آیین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۹۱

آیین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

شماره۲۰۰۵۷۷/ت۴۸۳۴۸هـ                                                            ۱۲/۱۰/۱۳۹۱

 

آیین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

 

وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۹۹/۲۱ ـ ۶۷۲۸ مورخ ۶/۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی

 

ماده ۱

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران (در مورد تشکلها و شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی) موظفند اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی در ایران را که براساس ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی پذیرش شده است در پایان هر ماه به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.

تبصره ـ اطلاعات و گزارش های مذکور محدود به طرحهای دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نبوده و شامل تمامی طرحها و پروژه های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور است که با سرمایه های دارای منشاء خارجی صورت گرفته پا می گیرد.

ماده ۲

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آمار واطلاعات روزانه جریان ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه گذاری خارجی در ایران شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ترتیبات قراردادی و سایر اشکال آن را که از مجاری بانکهای دولتی و خصوصی و نیز صرافی های مجاز و یا از طریق حواله و مانند آن صورت می گیرد در چارچوب سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری جمع آوری و امکان دسترسی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را به سامانه های مذکور فراهم نماید.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ساز و کارها، سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری لازم برای پایش و احصای اطلاعات جریان های ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه گذاری خارجی را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، پیاده سازی و اجرا نماید.

ماده ۳

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است امکان دسترسی همگانی به اطلاعات، گزارش ها و آمار موضوع این آیین نامه را فراهم نماید.

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی