آیین نامه مالی معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب ۱۳۹۱

آیین نامه مالی و معاملاتی ـ مركز ملی فضای مجازی

مقدمه
به استناد اساسنامه مركز ملی فضای مجازی، مصوب ششمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ 31 /4 /1391، آیین نامه مالی و معاملاتی مركز ملی فضای مجازی، به عنوان یك مركز دارای استقلال مالی و اداری، به شرح ذیل میباشد:

فصل اول ـ مفاهیم، اختصارات و كلیات

ماده 1

مفاهیم و اختصارات به كار رفته در این آیین نامه و پیوستهای آن عبارتند از:

1ـ1ـ مركز: منظور از مركز در این آیین نامه و پیوستهای آن مركز ملی فضای مجازی وكلیه واحدهای تابعه آن می باشد كه لازم است كلیه فعالیتهای مالی و معاملاتی آن منحصراً بر اساس مفاد این آیین نامه به مورد اجرا گذاشته شود.

1ـ2ـ واحد تابعه: پژوهشگاه، كلیه سازمانها، مؤسسات، نهادها و نظایر مرتبط با آن است كه با تصویب شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده یا میشوند و از نظر سیاستها، خط مشی ها و امور مالی و معاملاتی، اداری و تشكیلاتی تابع مركز می باشند.

۱ـ۳ـ شورای عالی: منظور از شورای عالی، همان شورای عالی فضای مجازی است كه با حكم مقام معظم رهبری تشكیل شده و به عنوان بالاترین ركن مركز، مرجع سیاستگذاری، تصمیم گیری و تصویب مقررات و ضوابط داخلی مركز میباشد.

1ـ4ـ دستگاه اجرایی: عبارت است از كلیه ی وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شركتهای دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی و نیز كلیه دستگاههایی كه از سوی شورای عالی تعیین شده باشد.

۱ـ ۵ ـ سال مالی: سال مالی مركز عبارت است از یك سال شمسی كه از اول فروردین شروع و به پایان اسفند ماه ختم میشود.

1ـ6 ـ بودجه: برنامه مالی مركز است كه برای یك سال مالی تهیه می گردد و حاوی پیش بینی كمكهای دولت، درآمدهای اختصاصی و سایر منابع مالی و برآورد هزینه ها برای انجام برنامه ها و عملیاتی است كه در جهت تحقق اهداف مركز میباشد.

1ـ7ـ اعتبار: عبارت است از مبلغی كه برای اجرای برنامه ها و طرحها و فعالیتهای مركز در بودجه مربوط پیش بینی شده است.

1ـ 8 ـ برنامه: بالاترین سطح طبقه بندی كارهای اجرایی برای انجام مسوولیتهایی است كه به مركز محول شده است.

1ـ9ـ درآمد اختصاصی: عبارت است از درآمدهایی كه ناشی از انجام هرگونه فعالیت و بهره مندی از امكانات مركز بوده و تحت عنوان درآمد اختصاصی در بودجه مركز پیش بینی میشود و در جهت تحقق اهداف مركز به مصرف میرسد.

1ـ10ـ مقام مجاز: منظور از مقام مجاز در این آیین نامه معاون اداری مالی (یا عناوین مشابه) و یا سایر معاونین مركز حسب مورد میباشد كه در صورت صلاحدید، رییس مركز بخشی از اختیارات خود را به وی تفویض مینماید. تفویض اختیار، قائم به شخص بوده و مقام مجاز نمیتواند اختیارات تفویض شده از سوی رییس مركز را به غیر تفویض نماید.

۱ـ۱۱ـ تشخیص: عبارت است از تعیین و انتخاب كالا و خدمات و سایر فعالیتهایی كه منجر به پرداختهایی میشود كه تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف مركز ضروری است.

۱ـ۱۲ـ تأمین اعتبار: عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام فعالیت معین.

1ـ13ـ تعهد: از نظر این آیین نامه عبارت است از ایجاد دین بر ذمه مركز ناشی از:
الف ـ خرید كالا، تحویل كار یا انجام دادن خدمت
ب ـ اجرای قراردادهایی كه با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج ـ احكام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح
دـ پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی
هـ ـ كمك و اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی، سمینارها و كنفرانسها

1ـ14ـ تسجیل: عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت، به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهی.

1ـ 15ـ حواله: اجازه ای است كه كتبا ً به وسیله مقام مجاز برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) در وجه ذینفع صادر میشود.

۱ـ۱۶ـ درخواست وجه: سندی است كه توسط رییس مركز یا مقام مجاز برای ایفای تعهدات، پرداختها از محل اعتبارات مصوب عهده خزانه در وجه مركز صادر می نماید.

۱ـ۱۷ـ هزینه: عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت در قبال تعهد یا تحت عنوان كمك یا عناوین مشابه.

1ـ 18ـ تنخواه گردان پرداخت: عبارت است از وجهی كه توسط مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) با دستور رئیس مركز و یا مقام مجاز برای انجام هزینه ها و سایر پرداختها در اختیار واحدها و یا مأمورینی كه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد.

1ـ19ـ پیش پرداخت: عبارت است از پرداختی كه از محل اعتبارات مربوط قبل از انجام تعهد صورت میگیرد.

1ـ20ـ علی الحساب: عبارت است از پرداختی كه به منظور ادای قسمتی از تعهد از محل اعتبار مربوط صورت میگیرد.

1ـ21ـ سپرده: عبـارت است از ودیعه ای كه طبق قوانین، مقررات و قراردادها به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق مركز دریافت یا پرداخت میگردد و استرداد، وصول و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین، مقررات و قراردادهای مربوط است.

1ـ22ـ ودیعه: عبارت است از پرداخت یا دریافت غیر قطعی كه برای مدت معین و به صورت امانت بابت سپرده شركت در مناقصه یا مزایده، حسن اجرای تعهدات و تأمین ساختمانهای مورد نیاز مركز اعم از اداری، خوابگاهی و نظایر آن از محل اعتبارات ذیربط مركز انجام می پذیرد و پس از سپری شدن مدت مربوط عیناً مسترد و واریز می گردد.

1ـ23ـ وثیقه: عبارت است از وجه نقد یا دارایی غیرمنقول یا ضمانت نامه ای كه در اجرای مقررات مركز و یا قراردادهای منعقده توسط مركز، حسب مورد از طرف مقابل اخذ و نزد امور مالی مركز برای اطمینان حسن اجرای تعهد نگهداری میشود.

۱ـ۲۴ـ ضمانت نامه بانكی: عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد، در ارتباط با یك قرارداد و به عنوان تضمین كه به موجب آن بانك ضمانت اشخاص حقوقی و حقیقی را در رابطه با انجام تكالیف و تعهدات موضوع قرارداد فی ما بین تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده میگیرد.

1ـ 25ـ اعتبارات خارج از شمول این آیین نامه: وجوهی است كه به منظور حسن اجرای برنامه های مركز و تسریع در انجام برخی از پرداختهای اولویت دار و بدون الزام به رعایت مفاد این آیین نامه منحصراً با تشخیص و مسوولیت رییس مركز هزینه می گردد. سقف این اعتبارات می بایست همه ساله به تصویب شورای عالی برسد.

1ـ26ـ عناوین حسابها: عناوین حسابهای مورد استفاده در این آیین نامه و پیوستهای آن تابع سیستم حسابداری مركز میباشد.

1ـ27ـ نظارت مالی: عبارت است از تطبیق هزینه ها و پرداختها، درآمدها و دریافتهای مركز با مفاد این آیین نامه، مصوبات شورای عالی و حصول اطمینان از صحت محاسبات مالی و اصالت و كفایت اسناد و مدارك مثبته در مورد میزان و تحقق هریك از اقلام هزینه ای

ماده 2

مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه): فردی است كه از بین كاركنان رسمی یا پیمانی واجد صلاحیت و با حكم رئیس مركز برای انجام امور مالی و محاسباتی مركز به این سمت منصوب میشود و علاوه بر وظایف سازمانی، وظایف و مسئولیتهای مشروحه ذیل به او محول می گردد:
الف ـ اعمال نظارت مالی با رعایت مفاد این آیین نامه و مصوبات شورای عالی
ب ـ نگاهداری حساب و تنظیم گزارشها و صورتهای مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارك مالی
ج ـ نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار
د ـ نگاهداری حساب و نظارت بر اموال
هـ ـ نظارت و كنترل بر وصول درآمدهای اختصاصی و واریز آنها به خزانه

ماده ۳

معاون مدیر امور مالی: فردی است كه از بین كاركنان رسمی یا پیمانی واجد شرایط، به پیشنهاد مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و حكم رییس مركز به این سمت منصوب و قسمتی از وظایف و مسوولیتهای مدیر امور مالی به وی محول میشود.

ماده ۴

رییس حسابداری/ مسوول مالی/ عامل مالی: فردی است كه از بین كاركنان رسمی یا پیمانی واجد شرایط، برای اداره ی امور مالی و محاسباتی واحدها و با پیشنهاد مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و حكم رییس مركز به این سمت منصوب و به عنوان نماینده، قسمتی از وظایف و مسوولیتهای مالی مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) به وی محول می گردد تا در واحد محل استقرار به انجام برساند.

ماده ۵ 

امین اموال: فردی است كه از بین كاركنان رسمی یا پیمانی واجد صلاحیت، با حكم مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) به این سمت منصوب و مسوولیت نگهداری، تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی كه در حكم وجه نقد است و كالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار میشود.

ماده ۶ 

كارپرداز: فردی است كه از بین كاركنان رسمی یا پیمانی واجد صلاحیت، به این سمت منصوب میشود تا نسبت به خرید یا فروش و تدارك كالا و خدمات مورد نیاز مركز طبق دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط و مقررات عمل نماید.

ماده ۷

در صورتی كه برای تصدی مشاغل معاون مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه)، رییس حسابداری/ مسوول مالی/ عامل مالی، امین اموال و كارپرداز انتصاب كاركنان رسمی یا پیمانی مقدور نباشد، میتوان از كاركنان قراردادی به صورت موقت و با اخذ تضمین لازم و كافی استفاده نمود.

فصل دوم ـ بودجه

ماده 8 

بودجه پیشنهادی مركز از سال 1392 براساس برنامه های راهبردی، پنج ساله و عملیاتی سالیانه مصوب، در مهلت مقرر تنظیم و به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده 9

بودجه تفصیلی براساس اعتباراتی كه از محل ردیفهای بودجه كل كشور اعم از عمومی و اختصاصی در اختیار مركز قرار می گیرد و همچنین مانده وجوه مصرف نشده سنوات قبل و سایر منابع تأمین اعتبار به تفكیك برنامه ها و طرحها به پیشنهاد رییس مركز و حداكثر تا پایان خرداد ماه همان سال به تصویب شورای عالی میرسد.

تبصره ۱ـ اعتبارات تخصیص یافته به مركز كمك تلقی شده و بعد از پرداخت به مركز، به هزینه قطعی منظور میگردد.

تبصره 2ـ در مواقعی كه پس از تصویب بودجه طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای، به عللی رسیدن به اهداف كلیه طرحها در زمان پیش بینی شده میسر نباشد، مركز می تواند با تصویب شورای عالی، چند طرحی را كه اولویت دارند طبق برنامه تكمیل نماید و اعتبارات سایر طرحهای همان برنامه را در مورد این طرحهای اولویتدار هزینه نماید و در بودجه تفصیلی طرح های تملك دارایی اصلاح و به تأیید شورای عالی برساند.

تبصره 3ـ تا زمان تصویب بودجه تفصیلی توسط شورای عالی، به تشخیص رییس مركزهزینه ها حداكثربه میزان یك دوازدهم كل بودجه، برای هر ماه انجام می پذیرد.

تبصره 4ـ جابجایی كل اعتبارات هزینه ای در هر فصل و حداكثر پنج درصد (5 درصد) كل اعتبارات هزینه ای بین فصول، با تشخیص رئیس مركز بلامانع است.

ماده ۱۰

هرگونه اصلاحیه بودجه تفصیلی به پیشنهاد رئیس مركز به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده 11

مركز میبایست حداكثر تا پایان سال 1392 برنامه اجرایی سالانه (شامل فعالیتهای هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای)، برنامه راهبردی و برنامه پنج ساله مركز را تهیه و به تصویب شورای عالی برساند و مبتنی بر این برنامه ها برای هر سال مالی برنامه عملیاتی سالیانه خود را تهیه و به منظور تصویب به شورای عالی ارائه نماید.

فصل سوم ـ درآمدهاو دریافتها

ماده 12

انواع درآمدها و دریافتهای مركز به شرح زیر است:
الف ـ وجوهی كه تحت عنوان كمك و یا عناوین دیگر از محل ردیفهای بودجه كل كشور در اختیار مركز قرار می گیرد.
ب ـ درآمدهای اختصاصی مركز كه نحوه وصول و مصرف آنها بر اساس «دستورالعمل پیوست شماره 1» میباشد و به حساب خزانه واریز و بنا به درخواست مركز به حسابهای پرداخت مركز منتقل خواهد شد.
ج ـ وجوهی تحت عنوان «سایر منابع تأمین اعتبار» كه نحوه ی وصول و موارد مصرف آن در این آیین نامه یا مقررات خاص دیگری مشخص گردیده است.
دـ هدایا و كمكهای مردمی كه انواع و نحوه ی وصول و مصرف آنها بر اساس «دستورالعمل پیوست شماره میباشد.
هـ ـ وصول مطالبات
وـ وجوه حاصل از موقوفات

ماده 13

سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه یا ودیعه و یا نظایر آنها كه بر طبق مقررات و یا برحسب ضرورت و مورد به تشخیص مركز اخذ و وصول میگردد باید به حساب بانكی كه مركز به همین منظور افتتاح می نماید، واریز شود.

تبصره 1ـ رد وجوه سپرده و یا جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات از محل موجودی حساب فوق براساس تشخیص رئیس مركز یا مقام مجاز به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲ـ مركز مجاز است برای رفع احتیاجات ضروری خود از موجودی حسابهای سپرده به صورت موقت مشروط به آنكه حداكثر تا پایان همان سال مالی وجه مربوط تأدیه گردد، استفاده نماید. تعیین مصادیق احتیاجات ضروری باید به تصویب هیأت رییسه برسد.

تبصره 3ـ رییس مركز میتواند با تصویب شورای عالی تمام یا قسمتی از موارد موضوع این ماده و موجودی های نقد خود را در حسابهای جاری دو منظوره نزد بانكها، واریز نماید و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی مركز محسوب و در قالب بودجه سنواتی به مصرف برساند.

ماده 14

در مواردی كه برای تقسیط بدهی اشخاص به مركز و یا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنكاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات عمومی تعیین تكلیف نشده باشد، رئیس مركز مجاز است بدهی های مذكور را حداكثر تا مدت یك سال تقسیط نماید. تقسیط بدهی برای مدت بیش از یك سال منوط به موافقت شورای عالی می باشد.

تبصره ـ چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتكاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب مركز از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط مركز یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.

فصل چهارم ـ هزینه ها و پرداختها

ماده 15

در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر كه نوعا ً انجام آن از یك سال مالی تجاوز میكند مركز میتواند به تشخیص رییس مركز برای مدت متناسب قراردادهایی كه اجرای آن از سال مالی تجاوز میكند، منعقد نماید. در این صورت مركز مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.

تبصره ـ انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن به تصویب هیأت رئیسه مركز می رسد.

ماده 16

هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، اعمال نظارت مالی و صدور حواله تحقق می یابد.

تبصره ۱ـ رعایت ترتیب و به انجام رساندن مراحل موضوع این ماده، در مورد پیش پرداخت (به استثنای مرحله انجام تعهد) و علی الحساب (به استثنای مرحله تسجیل كه برای تمام دین مقدور نمیباشد) نیز الزامی است.

تبصره ۲ـ امضای سند حسابداری منضم به مدارك اثبات كننده ی مراحل موضوع این ماده از سوی رییس مركز یا مقام مجاز به منزله تحقق مراحل تشخیص، تعهد و تسجیل و امضای سند مذكور توسط مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) به منزله تحقق مرحله تأمین اعتبار و اعمال نظارت مالی است.

ماده ۱۷

صلاحیت و اختیار تشخیص و همچنین مسئولیت انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس مركز یا مقام مجاز میباشد و تأمین اعتبار و تطبیق پرداختها با ضوابط مورد عمل به عهده مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) میباشد.

تبصره 1ـ اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده، حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف رئیس مركز به سایر مقامات مجاز مركز كلاً یا بعضا ً قابل تفویض میباشد. لكن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت موجب سلب اختیار و یا رافع مسئولیت از تفویض كننده نخواهد بود.

تبصره ۲ـ در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت های مربوط به رییس مركز به مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و یا كاركنان امور مالی مجاز نمی باشد.

ماده ۱۸

مركز مجاز است بر اساس قراردادهای كتبی منعقده، تا سقف ٢٥% مبلغ قرارداد را قبل از انجام تعهد و در ازای دریافت ضمانت نامه معتبر به تشخیص رئیس مركز پیش پرداخت نماید.

تبصره ـ سقف پیش پرداخت موضوع این ماده با تصویب هیأت رییسه قابل تغییر می باشد.

ماده ۱۹

مركز مجاز است در خریدهای خارجی مركز كه به علت عدم وجود نماینده فروشنده در كشور، امكان اخذ ضمانت وجود ندارد، تا سقف ٢٥ درصد مبلغ قرارداد و یا در موارد استثنایی كل مبلغ قرارداد را به تشخیص رییس مركز و تصویب شورای عالی، قبل از انجام تعهد، تحت عنوان پیش پرداخت، پرداخت نماید.

ماده 20

در مواردی كه بنا به عللی تسجیل و تهیه ی اسناد و مدارك لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص رئیس مركز یا مقام مجاز پرداخت نمود.

ماده 21

میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان، پیش پرداخت و علی الحساب و نوع تضمین مورد نیاز طبق دستورالعملی است كه به تصویب هیأت رئیسه مركز می رسد.

ماده ۲۲

مركز می تواند به منظور استفاده از تسهیلات خریدهای متمركز برای تأمین كالاها یا انجام خدمات مورد نیاز با اعلام دستگاههای اجرایی، وجوهی را به حساب یا حسابهایی كه به همـین منظـور تعیین شده یا میشود، واریز نماید. وجـوه واریزی به حساب یا حسابهای فوق، به حساب پیش پرداخت منظور و پس از وصول كالاهای مورد نظر و با دریافت صورتحساب از طرف دستگاه اجرایی مربوط به حساب هزینه منظور میشود.

تبصره ـ كلیه تجهیزات و كالاهای سرمایه ای و غیر مصرفی كه در این ارتباط تهیه و تدارك میشود، متعلق به مركز بوده و مشمول دستورالعمل «موضوع ماده 48» این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۲۳

پرداختهای مركز بایستی صرفا ً از طریق حسابهای بانكی مجاز انجام گیرد و گواهی بانك دایر بر انتقال وجه به حساب ذینفع، پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او و حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او به عنوان رسید گیرنده وجه تلقی و پرداخت محسوب می گردد.

تبصره ـ در موارد استثنایی با تشخیص رییس مركز یا مقام مجاز كه اخذ امضا از گیرنده وجه مقدور و یا به مصلحت نباشد، تأیید یكی از مقامات مذكور، دایر بر پرداخت وجه به ذینفـع (به صورت چك و یا نقد) رسید دریافت كننده وجه تلقی و سند قابل احتساب به هزینه قطعی است.

ماده 24

سه درصد ( 3 درصد) از اعتبارات ابلاغی بودجه عمومی دولت و درآمد اختصاصی مركز و سایر منابع به عنوان «اعتبارات خارج از شمول این آیین نامه» بوده و بدون الزام به رعایت مفاد این آیین نامه و سایر مقررات عمومی كشور، در اختیار رییس مركز بوده و حسب صلاحدید ایشان به حساب هزینه منظور خواهد شد.

ماده 25

پرداخت هرگونه وجهی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عناوین حمایتی، مددكاری و كمك هزینه های دانشجویی، مطالعاتی و پژوهشی، آموزشی و یا نظایر آن مشروط بر آن است كه به تشخیص رییس مركز، فعالیت افراد حقیقی و حقوقی دریافت كننده ی وجه در جهت اهداف مركز باشد. وجوه پرداختی از این بابت با اخذ رسید از دریافت كننده ی وجوه، به حساب هزینه منظور خواهد شد.

ماده 26

مانده ی اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن درج در بودجه تفصیلی مركز به تصویب شورای عالی می رسد. این مانده باید بدوا ً به منظور تأدیه تعهدات سنوات قبل كه توسط مركز ایجاد، ولی در سال مربوط پرداخت نشده است، پیش بینی شود.

تبصره 1ـ مانده ی مصرف نشده اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای منحصراً به مصرف تملك دارایی های سرمایه ای میرسد. در موارد استثنا با تصویب شورای عالی جابجایی اعتبارات امكانپذیر میباشد.

تبصره 2ـ مانده ی واقعی وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه ای صرفاً با رعایت مفاد این ماده و پرداخت كلیه ی مطالبات در هر مورد و پس از اخذ مجوز از شورای عالی، قابل هزینه در اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای، برای اجرا و تكمیل طرحهای معین و مشخص، مصوب شورای عالی می باشد.

ماده ۲۷

حسابهای بانكی مركز به استثنای حساب كمكهای مردمی و هدایا، به تعداد مورد نیاز جهت دریافتها و پرداختهای مربوط با درخواست مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) نزد شعب بانكها افتتاح میگردد. استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترك مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و رئیس مركز یا مقام مجاز ممكن خواهد بود.

تبصره ـ مركز از طریق خزانه یك فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مـصوب در قوانین بودجه سالیانه نزد بانكها افتتاح مینماید. مركز میتواند در خصوص افتتاح سایر حساب های مورد نیاز برای پرداخت با رعایت مقررات این آیین نامه بدون اخذ مجوز از خزانه رأساً اقدام نماید.

فصل پنجم ـ معاملات

ماده 28

معاملات مركز اعم از خرید یا فروش یا اجاره، پیمانكاری، اجرت كار و غیره به استثنای مواردی كه مشمول آیین نامه های استخدامی كاركنان و مقررات جایگزین باشد، حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام میشود، مگر در موارد زیر:

٢٨ـ١ـ معاملاتی كه طرف معامله وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهای دولتی، نهادها و مؤسساتی كه به تصویب شورای عالی میرسد، شهرداریها یا ارگانها و مؤسسات وابسته به آنها باشد.

٢٨ـ٢ـ معاملاتی كه انجام آنها به تشخیص و مسوولیت رییس مركز با مؤسسات و نهادهای عمومی غیـردولتی و مؤسسـات تابعه كه سهام عمده یا مالكیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذكور باشند.

٢٨ـ٣ـ معاملاتی كه از محل اعتبارات تحقیقات مركز انجام میپذیرد.

٢٨ـ٤ـ خرید اموال و خدمات و حقوقی كه تا سقف دو برابرمعاملات متوسط به تشخیص رییس مركز یا مقام مجاز به صرفه و صلاح مركز باشد.

٢٨ـ ٥ ـ اجاره اموال غیرمنقول منوط به اخذ نظر كارشناس رسمی دادگستری و رییس مركز.

28ـ6 ـ خرید، فروش یا واگذاری حق بهره برداری از مالكیتهای فكری و فناوری به تشخیص كارشناس یا كارشناسان منتخب هیأت رییسه

28ـ7ـ خرید یا فروش كتب، نشریات علمی ـ پژوهشی، بانكهای اطلاعاتی الكترونیكی، خدمات هنری و صنایع مستظرفه و خدمات كارشناسی، پژوهشی، توسعه فناوری و آموزشی غیرموظف و همچنین خدمات مشاوره و خدمات مؤسسات علمی و خدمات شركتهای دانش بنیان به تشخیص رییس مركز

٢٨ـ ٨ ـ خرید كالاهای مورد مصرف كه نرخ ثابتی از طرف دولت یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.

٢٨ـ٩ـ خرید كالاهای انحصاری

٢٨ـ١٠ـ كرایه حمل و نقل هوائی، دریایی و زمینی، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت

28ـ11ـ خرید قطعات یدكی برای تعویض یا تكمیل لوازم و تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرك موجود و همچنین خرید ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و سمعی و بصری و نظایر آن به تشخیص رییس مركز

28ـ12ـ تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرك به تشخیص رییس مركز

28ـ13ـ امور مربوط به چاپ، صحافی و نشر الكترونیكی به تشخیص رییس مركز خریدهای ارزی با اعلامیه بانك و مدارك ترخیص كالا از گمرگ و در شرایط غیر متعارف، مستند به مصوبه هیأت رییسه

٢٨ـ١٤ـ تعهدات، خسارات و جرایم ناشی از اجرای احكام قضایی و یا سایر احكامی كه به موجب قانون از سوی مراجع قانونی ذی صلاح صادر میگردد.

٢٨ـ ١٥ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص رییس مركز و تأیید رییس شورای عالی

ماده 29

معاملات از نظر مبلغ به سه دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر طبقه بندی میشوند:
الف ـ معاملات جزیی معاملاتی است كه مبلغ آن از 000 /000 / 66 ریال تجاوز نكند.
ب ـ معاملات متوسط معاملاتی است كه مبلغ آن از 000 /000 /66 ریال بیشتر و از 000 /000 /660 ریال تجاوز نكند.
ج ـ معاملات عمده معاملاتی است كه مبلغ آن از 000 /000 /660 ریال بیشتر باشد.

تبصره ۱ـ نصابهای مذكور در این ماده به تشخیص شورای عالی قابل تغییر است و از زمان تصویب در شورای عالی، رئیس مركز مجاز است نصابهای تعیین شده را اعمال نماید.
تا تصویب نصابهای مربوط در شورای عالی، مركز میتواند بر اساس نصابهای تعیین شده توسط دولت اقدام نماید.

تبصره ۲ـ مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط، مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره ۳ـ مبنای نصاب در فروش در معاملات جزیی تشخیص كارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت رییسه، در معاملات متوسط مبلغ تعیین شده از طرف كارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت رییسه و در معاملات عمده مبلغ تعیین شده از طرف كارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت رییسه و مورد تأیید بازرس مركز است.

تبصره ۴ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یك از نصابهای فوق، نباید با تفكیك اقلامی كه به طور متعارف یك مجموعه واحد تلقی میشوند، به نصاب پایین تر برده شود.

ماده ۳۰

مناقصه در معاملات به یكی از روشهای زیر انجام میپذیرد:
الف ـ در معاملات جزیی، خرید به كمترین بهای ممكن، به تشخیص و مسوولیت كارپرداز .
ب ـ در معاملات متوسط خرید به كمترین بهای ممكن، به تشخیص و مسوولیت كارپرداز و مسئول مافوق و تأیید رئیس مركز یا مقام مجاز.
ج ـ در مورد معاملات عمده، خرید با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رییس مركز و طی مراحل مناقصه.

ماده 31

مزایده در معاملات به یكی از روشهای زیر انجام میپذیرد:
الف ـ در معاملات جزیی، فروش به بیشترین بهای ممكن به تشخیص و مسئولیت كارپرداز.
ب ـ معاملات متوسط، فروش به بیشترین بهای ممكن یا حراج، مشروط به شروع حراج از بهای كارشناسی شده و واگذاری به خریداری كه بهترین بها را پیشنهاد داده باشد، به تشخیص و مسوولیت كارپرداز و مسئول مافوق و تأیید رییس مركز یا مقام مجاز.
ج ـ در معاملات عمده، فروش با انتشار آگهی مزایده عمومی.

ماده ۳۲

در مواردی كه انجام مناقصه یا مزایده براساس گزارش توجیهی واحد مربوط و به تشخیص هیأتی مركب از مقام مجاز، مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و یك نفر به انتخاب رییس مركز میسر یا به مصحلت نباشد میتوان معامله را به طرق دیگری انجام داد. در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح مركز نحوه انجام معامله را مشخص مینماید كه پس از تأیید رئیس مركز معتبر خواهد بود.

ماده ۳۳

جلسه هیأت موضوع ماده (٣٢) این آیین نامه در هر مورد با دعوت رییس مركز یا مقام مجاز تشكیل میشود. كلیه اعضا مكلف به حضور در جلسه هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی واحد مربوط، در مورد تقاضای ترك تشریفات مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، لیكن تصمیمات هیأت با رأی اكثریت اعضا معتبر خواهد بود.

ماده ۳۴

در كلیه معاملات گرفتن فاكتور و مدارك مثبته و یا تنظیم قرارداد الزامی است، مگر در موارد اضطراری و استثنایی كه با گزارش واحد مربوط، مبادرت به تنظیم صورت مجلس خرید گردیده و به تأیید رییس مركز یا مقام مجاز می رسد.

ماده ۳۵

نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده به موجب «دستورالعمل پیوست شماره ٣» خواهد بود.

فصل ششم ـ نظارت مالی

ماده ۳۶

اعمال نظارت مالی در اجرای مفاد بند «الف» ماده «٢» این آییننامه، به عهده مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) مركز است.

ماده ۳۷

در صورتی كه مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) پرداخت وجهی را برخلاف مفاد این آیین نامه و مصوبات شورای عالی تشخیص دهد مراتب را با ذكر دلایل مربوط كتبا ً به مقام صادركننده دستور پرداخت اعلام میكند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) چنانچه مسوولیت امر پرداخت را به عهده بگیرد، مراتب را كتباً به مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) اعلام مینماید. در اینصورت مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) مكلف به پرداخت وجه مزبور و ارائه گزارش به شورای عالی میباشد.

تبصره ـ چنانچه مقام صادركننده ی دستور پرداخت، غیر از شخص رییس مركز باشد، مدیر امور مالی مكلف است پس از اطلاع و تأیید رئیس مركز اقدام به پرداخت نماید.

فصل هفتم ـ امور حسابداری و حسابرسی

ماده ۳۸

مركز مكلف است حداكثر تا پایان سال ١٣٩٢، نظام حسابداری تعهدی را طراحی و اجرا نماید.

تبصره ـ تا زمان برقراری سیستم حسابداری تعهدی، عناوین حسابهای مندرج در «ماده 1» این آیین نامه، تابع سیستم حسابداری مورد عمل مركز میباشد.

ماده 39

به منظور جلوگیری از تداخل منابع مالی مركز و تفكیك برنامه ها و طرحهایی كه از محل منابع خاصی تأمین مالی میشوند، حسابهای مركز به تفكیك منابع مالی تحت عنوان حساب مستقل ثبت و نگهداری میشود.

ماده 40

حساب های مستقل مركز با رعایت مفاد ماده «38» این آیین نامه نگهداری میشود و عبارتند از:
40
ـ1ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای
40
ـ2ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای
40
ـ3ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی
40
ـ4ـ حساب مستقل وجوه هدایا و كمكهای مردمی
40
ـ 5 ـ حساب مستقل وجوه سپرده
40
ـ6 ـ حساب مستقل وجوه بازنشستگی
40
ـ7ـ حساب مستقل وجوه سایر منابع
40
ـ 8 ـ سایر حسابهای مستقل كه عنداللزوم به پیشنهاد مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و موافقت رییس مركز ایجاد خواهد شد.

ماده 41

صورتهای مالی مركز كه هر سال براساس دفاتر و مدارك حسابداری حداكثر تا پایان تیرماه سال بعد توسط مركز تنظیم و پس از انجام حسابرسی توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری تا پایان شهریورماه، برای بررسی و تصویب به شورای عالی ارائه میگردد، عبارتند از:
41
ـ1ـ ترازنامه تركیبی كلیه حسابهای مستقل
41
ـ2ـ صورت حساب تركیبی درآمد و هزینه
41
ـ3ـ صورت تركیبی تغییرات در حساب مازاد
41
ـ4ـ صورت عملكرد سالانه بودجه برای حسابهای مستقل وجوه اعتبارات هزینهای و تملك دارایی های سرمایه ای و اختصاصی

ماده ۴۲

مدیر امور مالی مركز مكلف است صورتحساب دریافت و پرداخت هر سه ماه را حداكثر تا پایان ماه چهارم به رییس مركز و حساب نهایی را پس از انجام حسابرسی توسط معاونت نظارت وحسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، حداكثر تا پایان شهریور ماه، از طریق رئیس مركز به شورای عالی تسلیم نماید.

ماده 43

نحوه نگهداری حسابهای مستقل و نمونه اوراق دفاتر، اسناد و مدارك حسابداری و گزارشهای مالی و استفاده از روشهای نوین حسابداری با رعایت مفاد ماده «38» این آیین نامه تعیین می گردد.

تبصره ـ منظور از دفاتر موضوع این ماده، نسخه نوشتاری خروجی های نرم افزاری سیستم مورد عمل در مركز میباشد كه به تأیید رئیس مركز یا مقام مجاز رسیده باشد.

فصل هشتم ـ اموال

ماده ۴۴

مسوولیت حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول به عهده تحویل گیرنده و مسوولیت نگهداری حساب اموال با مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) میباشد.

تبصره ـ منظور از اموال منقول مذكور در این فصل، اموال منقول غیرمصرفی است.

ماده 45

اموال منقول اسقاط شده یا مازاد بر نیاز مركز، توسط هیأتی مركب از معاون اداری و مالی (یا عناوین مشابه)، مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و یك نفر كارشناس خبره و متعهد با انتخاب رییس مركز مشخص و تعیین میگردند. فروش اینگونه اموال، با رعایت مفاد تبصره «3» ماده «29» این آیین نامه مجاز میباشد و وجوه حاصل از فروش آنها به حساب درآمد اختصاصی مركز واریز میگردد.

تبصره ۱ـ اموال منقولی كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۲ـ اهدا اموال مازاد بر نیاز مركز به مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی و نظایر آن با تصویب هیأت رییسه مركز مجاز است.

ماده ۴۶

تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز مركز، به استثنای اموال غیرمنقولی كه از نفایس و آثارملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذكور صرفاً با تشخیص رییس مركز و تصویب بازرس مركز مجاز است. وجوه حاصل از فروش اینگونه اموال به حساب درآمد اختصاصی مركز واریز می گردد.

تبصره ـ ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره «٣» ماده «٢٩» این آیین نامه انجام میگیرد.

ماده ۴۷

مركز میتواند پس از تصویب شورای عالی حق استفاده از اموال غیرمنقول مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت و بدون حق تصرف مالكانه (اذن در انتفاع) واگذار نماید. درآمد حاصله از این بابت، به عنوان درآمد اختصاصی مركز تلقی می شود.

تبصره ـ واگذاری به صورت اجاره، صرفا ً با تصویب هیأت رییسه مجاز میباشد.

ماده ۴۸

نحوه نگهداری اموال و رسیدگی و چگونگی نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غیرمنقول مركز، به موجب «دستورالعمل پیوست شماره ٤» خواهد بود.

ماده ۴۹

هدایای غیرنقدی كه به مركز اهدا می گردد جزو اموال مركز محسوب می گردد و نحوه استفاده، فروش و تبدیل به احسن آن با رعایت مفاد دستورالعمل پیوست شماره «٢» تابع مقررات این آییننامه و مصوبات شورای عالی می باشد.

فصل نهم ـ سایر مقررات

ماده ۵۰ 

دریافت ضمانت نامه بانكی یا سپرده نقدی یا چك تضمین شده بانكی یا ضمانت نامه اداری به عنوان سپرده شركت در مناقصه و مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله و ضمانت استرداد پیش پرداخت الزامی است و در هر صورت با تشخیص رییس مركز در هر زمان قابل تبدیل به یكدیگر میباشد.

تبصره ۱ـ در خریدهای خارجی مركز كه به علت عدم وجود نماینده فروشنده در كشور، امكان اخذ ضمانت وجود ندارد، با تشخیص هیأت موضوع ماده ٣٢ و تأیید رییس مركز، دریافت ضمانت ضروری نمیباشد.

تبصره 2ـ در مواردی كه طرف قرارداد شركتهای دانش بنیان هستند و یا موضوع قرارداد خرید و یا دریافت خدمات فناورانه میباشد، با تصویب هیأت رییسه ضمانتهای موضوع این ماده قابل تبدیل به سفته میباشند.

تبصره ۳ـ تبدیل ضمانتهای موضوع این ماده به سفته، تا سقف معاملات متوسط، با تشخیص رییس مركز بلامانع است.

ماده 51 

در مورد هزینه دعوتها، پذیرایی ها و برگزاری مراسم و دادن هدایا و همچنین هزینه مسافرتهای علمی و ورزشی دانشجویان و كاركنان مركز در داخل یا خارج از كشور، در مواردی كه تهیه اسناد و مدارك مربوط مقدور نباشد با تأیید رییس مركز یا مقام مجاز، قابل احتساب به هزینه است.

ماده ۵۲ 

رییس مركز مكلف است گزارش عملیات انجام شده سالانه را براساس اهداف پیش بینی شده در برنامه و بودجه مصوب به شورای عالی ارائه نماید.

ماده 53 

مركز می تواند عنداللزوم رعایت تمام یا قسمتی از مقررات عمومی حاكم بر اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای كشور را در اجرای طرحها و پروژه های موضوع این اعتبارات الزامی نماید.

ماده 54 

مواردی كه در این آیین نامه برای آنها تعیین تكلیف نگردیده و یا به نحوی مسكوت مانده است، تا زمان تصویب شورای عالی، كماكان تابع قوانین و مقررات عمومی كشور خواهد بود.

ماده 55 

مركز بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مدیریت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات شورای عالی و آیین نامه حاضر عمل مینماید.

ماده 56 

به رییس مركز و یا مقام مجاز اجازه داده میشود به اعضای شورای معین، كمیسیونها، كارگروهها، ستادها و یا اعضای مركز برای مشاوره در امور اجرایی و پژوهشی و یا شركت در جلسات، مبلغی ثابت و یا متغیر به تشخیص و تأیید رییس مركز یا مقام مجاز به عنوان حق الزحمه پرداخت شود و به عنوان هزینه قطعی منظور گردد.

ماده ۵۷ 

در مواردی كه در تفسیر این آیین نامه اختلاف نظر وجود داشته باشد مرجع تعیین كننده شورای عالی خواهد بود.

ماده ۵۸ 

این آیین نامه در ٥٨ ماده و ٣٥ تبصره در تاریخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۱ مورد تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت و از این تاریخ قابل اجرا است.

پیوست شماره یك


دستورالعمل نحوه وصول ومصرف درآمدهای اختصاصی
موضوع بند «ب» ماده «12» آیین نامه مالی و معاملاتی

ماده ۱

درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی كه ناشی از انجام هرگونه فعالیت و بهره مندی از امكانات مركز بوده و در جهت تحقق اهداف مركز به مصرف می رسد.

تبصره 1ـ انجام اینگونه فعالیتها و خدمات باید به ترتیبی باشد كه به تشخیص هیأت رییسه موجب ركود اجرای برنامه های اصلی مركز نشود.

تبصره ۲ـ مركز مجاز است با تصویب هیأت رییسه در ازای تأمین منابع علمی و ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی به مؤسسات، سازمانها، ارگانها و نهادهای متقاضی، اموال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد دریافت نماید.

ماده ۲

شاخصهای محاسبه درآمدهای موضوع ماده١ این دستورالعمل به پیشنهاد رئیس مركز به تصویب هیأت رئیسه یا عناوین مشابه می رسد.

ماده ۳

درآمدهای اختصاصی مركز از طریق انعقاد قراردادهایی كه اصول و ضوابط كلی آن توسط هیأت رئیسه مركز تعیین میشود، وصول خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی كه برای تحصیل درآمد امكان انعقاد قرارداد وجود ندارد ضوابط و اختیارات لازم در مورد چگونگی تحصیل درآمد توسط رییس مركز تعیین می گردد.

ماده 4

وجـوه دریافتی با رعایت مفـاد بند «ب» ماده «12» این آیین نامه، به حساب یا حسابهای بانكی كه از طرف مركز به منظور تمركز وجوه دریافتهای اختصاصی افتتاح گردیده است، واریز میگردد. برداشت از این حساب، یا حسابها به امضای مشترك رئیس مركز یا مقام مجاز و مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) انجام میگیرد.

ماده ۵ 

حساب دریافتها و پرداختهای اختصاصی به تفكیك و بر حسب نوع فعالیت توسط مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) مركز نگهداری میشود.

ماده 6 

نحوه مصرف درآمدهای اختصاصی تابع مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی و با تشخیص رییس مركز یا مقام مجاز خواهد بود. در مورد پرداخت هزینه های نیروی انسانی موضوع این دستورالعمل به ترتیب زیر عمل می شود:
6
ـ1ـ پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق التالیف، حق الزحمه، حق حضور در جلسه، حق المشاوره و…، موضوع این دستورالعمل، تابع آیین نامه های مصوب میباشد و با تشخیص مسئول واحد تحصیل كننده درآمد میتوان حداكثر معادل 50% و در موارد استثنایی، با پیشنهاد مسئول واحد و موافقت رییس مركز یا مقام مجاز تا 100% علاوه برمبالغ مقرر در آیین نامه های مصوب پرداخت نمود.
6
ـ2ـ پرداخت حق الزحمه كاركنان مركز كه در تحصیل درآمدهای اختصاصی مسوولیتی به عهده دارند، یا به ترتیبی دخالت دارند، به ازای هر ساعت كار در غیر ساعت موظف (علاوه بر ساعت اضافه كاری) معادل یك هفتاد و پنجم حقوق و مزایای مستمر ماهانه و حداكثر تا 50 ساعت در ماه، با تشخیص مسئول واحد و تأیید رییس مركز یا مقام مجاز، حسب مورد، قابل پرداخت میباشد.
6
ـ3ـ مبالغ دریافتی بابت انعقاد قراردادها، پس از كسر هزینه های مركز بر اساس دستورالعملی كه به تصویب هیأت رییسه مركز می رسد، به مجریان پروژه های مذكور پرداخت میگردد. مجریان پروژه های یاد شده ملزم به رعایت ضوابط و مقررات مربوط در پرداختها وهزینه ها میباشند.
6
ـ4ـ سایر پرداختها به پیشنهاد واحد تحصیل كننده درآمد، به تصویب رییس مركز میرسد.

تبصره ـ سایر موارد نحوه مصرف درآمدهای اختصاصی با پیشنهاد مركز به تصویب شورای عالی میرسد.

ماده ۷

این دستورالعمل در ٧ ماده و ٤ تبصره در تاریخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد.

پیوست شماره دو
دستورالعمل نحوه هزینه كردن هدایا و كمكهای مردمی
موضوع بند «د» ماده «12» آیین نامه مالی و معاملاتی

ماده ۱

هدایا و كمكهای مردمی موضوع این دستور العمل به وجوهی اطلاق میشود كه مشاركت مـردمی در آن سـهم بسزایی دارد و از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت داوطلبانه در اختیار مركز قرار میگیرد. از جمله موارد تحقق این هدایا و كمكها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف ـ كمكهای مقام معظم رهبری
ب ـ استفاده از درآمد كارخانجات دولتی و خصوصی
ج ـ مؤسسات و شركتهای خصوصی
دـ اصناف و تعاونیها
هـ ـ وقف
وـ افراد، سازمانهای مردم نهاد و گروههای خیّر

ماده ۲

در مواردی كه اشخاص حقیقی یا حقوقی اهداء كننده، موارد مصرف وجوه اهدایی خود را مشخص نمایند، در صورت عدم مغایرت با اهداف مركز و تأیید هیأت رییسه، وجوه مذكور منحصرا ً در موارد تعیین شده مصرف خواهد گردید.

ماده 3

وجوهی كه اشخاص حقیقی یا حقوقی موارد مصرف آن را تعیین ننموده و یا هیچگونه محدودیتی قائل نشده اند و صرفا ً به منظور كمك به پیشبرد اهداف مركز اهداء می نمایند، با تشخیص رییس مركز یا مقام مجاز در جهت تحقق اهداف مركز هزینه خواهد گردید.

ماده 4

هدایا و كمكهای مردمی موضوع این دستورالعمل، بر حسب نوع كمك در حسابهای بانكی قابل برداشت واریز خواهد گردید. افتتاح حساب و برداشت از حسابهای مذكور با امضای رییس مركز یا مقام مجاز و مدیر امور مالی می باشد.

ماده 5 

مركز میتواند با رعایت مفاد مواد «2» و «3» این دستورالعمل، موجودی مازاد بر احتیاج حساب هدایا و كمكهای مردمی را در حسابهای پس انداز بانكها واریز و یا به صورت خـرید اوراق مشـاركت سرمایه گذاری نماید. سـود حاصل از این سرمایه گذاری بر اساس مفاد پیوست شماره 1 آیین نامه مالی معاملاتی به مصرف خواهد رسید.

ماده 6 

هدایا و كمكهای غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی كه نحوه استفاده آن توسط اهداكننده مشخص شده باشد به همان صورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در غیر این صورت نحوه استفاده، فروش و تبدیل به احسن نمودن آن، تابع مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی این دستورالعمل و مصوبات شورای عالی میباشد.

تبصره ـ چنانچه هدایای غیرنقدی به نقدی تبدیل گردد مصرف وجوه حاصل از تبدیل، تابع مفاد این دستورالعمل خواهد بود.

ماده 7

این دستورالعمل در 7 ماده و 1 تبصره در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد.

پیوست شماره سه


دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده
موضوع ماده «۳۵» آییننامه مالی و معاملاتی

ماده ۱

این دستورالعمل به منظور تعیین روش و مراحل مناقصه و مزایده به تصویب میرسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این دستورالعمل اجرا شود كاربرد دارد.

ماده ۲

آگهی مناقصه و مزایده حداقل یك نوبت در روزنامه های كثیرالانتشار كشور و در صورت لزوم یك تا سه نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار محلی منتشر می گردد.

تبصره 1ـ رییس مركز یا مقام مجاز در صورتی كه لازم تشخیص دهد می تواند علاوه بر آگهی مناقصه یا مزایده در روزنامه های كثیرالانتشار با استفاده از سایر امكانات از قبیل نشر یا پخش آگهی در محلهای مناسب و یا از طریق دیگر رسانه های ارتباط جمعی و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط از متقاضیان (فروشندگان و خریداران كالا یا خدمات) دعوت به عمل آورد.

تبصره 2ـ در مواردی كه با تشخیص رییس مركز یا مقام مجاز موضوع معامله ایجاب نماید كه آگهی مناقصه یا مزایده در سطح بین المللی منتشر شود، میتوان نسبت به درج آن در یكی از نشریات بین المللی داخلی یا خارجی اقدام كرد و یك نسخه از آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه های كشورهای ذیربط در تهران و یا سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور فرستاده شود.

قسمت الف ـ مناقصه

ماده ۳

تعاریف:

الف ـ مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تأمین كیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمترین قیمت مناسب را با حفظ كیفیت مورد نظر پیشنهاد كرده باشد، واگذار میشود.

ب ـ مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شركت نماید.

ج ـ ارزیابی كیفی مناقصهگران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصهگران كه از سوی مركز انجام میشود.

تبصره ـ مركز میتواند به تشخیص رئیس یا مقام مجاز، از نتایج ارزیابی مناقصه گران تا حداكثر یك سال در مناقصه های مشابه استفاده نماید.

د ـ ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها: فرآیندی است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی ـ بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی و ارزیابی شده و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده میشود.

هـ ـ كمیته فنی ـ بازرگانی: كمیتهای است با حداقل ٣ عضو خبره فنی ـ بازرگانی صلاحیت دار، كه اعضای آن از سوی رییس مركز یا مقام مجاز انتخاب میشوند و ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل را بر عهده میگیرند.

ماده 4

طبقه بندی انواع مناقصه:
4
ـ1ـ مناقصه عمومی: مناقصه ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
4
ـ2ـ مناقصه محدود: مناقصه ای است كه درآن به تشخیص رییس مركز یا مقام مجاز، فراخوان مناقصه از طریق دعوت نامه برای مناقصه گران صلاحیت دار (حداقل سه مناقصه گر) ارسال می شود.
4
ـ3ـ مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
الف: مناقصه یك مرحلهای: مناقصه ای است كه در آن نیازی به ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاكتها پیشنهاد مناقصه گران در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین میشود.
ب: مناقصه دو مرحلهای: مناقصهای است كه به تشخیص رییس مركز یا مقام مجاز، بررسی فنی – بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، كمیته فنی ـ بازرگانی تشكیل شده و نتایج ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها را به كمیسیون مناقصه گزارش می نماید و بر اساس مقررات این دستورالعمل، برنده مناقصه تعیین میشود.

ماده ۵ 

در آگهی مناقصه نكات زیر باید رعایت شود:

٥ ـ١ـ نوع و مقدار خدمت یا كالا با ذكر مشخصات كامل مربوط.

٥ ـ٢ـ مدت و نحوه تحویل كالا یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی كه طرف معامله در تحویل كالا یا انجام خدمت كلاً یا بعضا ً تأخیر نماید.

٥ ـ٣ـ تصریح بر اینكه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا براساس درصد كسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاكت لاك و مهر شده تسلیم شود.

٥ ـ٤ـ تعیین آخرین مهلت تحویل گرفتن پیشنهادها یا پاكتها از سوی مركز كه حداقل ده روز پس از فروش اسناد مناقصه خواهد بود.

٥ ـ ٥ ـ محل و نحوه تسلیم پیشنهاد.

٥ ـ٦ ـ میزان و نوع سپرده شركت در مناقصه (اعم از واریز وجه نقد به حساب سپرده مركز یا ارائه ضمانت نامه یا چك تضمین شده بانكی در وجه مركز).

٥ ـ ٧ـ میزان تضمین حسن اجرای تعهد یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن.

٥ ـ ٨ ـ تعیین حداكثر مدت لازم برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط برنده مناقصه.

٥ ـ٩ـ روز، ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی آنها در كمیسیون مناقصه.

٥ ـ١٠ـ میزان پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی كه پرداخت آن به تشخیص مركز به ترتیب مناقصه لازم باشد.

ـ11ـ محل فروش نقشه ها و مشخصات خدمت و كالا و شرایط در صورت لزوم.

٥ ـ١٢ـ محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانت نامه در صورت لزوم، كه در این صورت می بایست فرمهای مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و با قید این كه «مورد قبول است» امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
تصریح این نكته كه صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شركت كننده و ایجاد تكلیف و یا سلب اختیار برای مركز نمی نماید و مركز مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل و با عنایت به صرفه و صلاح مركز هر یك از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

ماده ۶ 

در صورتی كه مركز ذكر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده «٥» لازم تشخیص دهد، مشروط به آنكه با آیین نامه مالی و معاملاتی مركز مغایر نباشد و برای برنده مناقصه امتیاز محسوب نگردد، میتواند در مناقصه منظور نماید.

ماده 7

در صورتی كه شرایط مناقصه مطابق با مواد «5» و «6» این دستورالعمل و بندهای آن، مفصل باشد و درج آن در آگهی مستلزم هزینه زیادی شود، می توان ضمن درج نوع خدمت یا كالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانت نامه شركت در مناقصه، در آگهی تصریح گردد كه نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یك نسخه از آن را دریافت و با قید «مورد قبول است» امضاء و ضمیمه پیشنهاد، تسلیم نمایند.

ماده 8

ـ مناقصه گران باید پیشنهادات خود را در سه پاكت مجزا به شرح ذیل به مؤسسه تحویل نمایند:
ـ پاكت الف: حاوی مستندات مؤید توانمندیهای كاری و تخصصی مناقصه گر و سوابق مربوط
ـ پاكت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصهگر.
ـ پاكت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذكر قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه سپرده شركت در مناقصه.

ماده ۹

مناقصه با پیشنهاد حداقل سه مناقصهگر رسمیت مییابد.

تبصره 1ـ در صورت عدم شركت حداقل سه مناقصه گر، مناقصه برای یكبار تجدید میگردد و در این صورت پیشنهاد حداقل دو مناقصه گر برای رسمیت مناقصه كفایت می نماید.

تبصره 2ـ شركت یك مناقصه گر در مناقصه مرتبه ی دوم، به منزله ترك تشریفات مناقصه میباشد و اتخاذ تصمیم در مورد آن منوط به تأیید رییس مركز می باشد.

ماده 10

مناقصه در شرایط ذیل تجدید میگردد:
الف ـ نرسیدن تعداد مناقصه گران به حد نصاب تعیین شده
ب ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه و انعقاد قرار داد
ج ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها
دـ بالا بودن قیمتهای پیشنهاد به نحوی كه توجیح اقتصادی آن منتفی گردد.
هـ ـ تشخیص كمیسیون مناقصه مبنی بر عدم اطلاع رسانی كافی و شفاف سازی مناقصه گران

ماده ۱۱

مناقصه در شرایط ذیل لغو میگردد:
الف ـ نیاز به كالا یا خدمت موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
ب ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد به نحوی كه موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
ج ـ نامتعارف بودن پیشنهادات به تشخیص كمیته فنی ـ بازرگانی و تصویب در كمیسیون مناقصه
دـ تشخیص كمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه گر یا مناقصه گران

ماده ۱۲

اعضای كمیسیون مناقصه عبارتند از:
الف ـ رییس مركز یا مقام مجاز
ب ـ مدیر امور مالی مركز
ج ـ مدیر حراست مركز
دـ نماینده دفتر حقوقی یا مشاور حقوقی مركز
هـ ـ نماینده واحدی كه مناقصه به درخواست وی برگزار می شود

تبصره ۱ـ اعضای مذكور مكلف به حضور در جلسه در وقت مقرر و اظهارنظر خواهند بود. كلیه تصمیمات كمیسیون با رای اكثریت آراء معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۲ـ حضور كارشناس خبره ذیربط در كمیسیون مناقصه با تشخیص رییس مركز الزامی است.

ماده ۱۳

اهم وظایف كمیسیون مناقصه به شرح ذیل می باشد:
الف ـ تشكیل جلسه كمیسیون مناقصه در موعد مقرر مندرج در آگهی فراخوان مناقصه
ب ـ احراز صحت مهر و موم و بسته بودن پاكتهای پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصهگران
ج ـ افتتاح پاكتهای پیشنهادات ارائه شده به ترتیب پاكتهای «الف»، «ب» و «ج»
د ـ قید شمول كسورات قانونی نسبت به كلیه پرداختهای مؤسسه
هـ ـ بررسی پیشنهاهای[پیشنهادهای]مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك، خوانا بودن و غیرمشروط بودن قیمتهای پیشنهادی
وـ امضای روی پاكتهای سه گانه كلیه مناقصه گران
زـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه
ح ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه
ط ـ تنظیم صورت جلسه مناقصه
ی ـ تصمیم گیری در خصوص تجدید یا لغو مناقصه

تبصره ـ افتتاح پاكت «ب» منوط به احراز توانمندیهای مناقصه گر در اجرای موضوع مورد مناقصه می باشد و افتتاح پاكت «ج» نیز منوط به تكمیل و ممهور بودن اسناد مناقصه موجود در پاكت «ب» خواهد بود.

ماده ۱۴

مركز مكلف است در تاریخ مقرر و اعلام شده در آگهی، كمیسیون مناقصه را با حضور كلیه اعضا تشكیل دهد و اقدامات ذیل معمول گردد:
١٤ـ١ـ در صورت جلسات كمیسیون نفرات اول و دوم برنده مناقصه را با توجه به قیمتهای پیشنهادی، شرایط پیشنهادی متقاضیان و صلاحیت ها و تواناییها، مشخص و به اطلاع برساند.
١٤ـ٢ـ دلایل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذكر شود و به اطلاع طرف ذی نفع برسد.

ماده 15

در صورت نیاز به انجام بررسیهای موضوع بند «د» ماده «3» این دستورالعمل، كمیسیون مناقصه پیش از گشودن پاكتهای «ب» و «ج» ، مستندات پاكت «الف» مناقصه گران را در اختیار كمیته فنی بازرگانی قرار میدهد تا كمیته مذكور پس از بررسی، نتیجه را به كمیسیون مناقصه ارائه نماید.

ماده ۱۶

پس از گشودن پاكتهای «ج» مناقصه گران و در صورت نیاز به كنترل مبانی قیمتها، كمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به كمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید. كمیته فنی میبایست حداكثر ظرف مدت دو هفته نتیجه ارزیابی را به كمیسیون مناقصه ارائه نماید.

ماده ۱۷

پس از ارزیابی كیفی، مناقصه گری كه مناسب ترین قیمت را پیشنهاد داده باشد، به عنوان برنده اول انتخاب خواهد شد برنده دوم درصورتی معرفی می شود كه تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول كمتر از مبلغ تضمین سپرده نفر اول باشد.

تبصره ـ عدم انعقاد قرارداد با نفر اول مناقصه و اعلام نفر دوم مناقصه، مانع از ضبط سپرده نفر اول نخواهد بود.

ماده ۱۸

سپرده برنده اول شركت در مناقصه كه ظرف مدت یك هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد، به نفع مركز ضبط می شود.

تبصره ـ سپرده شركت در مناقصه برنده دوم مناقصه حداكثر ظرف مدت یك ماه باید به وی مسترد شود، مگر اینكه دراین مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد، پیشنهاد كتبی مركز به وی ابلاغ گردد. درصورت استنكاف برنده دوم از انجام معامله، سپرده او نیز به نفع مركز ضبط خواهد شد.

ماده ۱۹

مركز مجاز است مشروط به تصریح در متن قرارداد، میزان خدمت یا كالای مورد معامله در مناقصه را پس از انعقاد قرارداد، تا ٢٥ درصد افزایش یا كاهش دهد.

ماده ۲۰

مركز در رد تمام و یا هر یك از پیشنهادها مختار است.

تبصره ـ دلایل رد پیشنهادها میبایست در صورتجلسه كمیسیون مناقصه صراحتا ً ذكر شود.

ماده 21

صورتجلسات كمیسیون مناقصه میبایست حاوی نكات ذیل باشد:
الف ـ موضوع مناقصه
ب ـ فهرست مناقصه گران
ج ـ اسامی و سمت اعضای كمیسیون مناقصه
د ـ قید احراز صحت ممهور بودن و بسته بودن پاكتهای پیشنهادهای مناقصه گران با امضای كلیه اعضای حاضر در كمیسیون مناقصه
هـ ـ درج جدول مقایسه ای قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران.

ماده ۲۲

مبلغ قرارداد ترك تشریفات مناقصه برای قراردادهای داخلی نمیبایست از دویست برابر نصاب معاملات جزیی بیشتر باشد در غیر اینصورت صرفا ً با رعایت ماده ٣٢ آییننامه مالی و معاملاتی، ذكر دلایل كافی، موافقت نماینده منتخب شورای عالی و مسئولیت رییس مركز یا مقام مجاز، امكان ترك تشریفات مناقصه وجود دارد.

تبصره ـ ذكر دلایلی از قبیل عدم فرصت كافی، كمبود زمان و انقضای مهلت استفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه، توجیه ترك تشریفات مناقصه محسوب نمیشود.

ماده ۲۳

مركز مكلف است كلیه كسورات قانونی را كه به مبلغ معامله تعلق می گیرد، ضمن درج در متن قرارداد منعقده، هنگام پرداخت از مبلغ ناخالص معامله كسر و به حسابهای مربوط واریز نماید.

تبصره ـ هرگونه عوارض قانونی از جمله مالیات بر ارزش افزوده در قبال ارایه گواهینامه و مدارك مثبته دال بر ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده توسط فروشنده یا پیمانكار یا مشاور به مركز، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به فروشنده یا پیمانكار یا مشاور پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۴

میزان سپرده شركت در مناقصه، به تشخیص رییس مركز از ٥ درصد مبلغ برآورد معامله كمتر و از ٢٠ درصد آن بیشتر نخواهد بود.

ماده ۲۵ 

مركز مكلف است هنگام عقد قرارداد حداقل ٥ درصد و حداكثر١٠ درصد بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد، ضمانت نامه بانكی یا چك تضمین شده بانكی یا سپرده نقدی كه به حساب واریز شود، دریافت نماید.

ماده ۲۶

مركز مكلف است در مورد قراردادهای عمرانی، علاوه بر اخذ تضمین ماده «٢٥» در هر پرداخت، ضمن استهلاك مبلغ پیش پرداخت، معادل ١٠ درصد اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام كار، نزد خود نگهداری نماید.

ماده ۲۷

سپرده موضوع ماده «٢٦» پس از تحویل قطعی كار یا خدمت انجام شده و تنظیم صورت مجلس تحویل قطعی و اخذ مفاصا حساب، به ذی نفع مسترد می شود.

تبصره ـ آن قسمت از سپرده موضوع ماده «26» كه در اثر عدم اجرای حسن انجام كار به تصویب هیأتی مركب از نماینده تام الاختیار رییس مركز یا مقام مجاز، مدیر امور مالی، نماینده تام الاختیار طرف قرارداد و یا مشاور ضبط می گردد، درآمد اختصاصی مركز خواهد بود.

ماده ۲۸

مركز در مواردی كه لازم بداند، می تواند در زمان افتتاح پیشنهادهای رسیده، شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مناقصه را به طریق مقتضی و مطمئن به طور محرمانه تهیه و در پاكت لاك و مهر شده در اختیار كمیسیون مناقصه قرار دهد.

ماده ۲۹

مأموران و مسئولان مركز موظفند برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده، به نحوی اقدام نمایند كه به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه مركز نگردد. در غیر اینصورت تعلل آنها قابل تعقیب است.

ماده ۳۰

در مواردی كه انجام خدمت یا تحویل كالای مورد مناقصه ظرف حداكثر ده روز كاری پس از ابلاغ نظر كمیسیون مناقصه به برنده میسر نباشد، عقد قرارداد الزامی است.

ماده ۳۱

قرارداد مناقصه باید حاوی نكات زیر باشد:
٣١ـ١ـ نام متعاملین
٣١ـ٢ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل
٣١ـ٣ـ مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله
٣١ـ٤ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی كه برنده مناقصه در انجام تعهدات كلا یا جزئا ً تأخیر نماید.
٣١ـ ٥ ـ الزام به تحویل كالا طبق نمونه ممهور در صورتی كه تهیه نمونه لازم باشد.
٣١ـ٦ ـ اقرار برنده مناقصه به اینكه از مشخصات خدمت یا كالای مورد معامله و مقتضیات محل تحویل آن اطلاع كامل دارد.
٣١ـ٧ـ اختیار مركز به افزایش یا كاهش مورد قرارداد تا ٢٥ درصد مقدار مندرج در طول مدت قرارداد
٣١ـ ٨ ـ مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت بر اساس خدمت انجام شده یا میزان كالای تحویل شده
٣١ـ ٩ـ مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن
٣١ـ١٠ـ میزان و مبلغ تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول، استرداد و یا ضبط آن
٣١ـ١١ـ قید شمول كسور قانونی نسبت به كلیه پرداختهای مركز
٣١ـ١٢ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی
٣١ـ١٣ـ اقرار طرف قرارداد به عدم شمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان و كاركنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
٣١ـ١٤ـ سایر شرایطی كه مورد توافق طرفین قرار می گیرد مشروط به اینكه امتیازی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذكر شده برای فروشنده كالا یا خدمت محسوب نگردد
٣١ـ ١٥ـ سایرشرایطی كه در آگهی مناقصه ذكر شده است.

قسمت ب ـ مزایده

ماده ۳۲

در آگهی مزایده نكات زیر باید رعایت شود:
٣٢ـ١ـ نوع و مقدار خدمت یا كالا با ذكر مشخصات كامل مربوط
٣٢ـ٢ـ تصریح بر اینكه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد كسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاكت لاك و مهر شده تسلیم شود.
٣٢ـ٣ـ مدت قبول پیشنهاد كتبی كه حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه كثیرالانتشار خواهد بود،
٣٢ـ٤ـ محل و نحوه تسلیم پیشنهاد
٣٢ـ ٥ ـ میزان و نوع سپرده شركت در مزایده (اعم از واریز وجه نقد به حساب سپرده مركز یا ارائه ضمانت نامه بانكی یا چك تضمین شده بانكی در وجه مركز)
٣٢ـ٦ ـ تعیین حداكثر مدت لازم برای بررسی پیشنهادها
٣٢ـ٧ـ روز، ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی آنها در كمیسیون مزایده
٣٢ـ ٨ ـ محل فروش نقشهها و مشخصات خدمت و كالا و شرایط در صورت لزوم
٣٢ـ٩ـ تصریح این نكته كه صرفاً شركت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شركت كننده و ایجاد تكلیف و یا سلب اختیار برای مركز نمی نماید و مركز مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل و با عنایت به صرفه و صلاح مركز هر یك از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

ماده ۳۳

در صورتی كه مركز ذكر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده «٣٢» لازم تشخیص دهد، مشروط به آنكه با آیین نامه مالی و معاملاتی مركز مغایر نباشد و برای برنده مزایده امتیاز محسوب نگردد، می تواند در مزایده منظور نماید.

ماده 34

در صورتیكه شرایط مزایده مطابق با مواد «32» و «33» این دستور العمل و بندهای آن، مفصل باشد و درج آن در آگهی مستلزم هزینه زیادی شود، میتوان ضمن درج نوع خدمت یا كالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش دریافت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانت نامه شركت در مزایده، در آگهی تصریح گردد كه نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یك نسخه از آن دریافت و با قید این جمله كه «مورد قبول است» امضاء و ضمیمه پیشنهاد، تسلیم نمایند.

ماده ۳۵

مركز مكلف است در تاریخ مقرر و اعلام شده در آگهی، كمیسیون مزایده را با حضور كلیه اعضاء تشكیل و اقدامات ذیل را معمول دارد:
٣٥ـ١ـ در صورت جلسات كمیسیون نفرات اول و دوم برنده مزایده را با توجه به قیمتهای پیشنهادی مشخص و به اطلاع برساند.
٣٥ـ٢ـ دلایل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذكر شود و به اطلاع طرف ذی نفع برسد.

ماده ۳۶

سپرده برنده اول شركت در مزایده كه ظرف مدت یك هفته پس از اعلام نتیجه مزایده حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد به نفع مركز ضبط می شود.

تبصره ـ سپرده شركت در مزایده برنده دوم مزایده حداكثر ظرف مدت یك ماه باید به وی مسترد شود، مگر اینكه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد، پیشنهاد كتبی مركز به وی ابلاغ گردد. در صورت استنكاف برنده دوم از انجام معامله، سپرده او نیز به نفع مركز ضبط خواهد شد.

ماده ۳۷ـ مركز در رد تمام و یا هر یك از پیشنهادها مختار است.

تبصره ۱ـ دلایل رد پیشنهادها میبایست در صورتجلسه كمیسیون مزایده صراحتا ً ذكر شود.

تبصره ۲ـ هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مزایده می باشد.

ماده ۳۸

میزان سپرده شركت در مزایده به تشخیص بالاترین مقام اجرایی از ٥ درصد مبلغ برآورد معامله كمتر و از ٢٠ درصد آن بیشتر نخواهد بود.

ماده ۳۹

اعضای كمیسیون مزایده عبارتند از:
الف ـ رییس مركز یا مقام مجاز
ب ـ مدیر امور مالی مركز
ج ـ مدیر حراست مركز
دـ نماینده دفتر حقوقی یا مشاور حقوقی مركز
هـ ـ نماینده واحدی كه مزایده به درخواست وی برگزار میشود

تبصره ۱ـ اعضای مذكور مكلف به حضور در جلسه در وقت مقرر و اظهارنظر خواهند بود. كلیه تصمیمات كمیسیون با رأی اكثریت آراء معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۲ـ حضور كارشناس خبره ذیربط در كمیسیون مزایده با تشخیص رییس مركز الزامی است.

ماده ۴۰

در صورتی كه در موعد مقرر، پیشنهادی نرسیده باشد مركز میتواند مزایده را تجدید نماید.

ماده ۴۱

مركز در مواردی كه لازم بداند، میتواند در زمان افتتاح پیشنهادهای رسیده، شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مزایده را به طریق مقتضی و مطمئن به طور محرمانه تهیه و در پاكت لاك و مهر شده در اختیار كمیسیون مزایده قرار دهد.

ماده ۴۲

مأموران و مسئولان مركز موظفند برای ابلاغ نتیجهی مزایده به برنده، به نحوی اقـدام نمایند، كه به علـت انقضای مدت، خسارتی متوجه مؤسسه نگردد، در غیر اینصورت تعلل آنها قابل تعقیب است.

ماده 43

قرارداد مزایده باید حاوی نكات زیر باشد:
43
ـ1ـ نام متعاملین
43
ـ2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل
43
ـ3ـ مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله
43
ـ4ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی كه برنده ی مزایده در انجام تعهدات كلاً یا جزئا ً تأخیر نماید.
43
ـ 5 ـ اقرار برنده مزایده به اینكه از مشخصات خدمت یا كالای مورد معامله و مقتضیات محل تحویل آن اطلاع كامل دارد.
43
ـ6 ـ مبلغ قرارداد، براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت بر اساس خدمت انجام شده یا میزان كالای تحویل شده
43
ـ7ـ اقرار طرف قرارداد به عدم شمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان و كاركنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
43
ـ 8 ـ سایر شرایطی كه مورد توافق طرفین قرار میگیرد مشروط بر اینكه امتیازی علاوه بر آنچه در شرایط مزایده ذكر شده برای خریدار كالا یا خدمت محسوب نگردد
43
ـ9ـ سایر شرایطی كه در آگهی مزایده ذكر شده است

ماده 44

این دستورالعمل در 44 ماده و 18 تبصره در تاریخ 22/ 7 / 1391 به تصویب شورای عالی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد.

پیوست شماره چهار


دستورالعمل نحوهنگهداری اموال موضوع ماده «۴۸» آییننامه مالی ومعاملاتی

۱ ـ كلیات

ماده ۱

كلیه اموالی كه توسط مركز خریداری و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملك مركز درآمده یا درمیآید به استثنای اموال امانی، اموال مركز محسوب میشود و تابع مفاد این دستور العمل می باشد.

تبصره ـ تعاریف اموال منقول و غیرمنقول موضوع این دستورالعمل تابع تعاریف مذكور در قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۲

اموال منقول و غیرمنقول كه از طرف دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت موقت در اختیار مركز قرار گرفته یا می گیرد از نظر این دستورالعمل اموال امانی محسوب میشود و چگونگی دریافت، نگهداری و استرداد آن، تابع قوانین فیما بین مركز و طرف قرارداد می باشد.

ماده ۳

مسوولیت حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول مركز به عهده تحویل گیرنده و مسوولیت نگهداری حساب اموال با مدیرامور مالی (یا عناوین مشابه) است.

ماده ۴

اموال منقول موضوع این دستورالعمل به سه دسته تقسیم میشود:
الف ـ اموال مصرفی: اموالی هستند كه بر اثر استفاده تغییر وضعیت داده یا كلاً از بین می روند.
ب ـ اموال غیرمصرفی: اموالی هستند كه بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان آنها را به طور مكرر مورد استفاده قرار داد و انحصارا ً، این دسته از اموال منقول در كلیه دفاتر ثبت شده و الصاق برچسب برای آنها الزامی است.
ج ـ اموال در حكم مصرفی: اموالی هستند كه ظاهرا ً با اموال غیر مصرفی مشابهت داشته، لكن به لحاظ طبع و ماهیت و یا قلت ارزش آنها، تنظیم حساب به صورت حساب اموال غیرمصرفی برای آنها ضرورت ندارد. نصاب ارزش این دسته از اموال منقول به صورت سالیانه به تصویب شورای عالی میرسد.

ماده ۵ 

اموال رسـیده شامل اموالی است كه تـحت ابواب جـمعی امیـن اموال قرار می گیرد و اموال فرسـتاده شامل كلیه ی اموالی اسـت كه طبق مقررات این دستورالعمل به نحوی از انحاء از ابواب جمعی امین اموال خارج و دستور حذف آن صادر شده باشد.

۲ ـ انتقالات

ماده ۶

با تصویب هیأت رئیسه مركز می توان اموال منقول غیرمصرفی مازاد بر نیاز را با رعایت صرفه و صلاح مركز به طور امانی در اختیار مؤسسات خارج از مركز قرار داد. ضوابط نگهداری، استفاده و چگونگی استرداد اموال واگذار شده، به تصویب هیأت رییسه ی مركز خواهد رسید.

ماده 7

اموال مركز، در صورتی كه مازاد بر نیاز و یا اسقاطی باشند، با رعایت مواد «45» و «46» آیین نامه مالی و معاملاتی مركز قابل فروش یا تبدیل به احسن می باشد. درآمد حاصله به حساب درآمد اختصاصی مركز منظور میشود.

ماده ۸ 

انتقال اموال مركز از ابواب جمعی یك امین اموال به ابواب جمعی امین اموال دیگر با صدور سند انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعكاس در دفاتر اموال به واحد امور مالی نیز اعلام می گردد.

ماده ۹

خروج موقت اموال مركز بایستی با رعایت مقررات این دستورالعمل و با مجوز مقام مجاز مركز و با صدور پروانه خروج، شامل مشخصات كامل اموال و تعیین واحد گیرنده به امضای امین اموال و رییس اداره ذیربط انجام پذیرد. پروانههای مذكور باید در دفاتری كه به همین منظور تهیه شده است، ثبت گردد و به هنگام بازگرداندن اموال، مراتب در دفاتر مذكور مجددا ً ثبت گردد.

تبصره ـ منظور از دفاتر موضوع این ماده نسخه نوشتاری خروجیهای نرم افزاری سیستم مالی مورد عمل در مركز میباشد كه به تأیید مسوولین ذیربط رسیده باشد.

۳ـ نگهداری حساب

ماده ۱۰

حساب تمام اموال مركز در دفاتر اموال نگهداری میشود. مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و عاملین مالی مكلفند تغییرات فهرست اموال مذكور را به طور مستمر در دفاتر مرتبط اعمال نمایند.

۴ـ نحوه نظارت

ماده 11

مركز مكلف است به منظور نظارت مؤثر بر اموال مركز و تمركز حساب آنها، حسن اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت رویه اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ در اجرای دستورالعملهای مربوط به اموال مركز از فرمهای اموال، ضوابط و روشهای روزآمد مصوب هیأت رییسه مركز استفاده نماید و تا زمان تدوین و تهیه فرمها و روشهای موردنظر، از سیستم موجود استفاده كند.
ب ـ اقدام لازم توسط مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) در مورد دریافت صورتحسابهای اموال و رسیدگی و ثبت مشخصات كامل آنها در دفاتر مربوط و یا سیستم نرم افزاری.
ج ـ اعزام مأمور به منظور رسیدگی به موجودی و حسابهای اموال و نحوه اجرای مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنین حسب درخواست واحدهای ذیربط.
دـ اعزام مأمور به منظور انجام انبارگردانی به صورت دورهای، حداقل یكبار در سال
5
ـ سایر مقررات

ماده 12

كلیه دفاتر حساب اموال (سیستم نرم افزاری) و دفاتر ثبت پروانه های خروجی باید قبل از ثبت مشخصات اموال، به طور مسلسل شماره گذاری و پلمپ (قفل نرمافزاری) شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قید شود و مراتب با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ به امضاء مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و یا فرد مجاز از طرف وی و امین اموال مربوط رسیده و به مهر امور مالی ممهور گردد.

ماده ۱۳

حفظ و حراست و نگهداری حساب اموالی كه برای مصرف خاص از طرف اشخاص به مركز اهداء شده یا میشود ضمن رعایت نظر اهداء كنندگان اموال، مشمول این مقررات خواهد بود.

ماده ۱۴

مركز مكلف است در صورت سرقت، مفقود شدن و یا از بین رفتن اموال ناشی از سرقت، آتش سوزی و یا هر علت دیگر و همچنین در موارد تسامح در حفظ و نگهداری اموال مركز و استفاده غیر مجاز از اموال مذكور نسبت به اعلام موضوع، حسب مورد به مراجع ذیصلاح و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی، اقدام به عمل آورد.

ماده ۱۵

اموال مسروقه، مفقود و یا از بین رفته در موارد زیر از دفاتر مربوط حذف خواهد شد:
الف ـ در صورت دستگیری سارق و بدست نیامدن مورد سرقت پس از طی مراحل نهایی رسیدگی به موضوع در مراجع ذی صلاح.
ب ـ در صورت پیدا نشدن اموال مفقوده، سارق یا اموال سرقت شده و اعلام بی گناهی و عدم سوء نیت متصدیان امر توسط مراجع ذیصلاح.

تبصره ۱ـ در مواردی كه اموال مسروقه یا مفقود شده بعد از حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مانند اموال رسیده دوباره در دفاتر مربوط ثبت گردد.

تبصره ۲ـ در مواردی كه اموال مركز بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل، زلزله، جنگ یا حوادث مشابه از بین برود، با تصویب هیأت رئیسه و تنظیم صورتجلسه اموال مذكور از دفاتر اموال حذف خواهد شد.

ماده ۱۶

اموال منقولی كه با توجه به اهداف مركز به منظور كمك یا اعانه و یا جهت اهداء ، از محل اعتبارات مربوط خریداری میشود از لحاظ واگذاری به دریافت كنندگان كمك و یا اهداء، مشمول مقررات این دستورالعمل نمیباشد و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهد بود.

ماده ۱۷

مركز عندالاقتضاء، موظف است به تشخیص شورای عالی نسبت به بیمه نمودن اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام نماید.

ماده ۱۸

كلیه كالاهای وارده به انبار مركز از جمله كالای موضوع ماده ١٦ این دستورالعمل تا زمانی كه در انبار نگهداری میشوند مشخصات آنها صرفاً در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و ضرورتی به الصاق برچسب و نگهداری حساب اموال نخواهد داشت.

ماده 19 

این دستورالعمل در 19 ماده و 4 تبصره در تاریخ 22 /7 /1391 به تصویب شورای عالی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد.