آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ۱۳۹۸

آيين نامه داخلي كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي

مقدمه
در اجراي بند «ث» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و آيين نامه اجرايي احصاي كليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطلاعات بين دستگاهي، موضوع مصوبه جلسه پنجاه و چهارم مورخ 24/ 9/ 97 شوراي عالي فضاي مجازي ابلاغي به شماره 104533/ 97 مورخ 12/ 10/ 1397 و به استناد بند 9 ماده 6 اين مصوبه، آيين نامه داخلي كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي در اولين جلسه اين كارگروه با حضور دبير شوراي عالي فضاي مجازي در چهار فصل مشتمل بر موارد ذيل، تدوين و تصويب شد.


فصل اول: اختصارات، تعاريف و كليات
فصل دوم: تشكيل جلسات و اداره كارگروه تعامل پذيري و نحوه رسيدگي به دستور جلسات
فصل سوم: تنظيم و ابلاغ مصوبات و نگهداري مستندات
فصل چهارم: ساير

فصل اول ـ اختصارات، تعاريف و كليات

ماده ۱ـ اختصارات
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شود:
۱ ـ۱ كارگروه: كارگروه تعامل پذيري موضوع ماده ۶ آيين نامه اجرايي احصاي كليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطلاعات بين دستگاهي
۱ ـ۲ شورا: شوراي اجرايي فناوري اطلاعات.
۱ ـ۳ دبير شورا: دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
۱ ـ۴ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
۱ ـ۵ دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم.
۱ ـ۶ خوشه هاي خدمت: تعريف مندرج در ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي و اصلاحات بعدي آن
۱ ـ۷ پايگاه هاي اطلاعاتي پايه: تعريف مندرج در بند سوم ماده يك آيين نامه اجرايي احصاي كليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطلاعات بين دستگاهي و اصلاحات بعدي آن
۱ ـ۸ امضاي الكترونيكي: تعريف مندرج در باب اول قانون تجارت الكترونيكي
۱ ـ۹ مهر زماني: تعريف مندرج در بند «ذ» ماده ۱ آيين نامه اجرايي ماده ۳۲ قانون تجارت الكترونيكي

ماده ۲ـ اعضا كارگروه تعامل پذيري
اعضاء كارگروه بر اساس ماده ۶ آيين نامه اجرايي احصاي كليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطلاعات بين دستگاهي و اصلاحات بعدي آن تعيين شده يا مي شود.
فهرست اعضا به شرح زير است:
۱ ـ۲ دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (رييس كارگروه)
۲ ـ۲ نماينده رئيس مجلس شوراي اسلامي
۳ ـ۲ نماينده قوه قضاييه
۴ ـ۲ نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح
۵ ـ۲ نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۶ ـ۲ نماينده وزارت اطلاعات
۷ـ۲ نماينده وزارت كشور
۸ ـ۲ نماينده سازمان اداري و استخدامي كشور
۹ ـ۲ نماينده بانك مركزي ج.ا.ا
۱۰ ـ۲ نماينده نيروي انتظامي ج.ا.ا
۱۱ ـ۲ نماينده هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار
۱۲ ـ۲ دو نفر متخصص فناوري اطلاعات به انتخاب رئيس كارگروه
۱۳ ـ۲ رؤساي خوشه هاي خدمات به تناسب موضوع و حسب مورد
۱۴ ـ۲ دستگاه مبدأ (متوليان پايگاه اطلاعات پايه) حسب مورد
۱۵ ـ۲ دستگاه مقصد (بهره بردار پايگاه اطلاعات پايه) حسب مورد

ماده ۳ـ نحوه عضويت
۱ ـ۳ بالاترين مقام دستگاه اجرايي عضو يكي از معاونين يا عناوين مشابه در دستگاه اجرايي را به عنوان نماينده ذيربط به كارگروه پيشنهاد و حكم انتصاب توسط رييس كارگروه براي يك دوره دو ساله صادر خواهد شد
۲ ـ۳ اعضاي حقيقي كارگروه توسط رييس كارگروه تعامل پذيري تعيين و براي يك دوره دو ساله به عضويت كارگروه منصوب مي شوند.
۳ ـ۳ رؤساي خوشه خدمات، دستگاههاي متولي پايگاه اطلاعات پايه و دستگاه مقصد (بهره برداري) به تناسب موضوع و حسب مورد در جلسات مربوط

تبصره ۱ـ نمايندگان دستگاه هاي اجرايي غير عضو، حسب موضوع دستور جلسه و بنابر دعوت رييس كارگروه، در جلسه بدون حق راي شركت خواهند كرد .

ماده ۴ـ وظايف كارگروه تعامل پذيري

الف : هدف از ايجاد كارگروه
ايجاد هماهنگي، نظارت، تصميم سازي در تبادل اطلاعات بين دستگاهي به منظور حفظ يكپارچگي، استانداردسازي، تسهيل و تسريع در ارائه خدمات الكترونيكي و به اشتراك گذاري اطلاعات ذينفعان در قالب موارد پنجگانه

ب : وظايف و اختيارات كارگروه
۱ ـ۴ تعيين ضوابط و استانداردهاي لازم نظير قالب شناسنامه هاي فني؛
۲ ـ۴ ارزيابي شناسنامه فني تكميل شده توسط دستگاه ‏هاي اجرايي؛
۳ ـ۴ استعلامات و نحوه دسترسي به آن ها؛
۴ ـ۴ تعيين دادگان [پاورقي 1] براي دولت الكترونيك؛
۵ ـ۴ تدوين توافق نامه تبادل اطلاعات بين دستگاه هاي مبدأ، مقصد و مركز ملي تبادل اطلاعات؛
۶ ـ۴ تأييد درخواست استمهال دستگاه هاي اجرايي و موارد مستثني از اين مصوبه؛
۷ ـ۴ تعيين مدل پياده سازي تبادل اطلاعات و استعلام الكترونيكي بين دستگاهي؛
۸ ـ۴ به روزرساني فهرست پايگاه هاي اطلاعاتي پايه؛
۹ ـ۴ تدوين دستورالعمل هاي اجرايي مورد نياز
۱۰ ـ۴ تعيين شيوه پخش عمومي استعلام هاي داراي كاربرد عام [پاورقي 2]
۱۱ ـ۴ تدوين پيشنهادات لازم براي شكل گيري بستر‌هاي قانوني مربوط به مراجع ذيربط

[پاورقي 1

[پاورقي 2] تبصره 3 ماده 3 آيين نامه مصوب شوراي عالي فضاي مجازي

فصل دوم ـ تشكيل جلسات و اداره كارگروه و نحوه رسيدگي به دستور جلسات

ماده ۵ ـ اعضاي صاحب راي كارگروه تعامل پذيري
اعضاء صاحب رأي عبارتند از اعضا كارگروه مندرج در آيين نامه اجرايي احصاي كليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطلاعات بين دستگاهي و اصلاحات بعدي آن

ماده ۶ ـ رسميت جلسات كارگروه تعامل پذيري
جلسه كارگروه تعامل پذيري با حضور حداقل نصف بعلاوه يك نفر از اعضاي صاحب رأي كارگروه تعامل پذيري رسميت مي يابد.و اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأي موافق دو /سوم (۲/۳) اعضاي حاضر در جلسه است.

ماده ۷ ـ وظايف اعضا
كليه اعضا موظفند :
۱ . شخصاً در جلسات شركت نمايند.همراهي كارشناسان در معيت اعضا با هماهنگي دبيرخانه بلامانع است
۲. عدم حضور خود در جلسه را يك روز كاري قبل از برگزاري جلسه به صورت كتبي يا ديگر روش هاي مورد توافق به دبيرخانه اعلام نمايند.

تبصره ـ در صورت سه جلسه غيبت در طول 6 ماه، كارگروه گزارش مربوط را به دستگاه ذيربط و رييس مركز ملي فضاي مجازي اعلام خواهد نمود.

ماده ۸ ـ تشكيل جلسات كارگروه تعامل پذيري
جلسات كارگروه با دعوتنامه به امضاي رييس كارگروه، حداقل هر ماه يكبار تشكيل مي شود. تقويم برگزاري جلسات عادي بصورت شش ماهه توسط دبيرخانه به اعضا اعلام مي گردد.

تبصره 1ـ دستور جلسات بر اساس برنامه هاي مصوب و پيشنهادهاي ثبت شده در دبيرخانه، توسط دبيرخانه تنظيم مي گردد.

تبصره 2ـ دستور جلسات عادي به همراه دعوتنامه ظرف يك هفته و براي جلسات فوق العاده سه روز پيش از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاء مي رسد. همچنين اطلاعات و اسناد مورد بررسي در كارگروه بايد حداقل هفت روز كاري قبل از جلسات و بصورت الكترونيكي در اختيار اعضاء قرار گيرد.

ماده 9ـ ترتيب رسيدگي در جلسات كارگروه تعامل پذيري
ترتيب رسيدگي به موضوعات جلسه بر اساس اولويت مندرج در دعوتنامه هر جلسه خواهد بود.

تبصره ـ در خصوص موضوعات فوري يا خارج از دستور، بنا به پيشنهاد حداقل 2 نفر از اعضا كارگروه تعامل پذيري و موافقت رييس جلسه موضوع در دستور كار جلسه قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰ـ وظايف دبيرخانه
دبيرخانه وظايف زير را به عهده دارد:
۶ ـ ۱ـ انجام فعاليتهاي دبيرخانه اي كارگروه تعامل پذيري از قبيل:
هماهنگي دعوت اعضا و اعلام دستور جلسات كارگروه به ايشان
تهيه و تنظيم صورتجلسات و مصوبات كارگروه
ارسال مستندات، اسناد، متن پيشنهادي مصوبات آماده طرح، مربوط براي اعضا
۶ ـ ۲ـ اخذ گزارش عملكرد از دستگاههاي اجرايي ذيربط در خصوص كارگروه و پيگيري اجراي مصوبات
۶ ـ ۳ـ تهيه گزارشات ۶ ماهه و سالانه از فعاليتهاي كارگروه و تحقق اهداف جهت ارايه به مراجع ذيربط
۶ ـ ۴ـ اخذ بازخورد از رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي در خصوص مصوبات و دستور جلسات كارگروه
۶ ـ ۵ ـ پايش مستمر تحقق اهداف كارگروه

تبصره ـ دبيرخانه پيشنهادهاي واصله از اشخاص و دستگاههاي اجرايي را ثبت و بررسي كرده و رييس كارگروه حسب مورد موضوع را در دستور كار جلسات كارگروه قرار مي دهد.

فصل سوم ـ تنظيم و ابلاغ مصوبات و نگهداري مستندات

ماده ۱۱ـ شيوه نگهداري و بايگاني اسناد
نسخه الكترونيكي مناسب كليه اسناد و مدارك علاوه بر روشهاي رايج نگهداري اسناد دولتي، نيز توليد مي شود. به منظور حفظ جامعيت و انكارناپذيري محتواي موجود يا توليد شده، امضاي الكترونيكي معتبر و ممهور به مهر زماني مي شوند. اين اسناد در دبيرخانه نگهداري خواهند شد.

تبصره ـ بايستي نسخ الكترونيكي كليه اسناد و مدارك مرتبط با كارگروه تعامل پذيري كه انتشار عمومي مي يابند، با امضاي الكترونيكي رييس كارگروه همراه با مهر زماني يا فناوريهاي ذيربط در پايگاه اطلاع رساني مربوط انتشار يابد.

ماده 12ـ امضاي مستندات
دستورالعمل چگونگي امضاي الكترونيكي مستندات كارگروه از جهت تعداد امضاهاي الكترونيكي و مشخصات مندرج در گواهي افراد امضاكننده براي اسناد مختلف، توسط دبيرخانه تهيه و به تأييد كارگروه مي رسد.

ماده ۱۳ـ طبقه بندي مستندات
مرجع طبقه بندي اوراق و اسناد كارگروه اعم از كتبي، الكترونيكي، صوتي و تصويري و مشروح مذاكرات كارگروه، رييس كارگروه است. در صورت ضرورت اعضاي كارگروه به بهره برداري از آنها، بهره برداري با هماهنگي دبيرخانه، و تكثير و خروج آنها نيز با مجوز رييس كارگروه تعامل پذيري بلامانع مي باشد.

تبصره ۱ـ خلاصه صورتجلسه مذاكرات و مصوبات هر جلسه كارگروه براي كليه اعضاي كارگروه به گونه اي كه حداكثر تا يك هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال مي شود.

تبصره 2ـ كليه جلسات كارگروه ضبط صوتي و در صورت نياز تصويري شده و نوارهاي (يا فايلهاي صوتي و تصويري) مزبور حفظ مي شود تا حسب ضرورت مورد بهره برداري قرار گيرد.

ماده ۱۴ـ درج و انتشار
مصوبات هر جلسه كارگروه ظرف حداكثر يك هفته بعد از برگزاري جلسه كارگروه جهت درج و انتشار توسط رييس كارگروه به روزنامه رسمي كشور و دستگاههاي ذيربط هر مصوبه ابلاغ مي شود.

فصل چهارم ـ ساير

ماده ۱۵ـ اطلاع رساني عمومي
دبيرخانه موظف است به منظور تبيين مصوبات كارگروه و اطلاع رساني لازم درباره آن، گزارشي از مصوبات و مذاكرات را كه داراي طبقه بندي نمي باشند، علاوه بر درج در پايگاه اطلاع رساني، به طرق مناسب؛ نظير شبكه هاي اجتماعي، خبرنامه، نشريه علمي تخصصي، برنامه هاي صدا و سيما، نشست ها و ميزگردهاي تخصصي به آگاهي جامعه علمي و فني كشور و افكار عمومي برساند .

تبصره ـ دبيرخانه موظف است تا امكان نقد يا اظهارنظر عمومي مردم بر دستور جلسات و مصوبات غير طبقه بندي شده كارگروه را در شبكه هاي اجتماعي فراهم نمايد.

ماده ۱۶ـ روشهاي ارسال
دبيرخانه موظف است با به روزرساني مستندات در پايگاه اطلاع رساني و صندوق پست الكترونيكي اعضاي كارگروه و اعلام لينك آن از طريق پست الكترونيكي، پيام كوتاه و يا ارسال فكس نسبت به اعلام و ارسال مستندات به آنها اقدام نمايد.
همچنين ارسال دعوتنامه شركت در جلسات از همان طريق و همچنين فكس صورت مي پذيرد.

اين آيين نامه در 4 فصل و 16 ماده و 10 تبصره در اولين جلسه كارگروه تعامل پذيري مورخ 21/ 3/ 1398 به اتفاق آرا به تصويب رسيد.