اصلاح آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۹۸

تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود در طرح هاي سرمايه گذاري

 

هيئت وزيران در جلسه 4 / 10 / 1398 به پيشنهاد معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود در طرح هاي سرمايه گذاري، موضوع تصويب نامه شماره 20700 / ت 53461 هـ مورخ 25 / 2 / 1396 به شرح زير اصلاح مي شود.

1– در بند (ث) ماده (1) عبارت “سازمان برنامه و بودجه كشور” به عبارت “معاونت علمي و فناوري رييس جمهور” اصلاح مي شود.

2– در ماده (6) قبل از واژه “سازمان” عبارت “معاونت علمي و فناوري رييس جمهور با همكاري” اضافه و عبارت “موظف است” به واژه “موظفند” و واژه “نمايد” به واژه “نمايند” اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور