعي در استفاده از مرخصي استعلاجي مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر پرداخت حقوق و مزايا تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي مي باشد.

ماده 65 

 عضو رسمي مركز به استثناي مشمولان تبصره “3” ماده “53” اين آيين نامه درصورت نداشتن مرخصي استحقاقي ذخيره شده با تأييد و موافقت رئيس مركز يا مقام مجاز مي تواند با رعايت ساير ضوابط و مقررات ماده “66” از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.

تبصره عضو پيماني و قراردادي درمواردي ضروري و استثنايي، مشروط به آنكه به برنامه هاي مركز لطمه نزند صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصي بدون حقوق و حداكثر به ترتيب به مدت 6 ماه و 4 ماه خواهد بود.

ماده 66 

 عضو رسمي مركز مي تواند درطول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازماني ذيربط و تأييد بالاترين مقام مسئول مركز حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد. درصورتي كه درخواست مرخصي بدون حقوق عضو براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري تخصصي در رشته مربوط به شغل وي باشد اين مدت با تصويب هيأت رئيسه تا دو سال قابل افزايش خواهد بود. درهرحال مجموع مرخصي بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت حداكثر پنج سال مي باشد.

تبصره 1 شمول مفاد اين ماده درخصوص اعضاي رسمي آزمايشي اعم از اعطا و يا تمديد مرخصي بدون حقوق ( تا سقف 3 سال) منوط به موافقت رييس مركز خواهد بود.

تبصره 2 بانوان عضو رسمي كه همسر آنان به واسطه حكم رسمي دستگاههاي اجرايي در مأموريت خارج از كشور بسر مي برند مي‌توانند تا پايان مأموريت همسر خود و در طول خدمت و حداكثر به مدت 5 سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

تبصره 3 مدت مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگي محسوب نمي گردد. مگر آن كه با موافقت مركز و صندوق بازنشستگي ذيربط كسورات بازنشستگي به طور كامل از سوي عضو پرداخت گردد.

تبصره 4 مدت مرخصي بدون حقوق عضو براي ادامه تحصيلات عالي و تخصصي در رشته هاي موردنياز مركز مشروط به اينكه منجر به اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و يا دكتري تخصصي شود، با تأييد هيأت اجرايي، از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط از سوي عضو، جزء‌سابقه خدمت رسمي عضو محسوب مي شود.

تبصره 5 عضو در ايام مرخصي بدون حقوق مي تواند با پرداخت كامل حق سرانه بيمه درماني به صورت آزاد و بيمه تكميلي از خدمات بيمه‌ها استفاده نمايد.

ماده 67 

 در مدت مأموريت آموزشي، آمادگي به خدمت انفصال موقت مرخصي بدون حقوق و همچنين مرخصي استعلاجي مازاد بر يك سال كه به صورت متوالي در طي سال استفاده شده باشد ، مرخصي استحقاقي تعلق نمي گيرد.

ماده 68 

 انتخاب صندوق بازنشستگي در بدو استخدام با عضو مركز است و وي در طول خدمت خود صرفاً يك بار مجاز به تغيير صندوق بازنشستگي مي باشد.

ماده 69 

 مركز مكلف است مشروط به تأمين اعتبار مورد نياز به منظور كمك به تأمين هزينه هاي بهداشت و درمان عضو علاوه بر اعطاي مزاياي مقرر در قانون بيمه خدمات درماني و يا قانون تأمين اجتماعي به طرق مقتضي از جمله تسهيل در عقد قرارداد بيمه تكميلي و تأمين اعتبار براي پرداخت بخشي از هزينه هاي مرتبط براساس “دستورالعمل پرداخت كمكهاي رفاهي- پيوست شماره 5” اقدامات لازم معمول دارد.

ماده 70 

مركز مي تواند مشروط به تأمين اعتبار موردنياز به منظور مساعدت تأمين رفاه، آسايش و آسودگي خاطر عضو و كمك به تهيه مسكن، تقويت صندوق قرض الحسنه وام و امور بيمه و تأمين و رفع ساير نيازهاي ضروري وي با تصويب هيأت رئيسه تسهيلات مالي لازم را براساس دستورالعمل موضوع ماده “69” اين آيين نامه برقرار نمايد.

ماده 71 

 مركز موظف است به منظور توانمند سازي، افزايش كارآيي، تقويت روحي و سلامت عضو، فرهنگ اشاعه ورزش را در مركز ايجاد و به منظور تشويق وي براي انجام امور ورزشي راهكار مناسبي را تدوين و به مورد اجرا گذارد.

فصل نهم: پايان خدمت

ماده 72 

 مركز مكلف است عضو واجد يكي از شرايط ذيل را رأساً بدون درخواست ذينفع بازنشسته نمايد:
71 – 1-
اعضاي شاغل در مشاغل غيرتخصصي (با مدرك تحصيلي كارشناسي و پايين تر)
الف – داشتن 30 سال سابقه خدمت و 60 سال سن
ب – داشتن 25 سال سابقه خدمت با حداكثر 65 سال سن و 25 روز حقوق و مزايا
71 – 2-
اعضاي شاغل در مشاغل تخصصي با مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد يا سطح 3 حوزه:
الف – داشتن 35 سال سابقه خدمت و 65 سال سن
ب – داشتن 25 سال سابقه خدمت با حداكثر 70 سال سن و 25 روز حقوق و مزايا

تبصره چنانچه عضو موضوع بند 2 اين ماده با داشتن 70 سال سن، سابقه خدمت كمتر از 25 سال داشته باشد، درصورتي كه بيش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشد مي تواند تا رسيدن به 25 سال سابقه ادامه خدمت دهد، در غيراينصورت با همان تعداد سال سابقه بازنشسته مي شود.

ماده 73 

مركز مي تواند عضو خود را با داشتن يكي از شرايط ذيل بازنشسته نمايد:
73 – 1 –
اعضاي شاغل در مشاغل غيرتخصصي ( با مدرك تحصيلي كارشناسي و پايين تر):
الف – داشتن 30 سال سابقه خدمت و سن كمتراز 60 سال
ب – داشتن 60 سال سن و 25 سال سابقه خدمت و بيشتر (با 25 روز حقوق و مزايا و يا بيشتر حسب مورد)
73 – 2 –
اعضاي شاغل در مشاغل تخصصي با مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد يا سطح 3 حوزه:
الف – داشتن 35 سال سابقه خدمت و سن كمتر از 65 سال
ب – داشتن 65 سال سن با 25 سال سابقه خدمت و يا بيشتر (با 25 روز حقوق و مزايا و يا بيشتر حسب مورد)

تبصره 1 سابقه مندرج در جزء الف بندهاي 1 و2 و شرط سني مندرج در جز‌ء ب بندهاي 1 و2 اين ماده، براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي باشد.

تبصره 2 مركز مي تواند بانوان عضو را با داشتن سابقه خدمت مندرج در اين ماده و بدون رعايت شرط سني آن بازنشسته نمايد.

تبصره 3 درموارد خاص براي مشاغل تخصصي با داشتن 30 سال سابقه خدمت و سن كمتر از 65 سال با درخواست عضو وموافقت رئيس مركز، عضو مي تواند بازنشسته شود.

ماده 74 

 مركز مي تواند درموارد خاص اعضاي داراي حداقل 25 سال سابقه خدمت (بانوان 20 سال سابقه خدمت) را صرفاً با درخواست عضو و تأييد هيأت رئيسه، پيش از موعد بازنشسته نمايد در اين صورت عضو با سابقه كار مربوط بازنشسته خواهد شد.

ماده 75 

در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به عضوي كه بيش از سي سال تا سقف چهل سال سابقه خدمت دارد به ازاي هرسال خدمت مازاد بر سي سال دو و نيم درصد (5 / 2٪) رقم تعيين شده حقوق و بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و از سوي صندوق بازنشستگي ذيربط قابل پرداخت مي باشد.

ماده 76 

 منظور از سابقه خدمت قابل احتساب براي بازنشستگي آن مدت از سوابق خدمت عضو مي باشد كه در حين اشتغال تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد.

تبصره 1 مرخصي استحقاقي، استعلاجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان و همچنين مدت خدمت نظام وظيفه مشروط به پرداخت كامل كسور بازنشستگي به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب مي گردد.

تبصره 2 سوابق خدمت تمام وقت عضو كه در قالب پيمانكار در سازمانهاي دولتي انجام شده و كسور بازنشستگي آن به صندوقهاي بيمه اي واريز شده باشد، صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي بازنشستگي محسوب خواهد شد.

ماده 77 

 مبناي تعيين حقوق بازنشستگي عضو مركز، ميانگين كليه حقوق و مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي (حقوق رتبه و پايه، فوق العاده هاي شغل، فوق العاده هاي جذب، فوق العاده هاي ويژه، فوق العاده سختي كار، فوق العاده مديريت و تفاوت تطبيق) در دوسال منتهي به پايان خدمت وي با اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستگي مي باشد.

تبصره مشمولان صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي از لحاظ تعيين حقوق و مزاياي بازنشستگي و حمايتهاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود مي باشد.

ماده 78 

 به عضو بازنشسته و از كارافتاده مشمول اين آيين نامه و ورثه قانوني عضو متوفي، به ازا هرسال خدمت قابل قبول تا حداكثر 30 سال، معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسورات بازنشستگي به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده به عنوان “پاداش پايان” خدمت پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 آن قسمت از سابقه خدمت عضو كه در ازا آن وجوه بازخريدي دريافت شده است از سنوات خدمتي مشمول دريافت اين وجوه كسر مي شود.

تبصره 2 به كارگيري عضو بازنشسته متخصص (‌با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاي كميته‌ها، كميسيون ها، شوراها و خدمات مشاوره اي، فني، پژوهشي، علمي و….، با تصويب هيأت اجرايي و به طور ساليانه بلامانع مي باشد، حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل اعضاي شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي گردد.

فصل دهم: ساير مقررات

ماده 79 

 به عضو شاغل بازنشسته و يا ورثه بلافصل وي درموارد ذيل كمك هزينه اي به ميزان 3 برابر حقوق ومزاياي رتبه و پايه يك مقدماتي پرداخت مي گردد:
الف – ازدواج دائم عضو شاغل يا بازنشسته و هريك از فرزندان وي در هر مورد فقط يك بار
ب- فوت عضو شاغل يا بازنشسته و هريك از افراد تحت تكفل وي

ماده 80 

 عضو مركز مي تواند درصورت نداشتن تعهد خدمت به مركز، استعفاي خود را دو ماه قبل از قطع رابطه و به صورت كتبي اعلام نمايد چنانچه بدون كسب موافقت مركز در مدت مقرر درمحل كار حاضر نشود عمل عضو، ترك خدمت محسوب و با وي برابر مقررات انضباطي رفتار خواهد شد.

ماده 81 

در هيچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در قبال وظايف وي نمي باشد و عضو پس از استعفا موظف است تا زمان پذيرش استعفا از سوي مركز درمحل كار حضور يافته و انجام وظيفه نمايد. درصورتي كه عضو پس از تسليم استعفا، انصراف خود را حداكثر ظرف 15 روز كتباً به مركز اعلام نمايد، استعفاي وي منتفي تلقي مي شود.

ماده 82 

عضوي كه داراي تعهد خدمت در مركز مي باشد درصورت اعلام استعفا و قبول استعفاي وي از سوي مركز بايد زيان ناشي از عدم ايفاي تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي واحد حقوقي مركز يا عناوين مشابه جبران نمايد، مسئوليت نظارت بر اجراي اين ماده برعهده رئيس مركز يا مقام مجاز مي باشد.

ماده 83 

 مركز مي تواند درصورت عدم رضايت از عملكرد عضو قراردادي در طي مدت قرارداد، با تصويب هيأت اجرايي و اطلاع رساني قبلي (حداقل يك ماه قبل) به ذي نفع، نسبت به فسخ قرارداد وي اقدام نمايد.

ماده 84 

تغيير پست يا رسته سازماني عضو به استثناي تبصره ذيل صرفاً با رضايت وي و در چارچوب دستورالعمل مربوط امكان‌ پذير مي باشد.

تبصره درموارد ذيل مركز بدون اخذ رضايت عضو مجاز به تغيير پست سازماني وي خواهد بود:
الف – استفاده از مرخصي بدون حقوق و مأموريت مازاد بر 6 ماه
ب- براساس تصميم مراجع مذكور در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضايي
ج – تغيير ساختار يا انحلال واحد سازماني در مركز براساس مصوبه شوراي عالي
د – اشتغال عضو در پستهاي مديريتي مصوب شماره دار

ماده 85 

 حق حضور در جلسه عضو حقيقي در جلسات كميسيونها، شوراها، هيأت ها و عناوين مشابه به ازاي هر ساعت برمبناي يك پنجاهم مجموع حقوق رتبه و پايه عضو و تا سقف 25 ساعت در ماه قابل پرداخت مي باشد.

ماده 86 

 تصدي بيش از يك پست سازماني براي اعضا ممنوع مي باشد.

تبصره 1 بكارگيري اعضا رسمي درموارد ضروري با تشخيص رئيس مركز براي تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي فقط براي حداكثر شش ماه مجاز مي باشد.

تبصره 2 عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر تخلف محسوب شده و موضوع در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 87 

 مركز مي تواند با تقاضاي عضو داراي سابقه كمتر از 20 سال سابقه خدمت قابل قبول، ارائه دلايل قابل پذيرش از سوي وي، تأييد هيأت اجرايي و موافقت رئيس مركز، به ازاي هر سال خدمت قابل قبول در مركز تا دو ماه حقوق و مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي به علاوه وجوه مرخصي هاي ذخيره شده به متقاضي پرداخت و او را بازخريد خدمت نمايد.

تبصره درموارد خاص براي عضو داراي بيش از 25 سال سابقه خدمت كه امكان بازنشستگي براي وي وجود نداشته باشد بازخريدي صرفاً پس از تأييد هيأت اجرايي امكان پذير مي باشد.

ماده 88 

 درمواردي كه در اين آيين نامه حكمي پيش بيني نشده باشد، تا طرح و تصويب آن در شوراي عالي، با تأييد رييس مركز براساس مصوبات هيأت امناي منطقه دو پژوهشي يا فناوري يا مقررات عمومي كشور عمل خواهد شد.

ماده 89 

 ساير دستورالعمل هاي اجرايي مواد اين آيين نامه توسط مركز تهيه و به تصويب رييس شوراي عالي مي رسد.

ماده 90

 تفسير مفاد اين آيين نامه برعهده هيأت اجرايي است كه پس از تأييد رييس مركز لازم الاجرا مي باشد درموارد ابهام، تفسير با رييس شوراي عالي مي باشد.

ماده 91 

 مركز بدون الزام به رعايت قوانين ومقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات شوراي عالي و آيين نامه حاضر عمل مي نمايد.

ماده 92 

 هرگونه تغيير در مفاد اين آيين نامه با پيشنهاد مركز و تصويب شوراي عالي امكان پذير مي باشد.

ماده 93 

 اعضاي هيأت علمي شاغل در مركز و واحدها و نهادهاي تابعه از نظر مقررات استخدامي، تابع مفاد آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران مي باشند.

ماده 94 

 آيين نامه مشتمل بر 94 ماده و 111 تبصره و 5 پيوست به استناد ماده 8 اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي مصوب جلسه ششم شوراي عالي فضاي مجازي مورخ 31 /4 /1391، در تاريخ 22 /7 /1391 به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

پيوست شماره يك
دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف هيأت اجرايي منابع انساني
موضوع بند “5” ماده “1” آيين نامه اداري- استخدامي
در اجراي بند “5” ماده “1” آيين نامه اداري- استخدامي، هيأت اجرايي منابع انساني مركز با تركيب و اختيارات مقرر در اين دستورالعمل، به منظور اعمال وظايف، اختيارات و تنظيم راهكارهاي اجرايي بخش اداري، تشكيلات و امور نيروي انساني تشكيل مي‌شود.

ماده 1 

 تركيب اعضا:
1 – 1 –
معاون توسعه منابع انساني مركز يا عناوين مشابه (رئيس هيات)
1 – 2 –
يك نفر مطلع نسبت به مسايل بودجه و تشكيلات به انتخاب دبير شوراي عالي
1 – 3 –
مدير منابع انساني مركز يا عناوين مشابه (دبير)
1 – 4 –
مدير دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات مركز يا عناوين مشابه
1 – 5 –
سه تن از كارشناسان شاغل يا بازنشسته مجرب در امور منابع انساني

تبصره 1 اعضاي هيأت مذكور براي يك دوره چهارساله با انتخاب و حكم رئيس مركز منصوب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.

تبصره 2 جلسات هيأت با حضور رئيس و دبيرهيأت و حداقل سه تن از ساير اعضا رسميت مي يابد و مصوبات آن با اكثريت آراي كل اعضا پس از تأييد رئيس مركز قابل اجرا مي باشد.

ماده 2 

 اهم وظايف و اختيارات هيأت:

– 1- نظارت بر حسن اجراي مقررات آيين نامه اداري- استخدامي.

– 2- نظارت بر حسن اجراي مقررات آيين نامه تشكيلات.

– 3 – تهيه شرح شغل، وظايف و شرايط احراز كليه مشاغل جهت پيشنهاد به رييس مركز

– 4 – تعيين اولويت هاي استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهاي ماده 2 آيين نامه اداري – استخدامي

– 5 – تعيين تعداد و احراز شرايط به كارگيري نيروي انساني موردنياز براي اجراي وظايف پستهاي سازماني بدون متصدي، به صورت قراردادي جهت پيشنهاد به رييس مركز

– 6 – بررسي ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي، جهت پيشنهاد به رييس مركز

– 7 – تغيير، اصلاح و ايجاد پست از محل حذف پستهاي سازماني به پيشنهاد دفتر برنامه،‌ بودجه و تشكيلات يا عناوين مشابه در قالب پستهاي سازماني مصوب.

– 8 – بررسي و تصويب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهيد راهكارهاي اجرايي لازم براي اجراي برنامه هاي بهسازي و توانمند سازي اعضا.

– 9 – بررسي و تأييد دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و صدور گواهي نامه هاي مربوط با امضاي مدير دفتر برنامه بودجه و تشكيلات يا عناوين مشابه و رئيس مركز.

– 10 – بررسي و پيشنهاد صدور مجوز تبديل وضعيت اعضا از قراردادي به پيماني، پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به رسمي قطعي در چارچوب مقررات آيين نامه اداري – استخدامي اعضا به رييس مركز

– 11- بررسي و اتخاذ تصميم درمورد درخواست هاي بازخريدي، استعفا و بازنشستگي پيش از موعد اعضا.

– 12 – بررسي و تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار مشاغل موجود در مركز و اتخاذ تصميم درخصوص برقراري فوق العاده مذكور و تعيين تاريخ اجراي آن.

– 13 – بررسي و تصويب طرحهاي تحول اداري و نظام پيشنهادات و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي تحول.

– 14 – بررسي سوابق اعضا درخصوص ارتقاي رتبه و اتخاذ تصميم در چارچوب ضوابط مربوط.

– 15 – بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص پيشنهادهاي نو كه از سوي اعضا ارائه مي شود در چارچوب نظام پيشنهادات.

– 16 – تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز براي اجراي آيين نامه اداري- استخدامي اعضا و تشكيلات حسب مورد.

– 17 – ساير مواردي كه در حوزه مديريت منابع انساني از سوي رييس مركز ارجاع مي گردد.

تبصره هيأت اجرايي مي تواند درموارد ضروري كارگروه هايي را براي انجام برخي از وظايف مذكور تعيين و اختيار تصميم گيري را به آنها تفويض نمايد.

ماده 3 

 مصوبات هيأت توسط رئيس هيأت اجرايي پس از تأييد رئيس مركز براي اجرا ابلاغ مي شود.

ماده 4 

 اين دستورالعمل مشتمل بر 4 ماده و 3 تبصره در تاريخ 22 /7 / 1391 به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

پيوست شماره دو
دستورالعمل اجرايي ارتقا رتبه
موضوع ماده “23” آيين نامه اداري – استخدامي

ماده 1 

 اعضاي واجد شرايط با داشتن شرايط تحصيلي و تجربي موضوع ماده “23” آيين نامه اداري – استخدامي اعضا درصورت كسب حد نصاب لازم از عوامل ذيل، مشروط به اينكه ميانگين امتيازات مربوط به ارزيابي سه سال منتهي به تقاضاي رتبه آنان از 70 درصد كمتر نباشد با تصويب هيأت اجرايي مركز به رتبه بالاتر ارتقا مي يابند.

تبصره مركز مي تواند علاوه بر وظايف پست مورد تصدي عضو زمينه فعاليتهاي وي در امور مشروحه ذيل را فراهم نمايد:
الف – مطالعه و تحقيق در زمينه وظايف محول و همكاري در پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با وظايف شغلي
ب – تلاش براي ارتقاي سطح علمي به منظور ارائه پيشنهادهاي جديد در جهت افزايش سطح كيفي خدمات علمي
ج – تلاش براي دستيابي به آخرين اطلاعات علمي و تجربيات ملي و بين المللي جهت ارتقاي كيفي حوزه فعاليت خود
د- نوآوري در وظايف محول به گونه اي كه موجب افزايش اثر بخشي و كارآيي حوزه فعاليت عضو شود.
هـ – استفاده از فن آوري هاي نوين در ارتباط با حوزه فعاليت هاي مربوط.

ماده 2 

 اعضاي داراي مدرك تحصيلي كارداني با سطح يك حوزه حداكثر تا رتبه 3 مي توانند ارتقا يابند.

ماده 3 

 عوامل ارتقاي رتبه و دامنه امتيازات آن عبارتند از:
الف – سوابق تحصيلي (بين 10 تا 25 درصد مجموع امتيازات)
ب – سوابق اجرايي و تجربي (بين 10 تا 25 درصد مجموع امتيازات)
ج – سوابق آموزشي (بين 5 تا 20 درصد مجموع امتيازات)
د – فعاليتهاي علمي – پژوهشي و فرهنگي (بين 0 تا 20 درصد مجموع امتيازات)

رديف مدرك تحصيلي

عوامل ارتقا

مدرك تحصيلي كارداني يا همتراز
با آن
مدرك تحصيلي كارشناسي يا همتراز با آن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا همتراز با آن مدرك تحصيلي دكتري يا همتراز با آن
1 سوابق تحصيلي (بين 10 تا 25 درصد مجموع امتيازات) 10 درصد مجموع امتيازات (تا 60 امتياز) 15 درصد مجموع امتيازات( تا 127 امتياز) 20 درصد مجموع امتيازات (تا 220 امتياز) 25 درصد مجموع امتيازات (تا 350 امتياز)
رديف رتبه
عوامل ارتقا
رتبه مهارتي رتبه 3 رتبه 2 رتبه 1
2 سوابق اجرايي و تجربي (بين 10 تا 35 درصد مجموع امتيازات ) 60 تا 210 امتياز 85 تا 290 امتياز 110 تا 385 امتياز 140 تا 490امتياز
3 سوابق آموزشي (بين 5 تا 20 درصد مجموع امتيازات) 30 تا 120 امتياز 40 تا 170 امتياز 55 تا 220 امتياز 70 تا 280امتياز
4 فعاليتهاي علمي – پژوهشي و فرهنگي (بين 0 تا 20 درصد مجموع امتيازات) تا 120 امتياز تا 170 امتياز تا 220 امتياز تا 280 امتياز

تبصره ۱ در موارد خاص دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي كه در رتبه ۲ قرار دارند با حداقل ۸ سال توقف و در رتبه ۲ و كسب حداقل “دوسوم” از حداكثر امتيازات تعيين شده در بندهاي ۲ و ۴ اين ماده مي توانند با تصويب هيأت اجرايي به رتبه يك ارتقا يابند.

تبصره 2 عوامل مذكور و دامنه امتيازات آنها،‌ براساس اهداف و وظايف مركز، به پيشنهاد هيأت اجرايي و تأييد رييس مركز قابل بازنگري مي باشد.

ماده 4 

شاخصهاي عوامل ارتقاي رتبه در ماده 3 اين آيين نامه به شرح ذيل مي باشد:

الف- سوابق تحصيلي
1- مدرك تحصيلي
2 – ميزان ارتباط رشته تحصيلي با شغل مورد تصدي
3 – محل اخذ مدرك تحصيلي
4 – معدل مدرك تحصيلي ارائه شده
ب – سوابق اجرايي و تجربي
1 – سنوات خدمت
2 – سنوات مديريتي
3 – عضويت در كميته ها، كارگروه هاي تخصصي،‌ كميسيونها، هيأتها و شوراهاي مصوب
ج – سوابق آموزشي
1 – فراگيري و يا ارائه دوره هاي آموزشي
2 – آموزش به همكاران از طريق انتقال تجارب شغلي
3 – ميزان تسلط به استفاده از نرم افزارها
4 – ميزان تسلط به زبانهاي خارجي
5 – توسعه فردي
د – فعاليت علمي- پژوهشي و فرهنگي
1 – ارائه پيشنهادهاي نو و ابتكاري
2 – اكتشافات و اختراعات
3 – انتشار مقالات در مجلات معتبر
4 – ارائه مقالات در سمينارهاي علمي
5 – تأليف و ترجمه كتاب
6 – ارائه طرحهاي تحقيقاتي
7 – ثبت اختراع و كارهاي بديع هنري
8 – ارائه گزارشهاي موردي
9 – دريافت لوح تشويق و تقدير
10 – كسب عنوان عضو نمونه
11 – تكريم ارباب رجوع
12 – تعظيم شعائر اسلامي و مذهبي
13 – مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي

تبصره شاخص هاي مذكور در اين ماده براساس اهداف و وظايف مركز به پيشنهاد هيأت اجرايي و تأييد رييس مركز قابل بازنگري مي‌باشد.

ماده 5 

 حداقل امتياز موردنياز و حداكثر امتياز قابل محاسبه از مجموع عوامل 4 گانه براي ارتقا به رتبه هاي مهارتي، رتبه 3، رتبه 2 و رتبه 1 به شرح ذيل مي باشد:

رديف موضوع حداقل امتياز موردنياز حداكثر امتياز
قابل محاسبه
1 ارتقا به رتبه مهارتي 470 600
2 ارتقا به رتبه 3 680 850
3 ارتقا به رتبه 2 950 1100
4 ارتقا به رتبه 1 1200 1400 و بيشتر

تبصره ميزان امتياز موردنياز براي ارتقا اعضاي مركز به رتبه بالاتر براساس امتياز تعيين شده در اين ماده و متناسب با محل استقرار، ميزان توسعه يافتگي و…. مركز به پيشنهاد هيأت اجرايي و تأييد رئيس مركز تعيين مي گردد.

ماده 6 

 نحوه تخصيص امتيازات مربوط به اجراي شاخصهاي مذكور در ماده 4 اين آيين نامه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأت اجرايي تدوين و به تصويب رئيس مركز مي رسد.

ماده 7 

 اين دستورالعمل مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در تاريخ 22 /7 /1391 به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

پيوست شماره سه
دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط محيط كار
موضوع بند “1” ماده “38” آيين نامه اداري – استخدامي

ماده 1 

 فوق العاده سختي شرايط محيط كار به مشاغلي تعلق مي گيرد كه با وجود شرايط بهداشتي و ايمني مربوط، عضو مركز در معرض ابتلا به بيماري يا عوارض نامطلوب قرار گرفته و يا اين كه ماهيت وظايف آنان احتمال بروز بيماري يا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته باشد.

ماده 2 

 مركز موظف است ضمن برقراري بيمه هاي تكميلي، شرايط بهداشتي و ايمني لازم را جهت ايجاد محيط مناسب كار براي متصديان مشاغل اين دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش هاي لازم درمورد انجام وظايف محول و استفاده از ابزار و تجهيزات مناسب اقدام و در هر دو سال يك بار با هزينه مركز امكان معاينات پزشكي آنان را فراهم نمايد.

ماده 3 

 هيأت اجرايي مركز موظف است با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به اين دستورالعمل، نسبت به تعيين عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار تمامي مشاغل موجود در مركز، حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ آيين نامه اداري – استخدامي اقدام نمايد.

تبصره 1 حضور حداقل يك نفر از اعضاي هيأت اجرايي و يك نفر كارشناس متخصص مرتبط با رشته شغلي (ترجيحاً شاغل در مركز) در جلسات كار گروه هيأت اجرايي الزامي است.

تبصره 2 هيأت اجرايي مركز موظف است هر 5 سال يك بار به منظور روز آمد نمودن تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار مشاغل موجود در مركز، فرآيند موضوع اين ماده را تكرار نمايد.

ماده 4 

 ميزان فوق العاده سختي شرايط محيط كار برمبناي درصد تعيين شده، به ازاي هريك درصد سختي كار، نيم درصد حقوق رتبه و پايه به شرح جدول ذيل تعيين مي گردد:

درجه سختي كار درجه يك درجه دو درجه 3 درجه 4 درجه 5
درصد سختي كار 1 تا 20 درصد 20 تا 40
درصد
40 تا 60
درصد
60 تا 80
درصد
80 تا 100
درصد
ميزان فوق العاده
سختي شرايط
محيط كار
5 /0 تا 10
درصد حقوق
رتبه و پايه
10 تا 20
درصد حقوق
رتبه و پايه
20 تا 30
درصد حقوق
رتبه و پايه
30 تا 40
درصد حقوق
رتبه و پايه
40 تا 50
درصد حقوق
رتبه و پايه

 

تبصره 1 هيأت اجرايي مي تواند درخصوص برخي از مشاغلي كه قطع نظر از شرايط محيط كار، به لحاظ ماهيت و جنس كار، داراي صعوبت معتنابه مي باشند، رأساً نسبت به تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط كار اقدام نمايد.

تبصره 2 درصد سختي كار آن دسته از مشاغلي كه به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمي، آتش زا، منفجره، كار در اعماق و يا اعصاب و روان و امثالهم از اهميت خاصي برخوردارند و مستثني بودن آن به تأييد هيأت اجرايي مي رسد با تصويب شوراي عالي مجموعاً تا يك و نيم برابر قابل افزايش مي باشد.

تبصره 3 درصورت تغيير شغل و يا محل خدمت شاغل، شرايط جديد مد نظر قرار خواهد گرفت و مديريت منابع انساني يا عناوين مشابه مركز، مسئول تطبيق شرايط جديد محيط كار و ابلاغ به واحد ذيربط مي باشد.

تبصره 4 برقراري فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي باشد.

ماده 5 

 اين دستورالعمل مشتمل بر 5 ماده و 6 تبصره در تاريخ 22 /7 /1391 به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

پيوست شماره چهار
دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضا
موضوع ماده 45 آيين نامه اداري – استخدامي

ماده 1 

 منظور از “مراجع رسيدگي كننده” در اين دستورالعمل، كليه مراجع قضائي و انتظامي مي باشد.

تبصره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري درمواردي كه شاكي عضو مركز نباشد نيز در شمول اين دستورالعمل قرار مي گيرند.

ماده 2 

 كليه اعضاي مركز اعم از رسمي، پيماني و قراردادي در رابطه با دعاوي و شكايات مطروحه در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است مشمول حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل مي باشند.

تبصره اعضاي بازنشسته ،از كارافتاده و متوفي در ارتباط با دعاوي و شكايات يادشده در زمان اشتغال، مشمول حمايت قضايي و حقوقي مي گردند و درمورد اعضاي متوفي تقاضاي همسر يا يكي از وراث درجه اول مندرج در ماده (1032) قانون مدني براي حمايت قضايي و حقوقي كافي است.

ماده 3 

 متقاضي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل و جهات مورد نياز براي حمايت قضايي و حقوقي به رئيس مركز يا مقام مجاز تسليم مي دارد.

ماده 4 

 مرجع تشخيص ارتباط موضوع دعوا با وظايف عضو براي انجام حمايت قضايي و حقوقي، رئيس مركز يا مقام مجاز مي باشد.

ماده5 

 رئيس مركز يا مقام مجاز موظف است درصورت انجام تشريفات مقرر در مواد “3” و “4” اين دستورالعمل، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به طور كتبي با ذكر موضوع به همراه مدارك و اسناد موردنياز، به مراجع رسيدگي كننده ذيصلاح معرفي و رونوشت آن را به عضو متقاضي ارايه نمايد.

ماده 6 

 خدمات كارشناسان حقوقي موضوع اين دستورالعمل شامل موارد ذيل است:
الف- انجام مشاوره و ارشاد قضايي
ب – شركت در جلسات دادرسي
ج – تنظيم شكايت، دادخواست لوايح و دفاعيه هاي لازم
د- مراجعه به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي ذي ربط جهت حسن اجراي وظايف محول
هـ – ساير خدماتي كه در مراحل دادرسي،‌ وكلاي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن مي باشند

ماده7 

 كارشناس يا كارشناسان حقوقي (موضوع ماده 5) اين دستورالعمل، موظفند در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به طور فعال شركت نمايند و درصورتي كه براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذرموجه داشته باشند، مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبلاً به صورت كتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهند تا امكان معرفي كارشناس يا كارشناسان حقوقي ديگر به مرجع رسيدگي كننده ذيربط فراهم گردد.

تبصره تشخيص عذرموجه برعهده رئيس مركز يا مقام مجاز مي باشد.

ماده 8 

 كارشناس حقوقي نمي تواند براي انجام حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل از عضو متقاضي، وجه يا مال يا سندي به عنوان حق الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري اخذ نمايد درغيراينصورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ماده 9 

 مركز مي تواند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي اين دستورالعمل خدمات حقوقي ارائه مي‌دهند، علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقي، حداكثر تا 20 درصد فوق العاده جذب ايشان با تشخيص رئيس مركز و رعايت مقررات مربوط پرداخت نمايد.

ماده 10 

 درموارد زير ارائه خدمات موضوع اين دستورالعمل از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي يابد:
الف – انصراف كتبي عضو متقاضي حمايت قضايي و حقوقي به مركز
ب – قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با مركز از قبيل استعفا، اخراج، بازخريد، بازنشستگي، ازكارافتادگي، انتقال و يا فوت

ماده 11 

 مفاد اين دستورالعمل به كليه پرونده هاي قضايي جاري (كيفري- حقوقي و اداري) مركز تسري مي يابد.

ماده 12 

 اين دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره در تاريخ 22 /7 /1391 به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيد و ازتاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

پيوست شماره پنج
دستورالعمل پرداخت كمكهاي رفاهي
موضوع ماده “69” آيين نامه اداري – استخدامي

ماده 1 

 كليه اعضاي شاغل در مركز، ماهيانه از كمك هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم رفاهي مصوب هيأت رييسه ،كه از ميزان تعيين شده براساس مصوبات هيأت وزيران كمتر نخواهد بود، به شرح ذيل بهره مند مي گردند:
1- 1-
كمك هزينه يك وعده غذاي گرم در روز كاري
1 – 2-
كمك هزينه مهد كودك به ازاي هر فرزند زير شش سال (صرفاً به يكي از زوجين شاغل در مركز يا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري يا ساير دستگاه هاي اجرايي تعلق مي گيرد)
1 – 3-
كمك هزينه اياب و ذهاب
1 – 4-
كمك هزينه مسكن

تبصره به اعضاي شاغل در مشاغلي كه از سوي هيأت اجرايي واجد شرايط دريافت شير يا لباس حسب مورد مي باشند، به ميزان تعيين شده توسط هيأت اجرايي هزينه تهيه شير و لباس پرداخت مي شود.

ماده 2 

 مركز مكلف است علاوه بر درصد پرداخت حق بيمه پايه درمان، پنجاه درصد حق بيمه تكميلي اعضا و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را پرداخت نمايد.

ماده 3 

 پرداخت سهم حق بيمه عمر و حوادث اعضا به عهده مركز مي باشد.

ماده 4 

 مركز مي تواند در طول سال وجوهي را تحت عنوان كمك هزينه غيرنقدي به مناسبتهاي ويژه مذهبي و ملي به اعضاي شاغل پرداخت نمايد.

ماده 5 

 مركز مي تواند به منظور تشويق پس انداز و حمايت از اعضاي مركز، از طريق تأمين اندوخته، بنا به درخواست عضو شاغل رسمي و پيماني حساب پس انداز سهم عضو نزد يكي از بانكها به نام عضو افتتاح و تا 35 درصد حقوق رتبه و پايه وي را در هر ماه به عنوان ” سهم پس اندازعضو” از دريافتي وي كسر و به حساب مزبور واريز نمايد. در اين صورت در هرماه 100 درصد ” سهم پس‌انداز عضو” به عنوان ” سهم پس انداز مركز” ازمحل اعتبارات پرسنلي مركز، ضمن درج در بودجه تفصيلي سالانه مصوب شوراي عالي به حساب سپرده جداگانه اي كه به نام عضو افتتاح خواهد شد واريز مي شود.

تبصره موجودي حسابهاي موضوع اين ماده در زمان اشتغال عضو غيرقابل برداشت مي باشد.

ماده 6 

 مركز مي تواند به اعضاي شاغل خود در طي سال با تصويب هيأت رئيسه تا دو برابر حقوق و مزاياي عضو را تحت عنوان پاداش مشروط به پيش بيني اعتبار لازم در بودجه تفصيلي ساليانه مصوب شوراي عالي پرداخت نمايد.

ماده 7

 مركز مي تواند هر ساله مبلغي را به منظور كمك يا وام به صندوق قرض الحسنه اعضاي مركز، ‌تعاونيهاي مسكن، مصرف و يا اعتباري يا پرداخت وام مستقيم به اعضا در بودجه تفصيلي با تصويب شوراي عالي، منظور نمايد.

تبصره ميزان كمك و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب مي باشد و نحوه پرداخت و گردش مالي آن مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت رئيسه مي رسد.

ماده 8

اين دستورالعمل مشتمل بر 8 ماده و 3 تبصره در تاريخ 22 /7 /1391 به تصويب شوراي عالي رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي باشد.