آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ۱۳۹۸

آیین نامه داخلی كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی

مقدمه
در اجرای بند «ث» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه اجرایی احصای كلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی، موضوع مصوبه جلسه پنجاه و چهارم مورخ 24/ 9/ 97 شورای عالی فضای مجازی ابلاغی به شماره 104533/ 97 مورخ 12/ 10/ 1397 و به استناد بند 9 ماده 6 این مصوبه، آیین نامه داخلی كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی در اولین جلسه این كارگروه با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی در چهار فصل مشتمل بر موارد ذیل، تدوین و تصویب شد.


فصل اول: اختصارات، تعاریف و كلیات
فصل دوم: تشكیل جلسات و اداره كارگروه تعامل پذیری و نحوه رسیدگی به دستور جلسات
فصل سوم: تنظیم و ابلاغ مصوبات و نگهداری مستندات
فصل چهارم: سایر

فصل اول ـ اختصارات، تعاریف و كلیات

ماده ۱ـ اختصارات
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار برده می شود:
۱ ـ۱ كارگروه: كارگروه تعامل پذیری موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی احصای كلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی
۱ ـ۲ شورا: شورای اجرایی فناوری اطلاعات.
۱ ـ۳ دبیر شورا: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات
۱ ـ۴ دبیرخانه: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
۱ ـ۵ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم.
۱ ـ۶ خوشه های خدمت: تعریف مندرج در ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الكترونیكی و اصلاحات بعدی آن
۱ ـ۷ پایگاه های اطلاعاتی پایه: تعریف مندرج در بند سوم ماده یك آیین نامه اجرایی احصای كلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن
۱ ـ۸ امضای الكترونیكی: تعریف مندرج در باب اول قانون تجارت الكترونیكی
۱ ـ۹ مهر زمانی: تعریف مندرج در بند «ذ» ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الكترونیكی

ماده ۲ـ اعضا كارگروه تعامل پذیری
اعضاء كارگروه بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی احصای كلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن تعیین شده یا می شود.
فهرست اعضا به شرح زیر است:
۱ ـ۲ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (رییس كارگروه)
۲ ـ۲ نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی
۳ ـ۲ نماینده قوه قضاییه
۴ ـ۲ نماینده ستاد كل نیروهای مسلح
۵ ـ۲ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶ ـ۲ نماینده وزارت اطلاعات
۷ـ۲ نماینده وزارت كشور
۸ ـ۲ نماینده سازمان اداری و استخدامی كشور
۹ ـ۲ نماینده بانك مركزی ج.ا.ا
۱۰ ـ۲ نماینده نیروی انتظامی ج.ا.ا
۱۱ ـ۲ نماینده هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار
۱۲ ـ۲ دو نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس كارگروه
۱۳ ـ۲ رؤسای خوشه های خدمات به تناسب موضوع و حسب مورد
۱۴ ـ۲ دستگاه مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد
۱۵ ـ۲ دستگاه مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد

ماده ۳ـ نحوه عضویت
۱ ـ۳ بالاترین مقام دستگاه اجرایی عضو یكی از معاونین یا عناوین مشابه در دستگاه اجرایی را به عنوان نماینده ذیربط به كارگروه پیشنهاد و حكم انتصاب توسط رییس كارگروه برای یك دوره دو ساله صادر خواهد شد
۲ ـ۳ اعضای حقیقی كارگروه توسط رییس كارگروه تعامل پذیری تعیین و برای یك دوره دو ساله به عضویت كارگروه منصوب می شوند.
۳ ـ۳ رؤسای خوشه خدمات، دستگاههای متولی پایگاه اطلاعات پایه و دستگاه مقصد (بهره برداری) به تناسب موضوع و حسب مورد در جلسات مربوط

تبصره ۱ـ نمایندگان دستگاه های اجرایی غیر عضو، حسب موضوع دستور جلسه و بنابر دعوت رییس كارگروه، در جلسه بدون حق رای شركت خواهند كرد .

ماده ۴ـ وظایف كارگروه تعامل پذیری

الف : هدف از ایجاد كارگروه
ایجاد هماهنگی، نظارت، تصمیم سازی در تبادل اطلاعات بین دستگاهی به منظور حفظ یكپارچگی، استانداردسازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات الكترونیكی و به اشتراك گذاری اطلاعات ذینفعان در قالب موارد پنجگانه

ب : وظایف و اختیارات كارگروه
۱ ـ۴ تعیین ضوابط و استانداردهای لازم نظیر قالب شناسنامه های فنی؛
۲ ـ۴ ارزیابی شناسنامه فنی تكمیل شده توسط دستگاه ‏های اجرایی؛
۳ ـ۴ استعلامات و نحوه دسترسی به آن ها؛
۴ ـ۴ تعیین دادگان [پاورقی 1] برای دولت الكترونیك؛
۵ ـ۴ تدوین توافق نامه تبادل اطلاعات بین دستگاه های مبدأ، مقصد و مركز ملی تبادل اطلاعات؛
۶ ـ۴ تأیید درخواست استمهال دستگاه های اجرایی و موارد مستثنی از این مصوبه؛
۷ ـ۴ تعیین مدل پیاده سازی تبادل اطلاعات و استعلام الكترونیكی بین دستگاهی؛
۸ ـ۴ به روزرسانی فهرست پایگاه های اطلاعاتی پایه؛
۹ ـ۴ تدوین دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز
۱۰ ـ۴ تعیین شیوه پخش عمومی استعلام های دارای كاربرد عام [پاورقی 2]
۱۱ ـ۴ تدوین پیشنهادات لازم برای شكل گیری بستر‌های قانونی مربوط به مراجع ذیربط

[پاورقی 1

[پاورقی 2] تبصره 3 ماده 3 آیین نامه مصوب شورای عالی فضای مجازی

فصل دوم ـ تشكیل جلسات و اداره كارگروه و نحوه رسیدگی به دستور جلسات

ماده ۵ ـ اعضای صاحب رای كارگروه تعامل پذیری
اعضاء صاحب رأی عبارتند از اعضا كارگروه مندرج در آیین نامه اجرایی احصای كلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن

ماده ۶ ـ رسمیت جلسات كارگروه تعامل پذیری
جلسه كارگروه تعامل پذیری با حضور حداقل نصف بعلاوه یك نفر از اعضای صاحب رأی كارگروه تعامل پذیری رسمیت می یابد.و اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأی موافق دو /سوم (۲/۳) اعضای حاضر در جلسه است.

ماده ۷ ـ وظایف اعضا
كلیه اعضا موظفند :
۱ . شخصاً در جلسات شركت نمایند.همراهی كارشناسان در معیت اعضا با هماهنگی دبیرخانه بلامانع است
۲. عدم حضور خود در جلسه را یك روز كاری قبل از برگزاری جلسه به صورت كتبی یا دیگر روش های مورد توافق به دبیرخانه اعلام نمایند.

تبصره ـ در صورت سه جلسه غیبت در طول 6 ماه، كارگروه گزارش مربوط را به دستگاه ذیربط و رییس مركز ملی فضای مجازی اعلام خواهد نمود.

ماده ۸ ـ تشكیل جلسات كارگروه تعامل پذیری
جلسات كارگروه با دعوتنامه به امضای رییس كارگروه، حداقل هر ماه یكبار تشكیل می شود. تقویم برگزاری جلسات عادی بصورت شش ماهه توسط دبیرخانه به اعضا اعلام می گردد.

تبصره 1ـ دستور جلسات بر اساس برنامه های مصوب و پیشنهادهای ثبت شده در دبیرخانه، توسط دبیرخانه تنظیم می گردد.

تبصره 2ـ دستور جلسات عادی به همراه دعوتنامه ظرف یك هفته و برای جلسات فوق العاده سه روز پیش از تشكیل جلسه به اطلاع اعضاء می رسد. همچنین اطلاعات و اسناد مورد بررسی در كارگروه باید حداقل هفت روز كاری قبل از جلسات و بصورت الكترونیكی در اختیار اعضاء قرار گیرد.

ماده 9ـ ترتیب رسیدگی در جلسات كارگروه تعامل پذیری
ترتیب رسیدگی به موضوعات جلسه بر اساس اولویت مندرج در دعوتنامه هر جلسه خواهد بود.

تبصره ـ در خصوص موضوعات فوری یا خارج از دستور، بنا به پیشنهاد حداقل 2 نفر از اعضا كارگروه تعامل پذیری و موافقت رییس جلسه موضوع در دستور كار جلسه قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰ـ وظایف دبیرخانه
دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
۶ ـ ۱ـ انجام فعالیتهای دبیرخانه ای كارگروه تعامل پذیری از قبیل:
هماهنگی دعوت اعضا و اعلام دستور جلسات كارگروه به ایشان
تهیه و تنظیم صورتجلسات و مصوبات كارگروه
ارسال مستندات، اسناد، متن پیشنهادی مصوبات آماده طرح، مربوط برای اعضا
۶ ـ ۲ـ اخذ گزارش عملكرد از دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص كارگروه و پیگیری اجرای مصوبات
۶ ـ ۳ـ تهیه گزارشات ۶ ماهه و سالانه از فعالیتهای كارگروه و تحقق اهداف جهت ارایه به مراجع ذیربط
۶ ـ ۴ـ اخذ بازخورد از رسانه ها و شبكه های اجتماعی در خصوص مصوبات و دستور جلسات كارگروه
۶ ـ ۵ ـ پایش مستمر تحقق اهداف كارگروه

تبصره ـ دبیرخانه پیشنهادهای واصله از اشخاص و دستگاههای اجرایی را ثبت و بررسی كرده و رییس كارگروه حسب مورد موضوع را در دستور كار جلسات كارگروه قرار می دهد.

فصل سوم ـ تنظیم و ابلاغ مصوبات و نگهداری مستندات

ماده ۱۱ـ شیوه نگهداری و بایگانی اسناد
نسخه الكترونیكی مناسب كلیه اسناد و مدارك علاوه بر روشهای رایج نگهداری اسناد دولتی، نیز تولید می شود. به منظور حفظ جامعیت و انكارناپذیری محتوای موجود یا تولید شده، امضای الكترونیكی معتبر و ممهور به مهر زمانی می شوند. این اسناد در دبیرخانه نگهداری خواهند شد.

تبصره ـ بایستی نسخ الكترونیكی كلیه اسناد و مدارك مرتبط با كارگروه تعامل پذیری كه انتشار عمومی می یابند، با امضای الكترونیكی رییس كارگروه همراه با مهر زمانی یا فناوریهای ذیربط در پایگاه اطلاع رسانی مربوط انتشار یابد.

ماده 12ـ امضای مستندات
دستورالعمل چگونگی امضای الكترونیكی مستندات كارگروه از جهت تعداد امضاهای الكترونیكی و مشخصات مندرج در گواهی افراد امضاكننده برای اسناد مختلف، توسط دبیرخانه تهیه و به تأیید كارگروه می رسد.

ماده ۱۳ـ طبقه بندی مستندات
مرجع طبقه بندی اوراق و اسناد كارگروه اعم از كتبی، الكترونیكی، صوتی و تصویری و مشروح مذاكرات كارگروه، رییس كارگروه است. در صورت ضرورت اعضای كارگروه به بهره برداری از آنها، بهره برداری با هماهنگی دبیرخانه، و تكثیر و خروج آنها نیز با مجوز رییس كارگروه تعامل پذیری بلامانع می باشد.

تبصره ۱ـ خلاصه صورتجلسه مذاكرات و مصوبات هر جلسه كارگروه برای كلیه اعضای كارگروه به گونه ای كه حداكثر تا یك هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال می شود.

تبصره 2ـ كلیه جلسات كارگروه ضبط صوتی و در صورت نیاز تصویری شده و نوارهای (یا فایلهای صوتی و تصویری) مزبور حفظ می شود تا حسب ضرورت مورد بهره برداری قرار گیرد.

ماده ۱۴ـ درج و انتشار
مصوبات هر جلسه كارگروه ظرف حداكثر یك هفته بعد از برگزاری جلسه كارگروه جهت درج و انتشار توسط رییس كارگروه به روزنامه رسمی كشور و دستگاههای ذیربط هر مصوبه ابلاغ می شود.

فصل چهارم ـ سایر

ماده ۱۵ـ اطلاع رسانی عمومی
دبیرخانه موظف است به منظور تبیین مصوبات كارگروه و اطلاع رسانی لازم درباره آن، گزارشی از مصوبات و مذاكرات را كه دارای طبقه بندی نمی باشند، علاوه بر درج در پایگاه اطلاع رسانی، به طرق مناسب؛ نظیر شبكه های اجتماعی، خبرنامه، نشریه علمی تخصصی، برنامه های صدا و سیما، نشست ها و میزگردهای تخصصی به آگاهی جامعه علمی و فنی كشور و افكار عمومی برساند .

تبصره ـ دبیرخانه موظف است تا امكان نقد یا اظهارنظر عمومی مردم بر دستور جلسات و مصوبات غیر طبقه بندی شده كارگروه را در شبكه های اجتماعی فراهم نماید.

ماده ۱۶ـ روشهای ارسال
دبیرخانه موظف است با به روزرسانی مستندات در پایگاه اطلاع رسانی و صندوق پست الكترونیكی اعضای كارگروه و اعلام لینك آن از طریق پست الكترونیكی، پیام كوتاه و یا ارسال فكس نسبت به اعلام و ارسال مستندات به آنها اقدام نماید.
همچنین ارسال دعوتنامه شركت در جلسات از همان طریق و همچنین فكس صورت می پذیرد.

این آیین نامه در 4 فصل و 16 ماده و 10 تبصره در اولین جلسه كارگروه تعامل پذیری مورخ 21/ 3/ 1398 به اتفاق آرا به تصویب رسید.