تصویب نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب ۱۳۹۱

تصویب نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور

مرکز ملی فضای مجازی کشور
شورای عالی فضای مجازی، در نهمین جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، در راستای اجرای بند «ب ـ۲۱» پیوست حکم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور را به شرح ذیل تصویب نمود:
تبصره۱ـ ساختار کلی فوق پس از یکسال با پیشنهاد دبیر و تصویب شورای عالی قابل بازنگری می باشد.
تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی فضای مجازی در چارچوب ساختار کلی فوق و با ظرفیت حداکثر دویست پست سازمانی با پیشنهاد دبیر و تایید رئیس شورای عالی تصویب می گردد.
این مصوبه که طی نامه شماره ۹۱۱۷۴/۰۱/ش مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادی