آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه 17 /2 /1396 به پیشنهاد شماره 708657 مورخ 10 /6 /1395 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری

ماده 1

 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف دارایی نامشهود: دارایی غیرپولی كه ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانون ناشی می شود، صرف نظر از این كه چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد.

ب ارزش گذاری: فرایند برآورد كمی ارزش اقتصادی دارایی های نامشهود كه بر اساس یكی از روش های علمی و كاربردی معتبر ارزش گذاری صورت می پذیرد.

پ كارشناس: كارشناس رسمی ارزش گذاری كه مطابق ضوابط مربوط، دارای صلاحیت ارزش گذاری در رشته خود باشد.

ت هیأت كارشناسان: هیأت متشكل از چند كارشناس كه حسب مورد از رشته های یكسان یا متفاوت، مطابق ضوابط تشكیل می شود.

ث مؤسسه یا شركت ارزش گذاری: مؤسسه یا شركت دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور كه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در ارزش گذاری دارایی های نامشهود صلاحیت دارد.

ج ارزش گذار: مراجع مذكور در بندهای (پ)، (ت) و (ث).

چ متقاضی: هر شخص حقوقی كه به گزارش ارزش گذاری دارایی های نامشهود نیاز دارد.

ح سامانه ارزش گذاری: سامانه الكترونیكی ثبت و اعطای مجوز به مؤسسه یا شركت ارزش گذاری و مدیریت پایگاه اطلاعات ارزش گذاری.

ماده 2

 كلیه طرح های سرمایه گذاری كه یك طرف آنها دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری بوده و تمام یا بخشی از موضوع قرارداد، انتقال یا تجویز بهره برداری از اصل یا منافع دارایی های نامشهود باشد یا به عنوان آورده سرمایه گذار ارایه شود و نیز دارایی های نامشهودی كه تحت حمایت قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی وارد كشور و یا از كشور خارج می شود، مشمول مقررات این آیین نامه می باشد.

ماده 3

 متقاضی پس از ثبت تقاضا در سامانه ارزش گذاری متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه گذاری نسبت به استفاده از خدمات هیئت كارشناسان یا مؤسسه ها یا شركت های ارزش گذاری اقدام خواهد كرد.

تبصره سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران حسب تشخیص می تواند گزارش ارزش گذاری انجام شده در مراجع معتبر خارجی را از متقاضی مطالبه كند.

ماده 4

 اصول و روش های ارزش گذاری دارایی های نامشهود به شرح زیر است:

الف ارزش گذاری باید با رعایت اصول محرمانگی، شفافیت، بی طرفی و اجتناب از تعارض منافع و بر اساس مطالعات بازار داخلی و بین المللی، تحلیل مالی، تجاری و اقتصادی و ارزیابی ابعاد فناورانه و محاسبه ریسك (خطر)های مربوط باشد و كیفیت و كمیت داده ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش گذاری و روش های استفاده شده به طور مستند تشریح شود.

ب ارزش گذاری دارایی های نامشهود نباید با استانداردهای حسابداری الزام آور مغایر باشد و باید متناسب با نوع، ماهیت و هدف تعیین شده برای ارزش گذاری، براساس یك یا تركیبی از روش های علمی و معتبر ارزش گذاری از جمله هزینه محور، بازارمحور و درآمد محور انجام شود.

پ كلیه مصادیق مالكیت فكری از قبیل اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و آثار ادبی و هنری منوط به این كه استفاده از آنها خلاف عرف و مقررات عمومی نباشد، قابل ارزش گذاری است ولی ارزش گذار موظف است در ارزیابی خود تطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران را لحاظ نماید

تبصره حمایت از دارایی های ارزش گذاری شده موضوع این بند مشروط به رعایت الزامات و انجام اقدامات قانونی توسط سرمایه گذار برای حمایت از دارایی های خود در ایران است.

ت هزینه ارزش گذاری دارایی های نامشهود بر عهده سرمایه گذار است،مگر آن كه به نحو دیگری توافق شود.

ث ارزش گذار مكلف است گزارش موضوع ارزش گذاری ارجاعی طبق این آیین نامه را ظرف سه ماه تحویل متقاضی دهد. در صورتی كه به علت اموری خارج از اراده ارزش گذار، تمدید مهلت تعیین شده ضرورت داشته باشد، ارزش گذار مراتب را ظرف ده روز قبل از انقضای مهلت به متقاضی اعلام می كند ومتقاضی می تواند مهلت مزبور را به میزان مناسب تمدید كند. در صورت عدم تحویل گزارش ارزش گذاری در مهلت مقرر، متقاضی می تواند ارزش گذار جایگزین تعیین كرده و امر ارزش گذاری را به هزینه خود به ایشان ارجاع دهد.

ج در صورتی كه متقاضی یا سرمایه گذار نسبت به ارزش گذاری انجام شده اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از زمان ابلاغ نتیجه ارزش گذاری و تنها برای یكبار اعتراض خود را اعلام نمایند. در این صورت ارزش گذار موظف است ظرف ده روز نسبت به ارایه گزارش مقتضی اقدام نماید و در غیر این صورت ارزش گذاری توسط یك ارزش گذار دیگر انجام می شود.

ماده 5

 متقاضی موظف است پس از اتمام فرایند ارزش گذاری، نسبت به ثبت و ارسال گزارش نهایی ارزش گذاری به سامانه ارزش گذاری اقدام نماید.

ماده 6

 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور موظفند ظرف پنج ماه از زمان لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نسبت به راه اندازی سامانه ارزش گذاری و تدوین و اعلام ضوابط اعطای مجوز به مؤسسه ها یا شركت های ارزش گذاری و نیز نحوه نظارت بر عملكرد این مؤسسه ها یا شركت ها اقدام نمایند.

ماده 7

 مراجع ذی صلاح صدور پروانه كارشناسی رسمی، نسبت به ایجاد یا به روزرسانی كامل رشته ها و صلاحیت های مرتبط با ارزش گذاری دارایی های نامشهود اقدام كرده و فهرست كارشناسان رسمی دارای صلاحیت در این زمینه را به صورت مستمر به روزرسانی و اعلام و برای كارشناسان رسمی به طور مستمر دوره های آموزشی، كارآموزی و بازآموزی تخصصی در زمینه ارزش گذاری دارایی های نامشهود همراه با طراحی عناوین، سرفصل ها و منابع مناسب علمی و كاربردی برگزار خواهند كرد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری