مصوبات جلسه هفتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور مصوب ۱۳۹۸

مصوبات جلسه هفتم كارگروه تعامل ‌پذيری دولت الكترونيك كشور

مصوبه شماره يك

در اجراي ماده ۵ آيين ‌نامه اجرايي بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه كشور مصوب شوراي عالي فضاي مجازي مبني بر ممنوع بودن انجام استعلام مكتوب از تاريخ 12 / 10 / 1398 بين دستگاه‌ هاي اجرايي و ضرورت انجام اين استعلامات به ‌صورت الكترونيكي و از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات، كارگروه تعامل‌ پذيري دولت الكترونيكي كشور به موجب اختيارات مصرح تعيين ‌شده توسط شوراي عالي فضاي مجازي مصوب نمود دستگاه‌ هاي اجرايي اقدامات لازم به شرح زير معمول نمايند:

1ـ كليه دستگاه‌ هاي اجرايي موظف ‌اند فهرست درخواست و پاسخ به استعلام ‌هاي خود از ساير دستگاه ‌هاي اجرايي را مطابق كاربرگ نمونه پيوست شامل اقلام اطلاعاتي (نوع داده‌ ها و اقلام داده ‌اي مورد نياز تبادل، مباني حقوقي استعلام ، تعيين پايگاه استعلام) به دبيرخانه اعلام نمايند.

۲ـ براي آن دسته از استعلام‌ هايي كه به دلايلي تا قبل از تاريخ تعيين ‌شده توسط شوراي عالي فضاي مجازي امكان ارائه به‌ صورت الكترونيكي مقدور نباشد، با ذكر دلايل و مستندات كافي درخواست استمهال خود را جهت بررسي به كارگروه ارائه نمايند.

۳ـ دبيرخانه مكلف است ممنوعيت استعلام مكتوب را ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به كليه دستگاه‌ هاي اجرايي قواي سه‌ گانه و نهادهاي مشمول اعلام و درخواست‌ هاي استمهال واصله از دستگاه‌ ها را ضمن بررسي كارشناسي مدت ‌زمان استمهال پيشنهادي را جهت تصميم‌ گيري به كارگروه ارائه نمايد.

مصوبه شماره دو
پيرو درخواست شركت ملي پخش و پالايش و بيمه مركزي براي ارائه اطلاعات خودروهاي اسقاط شده به‌ منظور اعمال آثار حقوقي اسقاط مقرر شد تا نماينده نيروي انتظامي ج.ا.ا. با همكاري نمايندگان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بررسي لازم در خصوص نحوه ارائه سرويس مذكور را مبتني بر داده‌هاي پايگاه اطلاعات ‌پايه وسايط نقليه را انجام و به كارگروه جهت اتخاذ تصميم ارائه دهند.

مصوبه شماره سه
پيرو درخواست مركز توسعه تجارت الكترونيكي در خصوص دريافت فهرست اشخاص (حقيقي يا حقوقي) ممنوع‌ المعامله مقرر شد تا در جلسه اي كه در دبيرخانه با حضور نماينده محترم قوه قضاييه و مركز توسعه تجارت الكترونيكي و مركز فناوري اطلاعات قوه قضاييه تشكيل مي‌ شود نحوه ارائه سرويس تعيين و به كارگروه اعلام نمايند.

مصوبه شماره چهار

با توجه به درخواست مركز توسعه تجارت الكترونيكي در خصوص تأمين‌ كنندگان سامانه تداركات الكترونيكي دولت و ساير سامانه ‌هاي اين مركز و ايجاد سرويس تطبيق مقام تشخيص و صاحبان امضاي مجاز دستگاه اجرايي مقرر شد:

۱ـ سرويس پروانه فعاليت صنفي، مركز امور اصناف و بازرگانان براي سامانه‌ هاي تداركات الكترونيكي دولت و‌ اي نماد مورد تائيد قرار گرفت. مقرر شد نحوه ارائه سرويس با نمايندگان دستگاه‌ هاي ذي‌ ربط تدوين و به كارگروه ارائه شود.

2ـ براي سرويس مورد نياز (كارمند ايران) از سازمان امور اداري و استخدامي مقرر شد تا جلسه اي با حضور نمايندگان سازمان اداري و استخدامي (شامل نماينده سازمان در كارگروه، رئيس مركز فناوري اطلاعات و رئيس امور مربوطه) و مركز توسعه تجارت الكترونيك براي ارائه سرويس صاحبان امضاي مجاز دستگاه‌ هاي اجرايي برگزار و نحوه اجرايي شدن اين سرويس تدوين و به كارگروه ارائه شود.

3ـ در خصوص ارتباط سامانه ستاد با پايگاه ملي معاملات و قراردادها و همچنين سامانه ساجات مقرر شد تا جلسه اي در دبيرخانه با حضور نمايندگان سازمان برنامه‌ و بودجه (واحد فناوري و امور مربوط) و مركز توسعه تجارت الكترونيكي برگزار و نحوه اجرايي شدن اين سرويس تدوين و به كارگروه ارائه شود.