آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور مصوب ۱۳۹۱

آيين نامه ي داخلي شوراي عالي فضاي مجازي كشور 

 

شوراي عالي فضاي مجازي، در پنجمين جلسه مورخ 10 /4 /1391، «آيين نامه ي داخلي شوراي عالي فضاي مجازي كشور» را به شرح زير تصويب نمود؛

 

ماده 1

در اين آيين نامه اصطلاحات با تعاريف ذيل بكار مي رود:

شوراي عالي: شوراي عالي فضاي مجازي كشور

رييس شورا: رييس شوراي عالي فضاي مجازي كشور

رئيس جلسه: رئيس جلسه شوراي عالي فضاي مجازي كشور

مركز: مركز ملي فضاي مجازي كشور

دبير شورا: دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور

دبيرخانه: دبيرخانه ي شوراي عالي فضاي مجازي كشور

شوراي معين: شوراي معين شوراي عالي فضاي مجازي كشور

 

ماده 2

دبير شورا كه رياست مركز را نيز بر عهده خواهد داشت، با پيشنهاد رييس شورا و بر اساس نظر موافق اكثريت مطلق اعضاي شورا، به مقام معظم رهبري پيشنهاد و پس از تصويب معظم له با حكم رييس شورا منصوب خواهد شد.

 

تبصره 1 ـ پيشنهاد عزل رييس مركز به صورت كتبي توسط رييس شورا يا حداقل پنج نفر از اعضاء قابل طرح است و در اولين جلسه شورا بررسي شده و در صورت كسب رأي موافق اكثريت مطلق اعضاي شورا، به مقام معظم رهبري پيشنهاد مي شود. رييس شورا تا انتصاب فرد جديد، سرپرستي حداكثر به مدت سه ماه براي مركز تعيين مي نمايد.

 

تبصره 2 ـ درصورت تغيير اكثريت اعضاي شوراي عالي طي دوره، كسب رأي موافق اكثريت مطلق اعضاي شورا براي ابقاي رييس مركز لازم مي باشد.

 

تبصره 3 – پس از انتخاب دبير در صورتي كه دوره زماني محدودي براي مسئوليت دبير مشخص شده باشد، در پايان زمان مزبور موضوع انتخاب دبير جديد، يا ابقاي دبير قبلي مطرح و رأي گيري به عمل خواهد آمد. در صورتي كه در انتخاب دبير دوره زماني مسئوليت تعيين نشده باشد، با آغاز دوره جديد شورا دوره مسئوليت دبير نيز پايان مي پذيرد و طبعاً انتخاب دبير در جلسه شوراي عالي مطرح و مطابق آيين نامه اقدام خواهد شد.

ماده 3

رييس مركز، وظايف دبيرخانه را نيز بر عهده خواهد داشت.

 

ماده 4

برنامه هاي پنجساله و سنواتي مربوط به تحقق وظايف شوراي عالي بر اساس اسناد بالادستي، به پيشنهاد دبير تهيه و به تصويب شوراي عالي مي رسد.

 

ماده 5

جلسات شوراي عالي با حضور اكثريت مطلق اعضاي شورا و به رياست رييس شورا و در غياب ايشان، رييس مجلس شوراي اسلامي و يا رييس قوه قضاييه رسميت مي يابد.

 

تبصره ـ اعضاي حقيقي كه مرخصي طولاني (حداقل سه ماه)، به دلايل موجه از قبيل فرصت مطالعاتي، مأموريت، بيماري و مسافرت از رئيس شورا گرفته باشند، در دوره مرخصي، رأي و عضويت آنان در حد نصاب رسميت جلسات محسوب نخواهد شد.

 

ماده 6

جلسات شوراي عالي هر چهار هفته حداقل يك بار تشكيل مي شود.

 

تبصره ـ جلسات فوق العاده به يكي از دو صورت ذيل، قابل تشكيل است:

الف: به دعوت رئيس شورا

ب: به تقاضاي يك سوم كل اعضاء

 

ماده 7

وظايف و اختيارات رئيس شورا عبارت است از:

الف) صدور حكم انتصاب و عزل دبير شورا مطابق ماده 2

ب) رياست و اداره جلسات شورا مطابق ماده 5 و ساير مواد آيين نامه

ج) تشكيل جلسه فوق العاده مطابق ماده 6

د) ملاحظه مصوبات شوراي عالي قبل از ارائه جهت استحضار مقام معظم رهبري مطابق ماده 11

ه) تأييد دستور جلسات شوراي عالي مطابق ماده 13

 

ماده 8

اوراق و اسناد كتبي، الكترونيكي، صوتي و تصويري ارائه شده در جلسات شوراي عالي و نيز مشروح مذاكرات شورا داراي طبقه بندي حفاظتي است و مرجع آن، دبير است. بهره برداري از اين اسناد براي اعضاي شورا مشروط به حفظ طبقه بندي بلامانع است.

 

تبصره 1 ـ خلاصه صورت جلسه مذاكرات و نيز مصوبات هر جلسه شوراي عالي براي اعضاي شورا به گونه اي كه حداكثر تا يك هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال مي شود و رعايت طبقه بندي و حيطه بندي آن براي اعضا الزامي است. در صورتي كه هر يك از اعضاء در خلاصه مشروح مذاكرات، مطلبي بر خلاف اظهار نظراتشان ثبت شده باشد مي توانند نسبت به همان مورد در جلسه رسمي تذكر داده تا اصلاح شود.

 

تبصره 2 ـ با تصويب شورا، برخي مصوبات مي تواند براي اعضا ارسال نشود.

 

تبصره 3 ـ كليه جلسات شوراي عالي ضبط صوتي شده و نسخه اي از آن جهت بهره برداري اعضا در دبيرخانه بايگاني مي شود.

 

ماده 9

اداره جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آيين نامه و حفظ نظم جلسه، طبق اين آيين نامه به عهده رئيس جلسه است.

 

تبصره ـ تقويم تشكيل جلسات ساليانه در آخرين جلسه هر سال براي سال بعد به اطلاع اعضاي شوراي عالي مي رسد.

 

ماده 10

اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر در جلسه است مشروط بر آنكه در هر حال تعداد آراي موافق از هفت رأي كمتر نباشد.

 

تبصره ـ در صورت تساوي آراء، رأي رئيس جلسه مرجح خواهد بود.

 

ماده 11

مصوبات شوراي عالي پس از ملاحظه ي رييس شورا بلافاصله توسط دبير به استحضار مقام معظم رهبري مي رسد و سپس توسط دبير به دستگاهها و اشخاص ذيربط ابلاغ مي شود.

 

تبصره ـ آن دسته از مصوبات شوراي عالي كه بنا بر تشخيص دبير، انتشار عمومي آن ضرورت دارد، به منظور درج و انتشار به روزنامه رسمي كشور ابلاغ مي شود.

 

ماده 12

هر عضو شورا موظف است در كليه جلسات شوراي عالي حضور داشته باشد.

 

تبصره 1 ـ غيبتي با اطلاع تلقي مي شود كه حداقل بيست و چهار ساعت قبل از تشكيل هر جلسه به دبير اطلاع داده شود.

 

تبصره 2 ـ در صورت غيبت غيرموجه هر يك از اعضا به ميزان سه جلسه ي متوالي يا پنج جلسه ي غيرمتوالي، گزارش آن جهت تصميم گيري به مقام معظم رهبري ارسال خواهد شد.

 

ماده 13

دستورهاي كار شوراي عالي بر اساس برنامه هاي مصوب شورا و با پيشنهاد هر يك از اعضاي شورا تعيين مي شود.

 

تبصره 1 ـ پيشنهادهاي واصله از اشخاص و دستگاههاي ذيربط، به دبير ارجاع مي گردد.

 

تبصره 2 ـ دستور جلسات توسط دبير تنظيم و پس از تأييد رئيس شورا يك هفته و در موارد استثنائي سه روز پيش از تشكيل هر جلسه به اطلاع اعضاء مي رسد.

 

تبصره 3 ـ در صورت تصويب اكثريت اعضاي حاضر مي توان موضوعي را از دستور جلسه خارج كرد.

 

ماده 14

حضور مديران ارشد دستگاه ها، كارشناسان و صاحب نظران در جلسات شوراي عالي حسب دستور جلسه، با تشخيص دبير و بدون حق رأي بلامانع است.

 

ماده 15

طرح ها و موضوعاتي كه رسيدگي به آنها به صورت خارج از نوبت و با قيد فوريت ضرورت دارد به روشهاي ذيل رسيدگي مي شود:

الف) در صورتيكه طرحي به صورت يك فوريتي، با پيشنهاد كتبي حداقل سه نفر از اعضاء مطرح شود و اكثريت اعضاي حاضر به يك فوريت آن رأي موافق دهند، بلافاصله پس از طرح در كارگروه تخصصي و حداكثر تا دو جلسه بعدي، در دستور جلسه شوراي عالي قرار خواهد گرفت.

ب) در صورتيكه طرحي به صورت دو فوريتي، با پيشنهاد كتبي حداقل پنج نفر از اعضاء مطرح شود و حداقل دو سوم اعضاي حاضر به دو فوريت آن رأي موافق دهند، در همان جلسه بررسي مي شود.

 

تبصره ـ زمان لازم براي توضيح فوريت موضوع، حداكثر ده دقيقه است و پس از سخنان مخالفين فوريت حداكثر به مدت پنج دقيقه، رأي گيري در جلسه به عمل مي آيد.

 

ماده 16

در هر جلسه قبل از ورود به دستور، رئيس جلسه مي تواند در مورد موضوعات مهم و ضروري مربوط به وظايف شوراي عالي، مطالب مورد نظر خود را به اطلاع اعضاء برساند.

 

ماده 17

در هر جلسه، اعضاي شوراي عالي طبق فهرستي كه قبلاً بر اساس موعد تقاضاي واصله تنظيم شده است، مي توانند با موافقت رئيس جلسه مجموعاً حداكثر به مدت ده دقيقه و هر فرد حداكثر سه دقيقه بعنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مرتبط با وظايف شوراي عالي صحبت نمايند. واگذاري تمام يا بخشي از وقت هر ناطق به ساير اعضاء و ناطقين بعدي امكان پذير مي باشد.

 

ماده 18

در هر جلسه پس از طرح هر موضوع، به تشخيص رئيس جلسه، حداكثر دو نفر مخالف و دو نفر موافق متناوباً و هر كدام حداكثر تا پنج دقيقه در كليات آن موضوع اعلام نظر كرده و پس از حداكثر پنج دقيقه اظهارنظر پيشنهاد دهنده اصلي، رأي گيري صورت مي گيرد. در بررسي جزئيات موضوع، ضمن پذيرش پيشنهادهاي ارائه شده، يك نفر مخالف و يك نفر موافق حداكثر تا دو دقيقه پيرامون پيشنهاد ارائه شده مي توانند اظهارنظر كنند. ادامه بحث به تشخيص رئيس جلسه مي باشد.

 

تبصره ـ در هر مورد، اگر مخالفي سخن نگفت، موافق نيز صحبت نمي كند.

 

ماده 19

به منظور استفاده بهينه از وقت جلسات شوراي عالي و تمركز زمان جلسات بر مسائل اساسي و سياست گذاري كلان در اهم مسائل و موضوعات فضاي مجازي، در ابتداي هر دوره، شورايي تحت عنوان «شوراي معين شوراي عالي فضاي مجازي كشور»، مركب از اعضاي حقيقي شوراي عالي به همراه اعضاي حقوقي شوراي عالي يا نمايندگان ثابت معرفي شده از سوي آنان كه حداقل سمت معاونت يا سمت هم تراز در دستگاه ذيربط دارند، تشكيل مي شود. وظيفة شوراي مزبور، بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص موضوعاتي است كه از سوي شوراي عالي به اين شورا محول مي شود.

 

تبصره 1 ـ در صورت عدم حضور رؤساي قوا، دبير، رياست جلسات شوراي معين را بر عهده دارد.

 

تبصره 2 ـ جلسات شوراي معين با حضور اكثريت اعضاي شوراي معين رسميت مي يابد و اعتبار مصوبات آن منوط به كسب اكثريت آراي حاضرين، كه نمي تواند كمتر از هفت رأي باشد مي باشد.

 

تبصره 3 ـ در صورت تساوي آراء، رأي رئيس جلسه شوراي معين مرجح خواهد بود.

 

تبصره 4 ـ جلسات شوراي معين حداقل هر چهار هفته يكبار تشكيل مي شود.

 

تبصره 5 ـ مصوبات شوراي معين، ظرف مدت دو هفته بعد از ارسال به اعضا و اعلام وصول و قرائت در شوراي عالي، در صورت درخواست حداقل پنج نفر از اعضاي شوراي عالي، در شوراي عالي مجدداً مطرح مي شود و در غير اين صورت مصوب تلقي خواهد شد.

 

ماده 20

شوراي عالي فضاي مجازي كشور مي تواند داراي كارگروه هاي تخصصي دائمي و موقت باشد.

 

تبصره ـ ايجاد، حذف و يا ادغام كارگروه هاي تخصصي، تركيب اعضاي آنها و وظايف هر يك به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.

 

ماده 21

دبير شوراي عالي به عنوان سخنگوي شورا موظف است به منظور تبيين مصوبات شوراي عالي و اطلاع رساني لازم درباره آنها، گزارشي از مصوبات و مذاكرات شورا را كه داراي طبقه بندي عادي است، به نحو مناسب به آگاهي جامعه علمي و تخصصي كشور و افكار عمومي برساند.

 

ماده 22

در جلسات شوراي عالي، اخذ رأي درباره انتخاب افراد، از طريق دستگاه خواهد بود.

 

ماده 23

قبل از اعلام اخذ رأي (توسط رئيس جلسه)، دبير، تعداد اعضاي حاضر در جلسـه را اعلام و در صورت رسميت جلسه، اخذ رأي به عمل مي آيد و نتيجه نهايي به وسيله رئيس جلسه اعلام مي شود.

 

تبصره ـ تنها اعضاي حاضر در جلسه حق رأي دارند.

 

ماده 24

تفسير مصوبات شوراي عالي بر عهده خود اين شورا مي باشد.

 

ماده 25

اين آيين نامه مشتمل بر 25 ماده و 24 تبصره در جلسه مورخ 10 /4 /1391 شوراي عالي فضاي مجازي كشور به تصويب نهايي رسيده است.

 

اين مصوبه كه طي نامه شماره 91113 / 01 /ش مورخ 13 /4 /1391 به استحضار مقام معظم رهبري (مدظله العالي) رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

 

دبير شوراي عالي فضاي مجازي ـ مهدي اخوان بهابادي