مصوبات جلسه هفتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور مصوب ۱۳۹۸

مصوبات جلسه هفتم كارگروه تعامل ‌پذیری دولت الكترونیك كشور

مصوبه شماره یك

در اجرای ماده ۵ آیین ‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه كشور مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوع بودن انجام استعلام مكتوب از تاریخ 12 / 10 / 1398 بین دستگاه‌ های اجرایی و ضرورت انجام این استعلامات به ‌صورت الكترونیكی و از طریق مركز ملی تبادل اطلاعات، كارگروه تعامل‌ پذیری دولت الكترونیكی كشور به موجب اختیارات مصرح تعیین ‌شده توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب نمود دستگاه‌ های اجرایی اقدامات لازم به شرح زیر معمول نمایند:

1ـ كلیه دستگاه‌ های اجرایی موظف ‌اند فهرست درخواست و پاسخ به استعلام ‌های خود از سایر دستگاه ‌های اجرایی را مطابق كاربرگ نمونه پیوست شامل اقلام اطلاعاتی (نوع داده‌ ها و اقلام داده ‌ای مورد نیاز تبادل، مبانی حقوقی استعلام ، تعیین پایگاه استعلام) به دبیرخانه اعلام نمایند.

۲ـ برای آن دسته از استعلام‌ هایی كه به دلایلی تا قبل از تاریخ تعیین ‌شده توسط شورای عالی فضای مجازی امكان ارائه به‌ صورت الكترونیكی مقدور نباشد، با ذكر دلایل و مستندات كافی درخواست استمهال خود را جهت بررسی به كارگروه ارائه نمایند.

۳ـ دبیرخانه مكلف است ممنوعیت استعلام مكتوب را ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به كلیه دستگاه‌ های اجرایی قوای سه‌ گانه و نهادهای مشمول اعلام و درخواست‌ های استمهال واصله از دستگاه‌ ها را ضمن بررسی كارشناسی مدت ‌زمان استمهال پیشنهادی را جهت تصمیم‌ گیری به كارگروه ارائه نماید.

مصوبه شماره دو
پیرو درخواست شركت ملی پخش و پالایش و بیمه مركزی برای ارائه اطلاعات خودروهای اسقاط شده به‌ منظور اعمال آثار حقوقی اسقاط مقرر شد تا نماینده نیروی انتظامی ج.ا.ا. با همكاری نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی لازم در خصوص نحوه ارائه سرویس مذكور را مبتنی بر داده‌های پایگاه اطلاعات ‌پایه وسایط نقلیه را انجام و به كارگروه جهت اتخاذ تصمیم ارائه دهند.

مصوبه شماره سه
پیرو درخواست مركز توسعه تجارت الكترونیكی در خصوص دریافت فهرست اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ممنوع‌ المعامله مقرر شد تا در جلسه ای كه در دبیرخانه با حضور نماینده محترم قوه قضاییه و مركز توسعه تجارت الكترونیكی و مركز فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشكیل می‌ شود نحوه ارائه سرویس تعیین و به كارگروه اعلام نمایند.

مصوبه شماره چهار

با توجه به درخواست مركز توسعه تجارت الكترونیكی در خصوص تأمین‌ كنندگان سامانه تداركات الكترونیكی دولت و سایر سامانه ‌های این مركز و ایجاد سرویس تطبیق مقام تشخیص و صاحبان امضای مجاز دستگاه اجرایی مقرر شد:

۱ـ سرویس پروانه فعالیت صنفی، مركز امور اصناف و بازرگانان برای سامانه‌ های تداركات الكترونیكی دولت و‌ ای نماد مورد تائید قرار گرفت. مقرر شد نحوه ارائه سرویس با نمایندگان دستگاه‌ های ذی‌ ربط تدوین و به كارگروه ارائه شود.

2ـ برای سرویس مورد نیاز (كارمند ایران) از سازمان امور اداری و استخدامی مقرر شد تا جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی (شامل نماینده سازمان در كارگروه، رئیس مركز فناوری اطلاعات و رئیس امور مربوطه) و مركز توسعه تجارت الكترونیك برای ارائه سرویس صاحبان امضای مجاز دستگاه‌ های اجرایی برگزار و نحوه اجرایی شدن این سرویس تدوین و به كارگروه ارائه شود.

3ـ در خصوص ارتباط سامانه ستاد با پایگاه ملی معاملات و قراردادها و همچنین سامانه ساجات مقرر شد تا جلسه ای در دبیرخانه با حضور نمایندگان سازمان برنامه‌ و بودجه (واحد فناوری و امور مربوط) و مركز توسعه تجارت الكترونیكی برگزار و نحوه اجرایی شدن این سرویس تدوین و به كارگروه ارائه شود.