تصمیم گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی مصوب ۱۳۹۵

تصمیم گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شوراهای عالی فضای مجازی

 

شماره۱۰۰۲۹۲/۹۵/ش                                                                     ۶/۲/۱۳۹۵

 

جناب آقای جاسبی

 

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبات جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ شورای عالی فضـای مجازی به شرح ذیـل برای درج در روزنامه رسمـی ارسـال می شود. خواهشمنـد است دستور فرمایید اقـدام لازم معمـول و سه نسخه از اصـل روزنامه را بـه ایـن مرکز ارسـال نمایند.

 

تصمیم گیری در خصوص شوراهای عالی موازی

 

با شوراهای عالی فضای مجازی

 

براساس بند یک حکم مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص انحلال شوراهای عالی موازی، شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ مواد ذیل را تصویب نمود:

 

ماده۱

شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی آن ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می شود.

 

ماده۲

«شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی، سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می نماید.

 

تبصره ـ شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ۲، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

 

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و امور راهبری دبیرخانه شورا ـ مسعود همدانلو